Osadní řád

         Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Rotavě.

                                              Osadní řád zahrádkové kolonie pro osady 

                                                       č. 1,  2,  2a,  5,   6a,  7  a  7a.

                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Zahrádkářská kolonie byla zakládána od roku 1963.

 

                                                                 I. Vlastnictví pozemků.

Pozemky v zahrádkové kolonii v Rotavě jsou:

a) v nájmu na základě nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku a uživatelem zahrádky,

    ( zákon nový Občanský zákoník = 89/2012 Sb.)

b) v osobním vlastnictví, §§1011-1023, zákon nový Občanský zákoník.

     Členové ZO ČZS ( dále jen uživatelé) jsou oprávněni užívat pozemky ( dále jen zahrádky)

v zahrádkové osadě k individuálnímu zahrádkaření na základě vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvy a následně občanského zákoníku o přenechání pozemku do nájmu ( podnájmu).

V případě přenechání pozemku do nájmu nebo při prodeji je povinen původní uživatel pozemku tuto změnu ohlásit předsedovy osady nebo výboru ZO ČZS.

     Ke společnému užívání uživatelů pozemků v zahrádkové osadě slouží vodovodní řad,

který vybudovali „zahrádkáři“ při zakládání zahrádkářské kolonie v roce 1963. Provozuje jej

a spravuje ZO ČZS Rotava. S nečleny ZO ČZS, kteří rovněž využívají tento vodovodní řad uzavírá

 ZO ČZS smlouvy o užívání a úhradě za toto užívání.

 

                                                                        II.Správa osady

1. Správa osady je demokratickou samosprávou a zastupitelskou složkou bez právní subjektivity,

     zřizovanou v ZO ČZS.

2. Záležitosti osady vyřizuje předseda osady, který je volen na členské schůzi ZO ČZS a je zároveň

     členem  výboru ZO. Dohlíží na dodržování osadního řádu, informuje výbor ZO ČZS o jeho  

     porušování. Zabezpečuje informovanost členů osady podle významu formou členské schůze, 

     osobně nebo jiným obvyklým způsobem. Plní další úkoly z pověření výboru ZO ČZS ve vztahu

     k zahrádkové osadě a při společných akcích celé organizace.

3. Zahrádková osada není samostatnou organizační jednotkou. Je součástí základní organizace.

     Členové správy tj. předseda osady a osoba pověřena odečty  spotřeby vody, mají v odůvodněných

     případech  (požár,unikání vodovodního řadu) neomezený přístup na pozemky osadníků, v 

     ostatních případech za přítomnosti osadníka. Osadní správa je oprávněna řešit všechny případy

     porušení Stanov ČZS a Osadního řádu, kromě těch, které jsou ve výhradní kompetenci členské

     schůze a výboru ZO ČZS.

4. Dopustí-li se porušení stanov ČZS a Osadního řádu člen ČZS – vlastník pozemku, bude dle 

     závažnosti vyzván osadní správou nebo výborem ZO ČZS  k nápravě písemnou formou. Nesjedná-li

     ve stanovené lhůtě nápravu má se za to, že smírčí jednání na této úrovni bylo neúspěšné a ZO ČZS

     se má právo domáhat dle o.z.příslušného Obecního úřadu o obnovení pokojného stavu. Není-li ani

     na této úrovni dosaženo smíru, není vyloučena žaloba u soudu.

 

                                                                 III. Režim a provoz osady.

1. Uživatelé zahrádek jsou povinni činit opatření k tomu, aby trvalé porosty a jiné porosty, jakož i 

     větve a kořeny těchto porostů, nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě,

     maximální výška porostu nesmí přesahovat tři metry, § 1017 nového občanského zákoníku.

 

2. Chov včel a drobného hospodářského zvířectva je povolen při dodržení podmínek uvedených

     v Občanském zákoníku.

3. Na zahrádkách je možno stavět zahrádkářské chaty (dále jen chaty) sloužící pro odpočinek,

    uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb a to v souladu s Územním plánem,

    schváleným příslušným stavebním úřadem a na základě stavebního povolení.

4. Užívání motorových vozidel v prostorách zahrádkářské osady je povoleno pouze v případě 

    nezbytné potřeby převozu a odvozu osob a materiálu. Parkování vozidel je povoleno pouze na

    vlastním pozemku. Provádět údržbu a mytí aut v prostorách osady není povoleno.

5. Používání hlučného zařízení (sekačky, motorové pily apod.) je povoleno podle vyhlášky Městského

     úřadu v Rotavě.

                                                            IV. Práva a povinnosti uživatelů.

1.Uživatelé jsou oprávněni užívat zahrádku k zahrádkářským účelům a používat společná zařízení

    zahrádkové osady.

2. Uživatelé jsou povinni:

     a) užívat zahrádku pouze k zahrádkářským účelům,

     b) respektovat sousedská práva ve smyslu § 1013 nového Občanského zákoníku, zejména nesmí

         obtěžovat nad míru přiměřenou poměrům ostatní uživatele hlukem, prachem, popílkem, 

         kouřem, plyny, pachy, pevnými a tekutými odpady, stíněním, vnikáním chovných zvířat na

         sousední zahrádky nebo společné plochy v osadě, neohrožovat sousední pozemky nebo stavby

         úpravami užívaného pozemku nebo staveb na něm se nacházejících,

      c) nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek,

          dodržovat hygienické předpisy,

      d) nepoužívat v areálu osady střelné zbraně,

      e) podílet se na udržování společných zařízení zahrádkové osady formou udržovacího příspěvku ve

          výši 50,-Kč za rok,

      f) platit náklady vodného a vpustit na pozemek pronajatý či ve vlastnictví osobu, pověřenou

          odečty stavu vodoměrů,

      g) vlastník a uživatel zahrádky, který není člen ZO ČZS, zaplatit nájem za užívání vodovodního řadu

           ve výši 150,-Kč za dobu ve vegetačním období. To znamená že celkem zaplatí za rok 150,-Kč

           + udržovací příspěvek 50,-Kč, celkem 200,-Kč.

                                       V.  Ukončení zahrádkářské činnosti vlastníkem pozemku.

1. Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plochy a

     užitky  a nakládat s ním ( § 1012 NOZ).

2. Věc může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků,(§136 o.z.), podíl vyjadřuje míru, jakou se

     spoluvlastníci podílejí  na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné

     věci (§§1121 a další NOZ).

3. Vlastnictví obou typů v zahrádkářské praxi již existuje a musí být zohledňováno. Právě tuto

     skutečnost zabezpečuje smluvní vztah mezi ZO ČZS a jednotlivými typy vlastníků pozemků,

     členů ČZS.

4. Před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro

     něj z užívání společných zařízení vyplynuly.

                                                             VI.  Závěrečná ustanovení

     Osadní řád je závazný pro každého člena ZO ČZS - uživatele zahrádky v zahrádkové osadě. V případě neplacení členských známek, může být člen ze ZO ČZS vyloučen.

     Pokus nečlen ZO (uživatel zahrádky) odmítne uzavřít smlouvu o užívání vodovodu, zaplatit udržovací poplatek a úhradu poplatků, naskýtá se možnost odpojení od vodovodního řadu.

     Tento osadní řád byl schválen usnesením členské schůze ZO ČZS Rotava dne 7.1.2011 a tímto dnem nabyl účinnosti. Aktualizován byl na výroční členské schůzi dne 15.3.2019.

 

 

--------------------------------                     ----------------------------------                   ----------------------------------

Tajemník ZO ČZS Rotava                      Předseda ZO ČZS Rotava                  Místopředseda ZO ČZS Rotava