Osadní řád 2015

Návrh osadního řádu ke schválení na členské schůzi dne 28.11.2015

Osadní řád visí od 30.3.2015 ve vývěsce k připomínkám. Připomínky pište do diskuze

 

Osadní řád ZO ČZS Drsnice,

Praha 6 Suchdol

Osadní řád ZO ČZS Drsnice (dále jen osadní řád) upravuje režim soužití ve společenství zahrádek soustředěných na katastrálním území Horní Sedlec. Bere v úvahu obecně platné právní předpisy a normativní akty vyšší právní síly, dané zejména v občanském zákoníku, (sousedské vztahy) a v přestupkovém zákoně (vymezuje pojem přestupků proti občanskému soužití a stanoví pro ně i příslušné sankce).

Nerozvádí práva a povinnosti členů ČZS, které jsou vymezeny ve Stanovách ČZS, např. povinnost platit členské příspěvky, účastnit se členských schůzí a další povinnosti a práva obsažená ve Stanovách ČSZ, která jsou předpokladem členství v ČZS.

Osadní řád je závazný pro všechny členy ZO ČZS Drsnice (dále jen osada). Jeho porušení je považováno za nerespektování rozhodnutí orgánů osady a zároveň za porušení Stanov ČZS.

I. Vymezení osady a společných zařízení

1. Osada vznikla jako ucelený soubor zahrádek, společných prostor a zařízení na podkladě usnesení členské schůze ze dne 30.8.1959, datum registrace 2.10.1990 na pozemcích p. č. 224/1 a 226/1 v katastrálním území Horní Sedlec. Celková výměra zahrádkové osady je 47 132 m2 zapsaných v Listu vlastnictví č. 275 v katastrálním území Sedlec U Katastrálního úřadu hl. m. Praha

2. Pozemky jsou v nájmu na základě nájemní smlouvy ze dne 5. 2. 1997 č. Z-2301/96/Mac mezi Hlavním městem Prahou a ZO ČZS „DRSNICE". S jednotlivými členy osady jsou uzavřeny podnájemní smlouvy na podkladě kterých jsou členové osady oprávněni užívat pozemky v rozsahu práv a povinností stanovených těmito smlouvami a tímto osadním řádem. Hrubé nebo opětovné porušení smlouvy nebo osadního řádu je důvodem k odstoupení od smlouvy. Převod nájemní a podnájemní smlouvy na jinou osobu je možný jen se souhlasem výboru.

3. Ke společnému užívání členů zahrádkové osady slouží společné zařízení zahrádkové osady, které je ve vlastnictví osady:

a) společenský dům včetně inventáře, který je každoročně ověřován inventarizací

b) dílna, sklad, přístřešky

 

c) parkoviště motorových vozidel

d) oplocení osady včetně vrat

e) 2 motorové sekačky, pila

f) elektrické a vodovodní rozvody

g) studna

h) ořechovna

4. Společná zařízení ve vlastnictví organizace jsou pořizována, spravována a udržována

a) z příjmů z prodaných členských známek (40 %, 60 % patří ČZS)

b) z účelových příspěvků členů osady

c) z jiných zdrojů (např. příjmů z pronájmu ořechovny, společenského domu, za neodpracované brigádnické hodiny).

Z těchto zdrojů jsou rovněž hrazeny náklady na údržbu pozemků sloužících všem členům osady.

5. Náklady na společná zařízení určená jen pro omezený okruh uživatelů hradí ve stanoveném poměru pouze tito uživatelé (např. voda v ořechovně).

II. Správa osady

1. Správu osady vykonává výbor zvolený členskou schůzí a pověřený k výkonu funkce po dobu totožnou s funkčním obdobím výboru, a dále kontrolní komise rovněž volená členskou schůzí v rámci daných kompetencí.

2. Výbor je pětičlenný v čele s předsedou a tajemníkem, které volí v souladu s Jednacím a Volebním řádem orgánů ČZS členská schůze, kontrolní komise je tříčlenná, jejíhož předsedu a další dva členy rovněž volí členská schůze.

3. Zahrádková osada není samostatnou organizační jednotkou, je organickou součástí ZO ČZS, při které je zřízena. Výbor má rozhodovací pravomoc pouze k vyřizování běžných záležitostí osady podle kompetence, dané členskou schůzí.

