Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení. Informace o nových dokumentech včetně případných formulářů vám předkládáme jednotně, abychom vám ulečili vyhledávání informací v mnoha zdrojích. Některé dokumenty byly zveřejněny i ve Věstníku ČZS, v takovém případě zde najdete jejich znění včetně případných formulářů k přímému použití.

ÚČETNICTVÍ

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH PRO ÚS ČZS
- účtová osnova
tab další

Zákon č. 348/2007 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
pdf další

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
text další

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění.
text další

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor PDF
pdf další

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu - soubor doc k vyplnění
text další

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu - soubor doc k vyplnění
text další

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu - soubor PDF
pdf další

Přehled údajů k přiznání k dani z příjmů
právnických osob u neziskových organizací, které vedou jednoduché účetnictví - soubor doc k vyplnění.
text další

Výkaz o majetku a závazcích
soubor doc k vyplnění
text další

Průvodní dopis k účetní závěrce
Vzor průvodního dopisu, k uložení účetní závěrky na městský soud.
text další

Příloha k účetní závěrce
soubor doc k vyplnění
text další

Zveřejnění účetní závěrky ZO, SZO, ÚS na rejstříkovém soudu

Zveřejnění účetní závěrky ZO, SZO, ÚS
Metodika pro plnění povinnosti základních (specializovaných) organizací vůči rejstříkovému soudu – včetně příloh k vyplnění
text další

Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku
Tento dokument definuje podrobnější technické a organizační aspekty při předávání PDF dokumentů pro zařazení do Sbírky listin.
text další

Přehled o majetku a závazcích 2014
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2015
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2016
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2017
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2018
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2019
tab další

Přehled o majetku a závazcích 2020 - 22
tab další

DOTACE 2024

Příručka pro žadatele o dotaci v roce 2024
(příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2024
text další

Pokyny pro ÚS o dotaci MZe pro rok 2024
S ohledem na současnou situaci v ČR, kdy dochází na všech úrovních ke krácení dotací z důvodu zavedení úsporného balíčku...
text další

Příloha 1 - Žádost nestátní neziskové organizace
o státní dotaci na rok 2024
text další

Příloha 2 - Struktura ročního projektu
(minimální struktura)
text další

Příloha 3 - Rozpočet projektu
tab další

Příloha 4 - Čestné prohlášení o splnění podmínek oprávněnosti
pro žadatele o dotace v rámci dotačního řízení Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace pro rok 2024
text další

Příloha 5 - Čestné prohlášení
(žadatele o podporu v režimu de minimis)
text další

DOTACE 2023

Vyúčtování akcí zahrnutých a schválených
do projektu dotace MZe pro rok 2023
text další

Příručka pro žadatele o dotaci
(příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2023
text další

Zásady MZe pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím pro rok 2023
text další

Vyúčtování dotace příloha č. 1 za rok 2023
tab další

Vyúčtování dotace příloha č. 2 za rok 2023
tab další

DOTACE 2022

Dotace MZe za rok 2022 podmínky + manuál k vyplnění
text další

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Mze za rok 2022
text další

Přílohy k vyúčtování dotace MZe 2022
text další

Vyúčtování dotace příloha č. 1 za rok 2022
tab další

Vyúčtování dotace příloha č. 2 za rok 2022
tab další

LOGO MZe

Je nutné zveřejnit na akcích u kterých je žádána dotace.

Logo MZe barené - pro použití při akcích v rámci dotace
obr další

Logo MZe černobílé - pro použití při akcích v rámci dotace
obr další

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Evidence dohod o provedení práce (DPP) od 1. 7. 2024
Předběžná informace jak bude probíhat evidence dohod o provedení práce od července 2024. Je možné že evidence může doznat ještě určitých změn.
pdf další

Změna sazeb za používání motorových vozidel pro rok 2024
a Zvýšení stravného pro rok 2024
pdf další

VYHLÁŠKA 85/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb.,
ze dne 28. března 2023 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného...
pdf další

VYHLÁŠKA MPSV č. 467/2022 ze dne 19. 12.2022
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023.
text další

Vyhláška 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách
Vyhláška 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
pdf další

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. (Zdravotní prohlídky pro zaměstnance)
další

Povinnost právnické nebo fyzické osoby
mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu
pdf další

Vyhláška 125/1993 Sb. ministerstva financí ze dne 5. dubna 1993,
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
pdf další

OSTATNÍ

Podmínky pro povolování tombol, peněžitých a věcných loterií.
(novela platná od 1. 1. 2012, doplněno loterijním zákonem od r. 2017)
další

Směrnice - Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS
text další

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Mezi základní organizací a pokladníkem
text další