Zpravodaj

   Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace, které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

 Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně cestou PÚS ČZS Mladá Boleslav, který zabezpečí případné změny na sekretariát ústředí ČZS.

 

 

Rok Čis. Odkaz     Stručný obsah
2021 2

Odkaz zde

 

Úvod předsedy ČZS

Soutěž Mladý zahrádkář

Finále floristické soutěže 2021

Floristická okresní soutěž v Olomouci

Floristika ve Vyškově

Okresní Floristická soutěž v Šumperku

Okresní floristika v Náchodě

Usnesení z 3. zasedání RR ČZS

Zpráva předsedy o činnosti ČZS

Informace o právních záležitostech v roce 2021

Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2020

Zpráva Hospodářsko-finanční komise ČZS

Zpráva Kontrolní komise ČZS

Zpráva Rozhodčí komise ČZS

Zpráva o časopisu Zahrádkář

Formulář hlášení o činnosti ZO k vyjmutí

Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS

Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS

Připomenutí termínů probíhajících soutěží

Výsledné pořadí v celostátních soutěžících ČZS

Aktuální stav registrací ZO ČZS

Přehled zveřejněných účetních závěrek ZO

Vyznamenání na rok 2022

Návrh na mimořádné ocenění

Výstavy v roce 2022

Odešli z našich řad

Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2022

Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí

Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR

Členění členského příspěvku

Datové schránky pro ZO a ÚS ČZS

Nový vzhled pro webové stránky ZO ČZS

Zahrádkáři na Floře v Éčku

Flora Olomouc - Hortikomplex 2021

Ovoce a zelenina ve Slavkově u Brna

Jak nám covid prodlužoval čekání na žáky

V Nových Hodějovicích i letos vystavovali

Boskovická výstava se vydařila

Výstavy se Zahrádkářem

      Vyšel dne 15.12.2021

 

Rok

Čis.

Odkaz

Stručný obsah

2020 2

Úvod předsedy ČZS

Květy tradičně nezklamaly

Zahrádkáři na Floře Olomouc

Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo

Ani pandemie neovlivnila naši činnost

Moravské Zemské kolo floristické soutěže 2020

Výstava v Polici nad Metují

Zpráva o činnosti ČZS

Usnesení RR konané Per rollam

Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2021

Povinnost uchovávat zápisy z jednání

Aktuální stav registrací ZO a ÚS ČZS

Zveřejňování účetních závěrek pobočných spolků

Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2019

Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS

Zpráva Komise pro práci s mládeží

Zpráva o činnosti Právní komise za rok 2020

Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČZS

Zpráva o činnosti Rozhodčí komise ČZS

Zpráva o činnosti Hospodářsko-finanční komise

Zpráva o časopisu Zahrádkář

Vyznamenání na rok 2021

Připomenutí termínů probíhajících soutěží

Složení odborných komisí ČZS

Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí

Společenská rubrika

Poděkování JUDr. Jarmile Štroblové

Výstavy v roce 2021

Čestné uznání pro děti z MŠ Bendova

Zahrádkáři kouleli

Příroda kolem nás

Výstava po celých Hradčanech

Výstava ovoce, zeleniny a květin v Teplýšovicích

Zahrádkáři v Častolovicích a koronavirus

Mladý pěstitel 2020

Pracovní dílnička v Prostějově

Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

Vyšel dne 10.12.2020

2020 1

Úvod předsedy

Jaké byly výstavy v roce 2019

Fotografická soutěž 2020

Jak žijí zahrádkáři ve Strašících na Rokycansku

Mezinárodní setkání ovocnářů v Krásném Poli u Ostravy

Úrazové pojištění členů ČZS

Zahrádkářský zákon a petice

Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku

Registrace 2019–2024

Vzor usnesení pro likvidaci ZO

Právní komise

Komise odborné výchovy

Komise pro práci s mládeží

Hospodářsko finanční komise

Vyhodnocení rozpočtu za rok 2019

Časopis Zahrádkář

Elektronická soutěž pro děti a mládež "Příroda kolem nás"

Vyhlášení soutěží ČZS

Aktuální informace k soutěžím ČZS

Výstavy v roce 2020

Účtování neziskových organizací

Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2020

Zdanění nízkých výdělků včetně odvodů na ZP a SP

Vyúčtování dotace MZe za rok 2020

Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením

Výstava Květy 2020

Zahrádkářská výstava ve Vyškově

Den životního prostředí v Prostějově

Degustace na Daliborce

Výtvarná soutěž 2020 vyhodnocena

Zahrada Čech se Zahrádkářem

Společenská rubrika

Vyšel dne 25.05.2020

2019 2

 

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákon

!!!!PŘÍLOHY !!!!

