Ze života Základní organizace

Nový rok 2012

 Rozloučili jsme se s rokem 2011, kde jsme na našich zahrádkách docílili pěkných potěšujících výpěstků, mnohde jsme u našich osadníků-zahrádkářů zaznamenali neúspěch i zklamání. Inu, tak to při zahrádkářské práci někdy bývá. Jenomže, jak se říká: "Vše dobré i špatné budiž mi napříště ponaučením".  
Na samém začátku Nového roku 2012 všem zelinářům, ovocnářům, květinářům, anebo prostě jenom spřízněným přátelům zahrádkáření, všem, kteří dovedou svůj volný čas trávit mezi zelení a vonícími květy na zahrádce, všem přejeme jen potěšení ze svého snažení, radost z dosažených úspěchů a zregenerování svých sil. 

 Schůze výboru ZO
Výbor ZO se neschází pravidelně.
Důvodem schůzek je potřeba zabezpečit chod organizace, řešit administrativní úkoly státní správy, nadřízených orgánů ČZS a požadavků-potřeb-stížností přátel vlastní základny. Vhodným důvodem svolání schůze může být potřeba řešit konkrétní připomínku člena ZO nebo zahrádkové osady. 

 Dne 15.března se konala informační schůzka s vybraným okruhem uživatelů zahrádek v osadě Vyškovská III, kde byli zúčastnění seznámení se záměrem Města Kojetín část námi užívaného pozemku prodat soukromému stavebníkovi. Domluvili jsme se, že v případě vzniku nových skutečností se sejdeme opět a to za účasti i zástupce Města Kojetín a samotného stavebníka. Na 4.4.2012 jsme na základě požadavku zahrádkářů na VČS vyhlásili zahrádkářskou poradnu v Klubovně DZ. Při té příležitosti členové výboru projednají jediný bod programu - finanční příspěvek pro osady.
S odstupem času (07/12 )můžeme zde na základě informace odpovědného zaměstnance Měst.Ú Kojetín sdělit, že se zájmovým pozemkem v současné době nebude nijak nakládáno.
 
 12.srpna, období, kdy v Kojetíně se konají tradiční Kojetínské Hody a Hanácké slavnosti, vyhlásili i zahrádkáři, jako svůj svátek, do tohoto období zorganizovali Výstavu jiřin spojenou se dnem otevřených dveří do prosotr Klubovny a Moštárny Domu Zahrádkářů.
 
 U příležitosti Svatováclavských hodů v Tovačově jsme iniciovali mezi zahrádkáři návštěvu techto slavností, protože jejich součástí byla také výstava zahrádkářských prodůktů a výpěstků pod názvem Přerovské babí léto 2012, kterou pořádalo ÚS Přerov. Výstavy se zúčastnili i pěstitelé z Kojetína - s kolekcí jablek, Kde MUDr.Jana Palmašová získala ocenení za největší plod, vystavovaly se hrozny stolního vína, dýně, ale také květiny, ponejvíce jiřiny, které tolik uspěly na kojetínské Výstavě jiřin.
 
--------------
 
Nový rok 2013
 
 Podobně jako v předchozím, roce, kdy jsme do Nového roku vstupovali s přesevzetím dobrého zdraví, fůry sil a úspěchů v každodenním životě a tím také na svých zahrádkách, tak i letos džíme svým spřízněným duším, stejne jako před rokem, pěsti, pěsti štěstí a každodenní spokojenost.
 
 Na sobotu 2.břena ja naplánována Výroční schůze ZO ČZS Kojetín.
Slavnostní Výroční schůze se v uvedeném termínu konala. Účastnilo se jí 40 zahrádkářů a dva vzácní hosté,
pan starosta Ing.Šírek a zástupce ÚS ČZS Přerov př.Panák.
V následující kapitole je o VČS více informací.

---------------

   Vážený čtenáři,

ne, nevěř tomu, že by u zahrádkářů v Kojetíne roky 2014, 2015 a rok 2016 nebyly, anebo dokonce že by se zde život zastavil. Ne, nebyly jiné věci ... 

---------------

Rok 2017

 byl přivítán jako každý jiný, důstojně a s očekáváním. Pro zahrádkáře rok o to významnější, že je rokem 60.výročí založení ČZS. Hned na první schůzi výboru ZO, dne 20.1., byl mj.na pořadu jednání dohodnut termín a program konání Výroční členské schůze ZO ČZS Kojetín.

