hlavika

PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně

Vážení zahrádkáři,
rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, protože primárně je kladen důraz na to, aby bylo rozhodováno přímo na zasedání příslušného orgánu. Za současného stavu, kdy trvají mimořádná opatření při epidemii, je možné rozhodovat mimo zasedání přímo na základě nově přijatého zákona.

Dne 24. 04. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám (tj. i k organizačním jednotkám svazu) platí jen v době trvání mimořádných opatření při epidemii, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Tento zákon mimo jiné rozšiřuje v § 19 možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků v době trvání mimořádných opatření při epidemii i pro ty právnické osoby, které možnost rozhodování mimo zasedání nemají vůbec ve stanovách upraveny.

O možnosti rozhodovat mimo zasedání musí nejprve rozhodnout statutární orgán organizace (u základní organizace je to výbor, u územního sdružení představenstvo). Návrh na rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření by měla činit alespoň 15 dnů.

Pokud základní organizace má k dispozici emailové adresy svých členů, je možné uskutečnit hlasování korespondenčně po emailu, popř. poštou u osob, které nemají emailovou adresu. Doporučujeme rozhodovat mimo zasedání pouze o nejnutnějších záležitostech jako schválení hospodaření a rozpočtu, účelových příspěvků a nutných oprav či investicí přesahujících částku 30.000 Kč. Ostatní záležitosti doporučujeme schválit v příznivější době přímo na zasedání s osobní účastní členů, až to epidemiologická situace dovolí.


NÁVOD na hlasování mimo zasedání členské schůze základní organizace:

(Základní organizace si přizpůsobí podle svých potřeb. Tento vzor mohou využít i územní sdružení pro zasedání rady s tím, že je potřeba přizpůsobit terminologii.)


ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM


Adresáti: všichni členové ZO


Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu _______________________

IČ: _______________, rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.


Výbor předkládá tímto členům organizace k přijetí tato navrhovaná usnesení:


1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok ___________ .“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšena na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok ____________ .“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok _________ v celkové výši _________ Kč se splatností do ____________ .“

Podklad k výši jednotlivých účelových příspěvků a splatnosti byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE


4. „Členská schůze schvaluje nutné opravy a investice podle soupisu.“

Soupis nutných oprav a investicí byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání a je vyvěšen na úřední desce v osadě.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

Jméno a příjmení: ______________, 

Datum:______________,  Podpis: ______________, 


INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem na adresu: ______________,
nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: _____________,
nebo podepsaný předejte předsedovi panu _________________,
nebo podepsaný vhoďte do schránky na adrese: _____________________, 

NEJPOZDĚJÍ DO _________________ .


Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů základní organizace. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na úřední desce v osadě.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum:

Za výbor


______________                                                                      ______________
Jméno a příjmení                                                                      jméno a příjmení
Předseda                                                                                  člen výboru


Vzor si můžete ve formě editovatelného souboru .doc stáhnout zde.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit