Informace o činnosti Územního sdružení ČZS Mladá Beleslav

   Zde naleznete informace představenstva Územního sdružení ČZS, zprávy ze zasedání Územní rady (dříve Jarních a Podzimních aktivů), které pořádá představenstvo Územního sdružení pro zástupce základních organizací v působnosti představenstva Územního sdružení Mladá Boleslav. Naleznete zde také informace z konferencí a podobně.

 

 

 

U ZO ČZS 1. máj Mladá Boleslav proběhl "Poznávací den"

   Základní organizace ČZS 1. máj Mladá Boleslav se připojila k programu „Poznávací dny“ vyhlášeného našim územním sdružením ČZS Mladá Boleslav. První vlaštovky se slétli do zahrádkářské kolonie dne 21. června 2022 v počtu 24 žáků třídy 2. A ze základní školy Dr. E. Beneše v Mladá Boleslav pod vedení své učitelky paní Moniky Kratochvílové a také naší členky.

   Program „Poznávací dny“ je primárně zaměřen na děti mateřských škol a základních škol 1. stupně v rámci propagace činnosti ČZS. Jednotlivé body programu, jsou zaměřeny zejména na ukázky z pěstování ovoce, zeleniny a v neposlední řadě také vzdělávání v oblastech ekologie, zdravé výživy a motivaci dětí k pracovní činnosti na čerstvém vzduchu. V neposlední řadě program má za cíl seznamovat dětí s ochranou přírody v oblasti fauny a flóry na našich pozemcích základních organizací.

   Počasí přálo a v kolonii se dětem moc líbilo – venkovní výuka má něco do sebe a možnost ochutnat plodiny, které tamní členové ZO pěstují je pro děti vítané zpestření všedního výukového dne.

   Věříme, že tato akce nebyla u tamní organizace ojedinělou a připojí se i další organizace v naší působnosti. Naši členové mají dětem co ukázat a obeznámit je s tématy, které se normálně v osnovách na školách neučí. Necháme se překvapit, která ZO bude ochotna uspořádat takovou akci, jakou zorganizovala ZO 1. máj. Pokud se najdou další ZO, které budou chtít uspořádat „Poznávací den“ například v měsících září až říjnu, rádi těmto ZO poskytneme metodickou pomoc.

Podívejte se na pár záběrů do fotogalerii ZO 1. máj. Odkaz Zde.


Vzpomínka na doby minulé – pálení čarodějnic 2022

   Akce, která proběhla dne 30. dubna 2022 v Zalužanské ulici pod patronátem ZO ČZS 1. máj, Mladá Boleslav pod názvem Pálení čarodějnic aneb „vzpomínka na doby minulé, jak to bylo kdysi v Zalužanské ulici“ se vydařila. První část odpoledne započal krátce po patnácté hodině pohybovými a dovednostními soutěžemi a nechyběla také vědomostní soutěž poznávání plodin, rostlin a zahradních květin. Nechybělo také malování na volné téma. Odměnou dětem za prokázané dovednosti a znalosti byl sáček naplněný sladkostmi a pamětní list na tuto akci. Pokračování článku a fotogalerie Zde.


Členská schůze u ZO Sudovo Hlavno

   Nedílnou součástí pracovní náplně některých členů představenstva našeho územního sdružení je také účast na členských schůzích u základních organizacích ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav. Tentokrát představenstvo ÚS obdrželo pozvánku od ZO Sudovo Hlavno, což je organizace přídomní s bohatou minulostí a aktivní současností i přes omezení v posledních dvou letech díky epidemii, která postihla nejen činnost různých spolků, ale také nás zahrádkářů.

   Jednání členů se uskutečnilo dne 20. března 2022 v sousední obci Kostelní Hlavno tamní restauraci. Za PÚS se zasedání zúčastnil předseda PÚS pan Michael Šilinger, tajemník pan Jiří Doležal a předseda KK PÚS pan Stanislav Ruta, kterým se dostalo vřelého přijetí. Po vystoupeních funkcionářů výboru se svými příspěvky vystoupil také předseda pan Michael Šilinger, který poděkoval za dlouholetou aktivní činnost všem zahrádkářům ZO Sudovo Hlavno a poděkoval starostce obce Sudovo Hlavno paní Lence Houdkové, která je zároveň členkou výboru tamní ZO a významně organizaci podporuje, za což předseda starostce obce poděkoval. Následně vyslovil také poděkování výboru za jejich činnost a seznámil přítomné s klíčovými body činnosti představenstva pro následující období. Závěrem svého vystoupení ujistil přítomné o podpoře ze strany představenstva. Následně předal slovo tajemníkovi představenstva panu Doležalovi, který rovněž vyslovil podporu a poděkoval za dosavadní činnost výboru v rámci spolupráce. Závěrem zástupci představenstva předali Čestná uznání obci Sudovo Hlavno zastoupené starostkou paní Lenkou Houdkovou za dlouholetou podporu ZO a dále předsedovi výboru panu Antonínu Beránkovi k dosažení významného životního jubilea a dlouholetou činnost ve prospěch ZO.

Co napsat závěrem?

   Perfektně fungující organizace, která žije svými aktivitami a spolupráci s obcí, stará se o své členy a v neposlední řadě také komunikuje s představenstvem územního sdružení Mladá Boleslav. Kvalitně připravená členská schůze a velmi dobrá spolupráce se zastupiteli obce.

Děkujeme za Vaši činnost a těšíme se na další spolupráci. Podívejte se do fotogalerie na pár záběrů z členské schůze. Odkaz Zde.


Povinnost datových schránek se blíží

   Příští rok přibude dost lidí, kterým bude chodit do datové schránky veškerá korespondence (aspoň se státem). Jenže každá zpráva je v „datovce“ uložena jen 90 dní a pak se automaticky smaže. Jak dokumenty uchovat déle?

   Od příštího roku bude Ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datové schránky nejen všem podnikatelům, kteří je ještě nemají, ale také fyzickým osobám – občanům, kteří při kontaktu s úřady na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění. Stát je totiž bude považovat za „informačně gramotné“.

Půjde tedy o datové schránky zřízené „ze zákona“. Což má zásadní dopady třeba do daňové oblasti.

   Zprávy v datovce vydrží jen 90 dnů. Jsou dokumenty, ke kterým potřebujete mít přístup delší dobu, jako je třeba komunikace s katastrem nemovitostí, finančním či stavebním úřadem apod.

Více se dozvíte Zde.


Smuteční oznámení

Vážení přátelé

Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 23. prosince 2021, nás opustil náš bývalý předseda představenstva územního sdružení ČZS Mladá Boleslav, přítel a kamarád Jan Jandera ve věku nedožitých 80 let.

Tímto představenstvo našeho územního sdružené vyslovuje jeho rodině, příbuzným a přátelům upřímnou soustrast.

Poslední rozloučení proběhne smutečním obřadem v čtvrtek dne 30. prosince 2021 ve 13.00 hodin v obřadní síni na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi.

Nezapomeneme.

Čest jeho památce.


Výsledky distančního zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav

   Ve dnech 29. 11. až 12. 12. 2021 proběhlo distanční zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav v souladu s „Informačním sdělením číslo 3“ (termíny průběhu hlasování, vyhodnocení apod.) a „Informačním sdělením číslo 4“ (předložení zpráv jednotlivých funkcionářů PÚS).

- Zprávu předsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav

- Zprávu tajemníka

- Zprávu o hospodaření PÚS ČZS Mladá Boleslav (zpracoval tajemník PÚS)

- Zprávu KK ČZS Mladá Boleslav

- Hlasovací formulář pro členy ÚR ČZS Mladá Boleslav v rámci ROZHODOVÁNÍ „PER ROLLAM“

- (Návrh) usnesení ÚR ČZS Mladá Boleslav

   Dohledová komise zveřejněná v zápisu PÚS číslo 8/2021 ze dne 15. 11. 2021 provedla kontrolu a sečtení odevzdaných hlasů a zpracovala zápis pro následné dopracování USNESENÍ územní rady ČZS, z.s.,  Mladá Boleslav ze dne 17. prosince 2021 konané formou „per rollam“ v termínu 29. 11 – 12. 12. 2021.

- Zpráva dohledové komise v rámci odevzdaných hlasovacích formulářů - podklad pro zpracování usnesení 

 

Co konstatovala zpráva dohledové komise?

  1. Hlasován odevzdalo z celkového počtu 29 členů ÚR (ZO) celkem 20 členů ÚR (ZO)
  2. Předložené návrhy a kooptace nových členů PÚS Mladá Boleslav bylo schváleno
  3. Návrh usnesení ÚR ČZS Mladá Boleslav byl přijat

Závěr:

   Stále přetrvává nezájem některých ZO o dění v našem ÚS. Je potřeba si uvědomit, že každá ZO má svého předsedu, který je zároveň členem územní rady ČZS Mladá Boleslav (pokud není výborem ZO stanoven jiný zástupce) a ten jedná za svou ZO. Pokud se tito zástupci ZO neúčastní akcí pořádaných PÚS, tak svou organizaci (její členy) řádně nezastupují a tím také připravují své členy o výhody plynoucí z členství v ČZS například v rámci oceňování svých členů ze stupně PÚS a ústředí ČZS. Do budoucna se tato situace musí výrazně změnit a PÚS ČZS Mladá Boleslav vynaloží maximální úsilí tento přetrvávající trend změnit.

Prvním krokem bude již dnes využívané rozesílání e-mailem „Informační sdělení“ posílit také o zaslání SMS zprávy předsedům ZO s informací, že jim byl zaslán na nahlášenou elektronickou adresu e-mail.

Děkujeme všem členům naší ÚR ČZS Mladá Boleslav za jejich příkladnou účast v rámci distančního hlasování a vážíme si vaší spolupráce.

Děkujeme.


Bylo zahájeni distanční hlasování územní rady ČZS Mladá Boleslav v termínu

29. 11. až 12. 12. 2021 vto

   Představenstvo ÚS ČZS Mladá Boleslav zaslalo všem členům územní rady ČZS Mladá Boleslav dokumenty k prostudování (zprávy jednotlivých funkcionářů PÚS od posledního zasedání ÚR), mezi které patří zejména 003 Informační sdělení k předsedům ZO ohledně konání podzimního zasedání ÚR Č. j.: OP7/2021USMB, 004 Informační sdělení členům ÚR ČZS MB v rámci per rollam Č. j.: OP8/2021USMB, a dále důležitý soubor (dokument) Per rollam - rozhodování ÚR ČZS Mladá Boleslav (22.11.2021) a Návrh usnesení ÚR ČZS Mladá Boleslav (17.12.2021). Veškeré dokumenty zaslal tajemník PÚS př. Doležal v elektronické podobě členům ÚR.

Žádáme členy územní rady o včasné vrácení hlasovacích formulářů (per rollam – Rozhodování) a Návrhu usnesení ÚR ČZS Mladá Boleslav do 12. 12. 2021 vto,


Vyhodnocení soutěže a předání cen dětem

   Jak již víte u ZO 107 058 1. máj Mladá Boleslav v součinnosti s PÚS Mladá Boleslav proběhla oblastní výtvarné soutěž na téma "Zahrada plná života". Té se účastnili děti navštěvující 1. třídy ZŠ E. Beneše. Přes veškeré peripetie se podařil v dnešní nelehké době najít termín, kdy dětem za dodržení hygienických opatření mohlo dojít k předání cen vítězům této soutěže a také ceny předsedy PÚS Mladá Boleslav. Ta byla udělena nezávisle na obdržených a sečtených hlasech ve veřejném hlasování ve webových stránkách ZO 1. máj a na webu PÚS Mladá Boleslav formou sečtení obdržených hlasů z oboz webů.

Ceny do soutěže věnovalo PÚS Mladá Boleslav a předseda PÚS Mladá Boleslav pan Michael Šilinger.

   Záštitu nad touto soutěží, které se mimo jiné věnovali pracovníci referátu pro práci s mládeží našeho ÚS př. Iveta Macháčková a př. Marta Nováková převzala také Monika Kratochvílová, členka ZO 1. máj a zároveň pedagog na ZŠ E. Beneše, kde se soutěž konala.

   Termín předání cen soutěžícím dětem byl několikrát posunut, ale nakonec se podařilo stanovit termín na 19. května 2021 od 13:00 hodin před ZŠ E. Beneše. Předpověď počasí nevěštila zrovna ideální podmínky, ale právě na tento čas bylo nádherné a slunečné počasí (zhruba 20 minut po ukončení spadla obloha). A jak dopadlo hlasování a pořadí soutěžících?

Pořadí a součet obdržených hlasů:

                           1. místo           Anna ŠTECHROVÁ                 Obrázek číslo: 4          Součet hlasů: 45
                           2. místo           Tomáš BRICH                           Obrázek číslo: 1          Součet hlasů: 38
                           3. místo           Soňa FIDLEROVÁ                   Obrázek číslo: 2          Součet hlasů: 26
                           4. místo           Oliver PANTŮČEK                  Obrázek číslo: 3          Součet hlasů: 24

Cenu předsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav obdržel soutěžící:

                                                        Oliver PANTŮČEK             Obrázek číslo: 3                    

   Komise potvrzuje správnost průběhu soutěže a dále potvrzuje správnost součet hlasů jednotlivých soutěžících. Zápis z průběhu soutěže naleznete Zde.

Děkujeme všem za pomoc a účast při realizaci. Již nyní připravujeme ve spolupráci v rámci ČZS propagaci dalších soutěží v rámci oblastních soutěžních kol územního sdružení Mladá Boleslav, které se budou odehrávat zejména ve spolupráci se ZŠ mladoboleslavskaPrvní fotografie z předání cen naleznete ZDE a počátkem týdne přidáme dalčí. O tom vás budeme informovat v sekci "Informace z ÚS".  

20.05.2021


Představenstvo ÚS ČZS Mladá Boleslav se vrací k normálu

V důsledku rozvolňování epidemiologické situace v ČR a s tím také uvolňování opatření nastavené vládou ČR, se také naše PÚS ČZS Mladá Boleslav rozhodlo uspořádat řádné zasedání představenstva a tím doufejme natrvalo ukončit distanční zasedání a rozhodování. Stane se tak za stálého dodržování hygienických opatření dne 17. května 2021 od 16:00 hodin v klubovně 1. PTS Mladá Boleslav. Tímto dáváme všem našim ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav, že představenstvo ÚS opět najíždí na neomezený provoz a může tak plnit své závazky vůči svým ZO a ústředí ČZS.

13. 05. 2021


Odložení termínu konání zasedání Územní rady ČZS Mladá Boleslav

   Představenstvo Územního sdružení ČZS Mladá Boleslav na svém distančním zasedání dne 24. února 2021 rozhodlo na základě nezlepšující se epidemiologické situaci v ČR, odložit plánované zasedání Územní rady ČZS Mladá Boleslav (dříve „Jarní aktiv“) na neurčito.

   Upozorňujeme členy Územní rady, že tato důležitá akce, který vychází z „Termínového kalendáře PÚS ČZS Mladá Boleslav na rok 2021“ a má se uskutečnit dne 27. března 2021 se ZCELA NERUŠÍ, pouze dochází k odložení již naplánovaného termínu.

   Přesto, že věříme v brzké zlepšení stávající situace v ČR ohledně pandemie Covid-19 a následnému postupnému rozvolnění přijatých opatření, členové představenstva a kontrolní komise našeho Územního sdružení pracují na variantě hlasovat per rollam“, tj. mimo členskou schůzi, korespondenčně, dle zákona 191/2020 Sb..

   Na tuto variantu, kterou jsme si již vyzkoušeli koncem loňského roku, jsme připraveni.

  Dle vyjádření Ústředí ČZS, byla prodloužena platnost tohoto zákona do 30. června 2021 a celé znění najdete na https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=149.

V souvislosti s výše uvedeným, žádáme všechny základní organizace v působnosti PÚS Mladá Boleslav, které ještě nemají zřízený NEPERSONIFIKOVANÝ email (ve tvaru zo.czs.xxxxxxxxxxxxxxx@seznam.cz, ať tak učiní v co nejkratší době. Děkujeme za Vaši spolupráci.

V Mladé Boleslavi dne 26. února 2021

Předseda představenstva ÚS ČZS z.s.,

Mladá Boleslav

Michael Šilinger v.r.


!!! Upozornění !!!

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí

Vážení zahrádkáři,

 

upozorňujeme Vás, že je potřeba si v katastru nemovitostí zkontrolovat, zda u Vašich nemovitostí je dostatečně určitě označen vlastník. Pokud vlastník není dostatečně určitě označen, je nutné, aby bylo v katastru nemovitostí napraveno.

Pokud tento zápis nebude napraven do 31. 12. 2023, pak ze zákona po tomto datu nemovitosti připadnou státu.

