OSADNÍ ŘÁD

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora II

I. Vznik a poslání zahrádkové osady

Čl. 1
Zahrádková osada Kraví hora II. tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek, který slouží k pěstování ovocných stromů, keřů, zeleniny, bobulovin, vinné révy, květin a jiných plodin a současně k zotavení uživatelů a jejich rodin. Tato zahrádková osada vznikla usnesením členské schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kraví hora II. (dále jen ZO) dne 1. října 1946.

Čl. 2
ZO je oprávněna, na základě smlouvy s Národním výborem v Brně ze dne 21. 12. 1948, využívat k individuálnímu zahrádkaření pozemky o celkové výměře 80 167 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001, v katastrálním území Brno-město. Od 1. 1. 2005 je nájemní smlouva o užívání pozemku uzavřena se Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-střed, pod číslem jednacím OSI 2005/01.

Čl. 3
ZO slouží společná zařízení, zejména ploty, komunikace, vodovodní řad, společenská chata, skladiště, hygienické zařízení, udírna, dílna, různé nářadí a potřeby (žebříky, kolečka atd.).

II. Správa osady

Čl. 4
ZO spravuje výbor ZO zvolený Výroční členskou schůzí (dále VČS). Schůze výboru jsou svolávány podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce, ale také tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 členů výboru nebo z požadavku Územní rady ČZS Brno s uvedením účelu jednání. V období mezi zasedáními výboru neodkladné záležitosti příslušející do jeho působnosti vyřizují předseda a tajemník. Podle charakteru řešené záležitosti může být přizván další člen výboru, úsekový správce nebo člen revizní komise. Opatření, které z takového jednání vyplyne, musí být dodatečně schváleno výborem ZO na jeho nejbližší schůzi.

Činnost výboru:
a) Přijímání nových členů a přidělování zahrádkových dílců do užívání.
b) Správa společných zařízení ZO.
c) Zabezpečování organizační, osvětové, propagační a výchovné činnosti.
d) Zajišťování úkolů plynoucích ze Stanov ČZS (v mezích své působnosti).
e) Zajišťování dodržování Osadního řádu (dále jen OŘ) dostupnými prostředky, plnění úkolů usnesení VČS a 
    rozhodnutí orgánů ZO.
f)  Kontrola oprávněného disponování s přidělenými zahrádkovými dílci (viz čl. 9 OŘ).
g) Při zjištění a projednání nedostatků nebo přestupků ukládá napomenutí a předkládá návrhy na další
    pořádková opatření.
h) Zajišťování pravidelných plateb a účelových příspěvků členů ve prospěch ZO.
i)  Vytváření účelových pracovních a odborných komisí.
j)  Příprava návrhu „plánu činnosti a rozpočtu ZO“.
k) Dělí osadu na úseky a stanovuje jejich správce.

Čl. 5
Členům výboru, správcům úseků a výborem pověřeným osobám musí být umožněn vstup na jednotlivé zahrádkové dílce, a to zejména za účelem zjišťování stavu zahrádek, odstranění závad, provádění návštěv, zajišťování a dodržování OŘ apod.

Čl. 6
Výbor dává na vědomí provedená opatření sdělením na schůzích nebo vývěskou v informačních skříňkách a členové ZO jsou povinni tyto vývěsky průběžně sledovat. Závažná opatření jsou jednotlivým členům sdělovány písemně a členové své žádosti a důležitá sdělení mimo jednání na schůzi podávají výboru rovněž písemně. K projednání důležitých otázek mohou být jednotliví členové zváni na schůze výboru.

III. Přidělování zahrádek

Čl. 7
Výbor ZO přiděluje členům zahradní dílce na zkušební dobu jednoho roku. Neosvědčí-li se, bude mu po projednání ve výboru za účasti příslušného správce úseku právo dalšího užívání dílce odejmuto a rozhodnutí bude dáno ke schválení Členské schůzi (dále jen ČS) dodatečně. Výměra jednotlivých dílců se řídí místními podmínkami a zpravidla nepřesahuje 400 m2.

Čl. 8
Uživatelem zahradního dílce může být pouze člen ČZS. Na přidělení zahradního dílce není právní nárok. Zájemce o přidělení zahradního dílce doručí výboru ZO písemnou žádost, ve které uvede:
- jméno a příjmení, přesnou adresu trvalého bydliště,
- krátké a výstižné zdůvodnění žádosti o přidělení zahradního dílce,
- možnou dobu, po kterou zamýšlí o přidělený zahradní dílec pečovat.

Čl. 9
Výbor ZO při přidělování zahradních dílců přihlíží k pořadí doručení žádostí a k jejich naléhavosti. Upřednostňováni jsou žadatelé s dětmi. Žadatel může mít v užívání právě jeden zahradní dílec. Jestliže uživatel přidělený zahradní dílec řádně neobhospodařuje a pěstitelsky nevyužívá (ani za přispění své rodiny), projedná s ním výbor opatření k nápravě. Samovolné přibírání spolu uživatelů zahrádky, event. její přenechání třetí osobě, není dovoleno.

Čl. 10
Zahradní dílce se dávají do užívání na dobu trvání smlouvy o užívání pozemku se Statutárním městem Brno (blíže čl. 2), s přihlédnutím k plnění čl. 7. ZO uzavírá se členy smlouvu podle Občanského zákoníku o přenechání nemovitostí k dočasnému užívání. Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, 1x pro ZO a 1x pro uživatele. Dle výměry užívaného zahradního dílce je stanoven poplatek za nájemné a vodné. Tento poplatek včetně členského příspěvku uhradí uživatel zahradního dílce (popř. i účelový příspěvek) vždy do 31. 3. každého roku. Prodlení platby po tomto termínu bude řešeno v souladu s Občanským zákoníkem, § 488, 494, 495, 517 a to platbou, se kterou budou účtovány i úroky z prodlení. Výše poplatku činí za každý den prodlení 2,5‰ dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Nový člen, kterému byl přidělen zahradní dílec, je povinen přispět stanovenou částkou na užívání společného majetku (zvláštní složenka).

IV. Užívání zahrádek

Čl. 11
Zahradní dílce smějí být užívány jen k zahrádkářským účelům a musí odpovídat prostorovému vzhledu osady. Z ovocných stromů je možno pěstovat vysokokmeny, polokmeny, čtvrtkmeny a zákrsky jabloně, hrušně, mišpule, kdoule, třešně, višně, jeřáb, švestky, slívy, ryngle, meruňky, broskvoně a mandloně, dále bobuloviny, maliník, ostružiník, vinnou révu a okrasné keře i kvítí všeho druhu. Není dovoleno sázet ořešáky a jehličnany. Při sázení je nutno dodržovat dovolenou vzdálenost 1,5 - 3 m od hranic sousedních zahrádek a společných cest. Porosty – stromy nesmějí přesahovat výši 5 m. Pěstitelé musí učinit opatření, aby ovocné stromy, keře a vysoko rostlé květiny nepřesahovaly nad sousední pozemek a společné cesty, nepoškozovaly střechy chat sousedů a aby odnože (zejména malin a ostružin) neprorůstaly na sousední zahradní dílce. Při hranicích zahradních dílců je možno vysazovat jen takové druhy a tvary ovocných a okrasných rostlin, které nebudou svým zastíněním nad přiměřenou míru poškozovat uživatele sousedních pozemků. Vhodné jsou ovocné stěny zákrsků, nízké okrasné rostliny, keře nebo stromky rybízu či angreštu apod.

Čl. 12
Chov včel povoluje výbor ZO individuálně vzhledem k sousedům a kolemjdoucím občanům. Chovat v osadě drobné hospodářské zvířectvo není povoleno. Vodění psů do osady povoluje výbor ZO za předpokladu, že při přesunu budou mít majitelé psa na vodítku a na svém zahradním dílci učiní taková opatření, která zabrání samovolnému pobíhání psa po osadě. Nesmí být ohrožena bezpečnost sousedů ani kolemjdoucích zahrádkářů.

Čl. 13
V osadě je povoleno stavět zahrádkářské chaty a besídky sloužící pro odpočinek, uskladnění nářadí, zahrádkářských potřeb, ovoce a zeleniny. Záměr výstavby nové nebo přístavby k staré zahrádkářské chatě podléhá povinnosti projednání a schválení výborem ZO, event. příslušným stavebním úřadem. Maximální zastavěná plocha včetně sloupů a teras nesmí přesahovat 16 m2. Chaty a zahradní besídky musí uživatel udržovat v řádném stavu a nesmí je používat k celoročnímu obývání. Všechny chaty a zahradní besídky o ploše větší než 8 m2 musí být viditelně označeny tabulkou s číslem přiděleným úřadem příslušné městské části. Maximální velikost trávníku v jednom zahradním dílci je 12 m2.

Čl. 14
Každý zahradní dílec musí být viditelně označen evidenčním číslem určeným ZO (toto není totožné s číslem přiděleným úřadem příslušné městské části. Jednotlivé zahradní dílce nelze oddělovat oplocením – pletivem či dráty. Doporučuje se oddělovat dílce přírodními prvky – travnatou pěšinou, živým plotem atd.

Čl. 15
Kompost musí být umístěn tak, aby nebyl rušen vzhled dílců a musí být překryt zeminou.

V. Povinnosti uživatelůzahrádek

Čl. 16
Členové osady jsou mimo jiné povinni:
a) Dodržovat stanovy ČZS a ustanovení tohoto OŘ.
b) Zúčastňovat se členských schůzí.
c) Sledovat oznámení výboru na vývěskách v osadě.
d) Ve stanovené lhůtě platit členské a účelové příspěvky, nájemné a vodné, účastnit se práce na
    budování a údržbě společných zařízení podle usnesení orgánů ZO.
e) Udržovat přidělený zahradní dílec v řádném stavu, zejména hubit plevel, chránit pozemky a porosty
    před škůdci, nepřipustit prosakování nádob na vodu, kontaminaci půdy a porostů a dbát na opravu
    vadných vodovodních potrubí a kohoutů.
f) Dovolit na přiděleném zahradním dílci provádění prací potřebných pro provoz a údržbu společných
   zařízení – zprovoznění vodovodu apod.
g) Dodržovat zásady výsadby a údržby dřevin a dále průběžně udržovat v řádném stavu společné přístupové
    cestičky přiléhající k přidělenému zahradnímu dílci. Členové, jejichž zahradní dílec sousedí 
    oplocením osady mají povinnost průběžně odstraňovat plevel a divoký porost u plotu.
h) Šetřit společný majetek a zařízení osady. Každé zjištění poškození nebo narušení společných
    zařízení je nutno ihned hlásit hospodáři.
i) Oznámit výboru ZO zjištěné nesprávné disponování, event. nedbalé obhospodařování přidělených
   zahradních dílců.
j) Zdržet se jakéhokoliv jednání, které může nadměrně obtěžovat sousedy a narušovat soužití v osadě.

Čl. 17
V prostoru osady není dovoleno:
a) Nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata.
b) Používat střelných zbraní všeho druhu včetně vzduchovek.
c) Užívat reprodukční techniku jakož i jinou techniku tak, aby jimi byli rušeni sousedé.
d) Jezdit na kole a motorovém vozidle po cestách osady.
e) Zapalovat ohně mimo stanovené termíny.
f) Stavět na jednotlivých zahrádkách udírny.
g) Odkládat nepotřebné věci a odpadky mimo vyhrazená místa v osadě i blízkém okolí zahrádek.
h) Nedodržovat nebo narušovat komunální výnosy, nařízení a směrnice. Za případné udělené pokuty si ponese
    odpovědnost konkrétní narušitel v plném rozsahu. Pokuty budou připočteny k nájmu.

Čl. 18
Cizím osobám není povolen vstup do osady bez doprovodu uživatelů zahrádek nebo dospělých členů jejich rodin. Uživatel odpovídá za to, že příslušníci jeho rodiny a jím vedené osoby budou zachovávat ustanovení OŘ, zejména pokud jde o vztah k ostatním uživatelům zahrádek – (čl. 16, 17). Rovněž odpovídá za škody, a to i za škody způsobené osobami, které s jeho souhlasem vstupují do osady.

Čl. 19
Při nedodržení povinností stanovených tímto OŘ může výbor nařídit na náklad uživatele náhradní plnění (opatření, kdy byl uživatel zahradního dílce výborem osady opakovaně vyzván ke splnění určité povinnosti nebo odstranění závady, byla mu k tomu poskytnuta dostatečná lhůta a přesto nedošlo k nápravě).

Čl. 20
Při hrubém porušení členských povinností ze Stanov a OŘ, jakož i soužití v osadě, může být ČS ZO uživateli odňato užívání zahrádky nebo může být i vyloučen z členství v ZO (viz. čl. 21. OŘ).

