Vnitrosvazové právní předpisy

Činnost Českého zahrádkářského svazu se řídí závaznými vnitrosvazovými právními předpisy.

ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PŘEDPISY ČZS 2020 - publikace

Publikace obsahuje Stanovy; Jednací a volební řád; Vzorový Osadní řád; (vše s výkladem). Metodický pokyn ke kontrolní činnosti; Vznik, změna a zánik ZO; Přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů; Přehled právních předpisů.

vybrat
STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Nejvyšší právní předpis ČZS. Tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální znění je uloženo na rejstříkovém soudu a je veřejně dostupné v připojených dokumentech.

vybrat
Výklad stanov ČZS

Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.

vybrat
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.

- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.

vybrat
Výklad jednacího a volebního řádu ČZS

Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.

vybrat
STATUT ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.

vybrat
OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS - vzor.

Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.

vybrat
Výklad k vzorovému osadnímu řádu

vybrat
METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE
SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti

v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)

vybrat
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

vybrat
METODICKÝ POKYN RR ČZS pro pořádání místních výstav vín

v organizačních složkách ČZS.

vybrat
METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS

(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).

vybrat
METODICKÝ POKYN k činnosti revizních orgánů ČZS.

včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)

vybrat
POKYNY PRO UDĚLOVÁNÍ SVAZOVÝCH OCENĚNÍ

vybrat
Vzory smluv
Úvodní informace ke smlouvám

o nájmu, podnájmu, pachtu a podpachtu. (vzor 2020)

vybrat
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS

Vzorová smlouva (vzor 2020)

vybrat
Nájemní smlouva k pozemku

Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podnájmu částí pozemku členům ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

vybrat
Nájemní smlouva k pozemku (ZO vlastník pozemku)

Uzavíraná mezi ZO, která je vlastníkem pozemku a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

vybrat
Podnájemní smlouva k pozemku

Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v nájmu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

vybrat
Pachtovní smlouva

Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podpachtu částí pozemku členům ZO. (vzor 2020)

vybrat
Podpachtovní smlouva

Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v pachtu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)

vybrat
Základní organizace (vznik - změna - zánik)
Vznik, změna a zánik základní organizace ČZS

Závazný výklad (vzor 2020)

vybrat
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem

vybrat

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem

vybrat
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku

ZO vede jednoduché účetnictví.

vybrat

Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - Bez majetkem

vybrat
Usnesení ze zasedání členské schůze

pro zánik ZO - bez majetku

vybrat