ČZS úvod

convol.gif

Zahrádkáření, jako lidská činnost má hluboké kořeny. Ani si neuvědomujeme, že pramení z dob, kdy jsme začali s pěstováním rostlin. Již tehdy nám kvetoucí rostliny a zdravé porosty činily potěšení, značily dobrou úrodu a větší šanci na přežití. Dnes již nám, zahrádkářům, o přežití nejde, ale radost ze zahrady zůstává.

Český zahrádkářský svaz

je zde pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje téměř 130 000 členů z celé České republiky v 2420 základních a 17 specializovaných organizacích.

ČZS je plně demokratický, nepolitický, zájmový spolek, který vznikl v roce 1957, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku vinic a zahrádek měšťanů na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností, ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.

K přátelskému soužití zahrádkářů neodlučně patří jejich společenská zařízení, ať se jedná o klubovny, moštárny, palírny, sušárny. K zajišťování zahrádkářských potřeb jim slouží i zahrádkářské prodejny.

Pro zvyšování odborné úrovně všech členů, zajišťuje svaz odbornou výchovu na všech stupních své organizační struktury. Ke vzdělávání členů v základních organizacích využívá své odborné instruktory, kteří své vzdělání získávají při odborných svazových školení a jsou převážně i absolventy ústřední zahrádkářské akademie.

Svaz pravidelně vydává nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost odborné příručky "Rukověť zahrádkáře". S aktuálním děním seznamuje ve svém časopisu Zahrádkář. Každoročně vydává odborně-výchovné a propagační materiály pro děti.

Ukázkou velmi dobrých pěstitelských výsledků zahrádkářů jsou celostátní i regionální zahrádkářské výstavy. Svaz se také pravidelně účastní mnoha profesionálních celostátních zahradnických a zemědělských výstav.

ČZS má pevnou organizační strukturu. Skládá se z jednotlivých základních organizací, které jsou regionálně sdruženy do územních sdružení. Zvláštností jsou specializované organizace, které mají svou členskou základnu rozptýlenou po republice. Centrálním článkem je republiková rada ČZS. Potřeby těchto orgánů zajišťuje ústředí ČZS.

Z hlediska demokratického uspořádání má každý člen možnost spoluúčasti na rozhodování svazu. Každá základní organizace deleguje své zástupce do rady územního sdružení, z nich jsou voleni zástupci do vrcholného orgánu svazu - republikové rady. Tím je plně zabezpečeno demokratické rozhodování ve věcech svazu.

Rozhodováním o zásadních otázkách svazu je v období mezi zasedáním pověřeno volené představenstvo republikové rady. Činnost svazu upravují Stanovy, na jejichž tvorbě se podílejí formou svých připomínek všichni členové ČZS. O celé šíři své činnosti, změnách zákonů a svazových akcích informuje svaz členy pravidelně 2-3x ročně prostřednictvím Zpravodaje.

ČZS byl v letech 1996 až 2008 členem Evropské ligy zahrádkářů, která sdružuje 3,5 milionů zahrádkářů z 14 zemí Evropy. To mimo jiné dokazuje, že zahrádkaření není ojedinělé jen u nás, jak se někteří mylně domnívají.