Aktuální informace o opatřeních v ochraně rostlin

Leden

1.  V zimních měsících je třeba zajistit správné skladování chemických a biologických ochranných přípravků v suché místnosti. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté nesmí zmrznout.

2.  Pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.

3.  V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště a to pomocí nově vytvořených budek a nebo např. využitím použitých trubkových feromonových lapáků ETOCAP CP, jejichž jeden letový otvor zaslepíme. Pokud zhotovíme dřevěné budky, pak jejich vnitřní rozměry pro sýkorky mají být 14 x 14 x 25 cm. Vletový otvor o průměru 3,2 - 3,5 cm má být umístěn v horní třetině výšky přední desky, otvor je třeba nasměrovat k jihu nebo k východu. Budky zavěšujeme do výšky 2 - 3 m. V zimě nezapomínáme také na zahradě pomocí zhotoveného krmítka přikrmovat ptáky, především opět sýkorky. Ty dávají přednost olejnatým semenům a kousku zavěšeného loje.

4.  Ze stromů odstraňujeme a likvidujeme všechny přischlé mumifikované moniliozní plody a zámotky housenek.

5.  Pravidelně kontrolujeme oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.

6.  Bílíme kmeny a event. i silnější větve ovocných stromů, abychom zabránili v předjaří mrazovým trhlinám.


Únor

1.  V únoru lze navázat na opatření, která jsou uvedena pro měsíce prosinec až leden.

2.  Z korun stromů je třeba odstranit ručně nebo pomocí nůžek či houseníku mumifikované moniliozní plody a zámotky housenek, tento materiál pak zlikvidovat, nejlépe spálením.

3.  Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.

4.  Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku - je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé, na hrušních pro dospělce mery skvrnité.

5.  Kmeny a silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny v předjaří většími teplotními výkyvy mezi slunečným dnem a mrazivou nocí. Stejně účinné je však i zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem - prkna, chrániče, chvojí, papír apod.

6.  Průběžně kontrolujeme uskladněné ovoce, skladovací prostory za příznivého počasí větráme.

7.  Ve druhé polovině února provedeme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky KUPRIKOL 50 nebo CHAMPION 50 WP (oba v 0,6% koncentraci) v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na broskvoních. Bývá to obyčejně v době, kdy na lískových keřích práší jehnědy.Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoní a suché skvrnitosti listů peckovin, dále působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma), čímž omezíme výskyt korových nekroz. U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému usýchání větví, částečně omezit i vznik monilioz a mrtvice u meruněk. U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt nektriové rakoviny kůry stromů a strupovitosti jádrovin. Postřik je třeba provádět až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.

8.  Vzcházející zimní česnek ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem - mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme již v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu a nebo chemicky. Chemickou ochranu je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech a to organofosfáty (RELDAN 40 EC - 0,125% event. výběhový SUMITHION SUPER - 0,1%) a nebo možno použít i pyrethroidy, např. KARATE 2,5 WG a KARATE ZEON 5 CS.

S předstihem upozorňuji, že KUPRIKOL 50 nebo lépe CHAMPION 50 WP lze využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Zde pak obyčejně v dubnu při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu ošetřujeme stromy 0,2% roztokem těchto přípravků.


Březen

1.  Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k  ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. DELTASTOP CP) a bílé a žluté lepové deštičky k signalizaci náletu pilatek a vrtule třešňové a mšic.

2.  Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí a pokud nejsou poškozeny minujícími škůdci, provést jejich zapravení do půdy, případně jejich zkompostování.

3.  Je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.

4.  Nejpozději během předjarního řezu musí být ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů, dále odstraněny letorosty, případně konce letorostů u jabloní napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že samotný předjarní řez slouží nejen k regulaci násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob a to i tím, že zajistíme dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun stromů.

5.  Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Mně samotnému se po zimě s velkým množstvím sněhu na Vysočině při poškození kmenů a větví zajíci osvědčily dva přípravky (AVERSOL pasta a PELLACOL suspenze. Oba obsahují účinný fungicid thiram, který samotný se běžně používá v ovocnářství. Tyto vyjmenované přípravky jsou registrovány k zabránění okusu, ale samotný PELLACOL, jež je 10% suspenzí thiramu, je registrován i k hojení a k  zacelování ran poškozených kmenů. Nátěr či postřik je třeba provést co nejdříve po poranění. Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny, napadené vlnovníkem rybízovým. Při silném výskytu tohoto onemocnění navíc provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik přípravkem OMITE 570 EW.

6.  Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a ošetříme přípravkem SUMITHION SUPER proti roztočíku jahodníkovému.

7.  Při vlhkém a chladném a provleklém jaru je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně broskvoní proti kadeřavosti. Použijeme už jen organické fungicidy, např. přípravky DITHANE M 45 (DITHANE DG NEOTEC), SYLLIT 65 WP, nebo DELAN 700 WDG.

8.  Každoročně bude nutné provést bezpodmínečně preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. První ošetření se musí provést již před květem angreštů. Dříve jsme k tomu mohli použít RUBIGAN 12 EC anebo KARATHANE LC. Nyní po vyřazení těchto přípravků z používání v ovocnářství musíme k tomuto prvnímu ošetření využít strobilurin DISCUS. V dubnu, po odkvětu angreštu budou nezbytná další dvě ošetření proti této chorobě.

9.  V březnu navíc obnovujeme lepové pásy na kmenech peckovin. Na kmeny jabloní naopak připevňujeme lapací pásy z vlnité lepenky k nalákání housenek obaleče jablečného.

10.  Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před náletem mouchy houbomilky česnekové.

11.  Před výsadbou cibule ze sazečky je třeba cibulky na 30 minut namořit v roztoku přípravku ROVRAL FLO (15-20 ml na 2,5 litru vody). Cibule pěstovaná ze sazečky často pak vykazuje v dubnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena prvou generací vrtalky pórové, (podobné vizuální příznaky jsou i při virové žluté zakrslosti cibule - OYDV, což u cibule ze sazečky se někdy stává) . Tato moucha z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór od dubna až do začátku května. Zde jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií.

12.  V zelinářské zahradě je vhodné v březnu posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů, kterou způsobuje prvok. Tato aplikace musí být provedena v intervalu 3 týdnů před plánovanou výsadbou. Příčinou této choroby je prvok Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a s několikaletou perzistencí jeho trvalých spor v půdě. Prvok napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6-8 let.

13.  Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčících rostlin. U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby (Olpidium brassicae, Rhizoctonia solani, Pythium spp.). Tyto pak přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v desinfekci pěstebních substrátů (např. propařením), v moření osiva, ve správné agrotechnice (rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření půdy a rostlin. Lze použít např.MERPAN 50WP k desinfekci zeminy (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), k desinfekci půdy dále i BASAMID granulát, nebo jako zálivku PREVICUR 607 SL v 0,15-0,25% koncentraci před, při nebo do týdne po výsadbě. Výjimečně se používá u sadbových brambor RIZOLEX 50 FL (působí specificky proti houbě Rhizoctonia solani), a to jako zálivka v 0,15% koncentraci = 3 l/m2.


MUDr. Josef Horák, ZO ČZS, Vyškov

Převzato z internetových stránek ČZS ZO Boskovice, kpt. Jaroše 19, 680 01 Boskovice