ČERVENEC

· Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.

·

· Koncem června končíme s ošetřováním jádrovin proti strupovitosti. Pamatujme však, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Zato 50 WG - OL 14 dnů, Discus - OL 35dnů, nebo nově zaváděný Tercel obsahující pyraklostrobin s OL 35dnů). Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd, Lze použít i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme použít k opakované aplikaci specifický přípravek proti padlí, což je preparát na bázi elementární síry (Kumulus WG s krátkou OL 3 dny).

·

· Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Lepinox Plus, Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, případně Integro). V posledních letech zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září přetrvávají teplé noci je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně. K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7 dnů. K řešení náletu obaleče švestkového po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře v příštích letech zůstává jedině stav řešit pomocí Dimilinu 48 SC nebo Insegaru 25 WP. Oba přípravky obsahují účinné látky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu, oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček, tj. při vrcholu náletu na feromonový lapák. Každopádně je rozumnější použít ekologicky přijatelné přípravky Integro s OL 14 dnů s kterým se ošetřuje 8-10 dnú po vrcholu náletu nebo bioekologický přípravek Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák s možností opakovaného použití v případě potřeby v intervalu 10 dnů. Naopak Integro vykazuje pro tvorbu insekticidního filmu na povrchu ošetřených částí stromu až 21denní reziduální aktivitu a tím snižuje počet nutných, opakovaných zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců.

·

· V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové(Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje

na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Horizon 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce od konce dubna.

·

· U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami.

·

· Červenec je též náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích, je nezbytné urgentně použít k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravek Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu). Po stabilizaci stavu je vhodné pokračovat v ošetření proti padlí např. přípravkem Dynali, který obsahuje cyflufenamid a difenoconazol. Při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné, vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil GoldCombi Pepite nebo Akrobat MZ WG. Proti šedé hnilobě lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u přípravků proti plísni nebo padlí révy. Začátkem července je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (přípravky SpinTor, Integro eventuálně Lepinox Plus). Při deštivém počasí jsou pak nutné další aplikace přípravků proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme pokračovat v ošetření proti padlí révy vinné.

·

· Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80 WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů.

·

· V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou síru a snad i akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit, že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.

·

· U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG. Nově je proti plísním u zeleniny zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, musíme použít Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou.

·

· Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaných škůdců je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých intervalech nejméně 3x opakovaně použít přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS. Oficiálně proti tomuto škůdci je registrován pouze přípravek Neudosan ve 2% koncentraci (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Velkopěstitelé se konečně dočkali, neboť pro profesionální uživatele je povolen specifický přípravek proti molicí vlaštovičníkové u košťálových zelenin pod názvem Movento 150 OD. Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek, dále pak housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí ihned „zavrtávají“ do hlávek, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. Karate se Zeon technologií 5 CS). Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.