Osadní řád ZO ČZS Kojetín


 I.  Vymezení zahrádkové osady a společných zařízení

                 

1. Zahrádkové osady ZO ČZS Kojetín 


    Osada č. l, Polní, par.č. 222/1 – výměra 912 m2

    Osada č. 2, Polní, par.č. 223/1 – výměra 2995 m2

    Osada č. 3, Přerovská, par.č. 4917/1 – výměra 760 m2 

    Osada č. 4, Přerovská, par.č. 4917/2 - výměra 8731 m2

    Osada č. 5, Sladovní , parc.č. 4233/1 - výměra 480 m2

                                         parc.č. 4233/35 - výměra 32 m2 

    Osada č. 6, Vyškovská I, par.č. 2494/3 – výměra 2477 m2

    Osada č. 7, Vyškovská II, par.č. 138 – výměra 1700 m2

    Osada č. 8, Vyškovská III, par.č. 148/2 – výměra 365 m2

                                               par.č. 150/1 – výměra 373 m2

                                                               par.č. 151/4 – výměra 380 m2

                                               st.par.č. 338 – výměra 137 m2

                                                                    st.par.č. 339/1 – výměra 239 m2

                                               st.par.č. 339/2 – výměra 73 m2

                                               st.par.č. 339/3 – výměra 343 m2  

    Osada č. 9, Vyškovská IV, par.č. 137/1 – výměra 2454 m2

    Osada č. 10, Vyškovská V, par.č. 827/7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 – výměra 1302 m2

    Osada č. 11, Vyškovská VI., par.č. 827/18 – výměra 5831 m2

    Osada č. 12, Vyškovská VII - Školní zahrada., par.č. 2495/2 – výměra 4880 m2


Celková obhospodařovaná plocha zahrádkových osad :         34.897 m22.   Pozemky jsou smluvně v pachtu od Města Kojetín a od soukromníků.

      Členové osady jsou oprávněni užívat svěřené pozemky na základě přidělení hospodářkou ZO či podnájemních smluv uzavřených se základní organizací v rozsahu práv a povinností stanovených smlouvou a tímto osadním řádem. Při hrubém nebo opětovném porušení smlouvy nebo osadního řádu je ZO ČZS oprávněna od pronajatého pozemku nebo smlouvy odstoupit. Převod užívání pozemku na jinou osobu je možný jen se souhlasem základní organizace.

 

3.   Ke společnému  užívání členů zahrádkové osady slouží společné zařízení

zahrádkové osady:

vodárna a čerpadla s nádrží užitkové vody

společné rozvody vody z vodovodního řádu VaK

studny

oplocení osady včetně vrat

přístupové komunikace uvnitř zahrádkových osad

zděné přístřešky pro ukládání nářadí

 

4. a) Společná zařízení uvedená pod bodem 3 ve vlastnictví organizace jsou pořizována, spravována a udržována z účelových příspěvků členů ZO ČZS a jiných zdrojů, které podle Stanov ČZS tvoří majetek svazu.

           Ta zařízení, která si členové osady pořídí z vlastních společných prostředků, jsou spravována a udržována členy příslušné osady, tvoří jejich majetek.

b) Náklady na společná zařízení určená jen pro omezený okruh uživatelů hradí ve stanoveném poměru pouze tito uživatelé.

 

5.   Při zániku členství nebo zániku smlouvy s členem osady – nečlenem ČZS zaniká právo užívání pozemků ve vlastnictví (spoluvlastnictví) základní organizace a společných zařízení, pokud dohodou nebo následnou smlouvou ZO ČZS s uživatelem není stanoveno jinak.

 

 

II. Správa osady

 

1.   Správu osady vykonává osoba pověřená (zvolená) výborem ZO, (osadním výborem) po dobu totožnou s funkčním obdobím výboru ZO, je to zpravidla člen osady.

 

2.   Zahrádková osada není samostatnou organizační jednotkou, je organickou součástí základní organizace ČZS, při které je zřízena.

 

3.   Do působnosti osady (event. do působnosti osadního výboru náleží zejména:

organizace výstavby osady, přidělování zahrádek, dispozice se společnými pozemky, druh zahrádkářské činnosti,

systém užívání, správy a udržování společných zařízení,

dohled na dodržování osadního řádu, způsob řešení jeho případného porušování,

dohled na dodržování zásad platných pro zahrádkářskou činnost (hygiena, bezpečnost,...),

řešení námětů, připomínek a návrhů členů ZO, pokud jejich realizace nepřísluší do působnosti orgánů ZO

informovanost členů osady o záležitostech plynoucích z rozhodnutí členských schůzí a ostatních orgánů ZO a způsoby komunikace s nimi,

formy součinnosti a spolupráce se ZO při zajišťování chodu osady.

 

 

III. Režim a provoz osady

 

 

Zahrádková osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření:

a)   zahrádky musí být co do prostorového uspořádání výsadby v souladu s celkovým osazovacím záměrem osady přijatým členy osady,

b)   při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého stromu.

c)   uživatelé jsou povinni činit opatření k tomu, aby porosty, jakož i větve a kořeny těchto porostů nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě,

d)   chov včel, drobného hospodářského zvířectva a domácích zvířat obecně není dovolen,

je dovolen za konkrétních podmínek, které určí výbor ZO,

e)   na zahrádkách je možné budovat zahrádkářské chaty sloužící pro odpočinek, uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb, a to v souladu s územními záměry a při dodržení postupu podle zákonných předpisů.

      Postup: jednoduchou grafickou dokumentaci s technickými parametry projedná s výborem ZO. Se stanoviskem ZO uplatní požadavek na Stavebním úřadu Města Kojetín. Stavby nesmí být pevně spojeny se zemí.

f)   stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace a bydlení 

nejsou v zahrádkové osadě povoleny

     g)   na zahrádkách nesmí být pěstovány rostliny pro výrobu drog a omamných látek

h)   provozní zařízení, např. skleníky, nádrže na vodu, kompostiště, kůlny a dřevníky je možné zřizovat jen za podmínek souhlasu správy osady

i)   užívání motorových vozidel v prostorách zahrádkové osady

není povoleno,

je povoleno pouze v případě nezbytné potřeby k převozu a odvozu osob a materiálů apod.

j)    parkování vozidel a jejich údržby a mytí v prostorách osady

není povoleno

 

IV. Práva a povinnosti členů zahrádkové osady

 

1.  Členové zahrádkové osady jsou oprávněni:

a)    užívat společné prostory a zařízení k jim určeným účelům, hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady,

b)   účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporučení správě osady a orgánům základní organizace a vyžadovat řešení problémů,

c)    být informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě a údržbě společných prostor a zařízení,

d)   volit a být voleni do orgánu správy osady (v případě volby do osadního výboru),

e)    užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v osadě budou plně odpovědni.

 

2.   Členové zahrádkové osady jsou povinni:

a)   užívat zahrádky, společné prostory a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem k účelu, k němuž jsou určeny a způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady,

b)   podílet se na řešení problémů osady,

c)   užívat společná zařízení hospodárně a tak, aby nevznikla škoda osadě, základní organizaci a ostatním členům osady; v případě vzniku škody způsobené jejich zaviněným jednáním škodu nahradit nebo odstranit její následky,

d)   dodržovat v osadě zásady dobrého soužití, vnitrosvazové a obecně závazné předpisy,

e)   udržovat zahrádky v osadě v dobrém stavu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení šíření chorob rostlin, plísní, atp. a přispívat k jejich likvidaci,

f)    nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,

g)   nepoužívat v prostorách osady střelné zbraně,

h)   podílet se na udržování společných zařízení osady a společných prostor a nést náklady na jejich údržbu finančním plnění stanoveným správou osady a podle potřeby osobním plněním formou pracovních činností (brigád),

i)    hradit spotřebované energie, daně a poplatky, podle měřených hodnot, event.dle objektivní kalukalace spotř.energií

j)    v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě s jejich souhlasem zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řádem.

 

3.   Dopustí-li se člen zahrádkové osady  porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván osadní správou k nápravě, při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a ZO ČZS má právo se domáhat u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku. U členů ČZS může být hrubé nebo opakované porušení osadního řádu považováno za důvod vyloučení ze svazu, v případě způsobení škody na společných zařízeních za důvod k vypovězení smlouvy o jejich užívání, event. k vypovězení členství nebo podnájemní smlouvy.

 

 

 

 

V. Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě

 

1.   Zánik uživatelských práv pro členy ZO ČZS končí:

a)  zánikem členství v ČZS, pokud bylo zrušeno užívání pozemku nebo zanikla jeho podnájemní smlouva k pozemku

b)  zcizením (prodejem, darováním, směnou, jiným převodem) vlastnických práv k movitému i nemovitého majetku člena.

 

Komentář: Při zániku práva užívání pozemku nebo podnájemních práv k pozemku nekončí vlastnická práva k věcem ostatním (např. k zahrádkářské chatě). ZO ČZS, s jehož souhlasem byla věc (zpravidla chata nebo jiná nemovitost) na pozemku zřízena, je pak povinen majiteli dispozici s jeho vlastnickými právy umožnit – tedy např. umožnit prodej chaty a jiných vnesených věcí nebo jejich odstranění na vlastní náklady.  Omezení dispozice s vlastnickými právy je nezákonné. Dispozice s majetkem je možná pouze se souhlasem vlastníka. Je však možná alternativa uvedená v odst. 2:

 

2.   V souvislosti se skončením podnájmu zahrádky dosavadní člen jím vybudovaná zařízení dobrovolně odklidí a pozemek uvedený do původního stavu odevzdá výboru, nebo se dohodne o odprodeji vybudovaných zařízení s novým uživatelem, kterého určí výbor ZO ČZS a dohodu o majetkoprávním vypořádání předá výboru ZO.

 

3.  V souvislosti se skončením podnájmu zahrádky dosavadní člen jím vysázené stromy, keře  dobrovolně odklidí, nebo se dohodne o odprodeji s novým uživatelem

 

4.   Zánik užívacích práv pro členy zahrádkové osady (vlastníky nebo nájemce nemovitostí v zahrádkové osadě), kteří nejsou členy ČZS, končí zánikem vlastnictví, což má za následek i zánik smlouvy o užívání společných zařízení, pokud se strany (ZO ČZS a vlastník) nedohodnou jinak.

 

5.  Před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1. Tento osadní řád je závazný pro každého člena ZO ČZS Kojetín – uživatele zahrádky   a společných zařízení v zahrádkové osadě.

 

2. Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS a jeho publikací provedenou způsobem, aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové zahrádkové osady.

 

3. Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí ZO ČZS a publikaci podle odst. 2.

 

 

Osadní řád byl schválen na Výroční členské schůzi ZO ČZS dne 4.března 2017

 

 

    Předseda ZO ČZS Kojetín:                                                                Jednatel (tajemník):

          Ing.Pavel Ryšavý                                                                               Pavel Šikula

 

Celkem:
Dnes:
On line:
31816
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kojetín
Podvalí 1308, 752 01 Kojetín, č.zo: 708008, IČO: 60781980, tel. 604670251
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.