Stanovy ČZS
stanovy_czs_2020.pdf

Jednací řád a volební řád od orgánů ČZS 
jednaci_volebni_rad_czs_2020.pdf

Petice za přijetí Zahrádkářského zákona 

petice_za_zahradkarsky_zakon.pdf

Hlášení o činnosti ZO ČZS 
hlaseni_zo.pdf

Vyšel dne 18.12.2019

2019 SNĚM

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.

Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období
K činnosti právní komise ČZS v období 2015-2019
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015-2019
Zpráva HFK o hospodaření za období 2015-2019
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024

Přílohy
Stanovy ke schválení na Sněmu
Jednací a volební řád ČZS

Vyšel dne 11. 11.2019 

2019 1

IX. zasedání Republikové rady ČZS

Natura Viva 2019

Ohlédnutí za výročím 60. let ČZS v Tachově

Fotografická soutěž 2019

XII. ročník Zámeckého vázání

USNESENÍ z 9. zasedání RR ČZS z.s. (2014-2019)

Zpráva předsedy ČZS přednesená na 9. zasedání RR

Vyznamenání členů republikové rady v roce 2019

Povinnosti spolků vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících

Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2018

Informace k finálnímu znění návrhu nových stanov svazu

Návrh nového jednacího a volebního řádu

Jednací a volební řád

Ekonomické informace ze seminářů hospodářů 2019

K rozpočtu na rok 2019

Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře

Webové stránky pro ZO a SZO ČZS

Vyšel dne 12.06.2019

2018 2

VIII. zasedání Republikové rady ČZS

Zahrádkáři vysadili stromy republiky

XV ročníků soutěže Mladý pěstitel

Usnesení z 8. zasedání RR ČZS, Schválený návrh na kooptace

Ekonomické informace RR, Zpráva předsedy na 8. zasedání RR

Úprava členského příspěvku

Organizační zajištění volebního roku 2019

Registrace, ukončení činnosti, výmazy a likvidace ZO

Nový návrh stanov po připomínkovém řízení

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. 

Doplňující informace k GDPR 

Náhrada výdajů za spotřebované PHM při použití vl. osobního automobilu

Evidence skutečného majitele právnické osoby

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku a

Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí

Registrační list pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí

Přehled o činnosti ZO - hlášení - formulář k vyjmutí

Vyšel dne 19.12.2018

2018 1

100. výročí vzniku samostatného Československého státu

VII. zasedání Republikové rady ČZS

Dopis předsedy členům ČZS

Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS

Zpráva předsedy na Republikové radě

GDPR ochrana osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů na počítačích

Zpráva Kontrolní komise ČZS

Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS

Registrace, výmazy a likvidace ZO ČZS

Návrh nových stanov – připomínkové řízení

Ekonomické informace ze seminářů hospodářů

Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017

Hudební produkce a OSA

Webové stránky pro ZO ČZS

Vyšel dne 12.6.2018

2017 2

Český zahrádkářský svaz oslavil 60. výročí 

VI. Zasedání Republikové rady ČZS 

Usnesení z 6. zasedání RR ČZS 

Úvodní slovo předsedy na RR ČZS 

Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS 

Návrh nových stanov ČZS 

Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2016 

Registrace, změny registrace a výmazy ZO 

Zpráva o činnosti kontrolní komise ČZS 

Ocenění k 60. výročí ČZS 

Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

2017 1

Úvod předsedy ČZS k 60. výročí

V. Zasedání Republikové rady ČZS

Zahrádkářské kolonie nejsou přežitkem, ale výzvou

Usnesení z 5. zasedání RR ČZS

Zpráva předsedy ČZS z 5. zasedání RR

Jak je to s čestným členstvím

Úprava Stanov - změna ustanovení k čestnému členství

Pokyny pro udělování svazových ocenění

Zahrádkové osady na rozcestí

Územní plán a jak ho ovlivnit

Úhrada členských známek ZO, SZO a ÚS

Daň z nabytí nemovitosti

Náležitosti účetního záznamu

Evidence tržeb

Metodika pro plnění povinnosti ZO (SZO) vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky

Dešťovka není určena zahrádkářům

Předplatné časopisu Zahrádkář

2016 2

IV. Zasedání Republikové rady ČZS
Europom 2017
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy ČZS přednesená na zasedání RR
Zahrádkářský zákon neprošel
Zpráva kontrolní komise ČZS
Metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí ČZS
Přehled o činnosti ZO - formulář k vyjmutí
Vzorový osadní řád
Vzorová smlouva o užívání společných zařízení
Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky
Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem
Pět bodů, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích
EET pro řadového zahrádkáře,
Pokladna pro EET,
Informační oznámení provozovny podléhající EET
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS

2016 1

III. Zasedání Republikové rady ČZS
Problémy s energetickou soustavou by měli zaplatit především ti, kteří je způsobili
Dešťovka na zahradě
Co jsou komunitní zahrady
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Postup při zrušení základní organizace ČZS
Zpráva předsedy ČZS
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
K návrhu zahrádkářského zákona
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Jednoduché účetnictví od roku 2016
Změny v podvojném účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2016
Příloha k účetní závěrce
Vyúčtování dotace Mze za rok 2016
Informace k elektronické evidenci tržeb pro zahrádkáře
Uzavírání dohod mimo pracovní poměr
Cestovní náhrady
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Zásady pro použití prostředků z fondu rozvoje a rizikového fondu ČZS
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r. 2016
Naše práce s dětmi a mládeží
Webové stránky základních organizací
Evidence členů v ZO ČZS
Hospodaření odborových organizací a spolků

2015 2

II. Zasedání Republikové rady ČZS
Doplnění Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Úvodní zpráva předsedy na zasedání Republikové rady
Usnesení z II. zasedání Republikové rady ČZS
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2014
Ekonomické informace
K podkladům pro registraci pobočných spolků ve spolkovém rejstř.
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Práce s dětmi a mládeží
Život na zahradě
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Kalendář Práce na zahrádce na rok 2016
Závěr předsedy ČZS

2015 1

Úvodní slovo předsedy ČZS
Odborné DVD o roubování
Metodiky ochrany zahradních plodin
Už máte Zahrádkáře za polovinu?
Usnesení z 1 Zasedání RR ČZS
Schválené příspěvky z fondů ČZS
O rozpočtu Ústředí ČZS
Republiková rada ČZS
Oprava zápisu o průběhu konání voleb
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolk. rejstříku
K problematice užívání a převodu státních pozemků do vlastnictví ZO
Směrnice pro rozhodčí řízení v ČZS
Vyhláška - o změně sazby náhrady za motorová vozidla a stravného
Telefonní seznam Ústředí ČZS

2014 3

I. sněm Českého zahrádkářského svazu
Úvodní slovo nového předsedy ČZS
Usnesení z mimořádného zasedání RR ČZS
Zhodnocení uplynulého volebního období 2010-2014
Usnesení ze sněmu ČZS
Programová orientace ČZS na období let 2015-2019
Schválená vyznamenání na rok 2015

2014 2

Sněm Českého zahrádkářského svazu
Rukověť zahrádkáře 2015
Kácení neovocných stromů opět jen s povolením
Ochrana ovocných stromů před mrazem
Hodnocení uplynulého volebního období
Registrace organizaních jednotek ČZS ve spolkovém rejstříku
Jak jsou využity prostředky z členských příspěvků
Využijte pro práci s dětmi Lexikony ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2013
Zásady pro poskytování státní dotace dle projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti"
Nová pravidla pro uplatnění slevy na dani pro důchodce
30 let Moštárny ve Fryčovicích

2014 1

V Pardubicích zasedala RR ČZS
Zpravodaj nahradil původní Věstník
Usnesení z 9. zasedání RR ČZS z.s.
Závaznost osadního řádu
Solidarita zahrádkářů
Zelinářské školení pro odborné instruktory
Odborná CD a DVD
Má členství v ČZS své výhody?
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS
Nové čestné uznání a diplom ČZS
Zápis z oblastních porad ČZS
Jak znalostní test zapojil mládež do zahrádkření v Liberci