Výroční členská schůze ZO ČZS v Šlapanicích, konaná dne 4.2.2019


VČS se konala jako obvykle v posledních letech v malém sále restaurace na sokolovně. Schůzi řídil Bohumír Hanák. Schůze se zúčastnilo 57 členů a byla usnášení schopná. 
 Naši schůzi navštívila jako pozvaný host také starostka města Šlapanice  Mgr. Michaela Trněná, která pozdravila naši členskou schůzi a odpověděla na dotazy členů.
 Program schůze byl ze začátku obvyklý (volba komise mandátové, volební, návrhové, zpráva o činnosti, zpráva o stavu členů, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise). Finanční hospodaření v r. 2018 proběhlo podle schváleného finančního plánu, kontrolní komise neshledala žádné závady ve vedení účetnictví. Vzhledem k tomu, že tato schůze byla zároveň volební, program pokračoval představením členů dosavadního výboru, kteří ze svých funkcí již odstupují.  Jsou to Jan Hoda, Pavel Šimon, Jiří Vašina, Mgr. Josef Matuška, Ing. Libuše Peclová. Novými kandidáty jsou členové Hana Šlezingerová, Kateřina Staňková a Radek Kotrla.
V následujících volbách byli tito navržení členové a dosavadní členové výboru, kteří budou ve své práci pokračovat v dalším pětiletém období, aklamací jednomyslně zvoleni. Složení celého nového výboru bude uvedeno v samostatné rubrice těchto stránek.


 

 

 

  

 

 

 

 


Odstupujícím členům předal předseda Čestné uznání od ZO za jejich dosavadní práci. Vysoké vyznamenání a to Zlatou medaili za svoji práci pro ČZS od Republikové rady ČZS obdržel poté př. Pavel Šimon.
Předseda přednesl plán činnosti ZO na r. 2019. Tento bude uveden také v samostatné rubrice. Před uvedením finančního plánu byl k diskuzi předložen návrh výboru na poskytnutí mimořádného finančního příspěvku spolku Orel jednota Šlapanice na přestavbu orlovny.  Po diskuzi členové poskytnutí příspěvku ve výši -  pro výstavbu spíše symbolické, ale pro naši ZO maximální, co můžeme z našich prostředků uvolnit, schválili. 
Po přestávce, která sloužila k občerstvení a možnosti nahlédnutí do kroniky ZO, přednesla pokladní Marta Fišerová finanční plán, původně sestavený jako vyrovnaný a po schválení příspěvku na orlovnu o tuto částku schodkový. Finanční plán a všechny zprávy byly přítomnými členy schváleny a v usnesení této schůze, které předložil Mgr. Matuška, odsouhlaseny.

Sestavila L.Peclová

Celkem:
Dnes:
On line:
459333
40
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.