Statut CELOSTÁTNÍ VÝSTAVY VÍN

Českého zahrádkářského svazu s mezinárodní účastí 2024

Letošní výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, primátora hlavního města Praha doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., primátora statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Vinařského fondu ČR a měst Praha a Olomouc. Posláním a cílem výstavy je prezentace vín hobby vinařů, zahrádkářů a malých vinařů. Zvýšení jejich odborné úrovně za účelem podpory a rozvoje vinohradnictví a vinařství jako významné součásti kulturního dědictví.


I. Pořadatelé soutěže a organizační výbor:

Pořadatelem soutěže je Český zahrádkářský svaz, z.s.

Organizační výbor: Vladimír Čotek, předseda Stanislav Kozlík, Ing. Miroslav Šmoranc, Ing. Jana Lapáčková, Jiří Varmuža, Petr Brdečko, Blanka Čotková, Milan Šváb, Josef Cukr, Jan Straka, Ing. Pavel Navrátil

Odborný garant degustace bude jmenován organizátorem z řad významných vinařských osobností se zkušenostmi s řízením významných vinařských soutěží.

II. Určení soutěže:

Do soutěže se může přihlásit vinař s produkcí nepřesahující 35 000 litrů.

Soutěž je otevřená pro všechna tuzemská i zahraniční vína vyrobená jen z odrůd schválených pro pěstování v zemích EU, tj. vína s CHOP. Současně tato vína musí splnit podmínky tohoto statutu soutěže. Vína musí být vyrobena v souladu s vinařskou legislativou v zemi původu daného vína. Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s respektováním podmínek tohoto statutu.

Organizátor má právo na vyloučení vzorků vín, které nesplňují tento statut, nebo vzorků vystavovatele, který nedodržel statut v plném rozsahu. Vína, která nesplňují statut, nebudou hodnocena.

III. Minimální množství a soutěžní poplatek:

Účastník soutěže neplatí žádný soutěžní poplatek, není požadován rozbor vín.

Účastník soutěže poskytne bezplatně pro potřeby senzorického hodnocení a prezentace na výstavě vín 3 láhve o obsahu 0,75 l nebo 4 láhve menšího objemu od každého soutěžního vzorku do vlastnictví organizátora. 

Každá láhev musí být označena: obchodní název nebo odrůda vína, ročník, přívlastek/°ČNM, země původu, jméno a adresa výrobce. Ke vzorkům je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku.

Účastník se zavazuje, že v případě získání zlaté nebo stříbrné medaile dodá organizátorovi bezplatně další 2 láhve takto oceněného vzorku za účelem propagace oceněného vína.

Vystavovatel, jehož vzorek získá některé z ocenění "Šampion", "Vítěz odrůdy" nebo některou z mimořádných cen, se zavazuje prodat pořadateli minimálně 6 lahví tohoto vína za cenu 100 Kč/láhev.

IV. Přihláška a sběr vzorků:

Ke vzorkům je třeba dodat vyplněnou přihlášku.

Přihláška musí obsahovat: Obchodní název vína, odrůdu/odrůdovou skladbu, ročník sklizně, přívlastek nebo °ČNM při sklizni, zemi původu, jméno a adresu výrobce včetně kontaktu, údaj o členství v ČZS (pro možnost účasti v kategorii – Nejlepší víno člena ČZS). 

Přihlášku je možné odevzdat spolu se vzorky nebo elektronicky na adresu: zahradkarikobyli@seznam.cz Přihlašování vín probíhá automaticky při sběru vzorků.

Každá ZO ČZS zajistí sběrné místo v rámci obvodu své působnosti po dohodě s organizátorem tel. 602 733 057, následně budou vzorky svezeny k uskladnění do klimatizované haly.

Rozvoz lahví bude prováděn v termínu 11. – 16. 3. 2024

Svoz vzorků bude prováděn v termínu 16. – 19. 4. 2024


Místa pro osobní doručení vzorků

Hlavní sběrné místo

Patria Kobylí a. s., Kobylí č. p. 716, 691 10 Kobylí

Po-Pá 7:30-17:00

tel.: 606 752 690

Adresa pro zasílání řádně zabalených vín zásilkovou službou:

Patria Kobylí a.s., Kobylí č. p. 716, 691 10 Kobylí

Blanka Čotková, tel.: 606 752 690

Vzorky vína může odevzdat každý vinař prostřednictvím některé ZO ČZS nebo na sběrných místech:

 • Uherskohradišťsko
  • Dvůr pod Starýma horama, Boršice 746, 687 09 Boršice
  • Ondřej Gottwald, tel.: 731 004 396
 • Hodonínsko
  • Územní sdružení ČZS, Velkomoravská 23, 695 01 Hodonín   
  • tel.: 777 537 040               
  • středa 8:00 – 16:00
  • čtvrtek 8:00 – 16:00         
 • Kyjovsko
  • ZO ČZS Kyjov, Luční 2594/3 (pálenice), 697 01 Kyjov     
  • tel.: 777 537 040
  • úterý 8:00 – 12:00 / 12:30 - 16:30
  • pátek 8:00 – 12:00 / 12:30 - 16:30
 • Znojemsko
  • Jiří Varmuža, varmuza.jiri@seznam.cz, tel.: 603 521 964   
 • Hustopečsko, Brněnsko
  • Jan Rozek, Dolní 61, 691 63 V. Němčice    
  • tel.: 776 149 278

 • Čechy a zahraničí
  • Ing. Miroslav Šmoranc, odborne@zahradkari.cz, tel.: 602 195 341

V. Termín akce a hodnocení vín

Hodnocení vín se uskuteční v sobotu 27. 4. 2024 od 10:00 hod. v prostorách společnosti Patria Kobylí a. s. 

