Soutěž Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži. 

Soutěž se řídí závazným postupem a pravidly, která jsou zveřejněna na konci této strany.
 

1 2 3 4 (celkem: 19)

36. ročník soutěže Mladý zahrádkář

O víkendu ve dnech 17. a 18. června proběhlo celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář na Střední odborné škole Jarov v Praze, která nám poskytla kompletní zázemí, za což jim moc děkujeme!

K soutěži se v sobotní dopoledne sjelo 31 mladších žáků, 31 straších žáků a nakonec pouze 7 středoškoláků. Většina soutěžících byla ubytována v Odborné škole Jarov a jen menší část ve střední škole Na Třebešíně.


číst dále

Mladý zahrádkář 2023 - XXXVI ročník

V letošním školním roce pořádáme již 36. ročník oblíbené vědomostní soutěže. V jarním období proběhnou pro žáky školní a okresní kola tak, aby přihlášky jednotlivá ÚS podaly do 25. 5. 2023. Pro středoškoláky je školní a okresní kolo nahrazeno testem a poznávačkou na internetu. Na absolvování mají čas od 1. prosince 2022 do konce ledna 2023.


Celostátní kolo, které pořádá Ústředí je plánováno na 17. a 18. června 2023 v Praze na Střední odborné škole Jarov.

Přihlášku pro kategorii mladších a starších žáků vyplňte prosím elektronicky prostřednictvím formuláře zde 
Přihláška kategorie juniorů je k dispozici zde 

Pozvánku na letošní národní kolo Mladého zahrádkáře si můžete stáhnout zde


číst dále

Mladý zahrádkář 2022 - XXXV ročník

Jubilejní 35. ročník vědomostní soutěže se konal po druhé ve střední škole informatiky poštovnictví a finančnictví v Brně. 

Škola poskytla pro soutěž kompletní zázemí v jedné budově od ubytování přes stravování až po jednotlivé učebny pro testy a sál pro zahájení a vyhlášení a tak nebylo nutné řešit žádné přesuny a vše se organizovalo na jednom místě.

Soutěž se konala opět jako dvoudenní v sobotu 18. a neděli 19. června. Během dopoledne se postupně sjížděli soutěžící, doprovázeni učiteli nebo rodiči. Po registraci a ubytování se všichni posilnili obědem a následovalo slavnostní zahájení v hlavním sále školy.

Přivítat soutěžící přijel tradičně předseda ČZS Stanislav Kozlík a Vlasta Ambrožová předsedkyně komise pro práci s mládeží. Za město Brno přivítala soutěžící starostka městské části Komín Milada Blatná a starostka městské části Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorná. Všichni popřáli soutěžícím co nejlepší výsledky v soutěži.

Po nezbytných technických pokynech a rozdělení podle skupin následoval test a poznávačka - výsledky jsou zveřejněny níže. 

Po absolvování obou odborných procedur se soutěžící vydali po částech buď do planetária na Kraví hoře, nebo na rozhlednu.

Ve večerních hodinách se někteří podívali do blízké základní organizace ČZS, kde si mohli opéct buřta.

Doprovodný program pokračoval i v neděli. To se soutěžící vypravili do Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vedle zajímavé prohlídky s komentovaným výkladem, pro ně zde byla připravena i soutěž a nejlepší řešitelé byli v rámci slavnostního vyhlášení oceněni. Po obědě došlo k očekávanému slavnostnímu vyhlášení. A jak to vše dopadlo? Komu nejlépe sedly otázky a poznal nejvíce vzorků rostlin, dřevin ale i semen v poznávačce? Podívejte se do výsledkové listiny.


číst dále

Celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2021

Finále soutěže se i přes složité hygienické podmínky konalo téměř v normálním režimu jen ve zkrácené podobě. Dříve třídenní soutěž se musela stihnout za sobotu odpoledne a neděli dopoledne.

Proto se během sobotního dopoledne 23. října sjelo přes 120 soutěžících a doprovodů do Brna na Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví.

Po obědě se ihned konal test pro žáky a poznávačka pro středoškoláky. Po vyplnění testů se žáci pustili do poznávačky a středoškoláci si šli vyplnit o něco složitější test.

V odpoledních hodinách všechny čekala prohlídka Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde se v té době konala výstava citrusů.

Ve sklenících kvetla právě viktorie královská, ale k obdivování byly i ucelené sbírky sukulentních, subtropických i tropických rostlin.Druhý den v dopoledních hodinách za poměrně mrazivého počasí následovala prohlídka ZOO v Brně Bystrci. Po návratu a obědě bylo na řadě slavnostní vyhlášení výsledků, kdy byli soutěžící seznámeni s dosaženými body jak za test tak z poznávačky.


číst dále

Příprava soutěže Mladý zahrádkář 2021

V letošním roce plánujeme soutěž Mladý zahrádkář pořádat modifikovanou formou.

S ohledem na epidemiologická opatření vám nabízíme mimořádně tyto dvě varianty:

1) Okresní kolo uspořádat v rámci územních sdružení tradiční formou s osobní účastí žáků při dodržení všech hygienických pokynů nejlépe ve venkovních prostorách (negativní test ze školy - stačí čestné prohlášení rodičů, odstupy, roušky) nejpozději do konce září.

