Odborná výchova

Školení a odborný růst členů je realizován v Českém zahrádkářském svazu ve třech stupních:

 1. stupeň - jako školení základní - v základních organizacích svazu (tj. v nejmenších organizačních jednotkách), o realizaci se starají ZO samy,
 2. stupeň - střední - zajišťují Územní sdružení ČZS - školení na úrovni okresů a regionů a školení oblastní, které zajišťují pověřená oblastní střediska,
 3. stupeň - nejvyšší - seminář pro odborné instruktory organizovaný ústředím ČZS Praha ve spolupráci s pěstitelskou komisí a komisí odborné výchovy.

V základních organizacích ČZS by měli kvalifikační úroveň odbornosti zajišťovat členové okresního instruktorského sboru, který je při každém Územním sdružení. Teoretické přednášky a besedy jsou doplňovány praktickými instruktážemi na zahrádkách, či zahrádkových osadách, exkurzemi a návštěvami výstav. Každá ZO si proškoluje své odborné referenty, kteří jsou odborně nejvyspělejšími zahrádkáři dané organizace.

S územním rozdělením do okresů u nás koresponduje i svazové rozdělení do Územních sdružení. Zde působí dané okresní instruktorské sbory. Těm ÚS zajišťují školení a další prostředky, zvláště formou informace a starají se o jejich odborný růst. Ústředím pověřené ÚS ČZS zajišťují oblastní školení, která jsou vyšším stupněm vzdělávání - především pro členy instruktorských sborů.

Střediska oblastního školení byla stanovena podle vhodnosti podmínek pořádání, územní dostupnosti a spádovosti pro okolní ÚS a ZO:

 • Praha - pro středočeský kraj,
 • České Budějovice - pro oblast jižní Čechy,
 • Plzeň - pro západ Čech,
 • Teplice - pro oblast sever Čech,
 • Hradec Králové - pro východočeskou oblast,
 • Jihlava - pro oblast Českomoravské vysočiny,
 • Ostrava - pro severní Moravu,
 • Olomouc - pro střed Moravy
 • Brno-venkov - pro oblast jižní Moravy. 

Ročník oblastního školení začíná na podzim a končí zjara následujícího roku, snahou je maximálně využit období vegetačního klidu.

Nejvyšší formou odborného vzdělávání v ČZS  je Seminář pro odborné instruktory ČZS. Jedná se o školení, které probíhá většinou od pátku do neděle (prodloužený víkend). Seminář je vždy zaměřen na předem určené téma, na toto téma pak probíhá kolo přednášek, terénních instruktáží případně i exkurze. Tento seminář slouží odborným instruktorům ČZS k doplnění vědomostí a nejnovějších poznatků k zvolenému tématu.

V dřívějších letech byla nejvyšší formou vzdělávání ÚZA, kterou zajišťovalo ústředí svazu. ÚZA probíhala v šesti semestrech (v jednom roce dva semestry - jeden na jaře a druhý na podzim), kde každý semestr představoval o pátek rozšířený víkend. Studium se končilo zkouškou a obhajobou diplomové práce. Téma diplomové práce si každý účastník volil sám. Po úspěšném složení zkoušek a obhajoby diplomové práce získal absolvent studia absolventský diplom ÚZA. V roce 2010 rozhodlo představenstvo o ukončení vzdělávacího stupně ÚZA a to nejen z ekonomických důvodů, ale především proto, že vynaložené náklady na toto vzdělání se ČZS dostatečně nevracely. Z 286 absolventů ÚZA se jen opravdu velice málo zapojilo do vzdělávacího procesu v ČZS (přednášelo, školilo atd.).

Mimo uvedené formy vzdělávání v ČZS je pro každého člena důležitou pomůckou RUKOVĚŤ zahrádkáře, kterou každý zahrádkář dostatává 1x ročně zdarma. Rukověť je plná užitečných rad a poznatků, které může každý zahrádkář využít na své zahradě. Starší vydání jsou v kompletním rozsahu zveřejňována na našich webových stránkách.

Dalším, ještě podrobnějším zdrojem vzdělávání je svazový časopis ZAHRÁDKÁŘ, který vychází každý měsíc a je plný zajímavých článků se zahrádkářskou tématikou.

Dalším zdrojem vzdělávání jsou vydávané informační zdroje na CD a DVD:
Mezi nejúspěšnější za poslední léta bezpochyby patří:

 • DVD Úspěšné roubování ovocných dřevin zlepšeným způsobem za kůru od odborného instruktora Jaroslava Matejska, které je celé jako filmové DVD určeno nejen začínajícícm ovocnářům.
 • CD - Choroby a škůdci zahradních rostlin od Ing. Jaroslava Roda. V CD jsou nejdůležitější abiotické poruchy, choroby a škůdci, které se vyskytují na zahradě a ohrožují pěstované rostliny. Soubor obsahuje mnoho fotografií, popisů a návodů jak s jednotlivými chorobami a škůdci bojovat.
 • CD - Odrůdová skladba pěstovaných ovocných druhů je zdrojem zajímavých informací. CD obsahuje soubor odrůd jednotlivých ovocných druhů s fotografií a jednoduchým popisem a to jak nejnovějších rezistentních odrůd tak odrůd již restringovaných, které ale zahrádkáři ještě hojně pěstují. Kromě toho u angreštu a rybízu je praktická ukázka řezu.
A přibývají další, jejich kompletní seznam je uveden na samostatné stránce.

Vzdělávání lze samozřejmě čerpat i z odborných publikací, které vycházejí po celý rok v jednotlivých odborných nakladatelstvích.

Realizace odborné výchovy ve svazu má dobrou tradici a ve spolupráci s výzkumnými a odbornými pracovišti u nás se daří úroveň vzdělávacího programu ČZS neustále zvyšovat.

Předstupněm odborné výchovy členů je práce s mládeží, kde především formou soutěže "Mladý zahrádkář" školní mládež dokazuje své odborné znalosti.