 Výroční členské schůze ZO ČZS Kojetín se konala dne 4.3.2017 v sále Klubovny DZ.
Za účasti zástupce a odborného instruktora ÚS Přerov byla společně připomenuta historie a postupný vývoj naší ZO v souběhu s rozvojem zahrádkaření v naší zemi.

 Ukliďme Česko, ukliďme Kojetín
Akce MěÚ Kojetín, které se tradičně zúčastňuje i ZO zahrádkářů, která působní na území města, je jeho nedílnou součástí a naše zahrádkové osady ve většině případů tvoří "vstupní bránu" do města

 Floria Kroměříž,  dlouze avizovaný a zahrádkáři vyžadovaný tradiční zájezd do Kroměříže na prodejní výstavná trhy se uskutečnil 30.dubna

 Švédské šance - dne 9.6. se uskutečnil pietní cyklovýlet na památné místo v našem kraji

 Zahrádková osada Školní zahrada po řadě chudých let na její obsazenost se v současné době těší svému znovu oživení. Přicházejí noví osadníci s chutí vybudovat si své malé klidové rekreační zázemí. A to je přesně to, co naplňuje obecné poslání a záměr současného zahrádkaření.

 V osadě Vyškovská I,II se parta šikovných zahrádkářů pustila do renovace původního zděného domečku, který původně sloužil, a to ještě v dobách existence zahradnictví p.Kunze, k odkládání nářadí nebo k úkrytu před deštěm. Útulna slouží a do budoucna má zase sloužit pro širší počet zahrádkářů z přilehlých zahrádek.
Stavební rozsah zahrnuje opravu obvodového zdiva se žb věncem, novou střešní konstrukci a podlahu. Obnoví se funkčnost suchého záchodku a nově se zde vybuduje krbové posezení. Objekt, který původně byl spíše na zbourání, po dokončení prací, předpokládáme na jaře 2018, bude sloužit zájemcům z přilehlých zahrádek k uschovávání zahradního nářadí, eventuálně k úschově před nenadálou nepřízní počasí. Pro zvýšení komfortu rekreace si zahrádkáři vybudovali venkovní krb. Objekt má zrenovovaný suchý záchod.

Výstava jiřin 2017. Ve dnech 12.a 13.srpna probíhala v Kojetíně oslava Hody 2017. Doprovodným programem  hodů byla výstava jiřin, dalších květin ovoce a zeleniny našich pěstitelů. Příprava výstavy byla celkem problematická. Na začátku prázdnin se výpěstkům moc nedařilo, léto bylo poměrně teplé a navíc nezvykle chudé na dešťové srážky. KÚ Olomouc v červenci dokonce vyhlásil zákaz na používání povrchových vod pro zalévání. Při zahrádkářích však stála Štěstěna. Výstava nakonec proběhla ve vší parádě. Prostory Klubovny DZ byly vyzdobeny pěknou vazbou květin, vázami nejroztodivnějších jiřin a jiných květin vypěstovaných na našich zahrádkách.

První výstava jiřin byla uspořádána v roce 2012. Spojení termínu výstavy s oslavou hodů bylo již pošesté, a výstava se stala jistou tradicí. Vysoká účast, asi 300 návštěvníků, je signálem úspěšnosti výstavy. Ostatně, spokojenost hostů a příjemně znějící zápisy do knihy návštěv a nebo příjezd hostů ze vzdálenějších míst - z Vyškova, Bystřice pH či Prostějova - svědčí o její popularitě. Organizátorům tak nalévá optimismus a podporu při přípravě nového ročníku Výstava jiřin 2018.

Výstava byla motivována 60.výročím  založení Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů a byla zajišťována pod záštitou Min.zemědělství, KÚ Olomouc a ČZS. Za projevenou iniciativu ZO, za popularizaci zahrádkaření a na podporu spolkové činnosti jsme od Republikové rady ČZS obdrželi Čestné uznání a od KÚ Olomouc finanční odměnu.


 Zámek v Hustopečích n/B byl v roce 2017 novou destinací, kde Územní sdružení ČZS ve spolupráci s místní ZO uspořádalo ve dnech 30.9. – 1.10. 23.ročník zahrádkářské výstavy a 11.ročník přerovského babího léta. Naše ZO na výstavu přispěla vlastními výpěstky -  především květinami, ovocem  i zeleninou, a tím významně obohatila sortiment expozicí zahrádkářských produktů. Také zde byla naše ZO oceněna za přínosnou spolupráci.