 

2) Pro okresní kolo využít distanční formu.

Pro soutěžící bude na webu připraveno 30 testových otázek a 30 rostlin v poznávačce. Všechny testy jsou s volbou správné odpovědi z připravené nabídky. 

Soutěžící se přihlásí v určeném termínu a času podle pokynů k řešení testu, na který je stanoven časový limit 45 minut. Po vyhodnocení bude výsledková listina publikovaná zde na webu.

Územní sdružení zvolí ze svých okresů vítěze (jeden v každé kategorii), který postoupí do finále a zašle jeho přihlášku do konce září na ustredi@zahradkari.cz

Finále Mladého zahrádkáře plánujeme uskutečnit v druhé polovině října 2021

Další podrobnosti k distančnímu kolu 2021 naleznete zde.
číst dále

1 2 3 4 (celkem: 19)

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.


Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádaná pro tři kategorie

  1. kategorie A – mladší žáci (4. - 6.tř. a odpovídající ročníky gymnázií)
  2. kategorie B – starší žáci (7. - 9. tř. a odpovídající ročníky gymnázií)
  3. kategorie C – žáci středních škol


Pro kategorie A a B je soutěž tříkolová:

  1. Základní kola probíhají na školách nebo v kroužcích Mladý zahrádkář v průběhu února a března.
  2. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádány koncem dubna nebo počátkem května.
  3. Celostátní kolo je organizováno Komisí mládeží při RR ČZS ve spolupráci s pracovníky Ústředí ČZS v Praze. Je pořádáno zpravidla ve druhé polovině června.


Pro kategorii C je soutěž dvoukolová:

  1. Základní a okresní kolo je nahrazeno on-line testem, který obsahuje vědomostní test se 40 otázkami s volbou odpovědí a poznávačku 40 rostlinných vzorků na webových stránkách ČZS. Test je žákům k dispozici během měsíce prosince a ledna.
  2. Celostátní kolo je společné pro všechny tři kategorie. Probíhá za osobní účasti všech žáků.


Celostátní kolo je vícedenní a koná se přímo pod dohledem Komise pro práci s mládeží při RR ČZS a Ústředí ČZS.

Pořádá se putovně po celém území ČR tak, aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program. K pořádání je zpravidla zvolena odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. Na organizaci celostátního kola se podílí i pracovníci středních škol v místě konání a členové příslušného územního sdružení ČZS, a to přípravou především doprovodného programu zaměřeného na získávání nových znalostí a dovedností.


Vědomostní test

K hodnocení znalostí soutěžících se používá vědomostní test se 40 otázkami s nabídkou odpovědí, kdy jen jedna je správná. Na vypracování testu je maximálně jedna hodina.

Správná odpověď je hodnocena jedním bodem. Chybné odpovědi se neodečítají.

Pro kategorii C je on-line test připraven Komisí pro práci s mládeží při RR ČZS. Na tento test je časový limit jedna hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.


Poznávačka

V rámci poznávačky je soutěžícím předloženo k určení 40 vzorků živých, suchých, případně obrázků nebo fotografií, rostlin, semen a plodů. U prvního a druhého kola je možné počet vzorků snížit na 20. Úkolem je uvést rodový název rostliny, případně i druhový nebo latinský.

Správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za uvedení správného druhového nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.

Poznávačka může být shodná pro všechny tři kategorie a je připravena pracovníky škol, kroužků nebo členy ÚS ČZS v místě konání.


Výsledné pořadí soutěžících

Na základě součtu dosažených bodů v testu a poznávačce je stanoveno výsledné pořadí soutěžících, kdy první má bodů nejvíce. V případě shodného počtu bodů je první soutěžící ten, který má v rámci shody více bodů v poznávačce a v případě další shody ten soutěžící, který má více doplňkových bodů.


Postup v soutěži

Ze základních kol do okresního kola může postoupit různý počet finalistů. O konkrétním počtu rozhodnou jednotlivá ÚS ČZS na základě zkušeností z minulých let. Důvodem je naplnění soutěže a zároveň omezení maximálního počtu soutěžících dané prostorovými a ekonomickými možnostmi s s respektováním pokynů hospodářsko finanční komise při RR ČZS.

Okresní kolo lze uskutečnit při minimálním počtu tří soutěžících v každé kategorii.

Z okresních kol postupují finalisté z prvního místa, případně náhradníci v každé kategorii podle následujícího umístění.

ÚS ČZS jejichž soutěžící se v kategorii A a B umístí v národním kole na některém z 1. - 3. míst, mohou v následujícím ročníku vyslat navíc ještě jednoho dalšího soutěžícího. Maximálně by tedy mohlo mít jedno územní sdružení v národním kole 4 soutěžící, kteří získali první a druhé místo v okresním kole aktuálního ročníku (případně náhradníci další v pořadí).

V kategorii C postupuje prvních dvacet nejúspěšnějších řešitelů on-line testu do národního kola.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží při RR ČZS. Její členové mají dlouhodobě zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy.