hlavika

Petice

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti,

(zahrádkářský zákon).

 

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody,

Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činností (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. Sněmu ČZS,z.s., konaného ve dnech 23.-24.11. 2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS,z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme nadále zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem Petice děkujeme.

 

Praha 12.12. 2019 Představenstvo ČZS, z.s.

 

 

Pokud jste se rozhodli podpořit Petici sběrem podpisů, postupujte prosím podle těchto pokynů:

 

 • Nejprve si prosím vytiskněte text Petice, který je dostupný jako PDF soubor
 • K textu petice vytiskněte podpisový arch, který je dostupný také v PDF souboru (případně dle potřeby více archů).
 • Pamatujte, že podle zákona musí být bezprostředně u každého podpisového archu i text Petice k seznámení zájemcům o podpis.
 • Osoba, která bude pověřena sběrem podpisů, musí mít alespoň 16 let
 • Osoby, které podepisují petici, mohou mít i méně než 18 let, ale musí být schopné porozumět smyslu petice.
 • Nevytvářejte vlastní podpisové archy! použijte připravený z našich stránek.
  Petiční arch má náležitosti stanovené zákonem a nelze ho libovolně upravovat.

 Znění Zahrádkářského zákona najdete zde

Níže se můžete seznámit se zněním petice.

PETICE

ze dne 12. 12. 2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

pro

přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti

„ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZÁKON“

 

Adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Vládě České republiky a Prezidentu České republiky

 

Níže podepsaní,

dávají na vědomí prostřednictvím této petice, že si přejí přijetí návrhu zahrádkářského zákona a zároveň konstatují, že široká a početně silná zahrádkářská veřejnost je znepokojena zmařením dosud několika pokusů o přijetí zákonné normy zahrádkářského zákona, když v okolních státech EU je zahrádkářský zákon již dlouho součástí jejich právního řádu.

Zahrádkáři jsou součástí společenství této země a jejich historie má svoje kořeny v prvorepublikových časech. V moderních dějinách našeho státu se aktivně zapojují, spolupůsobí, podporují a ovlivňují svojí činností významné projekty místního, regionálního, republikového i mezinárodního významu, týkajících se životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu, klimatických změn, prevence kriminality a výchovy mládeže, tedy vyvíjí činnost veskrze veřejně prospěšnou a ve veřejném zájmu.

Apelujeme proto na vás zákonodárce, abyste dali svůj hlas k přijetí návrhu zahrádkářského zákona, a to napříč zákonodárnými sbory, bez ohledu na vaše politické směřování. Věříme vám a děkujeme za vaši podporu a hlas.

Petiční výbor ve složení:

 • Stanislav Kozlík, Skalka 50, 696 48 Skalka
 • JUDr. Pavel Rus, Pavlovská 33, 623 00 Brno
 • JUDr. Jarmila Štroblová, Slánská 1678/20, 163 00 Praha 6 - Řepy
 • Marcela Urbanová, Kaštanova 475/4, 737 01 Český Těšín
 • MVDr. Stanislav Kubesa, Družstevní 15, 747 05 Malé Hoštice
 • Mgr. Vlasta Ambrožová, Vrlova 11, 796 01 Prostějov
 • Ing. Marta Pawlicová, Ke Kulturnímu domu 530/6, 160 00 Praha 6
 • Milan Pech, K. H. Borovského 142, 434 01 Most
 • Miroslav Pánek, Letců RAF 1933, 288 01 Nymburk

Pozn.: zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoli člen Petičního výboru (dle § 5, odst. 1, zák. č. 85/1990 Sb.)

POZOR!

Podpisové archy k petici zasílejte na adresu: Stanislav Kozlík

Český zahrádkářský svaz, z.s.

Rokycanova 318/15

130 00 Praha 3

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit