hlavička
placená inzerce reklama

Vnitrosvazové právní předpisy

Činnost Českého zahrádkářského svazu se řídí závaznými vnitrosvazovými právními předpisy.
STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.
- poslední znění schválené 16.11.2013. Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů a jsou registrovány Ministerstvem vnitra ČR.
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.
STATUT ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.
OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS.
Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.
 

METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE

SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti
v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
METODICKÝ POKYN RR ČZS pro pořádání místních výstav vín
v organizačních složkách ČZS.
METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS
(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).
METODICKÝ POKYN k činnosti revizních orgánů ČZS.
včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)
POKYNY PRO UDĚLOVÁNÍ SVAZOVÝCH OCENĚNÍ
 

Vzory smluv

Vzorová smlouva o užívání a úhradě poplatků za užívání společných zařízení základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Vzorová pachtovní smlouva
Vzorová podnájemní smlouva
 

Zánik základní organizace

Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku
ZO vede jednoduché účetnictví.
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - bez majetku
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit