STANOVY Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Výpis ze Stanov ČZS

Celé znění lze vyhledat na www.zahradkari.cz

 

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST

 

HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1
Základní ustanovení

 

    (1) Český zahrádkářský svaz je společenství, sdružující ve svých organizačních jednotkách fyzické a právnické osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost podle zvláštního právního předpisu1), působící jako samosprávný spolek s názvem Český zahrádkářský svaz, z. s. 

    (2) Sídlem svazu je Praha 3, Rokycanova 318/15. 

    (3) Český zahrádkářský svaz jako zapsaný spolek má postavení hlavního spolku (dále jen „svaz“).

    (4) Svaz má právní postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností, která vyvíjí svoji činnost v souladu se stanovami, ostatními vnitrosvazovými normami a zvláštními právními předpisy. Svaz vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost.

    (5) Svaz vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku2).

    (6) Svaz působí na území České republiky.

    (7) Organizační jednotka svazu má postavení pobočného spolku (dále jen „organizační jednotka“), kterou je

a. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu (dále jen „územní sdružení“) s názvem sídelního místa,

b. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen „základní organizace“), s eventuálním pojmenováním a názvem místa působení,

c.  Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen „základní organizace“) s eventuálním pojmenováním a názvem místa působení; jejíž vznik je podmíněn zápisem do veřejného rejstříku2) a je vedena v evidenci svazu.


    (8) Z právních jednání organizační jednotky, vzniklých přede dnem jejího zápisu do veřejného rejstříku, je svaz oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s organizační jednotkou. Ode dne zápisu organizační jednotky do veřejného rejstříku ručí svaz za dluhy organizační jednotky pouze do výše hodnoty likvidačního zůstatku organizační jednotky po vypořádání všech závazků organizační jednotky. 

   (9) Organizační jednotka má postavení samostatné právnické osoby s vlastní právní osobností odvozenou od právní osobnosti svazu. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Může nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s těmito stanovami a zvláštními právními předpisy. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost. 

    (10) Nabyde-li svaz status veřejné prospěšnosti, nabývají tento status i organizační jednotky.

 

 

§ 2
Předmět činnosti svazu a jeho organizačních jednotek


    (1)   Hlavním předmětem činnosti svazu a jeho organizačních jednotek je

a. organizovat, popularizovat a podporovat ve veřejnosti odbornou zahrádkářskou činnost,

b. aktivně se podílet svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu,

c.  vytvářet podmínky pro rozvoj zahrádkářské činnosti, pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin, včetně jejich zpracovávání, úpravy a ochrany před škodlivými vlivy,

d. hájit zájmy členů svazu, poskytovat jim organizační, právní a poradenskou pomoc.


    (2)   K hlavnímu předmětu činnosti svazu uvedenému v odstavci 1 svaz, zejména

a. popularizuje výsledky vědy, odborné poznatky a praktické zkušenosti o přírodě, o pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy, květin a dalších rostlin a o jejich ochraně před škodlivými vlivy,

b. pořádá pro členy svazu a veřejnost přednášky, semináře, praktické instruktáže, výstavy, soutěže, zájezdy, exkurze a další formy vzdělávací činnosti se zaměřením na poznávání přírody, na pěstitelskou činnost, zpracování, konzervaci a další formy využití ovoce, zeleniny a dalších výpěstků,

c.  provádí poradenskou činnost o pěstování a ochraně rostlin, zřizuje k tomu účelu stálé poradny, provádí poradenskou činnost na výstavách a na webových stránkách svazu,

d. zakládá a provozuje zahrádkové osady,

e. zakládá zájmové kroužky pro mládež a dospělé osoby,

f.   organizuje soutěže pro mládež,

g. uplatňuje zdravý životní styl,

h. ovlivňuje mezilidské vztahy,

i.  usiluje o to, aby územní samosprávné celky stabilizovaly zahrádkové osady v územních plánech měst a obcí a aby Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složka státu a územní samosprávný celek vymezily nevyužívanou nemovitou věc, která je pro stát trvale nepotřebná, k zahrádkářské činnosti, 

j.  spolupracuje s dalšími spolky a institucemi s obdobným odborným a zájmovým zaměřením,

k. spolupracuje se zahrádkářským sdružením národních svazů a obdobnými organizacemi v Evropě.

 

    (3)   Vedlejším předmětem hospodářské činnosti svazu a jeho organizačních jednotek je

a. vydávat vlastními prostředky časopisy, odbornou a organizační literaturu a zřizovat své webové stránky,

b. budovat a provozovat zpracovatelská zařízení na ovoce (moštárny, sušárny, povidlárny, palírny) pro členy svazu a veřejnost,

c. organizovat služby a další hospodářskou činnost k podpoře zahrádkářské činnosti a k hospodárnému využití svazového majetku,

d. vytvářet své finanční fondy na podporu činnosti organizačních jednotek.

 

.....

 

§ 10
Práva a povinnosti člena svazu


    (1)  Člen svazu má právo zejména

 

a. účastnit se veškeré činnosti svazu a organizační jednotky, jíž je členem,

b. předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti svazu a organizační jednotky, s právem být informován o způsobu jejich vyřízení,

c. podílet se stanoveným způsobem na rozhodování orgánů svazu a organizační jednotky,

d. volit a být volen do orgánů svazu a organizační jednotky, splňuje-li podmínky uvedené v § 4 odst. 1 a 2 těchto stanov,

e. každoročně být seznámen s  hospodařením základní organizace za předcházející kalendářní rok a s plánovanými výdaji na následující období,

f.  nahlížet do všech podkladů, týkajících se činnosti základní organizace a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

g. obrátit se při sporných záležitostech na kontrolní komisi základní organizace, územního sdružení nebo svazu, případně na rozhodčí komisi svazu,

h. požádat soud do 30 dnů, nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že je rozhodnutí některého z orgánů svazu nebo organizační jednotky v rozporu se zvláštními právními předpisy nebo odporuje stanovám, o jeho pře­zkoumání.


    (2)  Člen svazu je povinen zejména

a. dodržovat stanovy a ostatní vnitrosvazové normy vydané v souladu se stanovami,

b. plnit usnesení orgánů svazu a organizační jednotky, jíž je členem,

c. plnit rozhodnutí svazu a organizační jednotky přijatá podle těchto stanov a ostatních vnitrosvazových norem orgány svazu a plnit smluvní závazky z nich vyplývající,

d. účastnit se aktivně práce ve svazu a v organizační jednotce, jíž je členem,

e. platit řádně členské a účelové příspěvky,

f.  chránit majetek svazu a organizační jednotky a přispívat k účelnému hospodaření s ním,

g. neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech a zařízeních zahrádkové osady, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části poškozují; podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

h. zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno svazu a organizační jednotky, dodržovat vůči ostatním členům svazu ohledupl­nost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití; zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů svazu a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

i.  umožnit po předchozí výzvě vstup na pozemek v nájmu, v pachtu, ve výpůjčce nebo ve vlastnictví člena svazu osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami společných částí a zařízení zahrádkové osady,

j.  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na pozemcích, společných částech a zařízeních zahrádkové osady způsobil sám nebo ti, kteří s ním pozemek užívají nebo nájemci či podnájemci, pachtýři a jejich rodinní příslušníci,

k. při propachtování nebo pronajmutí pozemku v zahrádkové osadě oznámit bez zbytečného odkladu výboru kontaktní adresu, telefonní spojení nebo e-mail, na kterém se lze s uživatelem pozemku v zahrádkové osadě spojit při řešení zásadních otázek, týkajících se správy zahrádkové osady,

l. při prodeji pozemku v zahrádkové osadě oznámit bez zbytečného odkladu výboru jeho prodej a údaje o novém vlastníkovi pozemku v zahrádkové osadě,

         m.  podílet se na ochraně přírody.
 

 

Celkem:
Dnes:
On line:
31816
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.