O činnosti v Základní organizaci

Rok 2012

1. Výroční členská schůze Základní organizace ČZS Kojetín v roce 2012

- místo konání       : Klubovna ČZS v Domě zahrádkářů, Podvalí 1308, Kojetín
- termín konání      : 10.března 2012, 14:30 hod.
- program jednání  :     úvodní vystoupení předsedy ZO
                                  zpráva o činnosti
                                  zpráva o hospodaření organizace
                                  revizní zpráva
                                  diskuze, beseda s odborným instruktorem na téma moderní ovocné dřeviny na našich
                                        zahrádkách, výhodné kultury v našich klimatických podmínkách, chem.oštřování
 ----------------------  
Slavnostního pořadu jednání v duchu 55.výročí založení ČZS se zúčastnilo 45 pozvaných hostů a členů ZO.  Závěrečný bod pořadu patřil v rámci besedy odbornému instruktoru US ČZS Přerov př.Aloisu Soukupovi.
 
 

2. Výtvarná soutěž pro školky, základní školy a speciální školy na téma Ovoce na naší zahrádce . Termín odevzdání prací je 9.března 2012.
Naše ZO iniciovala zapojení dětí ze základních škol. Své výtvarné práce před stanoveným termínem do soutěže přihlásily děti z Odborného učiliště v Kroměříži a děti ze Základní školy ve Vlkoši. 
Děti obou škol předložily řadu velmi pěkných prací. Středisko volného času Atlas v Přerově vybíralo pro místní soutěžní kolo z hodně zaslaných prací. V této konkurenci přesto uspěly děti onou škol:
- v  kategorii I.stupně ZŠ  3.místo obsadily Daniela Ryšavá a Kristýna Tomšů ze ZŠ a MŠ Vlkoš
- v kategorii do 15-ti let 2.místo získal Karel Simon z DD Kroměříž.
Po týdenním vystavení prací v Přerově byla vybraná díla zaslaná do celostátního kola.
 
 
3. Autobusový zájezd na výstavu Floria Věžky 2012 se uskuteční v sobotu, dne 5. května 2012 
Bližší dispozice budou uveřejněny v měsíčním předstihu konání zájezdu. 
Zájemci o návštěvu této tradiční výstavy,  a to nejen z řad aktivních členů ČZS, jsou do naší společnosti vítáni 
    
       
 
4. Zahrádkářská poradna
Na základě požadavku účastníků VČS chce Výbor ZO svým členům a přátelům zahrádkaření vyjít vstříc a zajistit pravidelnou "poradenskou službu zahrádkářům".
Každou první středu v měsíci, v čase od 16. do 17. hodiny bude možno navštívit Klubovnu v Domě zahrádkářů, kde odborný instruktor buď přímo zodpoví požadované informace, anebo zájemcům radu zprostředkuje.

5. Stavební podpora ZO
a) v minulém roce v Osadě Polní ulice byla za podpory místní stavební firmy p.Vaculíka provedena oprava střešní konstrukce chátrajícího zděného objektu, který zde plní funkci společného technického, příp. i sociálního zázemí zdejších osadníků. V dalších opravách a úpravách objektu a oddrénování si osadníci pomáhají sami. V měsíci červnu byla provedena úprava střešních okapů
b) panem starostou s a následně s pověřeným technikem jsme řešili závažnou otázku oplocení zahr.Osady Školní zahrada. Část oplocení podél chodníku si vyžaduje opravu, resp.výměnu vč. několika sloupků. Horší je situace s částí oplocení na protější straně, podél polí. Zde je konstrukce hodně vetchá, případně plot i někde chybí. Tudy jednak zvěř a pak i někteří naši spoluobčané do osady vstupují a zahrádkářům působí škody.
Dle sdělení pověřeného technika, Měst.Ú Kojetín nemá prostředky, aby zde investoval. v závěru roku se pokusíme vlastními možnosti sjednat alespoň nejnutnější nápravu.
c) v měsíci červnu jsme provedli opravu oplocení v Osadě Vyškovská. Za přispění ochotných dobrovolníků z řad zdejších osadníků a významným podílem našeho souseda p.Pavla Krčka , který významně přispěl i materiálově, bylo vyměněno oplocení osady v rozsahu cca 140 bm. Zubem času se oplocení v některých místech zcela ztratilo.
d) 13.7. byla převzatá stavební zakázka - výměna oken v uličním traktu Domu zahrádkářů. Ta stávající, původní asi 30 let stará, byla již ve schátralém stavu a v některých případech již neotevíratelná. Při výběru nových oken jsme brali také zřetel na design oken, aby se vzhledem co nejméně lišily od původní konstrukce. Modernizace přispěje ke zvýšení pohody v místnosti restaurace jak v létě, tak i v zimě. Významně přispějí nová okna ke snížení energetických ztrát.