   Pokud Vaše základní organizace nebo územní sdružení vlastní nějaké nemovitosti, zkontrolujte si správnost zápisu v katastru nemovitostí. Za dostatečné označení se považuje u ZO nebo ÚS – název organizace, IČ a sídlo. Údaje se musí shodovat se zápisem údajů u Vaší organizace ve spolkovém rejstříku.

   V praxi je často uveden chybný název, chybí IČ nebo je uvedeno IČ územního sdružení s podčíslem, nebo je jako vlastník zapsán Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz. Všechny takové zápisy nejsou v pořádku a je potřeba zjednat nápravu.

    Pokud zjistíte, že ZO nebo ÚS nemá zápis v katastru nemovitostí v pořádku, obraťte se o pomoc na adresu právní poradny svazu: pravnik@zahradkari.cz. V emailu zašlete úplný aktuální výpis z katastru nemovitostí a krátký historický popis ve věci včetně identifikace organizace (název a IČ). Vaše záležitost bude posouzena a doporučen konkrétní postup podle skutkového stavu.

 

S pozdravem

JUDr. Jarmila Štroblová

právní poradna svazu


Územní rada rozhodla o doplnění PÚS ČZS Mladá Boleslav

Představenstvo Územního sdružení ČZS z.s., se potýkalo takřka od začátku svého zvolení s mnoha nelehkými úkoly. Této situaci nepomohlo ani vyhlášení nouzového stavu a opatření v rámci proti epidemiologické situaci v ČR, kdy se v roce 2020 neuskutečnil žádný ze dvou plánovaných zasedání Územní rady ČZS (dříve Aktivu ÚS Mladá Boleslav – jarní a podzimní termín). Zejména na podzimním zasedání ÚR ČZS Mladá Boleslav potřebovalo naše PÚS ČZS schválit kooptaci nového člena představenstva, odstoupení tajemnice PÚS a 1. místopředsedy. S tím bylo nutné řešit také sídlo organizace (adresu), z důvodu že doposud je sídlo vedeno na stávající tajemnici př. Hanu Hozákovou, která do budoucna bude již vykonávat pouze funkci ekonomky PÚS ČZS Mladá Boleslav.

Na základě těchto skutečností se PÚS Mladá Boleslav rozhodlo využít možnosti korespondenčního hlasování „ PER ROLLAM“ dané zákonem a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie korona viru SARS CoV-2 obeslat členy ÚR ČZS Mladá Boleslav s žádostí o účasti na hlasování touto formou.

Hlasování bylo uskutečněno v termínu od 16. 12. do 31. 12. 2020 formou elektronického obeslání všech ZO ČZS v působnosti PÚS Mladá Boleslav. Ve stanoveném termínu se vrátilo zpět 17 hlasovacích formulářů, což činní nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Nad touto formou hlasování a následného sčítání odevzdaných hlasů dne 6. 1. 2021 dohlížel předseda kontrolní komise PÚS Mladá Boleslav př. Stanislav RUTA, který potvrdil platnost odevzdaných hlasů a celkový součet hlasování.

Na tomto základu bylo zpracováno Usnesení PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav číslo 1/2001 ze dne 10. 1. 2021, které naleznete ZDE včetně přílohy – Vzor hlasovacího formuláře.

Tímto může PÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav zahájit nezbytné kroky a realizovat zejména bod číslo 3., ve kterém ukládá ÚR ČZS Mladá Boleslav PÚS ČZS Mladá Boleslav registrační změny v souladu se Stanovami ČZS, z.s. v co nejkratším možném termínu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům ÚR ČZS Mladá Boleslav za snahu a ochotu v rámci tohoto korespondenčního hlasování a věřím, že v nadcházejícím roku bude PÚS Mladá Boleslav fungovat ve prospěch Vaších organizací mnohem efektivněji a pružněji, než tomu bylo v roce 2020, kdy nás COVID připravil nejen o setkávání se, ale také v některých případech o to nejcennější co máme a to je zdraví, pohodový život a rodinné štěstí.

