Registrace ZO

(v dalším textu pod pojmem "pobočný spolek" čtěte "základní organizace", popř. "ÚS".)

 

Postup zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku. Náležitosti zápisu jsou upraveny v § 11 až 22 rejstříkového zákona, skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku jsou stanoveny závazně v § 25 až 29 tohoto zákona. (Bez této registrace nemá spolek právní subjektivitu, nemá přístup k dotacím, má další problémy atd. Tento aktuální postup bude publikován i v novém Zpravodaji 1/2015.)

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek = Ústředí ČZS.

Aby mohl být zpracován návrh zápisu, je pobočný spolek povinen doručit Ústředí tyto základní dokumenty:

 1. Registrační list
 2. Dokument, osvědčující umístnění sídla
 3. Čestná prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu

Všechny výše jmenované dokumenty musí být předkládány v originále nebo ověřené kopii. U některých dokumentů, jak je uvedeno dále, je nutné mít rovněž úředně ověřené podpisy.

Ověřování podpisů by mělo být podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 4, Sazebník – osvobození od správních poplatků pro občanská sdružení pod čís. 2 v Položce č. 4 a 5 bezplatné u správního orgánu (OÚ, matriky) (ne všude ale lze uspět); u pošty, notáře apod. stojí ověření jednoho podpisu 30 Kč.

Další postup:

Dokument č. 1 - Registrační list:

Podívejte se na webové stránky http://www.justice.cz, v sekci veřejný rejstřík zadejte IČO nebo název své organizace a zkontrolujte údaje, které jsou tam uvedeny.
Nyní může nastat několik variant:

 • a) Jste v rejstříku a všechny údaje jsou správné, tedy název i sídlo organizace
  - V tom případě nemusíte zasílat Dokument č. 2, osvědčující umístnění sídla
 • b) Jste v rejstříku zapsáni, ale údaje neodpovídají skutečnosti
  - Pokud je chybně uveden název organizace, ale sídlo je správně, je nutné zaslat správně vyplněný Registrační list
  - Pokud je chybně uvedeno sídlo organizace, je nutné zaslat správně vyplněný Registrační list a zároveň dokument osvědčující umístnění sídla
 • c) Nejste dosud v rejstříku zapsáni
  - V tom případě musí Ústředí zpracovat prvopis návrhu. K tomu musíte zaslat všechny požadované dokumenty, jako byste zakládali „novou“ organizaci:
 • z výroční schůze nyní na jaře 2015 pořídíte zápis, ve kterém uvedete, že jste za statutární zástupce ZO nebo SZO zvolili vašeho předsedu a další dva členy výboru (bez ohledu na to kolik máte celkem členů výboru), dále předsedu a další dva členy kontrolní komise (ZO s počtem do 10 členů uvedou pouze předsedu ZO). Zápis podepíší dva ověřovatelé zápisu z řad členů vaší ZO
 • vyplníte nový Registrační list (viz. Dokument č. 1, bez uvádění zkratek), do kterého uvedete jen jména zvolených statutárních funkcionářů, které uvádíte v zápisu. Pokud jde o sídlo vaší základní organizace, budete postupovat podle další části pokynu, kde se o této otázce hovoří. Registrační list podepíší vaši dva statutární zástupci, a pokud máte, dáte razítko vaší ZO, na kterém musí být shodný název ZO jako na Registračním listu (raději ale bez razítka)
 • funkcionáři, uvedení v Registračním listu, musí vyplnit Čestné prohlášení (viz. Dokument č. 3), u kterého nechají svůj podpis ověřit.
 • Všechny tyto dokumenty v originále zašlete na Územní sdružení, kde je potvrdí a zašlou na Ústředí ČZS.

  Pro zápis je nutné předložit originál nebo úředně ověřenou kopii Registračního listu.