4. Do působnosti výboru náleží zejména:

a) dohled na dodržování osadního řádu, způsob řešení jeho případného porušování,

b) dohled na dodržování zásad platných pro zahrádkářskou činnost (hygiena, ochrana před nákazami, dodržování bezpečnostních norem atp.),

c) uzavírání podnájemních smluv o správě, rozsahu a způsobu užívání svěřených i společných prostor,

d) vedení účetnictví včetně rozúčtování nákladů osady mezi jednotlivé členy podle postupů pro úhrady společných nákladů a náhradním plnění (např. brigádnickými hodinami), které podléhají schválení členskou schůzí,

e) řešení námětů, připomínek a návrhů členů osady,

 

f) informovanost členů osady o záležitostech plynoucích z rozhodnutí členských schůzí a ostatních orgánů osady a způsoby komunikace s nimi,

g) formy součinnosti a spolupráce s místními orgány a institucemi při zajišťování chodu osady.

III. Režim a provoz osady

Osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření:

1. na zahradách a chatách není dovoleno provádět jakékoli stavební úpravy a stavby, které by byly v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

2. stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace a bydlení nejsou v zahrádkové osadě povoleny,

3. členové osady jsou povinni činit opatření k tomu, aby porosty, jakož i větve a kořeny těchto porostů nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě. Nové porosty je povoleno vysazovat jen ve vzdálenosti rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého stromu. Maximální výška nesmí přesahovat 4 m,

4. větve stromů, které přesahují na sousední zahradu, může uživatel této zahrady po předchozí dohodě s majitelem těchto stromů ve vhodném vegetačním období ostříhat,

5. užívání motorových vozidel v osadě je povoleno pouze v případě nezbytné potřeby k převozu a odvozu osob a materiálů apod. a po předchozím souhlasu pověřeného člena výboru,

6. parkování vozidel je povoleno jen na prostorách k tomu určených,

7. na zahradním dílci není dovoleno spalovat listí a větve na otevřeném ohni. Spalování prořezaných suchých větví se provádí na určeném místě na muldě pouze ve středu. Větve ke spálení je povoleno přemístit na určené místo pouze v den, kdy člen osady větve spálí. Likvidace listí ze stromů je možná jen kompostováním,

8. majitel chaty odpovídá za pořádek kolem chaty, řádnou péči o zahradní dílec a péči o bezprostřední okolí chaty, zejména sekání trávy na cestě mezi chatami. Nepořádek kolem chaty a zanedbání péče o zahradu je porušením osadního řádu,

9. používání rozhlasových přijímačů na zahradním dílci je možné jen za předpokladu, že nebudou rušit uživatele okolních zahrad,

10. uživatel zahrady musí dbát na to, aby stromy jeho zahrady nezastiňovaly v nepřiměřené míře sousední zahradu,

11. v osadě je zakázán volný pohyb domácích zvířat, hlavně pak psů. Vykoná-li domácí zvíře potřebu na veřejném prostoru, je jeho majitel povinen okamžitě exkrement uklidit,

 

12. chov včel je povolen jen se souhlasem výboru ve smyslu bodu 7 části V. podnájemní smlouvy na místech, kde nebudou obtěžovat a ohrožovat ostatní členy osady. Žádné domácí zvířectvo není povoleno v osadě chovat,

13. v osadě je zakázáno odkládat jakékoli odpady, nepoužívaný nábytek apod. Likvidaci odpadu si zajišťuje každý člen osady sám na svoje náklady mimo prostory osady (např. odvozem do sběrného dvora),

14. užívání hlučných zařízení, např. sekaček, motorových pil a jiných zdrojů hluku lze používat pouze v období od 10 do 12 hod. a od 14 do 18 hod.

15. Jednotlivé zahrádky mohou být odděleny oplocením až do výše 1 m (od podezdívky, která nepřevyšuje terén o více jak 20 cm), a to společným nákladem obou sousedů, příp. nákladem jen toho z nich, který na oplocení má zájem.

IV. Práva a povinnosti členů zahrádkové osady

1. Členové zahrádkové osady jsou oprávněni:

a) užívat společné prostory a zařízení k jim určeným účelům, hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady,

b) účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporučení správě osady a orgánům základní organizace a vyžadovat řešení problémů,

c) být informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě a údržbě společných prostor a zařízení,

d) volit a být voleni do orgánů správy osady,

e) užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v osadě budou plně odpovědni.