Ať se Vám daří

Předseda předstvenstva ÚS Mladá Boleslav


Členské schůze základních organizací opět probíhají

   Koronavir zamotal hlavu nejedné naší organizaci (ZO ČZS). Omezení přišlo v nejnevhodnější dobu, kdy většina ZO buď připravovali, nebo již měli naplánovaný termín svých členských schůzí, které museli přeložit na neurčito. Konec měsíce květena přinesl částečné rozvolnění a tím se naskytla šance pro ZO svolat své členy a projednat klíčové oblasti, které organizace musí řešit nejen uvnitř své organizace, ale také směrem k našemu ústředí a k veřejnosti. Jednou z těchto ZO, které využila situace částečného rozvolnění, je také ZO 1. máj, Mladá Boleslav. Ta svolala své členy dne 30. května 2020 netradičně pod širým nebem na svém pozemku.

    Počasí se jim opravdu vydařilo. Za dodržení veškerých hygienických opatření, jako například povinnost nasazených roušek, rozestupů a dezinfekce, kterou výbor ZO zabezpečil pro své členy, čímž bylo možné členskou schůzi uskutečnit. Podívejte se na stránky ZO 1. máj Mladá Boleslav, kde ve fotogalerii https://www.zahradkari.cz/zo/1maj.mb/index.php?str=6587 naleznete pár záběrů z jejich členské schůze.

   Pokud také u Vás proběhla členská schůze, nebo se událo něco zajímavého, podělte se s ostatními a napište nám. Rádi zveřejníme Vaše články na tomto webu.

13.06.2020

Vážení přátelé,
po šesti týdnech platnosti nouzového stavu a mimořádných bezpečnostních opatření vlády k zabránění šíření koronaviru dochází k uvolnění některých opatření. Toto rozvolnění se dotýká i nás a opět tak mohou být svolávány schůze výborů a představenstev v počtu do 10-ti osob. Pokud se jedná o malé organizace do 10-ti členů (dle Stanov), tak by mohli již svolat i členskou schůzi. Aktuální stav uvolňování opatření se vztahem k ČZS máte v příloze.
   Zároveň Vás bych chtěl informovat o novince, kterou připravilo představenstvo ČZS pro všechny členy ČZS. Na základě dotazů a poptávky z členské základny bylo v rámci zlepšení služeb pro členy sjednáno úrazové pojištění, které kryje poškození zdraví členů při akcích pořádaných ZO, ÚS nebo přímo ústředím. Je to zároveň samozřejmě i reakce na úpravu členského příspěvku od letošního roku, kdy jsme považovali za adekvátní poskytnout členům jakýsi bonus členství v ČZS. Zapadá to i do koncepce připravovaného systému výhod pro členy ČZS, který se bude týkat zvýhodněných nákupů zboží a služeb u vybraných dodavatelů. Věřím, že uvedené úrazové pojištění Vás bude zajímat a pokud nyní začíná opět pozvolna ožívat spolková činnost, je na místě informovat Vás nyní před rozjezdem schůzí výborů ZO a představenstev ÚS. Podrobnější informace naleznete opět v příloze.
   V měsíci květnu vyjde Zpravodaj ČZS č. 1/2020 kde naleznete podrobné Informace o uplynulém půlroce od II. Sněmu ČZS. Vzhledem k nekonání jarní Republikové rady budou v tomto Zpravodaji uveřejněny i další informace a zprávy komisí, které by běžně byly předneseny na plénu RR, která se doufejme uskuteční v řádném podzimním termínu.

S pozdravem
Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.


!!! Důležité infornace !!!

Vážení přátelé,

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je nutné i v rámci našeho svazu učinit kroky k omezení šíření epidemie koronaviru.  V příloze naleznete aktuální informace a opatření. Situaci sledujeme a pokud dojde k dalším opatřením ze strany vlády, budeme reagovat a informovat Vás. Vzhledem k věkovému průměru našich členů patříme k nejohroženější skupině obyvatel.
Pamatujte především na zdraví nejen své a blízkých, ale i ostatních a buďte zodpovědní.

S pozdravem
Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, č.j. 684/2020

Klikni. Klikni.


HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZO ČZS, z.s. za rok 2019

   Žádáme všechny ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav o zaslání "Hlášení o činnosti Zo" za rok 2019. Formulář je ke stažení na těchto stránkách. Vyplněné formuláře zasílejte na adresu zahradkari.mb@centrum.cz.

Pokud budete potřebovaj pomoc s vyplněním, rádi Vám poskytneme technickou pomoc.