 1. Pokud se uvedené údaje nezměnily oproti registračním listům vyplněným v loňském roce a souhlasí s údaji uvedenými ve veřejném rejstříku, pak postačí nechat úředně ověřit tento loňský registrační list a ověřenou kopii přiložit k požadavku na zápis a zaslat spolu s ostatními dokumenty prostřednictvím ÚS na Ústředí svazu.
  Pokud ZO (ÚS) nemůže nebo nechce nechat ověřit registrační list, potom vyplní jeho nový originál a zašle jej na sekretariát územního sdružení, které jej potvrdí a zašle jej na Ústředí spolu s ostatními nutnými dokumenty (viz dále).
 2. Pokud došlo ke změně údajů (adresa sídla, jména funkcionářů, atd.) je nutné vyplnit nový Registrační list na předepsaném formuláři, zejména musí být přesně vyplněny tyto údaje:
  • název základní organizace – územního sdružení podle § 1 Stanov (bez zkratek), např. „Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ……….“,“Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu ……………“
  • sídlo pobočného spolku = přesná adresa s uvedením názvu obce (části obce), ulice, čísla popisného, event. orientačního či evidenčního
  • přidělené identifikační číslo (IČO) – pokud dosud nebylo IČO přiděleno, rubrika „IČO“ se nevyplňuje.
   (tyto údaje by měly souhlasit s údaji, které jsou uvedeny ve stávajících záznamech ve spolkovém rejstříku k příslušnému pobočnému spolku, údaje naleznete na webových stránkách http://www.justice.cz , viz výše).
   Dále:
  • počet členů statutárního orgánu, jejich jména, příjmení a přesné adresy (název obce, ulice, číslo popisné, orientační či evidenční)
  • počet členů kontrolního orgánu, jejich jména, příjmení a přesné adresy (viz výše)
  • podpisy dle formuláře (razítko nemusí být, razítko bez IČO nelze použít).
 3. Pokud nejste dosud uvedeni ve veřejném rejstříku (viz. Krok 1c), je nutné dvojmo vyplnit a poslat správně vyplněný registrační list (podpisy originální, ne z kopírky)

Dokument č.2, osvědčující umístnění sídla pobočného spolku

 1. Pokud máte ve veřejném rejstříku správnou adresu sídla pobočného spolku (ZO, ÚS) viz. Krok 1a, pak NEPŘEDKLÁDÁTE ŽÁDNÝ DOKUMENT OSVĚDČUJÍCÍ UMÍSTNĚNÍ SÍDLA POBOČNÉHO SPOLKU
 2. Pokud nemáte ve veřejném rejstříku správně uvedenu adresu sídla, je nutné postupovat následovně:
  1. Máte sídlo v objektu, který je v majetku vašeho pobočného spolku a váš pobočný spolek je uveden jako majitel v katastru nemovitostí nebo jiném veřejném rejstříku, pak není nutné zasílat žádný doklad osvědčující umístnění sídla spolku. Předkládáte Registrační list (viz. Krok 3) kde musí být správně uvedena adresa sídla pobočného spolku.
  2. Nemáte sídlo v objektu, který je ve vlastnictví pobočného spolku
   1. Sídlo je v pronajatém objektu- v tom případě je nutné předložit úředně ověřenou kopii nájemní smlouvy
   2. Sídlo je v domě nebo bytové jednotce funkcionáře spolku
    • Dům nebo byt je výhradně ve vlastnictví funkcionáře - je nutný souhlas vlastníka s umístněním sídla (vzor byl publikován a je dispozici na internetu *).
    • Dům nebo byt je ve vlastnictví funkcionáře a dalších majitelů - v tom případě je nutno předložit souhlas všech vlastníků uvedených v katastru nemovitostí (u společného jmění manželů nevyžaduje rejstříkový soud souhlas obou manželů)
    • Dům nebo byt je ve vlastnictví obce, bytového družstva nebo společenství vlastníků - v tom případě je nutno získat souhlas majitele nemovitosti a postupovat podle stanov, kde je uvedeno, kdo může jménem družstva nebo společenství vlastníků vydat souhlas s umístněním sídla (u společenství vlastníků postačí jen souhlas vlastníka bytu, pokud stanovy společenství neurčují jinak).
   3. Sídlo je na adrese obecního úřadu - sídlo pobočného spolku lze umístit i na adresu obecního úřadu, pokud s tím bude obecní úřad souhlasit. Opět je nutný ověřený souhlas obecního úřadu s umístněním sídla pobočného spolku

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním sídla pobočného spolku (dle podbodu 2 b, c), tedy jeho podpis, musí být úředně ověřen a nesmí být starší 3 měsíců (při vkladu do rejstříku; počítejte s potřebnou manipulační dobou a na ÚS nepředkládejte ověření starší než 5 - 6 týdnů).

Adresa sídla pobočného spolku musí souhlasit s předloženým Registračním listem

Dokument č.3 - Čestné prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu

Dalšími dokumenty jsou čestná prohlášení ČLENŮ STATUTÁRNÍHO A KONTROLNÍHO ORGÁNU pobočného spolku o způsobilosti k výkonu funkce podle § 152 odst. 2 (svéprávnost) a § 153 (insolventnost) občanského zákoníku, kterým je výslovně vyjádřen souhlas člena orgánu se zápisem své osoby ve spolkovém rejstříku (viz § 12 rejstříkového zákona). ROVNĚŽ PODPIS TOHOTO DOKUMENTU MUSÍ BÝT ÚŘEDNĚ OVĚŘEN!

Všechny uvedené skutečnosti, včetně osobních údajů (tj. jméno, příjmení, event. rodné jméno, datum narození, místo a okres narození, RODNÉ ČÍSLO) MOHOU BÝT UVEDENY NA JEDNÉ LISTINĚ (vzor čestného prohlášení byl rovněž publikován a je k dispozici na Internetu ).

Rodná čísla členů statutárního a kontrolního orgánu musí být v návrhu uvedena, avšak ve veřejném rejstříku nebudou volně přístupná.

 

DŮLEŽITÉ:

   Je na zvážení pobočného spolku, kolik členů statutárního a kontrolního orgánu má být uvedeno ve spolkovém rejstříku (bez ohledu na jména a počet členů těchto orgánů, uvedených v registračním listě!!). Rozhodně by ve spolkovém rejstříku měl být uveden předseda a alespoň další dva členové statutárního orgánu, kteří budou organizaci zastupovat navenek (viz § 34 Stanov ČZS). Totéž platí i pro členy kontrolního orgánu, pokud je u ZO zřízen.

TITO ČLENOVÉ MUSÍ DOLOŽIT SVŮJ ZÁPIS OVĚŘENÝM ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM – VIZ VÝŠE. OSTATNÍ ČLENOVÉ ORGÁNU ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ PŘEDKLÁDAT NEMUSÍ!!

Pozor! Osoba, jejíž data nebudou v plném rozsahu na uvedené listině uvedena, nebo která nedá souhlas k uvedení své osoby ve spolkovém rejstříku, nemůže být vedena jako člen statutárního či kontrolního orgánu v rejstříku a tím NEMÁ OPRÁVNĚNÍ VYSTUPOVAT JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE NAVENEK – TJ. PODEPISOVAT SMLOUVY, JEDNAT ZA ORGANIZACI ATD.

U ZO s počtem do 10 členů vystupuje jako statutární orgán jen předseda ZO a kontrolní komise se nezřizuje.

Kromě těchto zásad postupu při zápisu do spolkového rejstříku, které byly výsledkem konzultací u rejstříkového soudu s cílem zjednodušení zápisu se upozorňuje, že nové (na sněmu ČZS upravené) Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. již rejstříkový soud nepotvrzuje, takže je nelze nechat ověřit. Pro obvyklé potřeby jsou Stanovy uvedeny ve Sbírce listin spolkového rejstříku a lze si je stáhnout na internetu na stránkách www.justice.cz .

Postup stažení stanov z internetu:

 1. Zadejte do vyhledavače adresu http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Uvod.aspx
 2. Do vyhledávání ve veřejném rejstříku zadejte IČ ústředí: 00443182
 3. Klikněte na tlačítko „hledej“
 4. Nyní se zobrazí výpis hlavního spolku ČZS a pod ním ikona „Sbírka listin“
 5. Na další obrazovce se zobrazí tabulka se seznamem listin, kde je pouze jeden dokument pod číslem L1147/SL1/MSPH, po kliknutí na toto číslo se zobrazí soubor PDF a teprve po kliknutí na něj se zobrazí Stanovy ČZS

Tento dokument je mírně upraven dle informace ústředí ČZS.

Případné nejasnosti se samozřejmě budeme snažit vysvětlit. Nabízíme Vám i další pomoc při zpracování.

Předpokládáme, že doklady od většiny ZO dostaneme do 31. 7. tr. - vyjednané osvobození od registračního poplatku 1 000 Kč má své časové limity.

Připravené možné vzory:
registrační list větší - 2 stránky
registrační list menší - 1 stránka
potvrzení sídla spolku
čestné prohlášení - uni
čestné prohlášení - muž
čestné prohlášení - žena

Podklady pro registraci předávejte př. Hozákové osobně nebo doporučeným dopisem.

V Praze dne 24. 2. 2015, v Ml. Boleslavi 15. 4. 2015.   (15. 4. 2015)

=====

Všem ZO: Změny zápisu ZO ve spolkovém rejstříku (při změně funkcionářů, sídla ZO): Postup je uveden na stránkách ústředí; doplněné jsou i vzory pro Word, Excel a Acrobat Reader (.doc, .xls, .pdf). Zpracování změn zbytečně neodkládejte; zpracované dokumenty nezasílejte přímo ústředí, ale nám (př. H. Hozákové). Případné problémy pomůžeme vyřešit. (27. 7. 2017)

=====