hlavika

Vnitrosvazové právní předpisy

Činnost Českého zahrádkářského svazu se řídí závaznými vnitrosvazovými právními předpisy.
ZÁKLADNÍ VNITROSVAZOVÉ PŘEDPISY ČZS 2020 - publikace
Publikace obsahuje Stanovy; Jednací a volební řád; Vzorový Osadní řád; (vše s výkladem). Metodický pokyn ke kontrolní činnosti; Vznik, změna a zánik ZO; Přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů; Přehled právních předpisů.
STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Nejvyšší právní předpis ČZS. Tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální znění je uloženo na rejstříkovém soudu a je veřejně dostupné v připojených dokumentech.
Výklad stanov ČZS
Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
- schválený v roce 2013. Jednací a volební řád upravuje v souladu se Stanovami Českého zahrádkářského svazu pravidla jednání orgánů svazu a jeho organizačních jednotek a postup při pořádání voleb do všech orgánů svazu.
Výklad jednacího a volebního řádu ČZS
Má zajistit správné pochopení jednotlivých ustanovení, vyloučit případnou nejednoznačnost a navést na jejich správnou aplikaci. Jednotlivá ustanovení konkretizuje i na základě příkladů nejčastějších situací.
STATUT ústředí Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Ústředí ČZS je výkonným útvarem republikové rady ČZS, z.s. jedná v rozsahu jejích pravomocí a její právní subjektivity. Statut určuje rozsah činností, které zajišťuje pro jednotlivé orgány Svazu.
OSADNÍ ŘÁD zahrádkové osady ČZS - vzor.
Upravuje dohodnutá práva a povinnosti členů v zahrádkových osadách, upravuje jejich vzájemné soužití a péči o společný majetek. Osadní řád je závazný pro všechny uživatele zahrádek v osadě pokud jsou členy ČZS.
Výklad k vzorovému osadnímu řádu
 

METODICKÉ POKYNY a SMĚRNICE

SMĚRNICE k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti
v souladu s § 3 odst. 8 Stanov Českého zahrádkářského svazu o.s. se mohou stát členem i právnické osoby. (Připojen vzor smlouvy ve formátu *.DOC pro vyplnění)
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
METODICKÝ POKYN RR ČZS pro pořádání místních výstav vín
v organizačních složkách ČZS.
METODICKÝ POKYN k evidenci organizačních jednotek ČZS
(Registrační list, Razítko, Identifikační číslo).
METODICKÝ POKYN k činnosti revizních orgánů ČZS.
včetně přílohy: Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (včetně vzorů a formulářů k vyplnění)
POKYNY PRO UDĚLOVÁNÍ SVAZOVÝCH OCENĚNÍ
 

Vzory smluv

Úvodní informace ke smlouvám
o nájmu, podnájmu, pachtu a podpachtu. (vzor 2020)
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
Vzorová smlouva (vzor 2020)
Nájemní smlouva k pozemku
Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podnájmu částí pozemku členům ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
Nájemní smlouva k pozemku (ZO vlastník pozemku)
Uzavíraná mezi ZO, která je vlastníkem pozemku a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
Podnájemní smlouva k pozemku
Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v nájmu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
Pachtovní smlouva
Uzavíraná mezi vlastníkem pozemku a ZO ČZS za účelem dalšího podpachtu částí pozemku členům ZO. (vzor 2020)
Podpachtovní smlouva
Uzavíraná mezi ZO, která má pozemek v pachtu a členem ZO k zahrádkářské činnosti. (vzor 2020)
 

Základní organizace (vznik - změna - zánik)

Vznik, změna a zánik základní organizace ČZS
Závazný výklad (vzor 2020)
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS s majetkem
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - S majetkem
Postup vedoucí k zániku ZO ČZS bez majetku
ZO vede jednoduché účetnictví.
Přehled dokumentů potřebných pro zánik ZO - Bez majetkem
Usnesení ze zasedání členské schůze
pro zánik ZO - bez majetku
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit