Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení. Informace o nových dokumentech včetně případných formulářů vám předkládáme jednotně, abychom vám ulečili vyhledávání informací v mnoha zdrojích. Některé dokumenty byly zveřejněny i ve Věstníku ČZS, v takovém případě zde najdete jejich znění včetně případných formulářů k přímému použití.

ÚČETNICTVÍ
VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO ÚS ČZS

- účtová osnova

další
Zákon č. 348/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

další
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění.

další
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění.

další
ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu - soubor PDF

další
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění

další
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění

další
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu - soubor PDF

další
Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů

právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví - soubor doc k vyplnění.

další
Výkaz o majetku a závazcích

soubor doc k vyplnění

další
Průvodní dopis k účetní závěrce

Vzor průvodního dopisu, k uložení účetní závěrky na městský soud.

další
Příloha k účetní závěrce

soubor doc k vyplnění

další
Zveřejnění účetní závěrky ZO, SZO, ÚS na rejstříkovém soudu
Zveřejnění účetní závěrky ZO, SZO, ÚS

Metodika pro plnění povinnosti základních (specializovaných) organizací vůči rejstříkovému soudu – včetně příloh k vyplnění

další
Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku

Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.

další
Přehled o majetku a závazcích 2014

další
Přehled o majetku a závazcích 2015

další
Přehled o majetku a závazcích 2016

další
Přehled o majetku a závazcích 2017

další
Přehled o majetku a závazcích 2018

další
Přehled o majetku a závazcích 2019

další
Přehled o majetku a závazcích 2020

další
DOTACE 2021
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Mze za rok 2021

další
Přílohy k vyúčtování dotace MZe 2021

další
Vyúčtování dotace příloha č. 1 za rok 2021

další
Vyúčtování dotace příloha č. 2 za rok 2021

další
Logo MZe barené - pro použití při akcích v rámci dotace

další
Logo MZe černobílé - pro použití při akcích v rámci dotace

další
PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY
Vyhláška 511/2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ze dne 15. 12. 2021 (platná od 1. 1. 2022)

další
Vyhláška 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhláška 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

další
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí

k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. (Zdravotní prohlídky pro zaměstnance)

další
Povinnost právnické nebo fyzické osoby

mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

další
Vyhláška 125/1993 Sb. ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

další
EET
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb

Od 15.5.2017 byla stanovena nová výše tržeb, od které musí spolek evidovat tržby v EET - str. 7.

další
Šablony pro EET

Šablony s povinným textem ke zveřejnění v provozovnách podléhajícím EET

další
Manuál pro 3. a 4. vlnu EET

OSTATNÍ
Podmínky pro povolování tombol, peněžitých a věcných loterií.

(novela platná od 1. 1. 2012, doplněno loterijním zákonem od r. 2017)

další
Směrnice - Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS

další
Dohoda o hmotné odpovědnosti

Mezi základní organizací a pokladníkem

další