2. Členové zahrádkové osady jsou povinni:

a) užívat zahrádky, společné prostory a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem a povinnostmi vymezenými v části V. podnájemní smlouvy k účelu, k němuž jsou určeny, a způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady,

b) podílet se na řešení problémů osady,

c) užívat společná zařízení hospodárně a tak, aby nevznikla škoda osadě, základní organizaci a ostatním členům osady; v případě vzniku škody způsobené jejich zaviněným jednáním jsou povinni škodu nahradit nebo odstranit její následky,

d) dodržovat v osadě zásady dobrého soužití a obecně závazné předpisy,

e) udržovat zahrádky v osadě v dobrém stavu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení šíření chorob rostlin, plísní, atp. a přispívat k jejich likvidaci,

 

f) nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,

g) podílet se na udržování společných zařízení osady a společných prostor a nést náklady na jejich údržbu finančním plněním a podle potřeby i osobním plněním formou pracovních činností (brigád),

h) každý majitel chaty je povinen odpracovat minimálně 3 hodiny na údržbě a správě osady. Za údržbu společných částí osady odpovídá pověřený člen výboru, který také eviduje odpracované hodiny na údržbě a správě osady. Pokud majitel chaty nemůže z jakýchkoli důvodů splnit svoji pracovní povinnost je povinen zaplatit finanční úhradu za neodpracované hodiny. Výši této náhrady schvaluje členská schůze.

i) hradit spotřebované energie a poplatky (podle vyúčtování) nejpozději do 31.5. běžného roku. V případě nedodržení termínu splatnosti je člen povinen uhradit částku zvýšenou o 10 % za každý započatý měsíc prodlení,

j) uživatel zahrady je povinen umožnit vstup na zahradní dílec za účelem odečtu vodoměru a v případě havarijních situací. V případě, že uživatel zahrady není přítomen, může pověřená osoba výborem vstoupit za tímto účelem na zahradní dílec i bez jeho souhlasu. Postup při užívání vodovodního řádu je stanoven v Příloze tohoto Osadního řádu,

k) Pro odběr vody platí tato pravidla:

1. Majitelem podružného vodoměru je majitel chaty, který odpovídá za jeho funkčnost a správnost údajů.

2. Zjistí-li majitel podružného vodoměru jeho nesprávnou funkčnost, je povinen toto bez prodlení oznámit pověřenému členu výboru, který bez prodlení zajistí výměnu vodoměru.

3. Výměnu vodoměru hradí majitel vodoměru. Ne ve vyúčtování

4. Pověřený člen výboru je odpovědný za průběžnou kontrolu funkčnosti a správnosti údajů vodoměru při zjištění nefunkčnosti či nesprávnosti údajů vodoměru (tolerance 10%) provede o tomto zjištění záznam.

5. Majitel vodoměru, u kterého byla zjištěna nefunkčnost či nesprávné údaje přesahující toleranci je povinen uhradit poměrnou část rozdílu spotřeby vody mezi fakturovaným množstvím a množstvím údajů odečtených z podružných vodoměrů.

l) v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě s jejich souhlasem zajistit, aby dodržovali režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řádem.

Dopustí-li se člen osady porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván výborem k nápravě, při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a výbor má právo se domáhat u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku, příp. navrhne členské schůzi jeho vyloučení a vypovězení podnájemní smlouvy.

V. Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě

1. Zánik uživatelských práv pro členy osady končí

a) zánikem členství v ČZS,

b) zánikem podnájemní smlouvy,

c) zcizením (prodejem, darováním, směnou, exekucí nebo jiným převodem vlastnických práv k nemovitému majetku člena osady (chaty).

2. Při zániku podnájemních práv k pozemku nekončí vlastnická práva k věcem ostatním (např. chata, skleníky, porosty, zabudovaný bazén), dosavadní člen se o jejich finančním vypořádání dohodne s novým uživatelem o odprodeji vybudovaných zařízení a porostů.

3. Před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento osadní řád je závazný pro každého člena osady – uživatele zahrádky a společných zařízení v osadě.

2. Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí a jeho zveřejněním na nástěnce osady.

3. Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí a jejich zveřejněním podle odst. 2.

Osadní řád byl schválen na členské schůzi dne………………………………

Předseda výboru: Tajemník:

……………………………………. ……………………………….

Celkem:
Dnes:
On line:
19890
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZO Drsnice
Na Rybářce, Praha 6 Sedlec, č.zo: 806016, IČO: 65993594
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.