6. Výstava jiřin a Den otevřených dveří v DZ 
U příležitosti konání Kojetínských Hodů ve dnech 9.-12.8.2012 ZO Kojetín by zdejší organizace ráda navázala na dlouho přerušenou někdejší tradici květinových výstav. V neděli dne 12.8. pořádáme Výstava jiřin a Den otevřených dveří v DZ . Jiřiny, případně i další květiny ve většině případů by měly být výpěstky vlastních členů. Pro aranžmá výstavních exponátů uvítáme třeba i ošatku pěkného ovoce
Samozřejmě, každý kdo soukromě může přispět svými květy, či ovocem,  bude organizátory jen uvítán.
 
 
 
 
 
7. Totální herbicid
Pro zájemce ze zahrádkářských osad nabízíme prostřikový herbicid Roundup Klasik na ničení plevelů všeho druhu. Bližší informace a podmínky odběru jsou uvedeny na letáčcích v jednotlivých osadách.
 
8. Výstavu zeleniny, ovoce a květin v Tovačově
pořádala místní zák.organizace ve spoupráci s ÚS ČZS Přerov u příleřitosti oslav 50.výročí založení ČZS. Tradiční výstava se konala v prosotách Tovačovačovského zámku ve dnech 28.-30.9.2012. Výstavu pod názvem Přerovské Babí léto  měly možnost územně sdružené ZO podpořit a obohatit svými produkty a výpěstky.
Podobně, jako v Kojetíně, také zde byla výstava uspořádána u příležitosti Dožínkových slavností a Svatováclavských hodů. Součástí oslav byl "festival" folklórních hanáckých souborů, setkání Hanáků Olomouckého kraje.
 
 
--------------------

Rok 2013

 

1. Výroční členská schůze Základní organizace ČZS Kojetín v roce 2013
   - místo konání : Klubovna ČZS v Domě zahrádkářů, Podvalí 1308, Kojetín
   - termín konání : 2.března 2013, 14:00 hod.
   - program jednání : úvodní vystoupení předsedy ZO
                             zpráva o hospodaření organizace
                             revizní zpráva
                             zpráva o činnosti
                             organizační záležitosti
                             diskuze, beseda s odborným instruktorem na téma : pěstování vinné révy
                                                                                     v podmínkách našich zahrádkových osad
----------------------
Do slavnostního kolektivu zahrádkářů přišlo 40 členů a hostů, aby se společně seznámili s čiností uplynulého i nadcházejícího roku, aby si vyslechli potíže a úspěchy v některých osadách, aby (věřím že) příjemně strávili dvě a půl hodiny sobotního odpoledne.
Slavnostní atmosféru umocnil svou přítomností starosta Města Kojetína, pan ing.Jiří Šírek a člen výboru ÚS ČZS Přerov a odborný instruktor Vladimír Panák.
Za spolupráci, za vynaložené úsilí v jednotlivých osadách, za ochotu věnovat svůj volný čas i síly pro blaho osad a chod základní organizace bylo 11 členů kolektivu oceněno Čestným uznáním ÚS ČZS Přerov.
Přitomni byli obeznámeni s cíli, které by výbor ZO chtěl v tomto roce zrealizovat ku prospěchu a pro zvelebení zahrádkových osad. Z těch nejvýznamnějších zde jmenuji : rešit ovodnění spodních vod  a  opravu oplocení v Osadě Školní zahrada, zabezpečení zdroje vody pro Osady Přerovská IaII, pokračovat v opravě hospodářského objektu v Osadě Polní ul. a oprava oplocení v Osadách Vyškovská IaII. Samozřejmě ZO bude zajišťovat i jiné stadardní činnosti, mezi nimi i osvědčené Poradní středy a to počínaje od 3.dubna 2013
 