Registrace proběhne od 8:00 v sále Patria Kobylí a.s., Kobylí č.p. 716

Veřejné ochutnávky vín se konají:

  • 11. 5. 2024 od 10:00 do 18:00 hod. v Národním zemědělském muzeu v Praze na Letné
  • 18. 5. 2024 od 10:00 do 18:00 hod. na Výstavišti Flora Olomouc 

VI. Odborné komise a hodnocení

Vína hodnotí vícečlenné komise. Odborného garanta, předsedy a členy hodnotících komisí jmenuje organizační výbor z řad obecně uznávaných odborníků v oblasti senzorické analýzy vín. Odborný garant degustace řeší případné spory a nejasnosti při hodnocení. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem dle standartu OIV.

 Vína se předkládají anonymně, pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku odrůdy a ročníku.

VII. Systém ocenění vín

Vítěz odrůdy (pouze uznané odrůdy)                              účast minimálně 12-ti vzorků
Zlaté medaile jsou uděleny vínům ohodnoceným             86 a více body,
Stříbrné medaile jsou udělovány vínům ohodnoceným     83,00 až 85,99 body
Bronzové medaile jsou udělovány vínům ohodnoceným   79,00 až 82,99 body
Diplom bude udělen vínům ohodnoceným                       75,00 až 78,99 body.

Titul nejlepší kolekce vín je udělen účastníkovi s nejvyšším průměrem výsledných bodových ohodnocení čtyř nejvýše ohodnocených soutěžních vzorků. Pro hodnocení nejlepší kolekce vín jsou bráni účastníci, kteří přihlásili čtyři a více soutěžních vzorků. 

Jako certifikát ocenění odbornou komisí je účastníkovi soutěže vydán diplom s uvedením získaného ocenění, výrobce/přihlašovatel a odrůda daného soutěžního vzorku.

Vystavovatel, jehož vzorek získá některé z ocenění "Šampion", "Vítěz odrůdy" nebo některou z mimořádných cen, se zavazuje prodat pořadateli minimálně 5 lahví tohoto vína za cenu 100 Kč/láhev.

VIII.  Šampioni a mimořádné ceny

Titul Šampion je udělován vínům s nejvyšším bodovým ohodnocením v těchto kategoriích:

Šampion celostátní výstavy vín ČZS
 Cena ministra zemědělství ČR Mgr. Marka Výborného

Šampion bílých vín
 Cena primátora hlavního města Prahy, doc, MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Šampion červených vín
 Cena primátora statutárního města Olomouc, Mgr. Miroslava Žbánka, MPA

Šampion růžových vín
 Cena předsedy odborné komise ČZS MVDr. Stanislava Kubesy

Šampion – nejlepší víno člena ČZS

 Cena předsedy Českého zahrádkářského svazu Stanislava Kozlíka

Šampion archivních vín (ročník 2020 a starší)
 Cena časopisu Zahrádkář

Šampion – nejlepší kolekce (nejvyšší průměr čtyř nejlépe hodnocených vín)
 Cena vydavatelství Profi Press s.r.o.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění pro Šampiony, hlavní a mimořádné ceny proběhne 11. 5. 2024 v 10:00 hod v NZM v Praze.

Ocenění pro vítěze odrůd bude možné na základě dohody převzít v Praze nebo v rámci druhého výstavního dne 18. 5. 2024 v 10:00 hod. v Olomouci.

IX. Označování vín

Účastník soutěže má právo označit láhve vína, které získalo ocenění, samolepícími medailemi (ŠAMPION CVV 2024, ZLATÁ MEDAILE CVV 2024, STŘÍBRNÁ MEDAILE CVV 2024), které zakoupí od organizátora soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo na tisk a distribuci samolepek s logem Celostátní výstavy vín ČZS 2024 pro vína oceněná medailí. Označení láhve medailí bez loga CVV 2024 společně se slovním údajem na obalu vína, ve kterém je uvedeno, že víno získalo ocenění na CVV 2024, je považováno za porušení statutu výstavy.

Není povoleno uvádět na etiketě vína údaje z Celostátní výstavy vín ČZS, které nesouvisí s oceněním příslušného vína.

Samolepící medaile je možné objednat do 30. 6. 2024 na adrese: ekonomické@zahradkari.cz

X. Informace o výsledcích

Pořadatel zveřejní výsledky hodnocení vín v katalogu výstavy a na www.zahradkari.cz/cvv2024

Vítězná vína budou prezentována v článcích v odborných časopisech.

XI. Kontakt

Český zahrádkářský svaz, z.s., Rokycanova 318/15, 130 00 Praha, www.zahradkari.cz/cvv2024

  • Vladimír Čotek, 602 733 057, zahradkarikobyli@seznam.cz
  • Ing. Miroslav Šmoranc, 602 195 341, odborne@zahradkari.cz
  • Stanislav Kozlík, 777 687 999, predseda@zahradkari.cz