Přihláška do ZO

Pokud se chcete i Vy stát členem naší ZO, prosím vyplňte přihlášku a předejte ji kterémukoli členu Výboru.
Po schválení obdržíte Členský průkaz a na Vaši e-mailovou adresu budou posílány nejen odborné informace.
Těšíme se na Vás.

P Ř I H L Á Š K A                                                     

 

Vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem

 

Přihlašuji se za člena Českého zahrádkářského svazu

 

Základní organizace............................................    ÚR ČZS........................................................

 

Registrační číslo ZO...........................................

 

 

Jméno a příjmení........................................................... datum narození......................................

 

telefon domů......................................................... mobil..............................................................

 

ulice....................................................................... číslo...............................................................

 

PSČ, pošta............................................................. obec................................................................

 

V …........................................................ dne.............................................................

 

 

…............................................................................ vlastnoruční podpis

 

Číslo členského průkazu...............................................

 

Přijat schůzí výboru ZO dne.........................................