2.  Zahrádkářská poradna
ZO ČZS Kojetín navazuje na činnost započatou vloni a nabízí "poradenskou službu zahrádkářům".
Každou první středu v měsíci, v čase od 16. do 17. hodiny bude možno navštívit Klubovnu v Domě zahrádkářů, kde odborný instruktor buď přímo zodpoví požadované informace, anebo zájemcům radu zprostředkuje. V roce 2013 zahajujeme 3.dubna.

-----------------

 

-----------------

Rok 2017

1. Výroční členské schůze ZO ČZS Kojetín se konala dne 4.3.2017 v sále Klubovny DZ. Rok 2017 je svým významem poznamenán 60.výročím oslav založení ČZS

Za účasti zástupce a odborného instruktora ÚS Přerov př.Vl.Panáka byla společně připomenuta historie a postupný vývoj naší ZO v souběhu s rozvojem zahrádkaření v naší zemi. Naši žijící spoluobyvatelé a členi obce zahrádkářů, kteří byli u zrodu Základní organizace byli oceněni Čestným uznáním a věcným darem od Republikové rady, Územního sdružení Přerov a ZO ČZS Kojetín.

Tradičním programem bylo ohlédnutí se na uplynulý zahrádkářský rok 2016, řešil se rozpočet roku 2017 a plán hospodářské a společenské činnosti. Projednán a přijatý byl aktualizovaný Osadní řád pro podmínky naší ZO.

V závěru programu se ujal slova instruktor př.Panák, který poutavě osvětlil přítomným kouzla pěstování především dřevina vinné révy a jejich stříhání.

VČS se zúčastnilo 45 členů, což je asi 41% z celkového počtu 110 členů ZO. Je škoda, že ti, kteří cítí ve svých osadách nějaké problémy, nepřijdou s nimi do širšího kolektivu zahrádkářů. Vždyť řada názorů, nápadů nebo výtek mohou být konstruktivní i pro ostatní osadníky a samotný Výbor ZO.

2. Osada Přerovská

Na žádost pěti členů osady byla svolána společná schůze osady za účasti Výboru ZO.

Předmětem jednání byly problémy organizačního charakteru samosprávy osady, nějaké individuální nesrovnalosti a finanční problém s elektrickou energií a zásobováni vodou pro zalévání osady.

Zajištění vody pro zalévání je dost zásadní otázka pro existenci činnosti v osadě. Dohodli jsme se na finančně a technicky optimálním řešení.

S pocitem relativně úspěšného urovnání třecích ploch by schůzka mohla být ukončena.

K dořešení rekonstrukce systému zásobování vodou jsme ale nedospěli. Ne technické nebo finanční řešení nové vodovodní přípojky by byly tou brzdou, ale byla to právě neochota dobrovolného zapojení se do administrativní spolupráce, konkrétně jarního a podzimního evidování stavu vodoměrů a rozúčtování jejich spotřeby! Je nám líto, ale pomocnou ruku nenabídly ani hlavní stěžovatelky.

3. Ukliďme Česko, ukliďme Kojetín

Akce MěÚ Kojetín má svou vlastní organizaci, které se tradičně zúčastňuje i ZO zahrádkářů. Zahrádkáři mají prvořadý úkol zajistit pořádek a pěkný vzhled zahrádkových osad vně i uvnitř na společných prostorách.

Uklízela a čistila se také příkopa spolu s žel.propustkem. Toto je objekt důležitý pro trvalé udržování nízké hladiny spodní vody v krajních zahrádkách Osady Vyškovská I.

Netroufám si soudit, zda nízká účast zahrádkářů byla ovlivněna ne zrovna teplým počasím.

