Dokumenty

Stručný  výtah obsahu Osadního řádu k některým otázkám převodu zahradních dílců

1/ Pozemek je pronajatý od Statutárního města Brna, městská část Brno – střed.2/ Uživatelem zahradního dílce může být pouze člen Českého zahrádkářského svazu.3/ Převod provádí jednatelka ZO ČZS dle  sestaveného pořadníku.4/ Výbor ZO přiděluje členům zahradní dílce na zkušební dobu jednoho roku.5/ Samovolné přibírání spoluuživatelů zahradního dílce, event. jeho přenechání třetí osobě není dovoleno. Musí být projednáno s výborem.6/ Převod zahradního dílce je prováděn v souladu s ustanovením článku 22 Osadního řádu.7/ Výbor dává na vědomí provedená opatření sdělením na schůzích nebo v informačních skřínkách a členové ZO jsou povinni tyto vývěsky průběžně sledovat.8/Nájem včetně členského příspěvku/popř. i účelový příspěvek/ uhradí uživatel zahradního dílce vždy do 31. 3. každého roku.9/ Číslo účtu 2800589318/2010, variabilní symbol - číslo zahradního dílce- nezapomínat.