Soutěž Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.


Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

 
 
 
Soutěž se řídí závazným postupem a pravidly, která jsou zveřejněna na konci této strany.
 

1 2 3 4 (celkem: 18)

Mladý zahrádkář 2023 - XXXVI ročník

V letošním školním roce pořádáme již 36. ročník oblíbené vědomostní soutěže. V jarním období proběhnou pro žáky školní a okresní kola tak, aby přihlášky jednotlivá ÚS podaly do 25. 5. 2023. Pro středoškoláky je školní a okresní kolo nahrazeno testem a poznávačkou na internetu. Na absolvování mají čas od 1. prosince 2022 do konce ledna 2023. Celostátní kolo, které pořádá Ústředí je plánováno na 17. a 18. června 2023
číst dále

Mladý zahrádkář 2022 - XXXV ročník

Jubilejní 35. ročník vědomostní soutěže se konal po druhé ve střední škole informatiky poštovnictví a finančnictví v Brně. 

Škola poskytla pro soutěž kompletní zázemí v jedné budově od ubytování přes stravování až po jednotlivé učebny pro testy a sál pro zahájení a vyhlášení a tak nebylo nutné řešit žádné přesuny a vše se organizovalo na jednom místě.

Soutěž se konala opět jako dvoudenní v sobotu 18. a neděli 19. června. Během dopoledne se postupně sjížděli soutěžící, doprovázeni učiteli nebo rodiči. Po registraci a ubytování se všichni posilnili obědem a následovalo slavnostní zahájení v hlavním sále školy.

Přivítat soutěžící přijel tradičně předseda ČZS Stanislav Kozlík a Vlasta Ambrožová předsedkyně komise pro práci s mládeží. Za město Brno přivítala soutěžící starostka městské části Komín Milada Blatná a starostka městské části Žabovřesky Mgr. Lucie Pokorná. Všichni popřáli soutěžícím co nejlepší výsledky v soutěži.

Po nezbytných technických pokynech a rozdělení podle skupin následoval test a poznávačka - výsledky jsou zveřejněny níže. 

Po absolvování obou odborných procedur se soutěžící vydali po částech buď do planetária na Kraví hoře, nebo na rozhlednu.

Ve večerních hodinách se někteří podívali do blízké základní organizace ČZS, kde si mohli opéct buřta.

Doprovodný program pokračoval i v neděli. To se soutěžící vypravili do Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vedle zajímavé prohlídky s komentovaným výkladem, pro ně zde byla připravena i soutěž a nejlepší řešitelé byli v rámci slavnostního vyhlášení oceněni. Po obědě došlo k očekávanému slavnostnímu vyhlášení. A jak to vše dopadlo? Komu nejlépe sedly otázky a poznal nejvíce vzorků rostlin, dřevin ale i semen v poznávačce? Podívejte se do výsledkové listiny.


číst dále

Celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2021

Finále soutěže se i přes složité hygienické podmínky konalo téměř v normálním režimu jen ve zkrácené podobě. Dříve třídenní soutěž se musela stihnout za sobotu odpoledne a neděli dopoledne.

Proto se během sobotního dopoledne 23. října sjelo přes 120 soutěžících a doprovodů do Brna na Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví.

Po obědě se ihned konal test pro žáky a poznávačka pro středoškoláky. Po vyplnění testů se žáci pustili do poznávačky a středoškoláci si šli vyplnit o něco složitější test.

V odpoledních hodinách všechny čekala prohlídka Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde se v té době konala výstava citrusů.

Ve sklenících kvetla právě viktorie královská, ale k obdivování byly i ucelené sbírky sukulentních, subtropických i tropických rostlin.Druhý den v dopoledních hodinách za poměrně mrazivého počasí následovala prohlídka ZOO v Brně Bystrci. Po návratu a obědě bylo na řadě slavnostní vyhlášení výsledků, kdy byli soutěžící seznámeni s dosaženými body jak za test tak z poznávačky.


číst dále

Příprava soutěže Mladý zahrádkář 2021

V letošním roce plánujeme soutěž Mladý zahrádkář pořádat modifikovanou formou.

S ohledem na epidemiologická opatření vám nabízíme mimořádně tyto dvě varianty:

1) Okresní kolo uspořádat v rámci územních sdružení tradiční formou s osobní účastí žáků při dodržení všech hygienických pokynů nejlépe ve venkovních prostorách (negativní test ze školy - stačí čestné prohlášení rodičů, odstupy, roušky) nejpozději do konce září.

 

2) Pro okresní kolo využít distanční formu.

Pro soutěžící bude na webu připraveno 30 testových otázek a 30 rostlin v poznávačce. Všechny testy jsou s volbou správné odpovědi z připravené nabídky. 

