hlavika

Soutěž Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

Pro konání národního kola letošního ročníku jsme zajistili nový termín 17. října - 18. října 2020 v Praze  ve SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9. Soutěž bude tentokrát dvoudenní (sobota + neděle).Soutěž se řídí závazným postupem a pravidly, která jsou zveřejněna na konci této strany.

[1] [2] [3] (celkem: 15)

Mladý zahrádkář 2019 - XXXII. ročník

Obr: 264.jpg
Celostátní kolo proběhlo v Praze ve dnech 14.-16. června ve Střední odborné škole Jarov
 

K soutěži v pátek odpoledne do Prahy přijelo 37 mladších žáků, 38 straších žáků a 9 středoškoláků. Většina soutěžících byla ubytována v Odborné škole Jarov a jen menší část ve střední škole Na Třebešíně.

Oficiální zahájení soutěže proběhlo v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí. Kromě předsedy ČZS Stanislava Kozlíka a předsedkyně komise pro práci s mládeží ČZS Vlasty Ambrožové uvítali soutěžící vzácní hosté. Za hlavní město Praha se zahájení zúčastnila zastupitelka RNDr. Jana Plamínková, zastupitel a radní Mgr. Vít Šimral, Ph.D. a nescházela ani Ing. Zuzana Švábenská ze Střední odborné školy Jarov.

Všichni popřáli soutěžícím dobré umístění a připomněli, že již to, že se probojovali do finále je velmi významné. Následovala volná prohlídka historické Prahy s možností využít doprovodu průvodců, kteří měli v repertoáru návštěvu nejvýznamnějších míst.

V sobotu ráno hned po snídani a oficiálním zahájení se soutěžící pustili do testů a poznávačky. Test tvořilo tradičně 40 otázek s volbou správné odpovědi a v poznávačce bylo připraveno 40 živých rostlin, nebo jejich semen. Na testy a seznam rostlin v poznávačce se můžete podívat dále. Rodiče a další dospělí doprovázející žáky měli během testů možnost s doprovodem studentky SŠ navštívit botanickou zahradu Střední odborné školy Jarov v historickém parku v ulici Pod Táborem.

Po obědě se soutěžící vydali v několika skupinách za dalším programem. Největší část navštívila Botanickou zahradu hl. města Prahy v Troji, menší Botanickou zahradu PřF UK Na Slupi, pro zbylé bylo poslední doporučené místo k návštěvě Národní zemědělské muzeum. Komise pro práci s mládeží se odpoledne věnovali především hodnocení testů a poznávaček a přípravě diplomů. 

Po večeři pak následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen a diplomů. Předávání se zúčastnila i radní a členka Rady hl. města Prahy pro oblast sociální, politiky a zdravotnictví JUDr. Hana Marvanová, která je zároveň předsedkyní Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Praze Lysolajích.

V tomto roce bylo hodnoceno jen prvních deset v každé skupině, ti obdrželi hodnotné ceny, všichni pak obdrželi i masožravou rostlinu a upomínkové předměty od Magistrátu hl.m.Prahy a od ČZS.

Většina soutěžících se domů rozjela až v neděli, protože využila nedělní dopoledne pro svůj individuální program.


více -->

[1] [2] [3] (celkem: 15)

Závazná pravidla soutěže

Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:
  1. kategorie – mladší žáci 4.–6. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  2. kategorie – starší žáci 7.–9. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  3. kategorie – středoškoláci, učni (odpovídající ročníky gymnázií)

Pro kategorie žáků je soutěž tříkolová:
  1. Základní kola probíhají na školách nebo v kroužcích Mladý zahrádkář v průběhu února a března.
  2. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Je pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
  3. Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS, je pořádáno v druhé polovině června 
Pro kategorii středoškoláků je soutěž dvoukolová:
  1. Základní a okresní kolo je nahrazeno on-line testem zahrnujícím vědomostní test z 40 otázek a poznávačku z 40 rostlin na webových stránkách ČZS.
  2. Celostátní kolo je společné s kategoriemi žáků.

Celostátní kolo je třídenní a koná se přímo pod dohledem Komise pro práci s mládeží ČZS a ústředí ČZS. 
Pořádá se putovně po celém území ČR tak, aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program. K pořádání je vybrána zpravidla odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. 
Podílí se na něm i pracovníci středních zemědělských škol v místech, kde se národní kola konají a další odborní pracovníci z oblasti přírodních věd. Ti pro děti organizují také další doprovodné akce v rámci třídenního programu. Součástí bývají praktické ukázky roubování, aranžování květin, návštěva zemědělských pracovišť atd.


Vědomostní test
K hodnocení znalostí soutěžících se používá vědomostní test se 40 otázkami, ke kterým jsou k výběru vždy 3 až 4 odpovědi, kdy jen jedna je správně.  Na vypracování testu je určena jedna hodina.
Správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
Test je pro 1. kola připraven v kroužcích MZ nebo na škole pedagogickým pracovníkem dané školy. Pro vyšší kola je test připraven komisí pro práci s mládeží - v rámci ÚS ČZS nebo Ústředí ČZS.
Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.

Pro kategorii středoškoláků je on-line test připraven komisí pro práci s mládeží na Ústředí ČZS. Na tento test je časový limit 1 hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.


Poznávačka
V rámci poznávačky je účastníkům předloženo k rozpoznání 40 vzorků živých i suchých rostlin, semen, plodů. U 1. a 2. kola žáků je možné počet vzorků snížit na 20. Úkolem je uvést rodový název rostliny, případně jeho druhový název, případně i latinský název. Správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, za uvedení správného druhového názvu nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.
Poznávačka je shodná pro všechny tři kategorie a je připravena pracovníky škol, kroužků či územních sdružení v místě konání.


Výsledné pořadí soutěžících
Na základě součtu dosažených bodů v testu a poznávačce je stanoveno výsledné pořadí soutěžících. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů je větší váha dána počtu bodů z poznávačky, v případě další shody je přihlédnuto k doplňkovým bodům.


Postup v soutěži
  • Ze základních kol do okresního kola postupuje různý počet finalistů (1-3). O počtu rozhodnou jednotlivá ÚS na základě zkušeností z minulých let. Důvodem je naplnění soutěže a zároveň omezení horního počtu soutěžících dané prostorovými možnostmi.
  • Z okresních kol postupují vždy finalisté z prvního místa, případně náhradníci v každé věkové kategorii.


Garant soutěže
Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit