OSADNÍ ŘÁD

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora II

Osadní řád 2023


I. Vznik a poslání zahrádkové osady

Čl. 1

Zahrádková osada (dále jako „zahrádková osada“) Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2 (dále jako „ZO“) tvoří organizační a hospodářský
celek zahrádek, který slouží k pěstování ovocných stromů, keřů, sezónního ovoce a
zeleniny, bobulovin, vinné révy, květin a jiných plodin a současně k zotavení uživatelů a
jejich rodin. Tato zahrádková osada vznikla usnesením členské schůze ZO dne 1. října 1946
a jejím posláním je vykonávání zahrádkářské činnosti jakožto činnosti veřejně prospěšné.
Pěstební činnost, obdělávání zahrádek a jejich udržování v řádném stavu je tak základním
smyslem existence zahrádkové osady, od čehož se odvíjí i povinnosti členů, na jejichž
plnění ZO dohlíží.

Čl. 2

ZO je na základě smlouvy o nájmu nemovitosti č. j. OS/2005/01 uzavřené se Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-střed, oprávněna užívat pozemky o celkové výměře
79260 m 2 . Tyto pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území
Veveří, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovitě Brno-město.

Čl. 3

ZO slouží společná zařízení, zejména ploty, komunikace, vodovodní řad, společenská chata,
skladiště, hygienické zařízení, udírna, dílna, různé nářadí a potřeby (žebříky, kolečka atd.).

II. Správa osady

Čl. 4

ZO spravuje výbor ZO zvolený Výroční členskou schůzí (dále VČS). Schůze výboru jsou
svolávány podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce, ale také tehdy, požádá-li o to
nejméně 1/3 členů výboru nebo z požadavku Územní rady ČZS Brno s uvedením účelu
jednání. V období mezi zasedáními výboru neodkladné záležitosti příslušející do jeho
působnosti vyřizují předseda a tajemník. Podle charakteru řešené záležitosti může být
přizván další člen výboru nebo úsekový správce. Opatření, které z takového jednání
vyplyne, musí být dodatečně schváleno výborem ZO na jeho nejbližší schůzi.
Do působnosti výboru patří zejména:
a) Přijímání nových členů a přidělování zahrádkových dílců do užívání.
b) Správa společných zařízení ZO.
c) Zabezpečování organizační, osvětové, propagační a výchovné činnosti.
d) Zajišťování úkolů plynoucích ze Stanov ČZS (v mezích své působnosti).

e) Zajišťování dodržování Osadního řádu (dále jen OŘ) dostupnými prostředky, včetně
účtování pokut, plnění úkolů usnesení VČS a rozhodnutí orgánů ZO.
f) Kontrola oprávněného disponování s přidělenými zahrádkovými dílci (viz čl. 9 OŘ).
g) Ukládání příslušných pořádkových opatření a předkládání návrhů na další pořádková
opatření dle stanov ČZS při zjištění a projednání nedostatků nebo přestupků.
h) Zajišťování pravidelných plateb a účelových příspěvků členů ve prospěch ZO.
i) Vytváření účelových pracovních a odborných komisí.
j) Příprava návrhu „plánu činnosti a rozpočtu ZO“.
k) Dělení osady na úseky a stanovení jejich správce.
Čl. 5

Členům výboru, správcům úseků a výborem pověřeným osobám musí být umožněn vstup
na jednotlivé zahrádkové dílce, a to zejména za účelem zjišťování stavu zahrádek,
odstranění závad, provádění návštěv, zajišťování a dodržování OŘ apod.

Čl. 6

Výbor dává na vědomí provedená opatření sdělením na schůzích, vývěskou v informačních
skříňkách nebo zveřejněním zápisu ze schůzí výboru na webových stránkách ZO. Členové
ZO jsou povinni tyto zdroje informací průběžně sledovat. Závažná opatření jsou jednotlivým
členům sdělována písemně a členové své žádosti a důležitá sdělení mimo jednání na schůzi
podávají výboru rovněž písemně. Preferovanou formou komunikace je v těchto případech
komunikace prostřednictvím e-mailu. K projednání důležitých otázek mohou být jednotliví
členové zváni na schůze výboru.

III. Přidělování zahrádek

Čl. 7

Uživatelem zahradního dílce může být pouze člen ČZS. Na přidělení zahradního dílce není
právní nárok. Výměra jednotlivých dílců se řídí místními podmínkami a zpravidla
nepřesahuje 400 m2.
Zájemce o přidělení zahradního dílce doručí výboru ZO písemnou žádost a vyplní dotazník,
ve kterém mimo jiné uvede:
- jméno a příjmení, přesnou adresu trvalého bydliště, kontaktní e-mailovou adresu,
- krátké a výstižné zdůvodnění žádosti o přidělení zahradního dílce,
- možnou dobu, po kterou zamýšlí o přidělený zahradní dílec pečovat.

Čl. 8

Výbor ZO při přidělování zahradních dílců přihlíží k pořadí doručení žádostí. Žadatel a osoby
s ním žijící ve společné domácnosti mohou mít v užívání pouze jeden zahradní dílec.
Jestliže uživatel přidělený zahradní dílec řádně neobhospodařuje a pěstitelsky nevyužívá
(ani za přispění své rodiny), projedná s ním výbor opatření k nápravě. Samovolné přibírání
spolu uživatelů zahrádky, event. její přenechání třetí osobě, není dovoleno.

Čl. 9

Výbor ZO přiděluje členům zahradní dílce na zkušební dobu jednoho roku. V případě, že se
člen neosvědčí, upozorní jej výbor na jeho pochybení a vyrozumí ho o tom, že jeho smlouva
se ZO nebude prodloužena.

Čl. 10

Po řádném uplynutí zkušební doby dle čl. 9 se zahradní dílce dávají do užívání na dobu
trvání smlouvy o nájmu nemovitosti se Statutárním městem Brno (blíže čl. 2). ZO uzavírá se
členy podnájemní smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) o přenechání nemovitostí k dočasnému
užívání. Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, 1x pro ZO a 1x pro uživatele. Dle
výměry užívaného zahradního dílce je stanoven poplatek za nájemné a vodné. Tento
poplatek včetně členského příspěvku a případně i účelového příspěvku uhradí uživatel
zahradního dílce vždy do 31. 3. každého roku. Prodlení platby po tomto termínu bude
řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž se za každý
započatý den prodlení účtuje pokuta 2 Kč. Nový člen, kterému byl přidělen zahradní dílec, je
povinen uhradit převodní poplatek, jehož výši stanovuje Výbor ZO. V případě neuvedení e-
mailové adresy pro preferovanou elektronickou komunikaci je člen povinen uhradit
každoročně poplatek za poštovné.

IV. Užívání zahrádek

Čl. 11

Zahradní dílce smějí být užívány jen k zahrádkářským účelům a musí převažovat záhony
vykazující pěstební činnost. Z ovocných stromů je možno pěstovat vysokokmeny,
polokmeny, čtvrtkmeny a zákrsky jabloně, hrušně, mišpule, kdoule, třešně, višně, jeřáb,
švestky, slívy, ryngle, meruňky, broskvoně a mandloně, dále bobuloviny, maliník, ostružiník,
vinnou révu a okrasné keře i kvítí všeho druhu. Není dovoleno sázet ořešáky a jehličnany.
Při sázení je nutno dodržovat dovolenou vzdálenost 1,5 - 3 m od hranic sousedních
zahrádek a společných cest. Porosty – stromy nesmějí přesahovat výši 5 m. Pěstitelé musí
učinit opatření, aby ovocné stromy, keře a vysoko rostlé květiny nepřesahovaly nad
sousední pozemek a společné cesty, nepoškozovaly střechy chat sousedů a aby odnože
(zejména malin a ostružin) neprorůstaly na sousední zahradní dílce. Při hranicích
zahradních dílců je možno vysazovat jen takové druhy a tvary ovocných a okrasných rostlin,
které nebudou svým zastíněním nad přiměřenou míru poškozovat uživatele sousedních
pozemků. Vhodné jsou ovocné stěny zákrsků, nízké okrasné rostliny, keře nebo stromky
rybízu či angreštu apod.

Čl. 12

Chov včel povoluje výbor ZO individuálně vzhledem k sousedům a kolemjdoucím občanům.
Chovat v osadě drobné hospodářské zvířectvo není povoleno. Vodění psů do osady
povoluje výbor ZO za předpokladu, že při přesunu budou mít majitelé psa na vodítku a na
svém zahradním dílci učiní taková opatření, která zabrání samovolnému pobíhání psa po
osadě. Nesmí být ohrožena bezpečnost sousedů ani kolemjdoucích zahrádkářů.

Čl. 13

V zahrádkové osadě mohou být umístěny zahrádkářské chaty vybudované v souladu
s platnými právními předpisy, které slouží pro uskladnění nářadí, zahrádkářských potřeb,
ovoce a zeleniny. Záměr výstavby nové zahrádkářské chaty nebo přístavby ke staré
zahrádkářské chatě a dále záměr vybudování jiné stavby pevně spojené se zemí (terasa,
betonová plocha, podezdívka aj.) musí být projednán a schválen výborem ZO a zároveň
podléhá schválení ze strany Statutárního města Brno, městské části Brno-střed. Maximální
zastavěná plocha včetně sloupů a teras nesmí přesahovat 16 m 2 . Chaty musí uživatel
udržovat v řádném stavu a nesmí je používat k celoročnímu obývání.

Čl. 14

Každý zahradní dílec musí být viditelně označen evidenčním číslem určeným ZO (toto není
totožné s číslem přiděleným úřadem příslušné městské části). Jednotlivé zahradní dílce
nelze oddělovat oplocením nad výšku 1m. Doporučuje se oddělovat dílce přírodními prvky –
travnatou pěšinou, živým plotem atd.

Čl. 15

Kompost musí být umístěn tak, aby nebyl rušen vzhled dílců.

V. Povinnosti uživatelů zahrádek

Čl. 16

Členové osady jsou mimo jiné povinni:
a) Dodržovat stanovy ČZS a ustanovení tohoto OŘ.
b) Zúčastňovat se členských schůzí.
c) Účastnit se společných brigád alespoň 1x za rok, výjimku tvoří osadníci, kteří v
daném roce dosáhli věku 70 let.
d) Sledovat oznámení výboru sdělovaná dle čl. 6.
e) Ve stanovené lhůtě platit členské a účelové příspěvky, nájemné a vodné, případně
poštovné.
f) Udržovat přidělený zahradní dílec v řádném stavu, zejména hubit plevel, chránit
pozemky a porosty před škůdci, nepřipustit prosakování nádob na vodu, kontaminaci
půdy a porostů, dbát na opravu vadných vodovodních kohoutů na vlastní náklady a
hlásit vady na vodovodním potrubí hospodáři.
g) Dovolit na přiděleném zahradním dílci provádění prací potřebných pro provoz a
údržbu společných zařízení – zprovoznění vodovodu apod.
h) Dodržovat zásady výsadby a údržby dřevin a dále průběžně udržovat v řádném stavu
společné přístupové cestičky přiléhající k přidělenému zahradnímu dílci. Členové,
jejichž zahradní dílec sousedí s oplocením osady mají povinnost průběžně
odstraňovat plevel a divoký porost u plotu uvnitř i vně a dodržovat zevnitř
manipulační vzdálenost od plotu cca 50 cm.
i) Šetřit společný majetek a zařízení osady. Každé zjištění poškození nebo narušení
společných zařízení je nutno ihned hlásit hospodáři.
j) Oznámit výboru ZO zjištěné nesprávné disponování, event. nedbalé
obhospodařování přidělených zahradních dílců.
k) Zdržet se jakéhokoliv jednání, které může nadměrně obtěžovat sousedy a narušovat
soužití v osadě.

Čl. 17

V prostoru osady není dovoleno:
a) Vstupovat bezdůvodně na cizí zahradní dílce.
b) Nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata.
c) Plýtvat vodou.
d) Instalovat a napouštět bazény.
e) Používat střelných zbraní všeho druhu včetně vzduchovek.
f) Užívat reprodukční techniku jakož i jinou techniku tak, aby jimi byli nadměrně rušeni
sousedé.
g) Pálit zahradní odpad mimo stanovené termíny. Přísně zakázáno je pálení mokrého
listí a neekologického odpadu.
h) Stavět na jednotlivých zahrádkách udírny.
i) Odkládat nepotřebné věci, odpadky a zahradní odpad v osadě i blízkém okolí
zahrádek.
j) Nedodržovat platné právní předpisy. Za případné udělené pokuty si ponese
odpovědnost konkrétní narušitel v plném rozsahu. Pokuty budou připočteny k nájmu.
Při porušení bodů čl. 17 bude požadováno uhrazení pokuty ve výši dle přílohy OŘ.

