Historie ZO ČZS v Nivnici

Z opisu opisu kroniky, který zapůjčila paní Šimčíková se dovídáme, že 18. 2. 1923 byl v Nivnici ustaven okrašlující spolek, předchůdce dnešní ZO.

Dne 8. 4. 1923 byl předsedou zvolen p. Pavel Hurbiš, odbornými poradci Josef Bršlica (Nivnice 111 - pisatel kroniky) a učitel Rudolf Opletal. Také bylo zvoleno dalších 10 členů Výboru.

Prvním počinem okrašlovacího spolku bylo vysázení stromořadí po stranách silnice přes celou vesnici od dolního až po horní most - celkem 90 líp a akátů. Na jaře roku 1924 pak spolek zřídil novou pěší cestu od tkzv. smrtné (dnes ulice K vodojemu) ulice ke kapli na Čupech (Kaple Nej. Trojice) a osázel ji stromořadím akátů. Na jaře roku 1926 pak byla vysazena alej jabloní podél cesty pod hrází u rybníka. Směrem k rokytí pak alej švestek. Na podzim roku 1930 bylo na Čupech vysázeno celkem 287 stromů - z toho 134 třešní a zbytek ořechů a jasanů u cesty. V listopadu roku 1935 pak spolek provedl úpravu sadu před farou a vysadil zde okrasné stromy. Na jaře roku 1936 spolek za přispění obce zřídil sad "Komenského" na horní návsi. Půda zde byla zpracována a obseta travou. Sad byl ohraničen příkopou, osázen keři a celkem 100 okrasných stromů. Byly rovněž upraveny výjezdy z domů.

Z důvodu chybějících dokumentů z následujících let, jsou další dostupné informace až z roku 1957.

7. března 1957 pokračovala obnovená činnost spolku pod názvem Okrašlovací spolek českého svazu zahrádkářů. Až později byl začleněn pod celostátní organizaci českého svazu zahrádkářů. Znovu zakládajících členů bylo 20. Prvním předsedou obnoveného spolku byl p. Jaroslav Hromčík, č.p. 716, kterého po několika měsících vystřídal p. Josef Bršlica - č.p. 763.

Tehdejší členové se scházeli na neformálních schůzkách, aby si formou besedy vyměňovali dobré i špatné zkušenosti z pěstování ovocných stromů, keřů i zeleniny. V té době neexistovaly prodejny zahrádkářských potřeb - hnojiv, osiv, sadbového materiálu, stromů. apod. Zahrádkáři se proto zabývali i zprostředkováním nákupu těchto, pro soukromé pěstitele, potřebných materiálů. Na přelomu 50. a 60. let si z vlastních prostředků a vlastní prací vybudovali malou chatu na břehu potoka Nivnička u bývalého horního železného mostu. Tato chata jim sloužila až do první poloviny 70. let, kdy byla zbourána. V té době se připravovala už výstavba nové, stávající, zahrádkářské budovy na dolním konci obce, č.p. 900 (viz foto).

Tato byla vystavěna v letech 1972-1974. Její součástí je prostor pálenice, kterou od roku 1975 až do roku 1990 provozoval nejdříve podnik Slovácké konzervárny, později pak Linea,a.s. Nivnice ve spolupráci se zahrádkářským svazem. Prvním obsluhovatelem pálenice byl p. František Škubna, č.p. 120. Od roku 1990 do roku 2009 převzal provozování soukromý majitel p. Bohumil Mahdal, Nezdenice č.p. 23.


Kromě pálenice je v budově i lisovna ovoce, mohou se zde vařit povidla, a je v ní také zasedací místnost a kuchyně. Až do roku 1999 se kuchyně pronajímala k pečení vdolečků a zákusků pro rodinné oslavy.
Celý objekt byl vybudovaný z financí tehdejšího MNV Nivnice za pracovní výpomoci občanů, hlavně členů ČZS Nivnice.

V 70. letech zajišťovali zahrádkáři pro MNV výsadbu okrasných stromů a keřů v obci. V roce 2005 byl vysazen obecní sad za Charitním domem (viz foto), o který se členové doposud starají.


V roce 2013 převzala ZO také péči o bylinkový záhonek v Parku přátelství.

V letech 2009 až 2012 byla majitelem budovy a technologického zařízení pálenice Obec Nivnice. Provoz pálenice, lisování ovoce a vaření povidel zajišťovala ZO ČZS.
O roku 2012 je majitelem celé budovy ZO ČZS, která i nadále zajišťuje provozování služeb pro občany.

Statistika počtu členů k 31. 12.:

2009     50 členů

2010     52 členů

2011     51 členů

2012     51 členů

2013     52 členů

2014     56 členů

2015     55 členů

2016     56 členů


Celkem:
Dnes:
On line:
82430
16
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nivnice
Brodská 900, 687 51 Nivnice, č.zo: 611015, IČO: 46254838, tel. 728 583 296, mail: zahrada.nivnice@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.