Soutěžící se přihlásí v určeném termínu a času podle pokynů k řešení testu, na který je stanoven časový limit 45 minut. Po vyhodnocení bude výsledková listina publikovaná zde na webu.

Územní sdružení zvolí ze svých okresů vítěze (jeden v každé kategorii), který postoupí do finále a zašle jeho přihlášku do konce září na ustredi@zahradkari.cz

Finále Mladého zahrádkáře plánujeme uskutečnit v druhé polovině října 2021

Další podrobnosti k distančnímu kolu 2021 naleznete zde.
číst dále

Soutěž Mladý zahrádkář 2020 - byla zrušena

Vážení přátelé, 


vzhledem k současným problémům s konáním regionálních kol soutěže Mladý zahrádkář a nastalé rizikové situaci zejména v Praze, rozhodli jsme se po dlouhé úvaze národní kolo MZ, které se mělo uskutečnit 17. a 18. října 2020 v Praze, ZRUŠIT

Věříme, že příští rok bude pro nás příznivější a opětovně se budeme moci naší tradiční a oblíbené soutěži s plnou odpovědností věnovat. 

Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a sil nejen do zahrádkářské činnosti. Děkujeme vám za veškerou záslužnou práci s dětmi a mládeži. 
 Za komisi pro práci s mládeží - Mgr. Vlasta Ambrožová

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 18)

Závazná pravidla soutěže

 
Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:
  1. kategorie – mladší žáci 4.–6. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  2. kategorie – starší žáci 7.–9. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  3. kategorie – středoškoláci, učni (odpovídající ročníky gymnázií)
 
Pro kategorie žáků je soutěž tříkolová:
  1. Základní kola probíhají na školách nebo v kroužcích Mladý zahrádkář v průběhu února a března.
  2. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Je pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
  3. Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS, je pořádáno v druhé polovině června 
Pro kategorii středoškoláků je soutěž dvoukolová:
  1. Základní a okresní kolo je nahrazeno on-line testem zahrnujícím vědomostní test z 40 otázek a poznávačku z 40 rostlin na webových stránkách ČZS.
  2. Celostátní kolo je společné s kategoriemi žáků.
 
Celostátní kolo je třídenní a koná se přímo pod dohledem Komise pro práci s mládeží ČZS a ústředí ČZS. 
Pořádá se putovně po celém území ČR tak, aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program. K pořádání je vybrána zpravidla odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. 
Podílí se na něm i pracovníci středních zemědělských škol v místech, kde se národní kola konají a další odborní pracovníci z oblasti přírodních věd. Ti pro děti organizují také další doprovodné akce v rámci třídenního programu. Součástí bývají praktické ukázky roubování, aranžování květin, návštěva zemědělských pracovišť atd.
 
 
Vědomostní test
K hodnocení znalostí soutěžících se používá vědomostní test se 40 otázkami, ke kterým jsou k výběru vždy 3 až 4 odpovědi, kdy jen jedna je správně.  Na vypracování testu je určena jedna hodina.
Správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
Test je pro 1. kola připraven v kroužcích MZ nebo na škole pedagogickým pracovníkem dané školy. Pro vyšší kola je test připraven komisí pro práci s mládeží - v rámci ÚS ČZS nebo Ústředí ČZS.
Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 
Pro kategorii středoškoláků je on-line test připraven komisí pro práci s mládeží na Ústředí ČZS. Na tento test je časový limit 1 hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.
 
 
Poznávačka
V rámci poznávačky je účastníkům předloženo k rozpoznání 40 vzorků živých i suchých rostlin, semen, plodů. U 1. a 2. kola žáků je možné počet vzorků snížit na 20. Úkolem je uvést rodový název rostliny, případně jeho druhový název, případně i latinský název. Správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, za uvedení správného druhového názvu nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.
Poznávačka je shodná pro všechny tři kategorie a je připravena pracovníky škol, kroužků či územních sdružení v místě konání.
 
 
Výsledné pořadí soutěžících
Na základě součtu dosažených bodů v testu a poznávačce je stanoveno výsledné pořadí soutěžících. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů je větší váha dána počtu bodů z poznávačky, v případě další shody je přihlédnuto k doplňkovým bodům.
 
 
Postup v soutěži
  • Ze základních kol do okresního kola postupuje různý počet finalistů (1-3). O počtu rozhodnou jednotlivá ÚS na základě zkušeností z minulých let. Důvodem je naplnění soutěže a zároveň omezení horního počtu soutěžících dané prostorovými možnostmi.
  • Z okresních kol postupují vždy finalisté z prvního místa, případně náhradníci v každé věkové kategorii.
 
 
Garant soutěže
Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy.