Výroční členská schůze ZO ČZS Šlapanice

Výroční  členská  schůze  ZO ČZS  Šlapanice se  konala  již tradičně první pondělí v únoru, které letos vyšlo na  5. 2. 2018. Schůze se opět se konala  v  prostorách malého sálu místní sokolovny.


Řízením  schůze  byl pověřen člen výboru Ing. Miroslav Mrkvica, který se úkolu zhostil s velkou profesionalitou. Po přečtení programu schůze proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba komise mandátové a návrhové. Schůze se vzhledem k tomu, že právě probíhaly jarní prázdniny a nastupovala chřipková epidemie, zúčastnil menší počet členů, ale dostačující, aby byla schůze podle stanov ČZS usnášeníschopná.


 


Předseda  ZO  přednesl zprávu o činnosti organizace za rok 2017, matrikářka  zprávu  o stavu členů, pokladní  zprávu  o hospodaření za  r. 2017. Zprávu kontrolní komise z 1.2.2018 za rok 2017 přečetla vzhledem k omluvené nepřítomnosti předsedy KK členka  KK . Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady v hospodaření.


Po přestávce, která posloužila k občerstvení, následovalo předání  vyznamenání ,  udělené našim zasloužilým členům od Republikové rady ČZS.

 

 


Stříbrnou medaili obdržel Jan Hoda, dlouholetý člen výboru a předseda ZO v letech 2004-2014. Nyní vykonává funkci  tajemníka .  Vyznamenání  převzala jeho manželka, př.Hoda byl z účasti na schůzi omluven.


Bronzovou medaili  obdržel  Bohumír Hanák za aktivní činnost v organizaci. Je  členem  KK  ÚS Brno-venkov, dlouholetý místopředseda ZO, nyní předseda KK. Každoročně výborně moderuje tah tomboly na našem Věnečku. Pro omluvenou nepřítomnost mu bude vyznamenání předáno na výborové schůzi.


Bronzová medaile byla předána přítomnému Jiřímu Vašinovi za dlouholetý přínos našim výstavám vystavováním své sbírky kaktusů.


Dalším bodem programu bylo přednesení plánu činnosti na r. 2018, seznámení s finančním plánem na r.2018. Rozpočet je navržen vyrovnaný, i když velkou neznámou budou příjmy z  pořádání  plánovaných výstav ,  skutečně přidělené dotace a náklady na pronájem.  Naše již tradiční prostory v místní orlovně nebude možné zhruba od května letošního roku po dobu cca rok a půl využívat s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci orlovny.


V diskuzi vystoupila členka z pléna, která poděkovala př. Šimonovi za vzorně vedenou vývěsní skříňku. Př. Kolářová seznámila členy podrobněji s plánem jarního zájezdu do Polska.


Zvolený předseda návrhové komise přednesl usnesení z členské schůze, které bylo jednomyslně přítomnými  členy  schváleno.


Na závěr výroční schůze poděkoval předseda členům za jejich účast, pomoc  i podporu  organizace v  uplynulém období a popřál všem hodně pěstitelských úspěchů v  roce 2018.

Zaznamenala  Ing.Libuše Peclová

Foto : Ing.Josef Pecl

Celkem:
Dnes:
On line:
459331
38
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šlapanice
Kolárova 928/37, 664 51 Šlapanice, č.zo: 603006, IČO: 70967717, mail: zahradkarislapanice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.