4. Finanční dotace Města Kojetín

V závěru uplynulého roku v duchu metodiky Města jsme požádali o přidělení finanční dotace na podporu činnosti ZO ČZS. Předmětem žádosti bylo provedení výměny a oprava oplocení u dvou osad ve Vyškovské ulici a oprava konstrukce původního zděného zahradního objektu, který slouží společným zájmům osady. Ukládá  se zde nářadí a jiné potřebné věci pro zahrádkaření, je zde i suchý záchod. Dalším požadavkem bylo přispění na výměnu vstupních dveří do budovy Domu zahrádkářů, které byly zničeny v důsledků násilného vniknutí do budovy.

Obdrželi jsme částku 10 tis.Kč.

Městský úřad Kojetín přislíbil, že cca 100m dlouhý úsek oplocení zajistí vlastními prostředky, ostatní záměry budeme realizovat vlastními silami a prostředky.

5. Floria Kroměříž

Tradiční zájezd na výstavní a prodejní trhy se uskutečnil v neděli poslední dubnový den. Také tato výstava s celostátním významem byla zasvěcena oslavám 60.výročí od založení Českého zahrádkářského svazu. Floristé z pěstitelských stanic snad celé republiky nádherně živými květy vyšperkovali hlavní výstavní pavilon lidskými povahami a vlastnostmi.

Počasí se vyvedlo, bylo jako na objednávku.

Je na pováženou, zda má pro zahrádkáře a širší kojetínskou veřejnost takový autobusový zájezd pořádat.

Za dopravu jsme zaplatili 1200 Kč, a přes snad dostatečnou propagaci autobusem odjelo 8 (slovy "osm") zahrádkářů. Co k tomu říct?

6. Konference Územního sdružení ČZS Přerov

Přijali jsme pozvání předsedy ÚS Přerov, př.Ing.Josefa Valenty, na společné zasedání Územního sdružení.

V rámci pravidelného programu konference jednání dospělo k jeho slavnostnímu vyústění. U příležitosti oslav 60.výročí založení ČZS předala místopředsedkyně Republikové rady ČZS ocenění a bronzovou medaili kromě jiných také svému odbornému instruktorovi a našemu místopředsedovi př.Pavlovi Šikulovi.

Mezi 42 základními organizacemi ve správě ÚS Přerov bylo oceněn 10 ZO, mezi nimi i ZO Kojetín stříbrnou medailí a Cestným uznáním Za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Stejné ocenění získal z rukou paní místopředsedkyně také předseda ZO ČZS Kojetín př.Ing.Pavel Ryšavý  

7. Švédské šance - přerovské Lidice

V předvečer smutného 72.výročí  masakru, který se udál na kopci zvaném Švédské šance, se vypravili přátelé z kojetínské zahrádkové osady ČZS na cyklovýlet na památné místo našeho kraje. V místě dnes již bujně zarostlém životadajnými zemědělskými pícninami, v místě červenající se třešňové aleje, kde se skromně a vcelku neokázale připomíná kříž vydlážděný v trávě, přišlo zcela nesmyslně o život 267 žen, mužů, dětí a batolat v náručí svých matek z rozkazu běsnícího kata Karola Pazúra, poručíka 17.pěšího pluku ze slovenské Petržalky. Tito lidé, převážně karpatští Němci, Maďaři a Slováci se transportem vraceli měsíc po ukončení války do svých domovů. Jen proto, aby takovýto bestiální nečlověk zamaskoval svou potemnělou minulost, aby se „zalíbil“ jinému nastupujícímu režimu, muselo pod lesíkem na Švédských šancích ukončit svou cestu domů  tolik obětí.

 

V tiché vzpomínce a krátké modlitbě jsme uctili památku všech zavražděných. V duchu jsme si všichni přáli, nechť je nám tato nevratná událost mementem.

 

Na přerovském hřbitově je nově instalována pamětní deska s citátem:

„Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění …“

  Pietní místo na Švédských šancích
Celkem:
Dnes:
On line:
31817
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.