VI. Skončení užívání zahrádky

Čl. 21
Užívání zahrádky končí:
a) Uplynutím doby, na kterou bylo užívání dohodnuto. Uživatel, který zahrádku řádně obhospodařoval má
    přednostní právo na užívání v dalším období.
b) Ztrátou členství v ZO, přestane-li být uživatel členem ZO, ztrácí právo na užívání zahrádky. Výbor 
    ZO může mu ponechat její užívání nejdéle do konce měsíce října běžného roku.
c) Rozhodnutím výboru ZO o okamžitém skončení užívání, jestliže uživatel po vytknutí závažných
   nedostatků ani v dodatečné lhůtě stanovené výborem osady neodstraní závadný stav, odporující
  dohodnutému způsobu užívání pozemku nebo členství v ZO, případně neustane v nesprávném
   jednání, bude dáno ke schválení ČS ZO dodatečně v nejbližší době.
d) Je-li třeba s ohledem na veřejný zájem pozemek vyklidit.
e) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany uživatele, nejméně však 30 dnů před zamýšleným
    skončením užívání, kde uvede kým bude provedeno ohodnocení zahrádky (ZO nebo úředním znalcem
    a to na vlastní náklady).
f) Úmrtím. Zemře-li člen, je nutné, aby se ten z dědiců, na kterého podle soudního rozhodnutí přejde
   část dědictví týkající se zahrádkářského zařízení a porostů, chce-li zahrádku převzít do užívání, stal
   členem ZO. Je povinen podat přihlášku bez průtahů tak, aby výbor ZO mohl rozhodnout nejpozději do
   3 měsíců po skončení pozůstalostního řízení o jeho přijetí za člena. Musí jít však o dědice, který je
   schopen plnit všechny členské povinnosti.
g) Neuhrazením poplatků za užívání zahrádky a členského příspěvku do stanoveného termínu.

Čl. 22
Skončilo-li užívání zahrádky bude tato dosavadním uživatelem nabídnuta novému členu ZO uchazeči podle pořadníku ZO. Dosavadní uživatel, jím vybudovaná zařízení a porost odklidí, nebrání-li tomu platné předpisy, nebo se dohodne o jejich prodeji s novým členem ZO. O svém rozhodnutí, případném jednání neprodleně spraví výbor ZO. Prodej zařízení a porostů dosavadní uživatel uskutečňuje za tržní cenu. Genové ohodnocení zařízení a porostů soudním znalcem nebo komisí ZO si zajistí sám a nechá provést na vlastní náklady. O uskutečnění dohody úplatného převodu předloží účastníci jednání výboru ZO potřebné doklady (kupní smlouvu; složenku o zaplacení aj.) k provedení záznamu o převodu užívání. Při jakémkoliv skončení užívacího práva k zahradnímu dílci nemá uživatel nárok na náhradu za vykonanou práci na společných zařízeních. Má však nárok na vrácení poměrné části účelového příspěvku, nebyl-li tento již plně vyčerpán pro společné potřeby ZO.

VII. Výstavba společných zařízení

Čl. 23
Uživatelům zahrádek slouží společná zařízení, uvedená v čl. 3. Tato zařízení, která jsou postupně budována, udržována a obnovována z účelových příspěvků slouží společnému užívání. Účelové příspěvky spočívají v penězích a práci na výstavbu, obnovu a údržbu společných zařízení. Nový člen, kterému byla přidělena zahrádka je povinen přispět stanovenou částkou na společný majetek ZO.

Čl. 24
VČS rozhoduje o návrhu výboru ZO o výši účelového příspěvku členů a době jeho splatnosti. Rovněž rozhoduje o rozsahu pracovní povinnosti a o tom, kdy má být splněna, nebo může rozhodnout o náhradním finančním plnění za nesplněnou pracovní činnost ve prospěch ZO. O případném vrácení účelových příspěvků a o odpisech rozhodne však vždy jen nejbližší výroční členská schůze.

VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. 25
Osadní řád byl přijat na ČS dne 10.6. 1987, novelizován v souladu se „Stanovami ČZS“ z roku 1990 a v upraveném znění schválen hodnotící členskou schůzí ZO ČZS Kraví hora II. dne 15. března 2012.