Stažení formuláře Zde.


Přednášky pro ZO

Vážení členové Českého zahrádkářského svazu,

 

dovolte mi vám představit novinku roku 2020!!!

Tou je bakteriální přípravek – ZDRAVÁ ZELENINA. Přípravek je vyvinut českou firmou Monas Technology, která má již mnoholeté zkušenosti s tímto typem přípravků pro profesní uživatele. V tomto roce se však podařilo vytvořit malobalení právě pro vás! Již zmiňovaný přípravek distribuuje firma Agrobio Opava a již teď ho můžete najít v mnohých prodejnách s obdobným zbožím (přípravky, hnojivy atd…). Více se dozvíte Zde.

Info z ústředí ČZS 28. 2. 2020


Orkán Sabina pustošil naše zahrady

   V pondělí 10. února 2020 se dosud výhodná poloha naší kolonie (uprostřed listnaté obory) ukázala jako velmi nebezpečná. První vlnu orkánu Sabine v brzkých ranních hodinách jsme ustáli bez větších škod, ale druhá vlna, která dorazila po dvanácté hodině polední, byla pro naši osadu ničivá. Pokud pominu drobnosti typu potrhaných střešních krytin, které se leckdy objevily na cizím pozemku, bylo pro nás zásadní poškození společného oplocení polámanými stromy. Při této nešťastné události se mi ale opět potvrdilo, že dobrých lidí je v naší kolonii stále dost. Pomáhali s odklízením spadlých stromů i s opravou plotu a dnes v neděli 16. února byste u nás nenašli téměř žádnou památku na orkán Sabine. Za to jim patří opravdu srdečné poděkování.
Předsedkyně Dana Chumlenová

ZO Pod Oborou T-5, Kosmonosy

               


Členská schůze ZO Úherce proběhla zdárně

   Základní organizace Úherce, která v současnosti slaví 55 let od svého založení, uspořádala dne 8. února 2020 od 17:00 hodin v restauraci U Kožichů členskou schůzi, která byla zároveň volební. Územní sdružení obdrželo pozvánku na členskou schůzi, které se zúčastnil předseda představenstva př. Michael Šilinger.

    Organizace čítá 49 členů a účast byla velká. Předseda představenstva ÚS př. Michael Šilinger členům a výboru ZO Úherce poděkoval za pozvání a představil hlavní programové body, které ÚS připravuje v nadcházejícím období. Nabídl pomoc výboru při realizaci různých akcí a zároveň poukázal na nutnost propagace práce ZO v rámci územního sdružení a ústředí ČZS. Dále poukázal na práci s mládeží a v neposlední řadě objasnil aktivitu ústředí ČZS ohledně přijetí zahrádkářského zákona a s tím související akcí na podporu přijetí tohoto zákona a tou je „Petice“.

   Závěrem popřál nově zvolenému výboru a kontrolní komisi hodně zdaru ve své práci.

         

Admin 10.01.2020

Zpravodaj 2/2019

   Ústředí ČZS vydalo nový Zpravodaj, tentokrát zaměřený na vše podstatné co bylo projednáno na tomto Sněmu. Jedná se především o nové znění STANOV, JEDNACÚHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU a USNESENÍ ČZS. Obsahuje také ucelený přehled výstav a akcí pro rok 2020.

  Žádáme všechny Základní organizace v působnosti ÚS Mladá Boleslav a zejména funkcionáře o prostudování tohoto Zpravodaje.

Ve Zpravodaji naleznete podrobné informace k volbám a další podklady pro jednání sněmu. Stáhnout v PDF můžete Zde..

Admin 10.01.2020

Zpravodaj 2019/SNĚM

   Ústředí ČZS vydalo Zpravodaj, tentokrát zaměřený na již avizovaný SNĚM, který se uskuteční ve dnech 23 - 24. listopadu 2019 v Praze. Za Územní sdružení ČZS Mladá Boleslav se zůčastní předseda př. Michael Šilinger a o podrobnostech z jednání SNĚMU Vás bude informovat na "Podzimním Aktivu", který se koný 27. listopadu 2109. Místo konání bude upřesněno.

Ve Zpravodaji naleznete podrobné informace k volbám a další podklady pro jednání sněmu. Stáhnout v PDF můžete Zde..

Admin 13.11.2019