Čl. 18

Cizím osobám není povolen vstup do osady bez doprovodu uživatelů zahrádek nebo
dospělých členů jejich rodin. Uživatel odpovídá za to, že příslušníci jeho rodiny a jím vedené
osoby budou zachovávat ustanovení OŘ, zejména pokud jde o vztah k ostatním uživatelům
zahrádek – (čl. 16, 17). Rovněž odpovídá za škody, a to i za škody způsobené osobami,
které s jeho souhlasem vstupují do osady.
Čl. 19

Dopustí-li se uživatel porušení osadního řádu, bude výborem vyzván k nápravě. Pokud
nápravu uživatel nesjedná sám, může ji na jeho náklady zajistit výbor.

Čl. 20

Při porušení členských povinností ze Stanov a OŘ, jakož i soužití v osadě, může být ZO
uživateli odňato užívání zahrádky a může být vyloučen z členství v ZO (viz čl. 21. OŘ).

VI. Skončení užívání zahrádky

Čl. 21

Užívání zahrádky končí:

a) Uplynutím doby, na kterou bylo užívání dohodnuto. Uživatel, který zahrádku
řádně obhospodařoval má přednostní právo na užívání v dalším období.
b) Ztrátou členství v ZO. Přestane-li být uživatel členem ZO, ztrácí právo na
užívání zahrádky. Výbor ZO mu může její užívání ponechat nejdéle do konce
měsíce října běžného roku.
c) Rozhodnutím VČS o ukončení podnájemní smlouvy učiněným na návrh
výboru v případě, že uživatel po vytknutí závažných nedostatků ani v dodatečné
lhůtě stanovené výborem neodstraní závadný stav odporující dohodnutému

způsobu užívání pozemku nebo členství v ZO, případně neustane
v nesprávném jednání.
d) Je-li třeba s ohledem na veřejný zájem pozemek vyklidit.
e) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany uživatele, nejméně však 30 dnů
před zamýšleným skončením užívání.
f) Úmrtím. Rodinní příslušníci jsou povinni neprodleně informovat výbor o této
skutečnosti a zažádat o členství v ZO a převod zahradního dílce, eventuelně
ukončení pronájmu.
g) Výpovědí ze strany vlastníka pozemků v roční lhůtě ke dni 1. října běžného
roku nebo jeho odstoupením od smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené mezi
ZO a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.

Čl. 22

Skončilo-li užívání zahrádky bude tato výborem nabídnuta uchazeči podle pořadníku ZO.
Dosavadní uživatel jím vybudovaná zařízení a porost odklidí, nebrání-li tomu platné
předpisy, nebo se dohodne o jejich prodeji s novým uchazečem. O svém rozhodnutí a
případném jednání neprodleně spraví výbor ZO. Případné cenové ohodnocení zařízení a
porostů soudním znalcem si zajistí sám a nechá provést na vlastní náklady. Bez tohoto
ohodnocení předloží dosavadní podnájemce výboru ZO doklady o úhradách vynaložených
na zhodnocení zahradního dílce. O uskutečnění dohody úplatného převodu předloží
účastníci jednání výboru ZO potřebné doklady (kupní smlouvu, složenku o zaplacení aj.) k
provedení záznamu o převodu užívání. Při jakémkoliv skončení užívacího práva k
zahradnímu dílci nemá uživatel nárok na náhradu za vykonanou práci na společných
zařízeních.

VII. Výstavba společných zařízení

Čl. 23

Uživatelům zahrádek slouží společná zařízení, uvedená v čl. 3. (vyjma skladiště dílny). Tato
zařízení, která jsou postupně budována, udržována a obnovována z rozpočtu ZO, slouží
společnému užívání.

Čl. 24

VČS rozhoduje o návrhu výboru ZO o výši účelového příspěvku členů a době jeho
splatnosti. Rovněž rozhoduje o rozsahu pracovní povinnosti a o tom, kdy má být splněna,
nebo může rozhodnout o náhradním finančním plnění za nesplněnou pracovní činnost ve
prospěch ZO. O případném vrácení účelových příspěvků a o odpisech rozhodne však vždy
jen nejbližší VČS.

VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. 25

Osadní řád byl schválen na zasedání VČS ZO dne 20. 3. 2023.
Tento osadní řád v celém rozsahu ruší a nahrazuje Osadní řád zahrádkové osady Základní
organizace ČZS Brno Kraví hora 2, který byl přijat na ČS dne 10.6.1987, novelizován v

souladu se Stanovami ČZS z roku 1990 a v upraveném znění schválen hodnotící ČS ZO
dne 15. března 2012.

Za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 2:


Předsedkyně a Člen/ka výboru. Podepsaná kopie je zde ke stažení