 Výstava ZO ČZS Zdounky.  Při návštěvě spřátelené ZO Zdounky na naší Výstavě jiřin si paní jednatelka s námi vyměnila kontakty a dojednali jsme návštěvu jejich výstavy.

Výstava ovoce, zeleniny a včelích produktů a soutěžní výstava jiřin byla stanovena na 1.října 2017. Na výstavu jsme dodali kolekci několika váz jiřin od našich pěstitelů z Kojetína. Výstava byla bohatě obsazena exponáty ovoce i zeleniny, zvláštní a zajímavá výstavky lesních hub a expozice včelích produktů s  názornou tabulí včelího roje. Pěkná samozřejmě byla i výstava různých květin, mezi nimiž neskromně rečeno, jiřiny z Kojetína sklidily zasloužilý úspěch.

Jistě neodmítneme pozvání na příští ročník, a budeme-li mít čím přispět ne jejich výstavu, rádi tak uděláme.
-------------------

Rok 2018

------------------


VČS 2018

Prvním společným setkáním zahrádkářů v novém roce  byla Výroční členská schůze ZO ČZS Kojetín. Schůze se konala tradičně v přízemních prostorách Domu zahrádkářů v sobotu dne 3.března.

Schůze měla avizovaný program, který si předseda a výbor ZO dovolili rozšířit o jednu slavnostní událost: totiž, ZO ČZS Kojetín navázala na Kojetínské kruhy osmičkových roků, jak je zpracoval pan kronikář Luděk Fík do Kojetínského zpravodaje, a svým vlastním 60.výročím založení Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů Přerov, Pobočka Kojetín, se s rokem vzniku 1958 zařadila do chronologie kojetínských osmičkových událostí.

Na schůzi byli pozváni pan starosta Ing.Jiří Šírek, který se pro zaneprázdněnost musel omluvit, stejně jako pozvaný pan předseda ÚS ČZS Přerov Ing.Josef Valenta, který se omluvil z náhlé změny zdravotních dispozic.

Po přednesení Zprávy o činnosti, Zprávy o hospodaření a dalších bodů programu, měl samostatné vystoupení odborný instruktor o nadcházejících úkonech na svých zahrádkách, které na všechny zahrádkáře připravuje ještě spící jarní období.

U příležitosti oslavovaného výročí byla Čestnými uznáními oceněna úzká podpora a spolupráce s orgány  Města Kojetín a ÚS ČZS Přerov. Nezanedbatelnou roli při zajišťování spokojeného života v zahrádkových osadách sehrávají členové výboru. Za jejich aktivní spolupráci byli předsedou ZO rovněž oceněni Čestným uznáním.


Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů Přerov, Pobočka Kojetín - 60.výročí založení


Ukliďme svět, ukliďme Česko - 2018

  Iniciátor akce OŽP Města Kojetín vyhlašuje na sobotu 7. dubna 2018 společnou aktivitu pro úklid Kojetína, Popůvek a Koválovic. Kojetínští před budovou Radnice v 9 hodin obdrží organizační opatření, s sebou si každý bude muset z domova vzít jen dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.

  Zahrádkáře vyzýváme ke spolupráci a k zapojení se do této tradiční úklidové akce, ať už při ošetřování veřejných kojetínských prostranství nebo na vlastních zahrádkách a v jejich vnějším okolí. Organizátoři opět vychází také zahrádkářům vstříc s tím, že v blízkosti zahrádkových osad ve dnech 6.-7. 4. jsou k dispozici kontejnery pro bioodpad.


Finanční dotace Města Kojetín

  Pro rok 2018, analogicky jako pro roky předchozí, ZO má vypracovaný plán činnosti spolu s Rozpočtem pro hospodaření a investiční činnosti. Nahospodařené a získané finanční prostředky vynakládáme pro provoz a údržbu našich zařízení, na kulturní a společenskou činnost ZO. Významným přínosem a podporou pro rozpočet je Finanční dotace Města Kojetín. Na základě žádosti, jsme dne 20.3.2018 obdrželi smlouvu, dle které nám bude účet navýšen o částku 10 tis.Kč. Předpokládáme, že z této podpory bude částečně uhrazena faktura Fy Kytlica Kroměříž, provedli na Domě zahrádkářů opravu odkouření kotle ÚT.


 Celkem:
Dnes:
On line:
37544
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín,  č.zo: 708008
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.