HISTORIE

z historie naší Základní organizace

Dne 19. října 1962 v sále kina (nynější orlovna) proběhla za přítomnosti 22 kobylských občanů ustavující schůze Českého zahrádkářského svazu. Na této schůzi byl zvolen výbor čítající 9 členů. Byli to předseda František Mokrý, č.p. 41, místopředseda Ladislav Chuděj, č.p. 321, jednatel František Srnský, č.p. 231, pokladník Metoděj Šebela, č.p. 582, hospodář Antonín Herzán, č.p. 249, členové výboru Miroslav Svoboda, č.p. 63, Štěpán Jagoš, č.p. 377, Karel Oslzlý, č.p. 203, Petr Sůkal, č.p. 113.

První starostí výboru bylo zajistit pro zájemce o výsadbu vinice, o pěstování ovoce a zeleniny zemědělskou půdu. V listopadu téhož roku vstoupilo do organizace dalších 53 členů, z toho 28 bez držení půdy. Tehdejší JZD uvolnilo asi 1 ha zemědělské půdy, která byla zarostlá náletem akátů a plevelem. Brigádně byla půda vyčištěna a přidělena 6 členům po 10 arech, kteří vytvořili první zahrádkářskou kolonii v trati Výnos. V lednu 1963 byly přiděleny pozemky o výměře 3-4 arů dalším členům. V srpnu 1963 proběhla ve Velkých Pavlovicích celostátní výstava meruněk, kde se kobylští zahrádkáři prezentovali svými výpěstky a umístili se jako druzí nejlepší pěstitelé v republice. Byly zajišťovány přednášky o vinařství a sadařství, o které byl velký zájem. Organizace zajišťovala pro své členy i ostatní občany nákup umělých hnojiv, která byly expedována a volně uložena ve vagonech, odtud byla ručně naložena na vlečku traktoru, odvezena do stodoly a opět ručně pytlována pro zákazníky.

V říjnu 1964 byla uspořádána 1. velká výstava ovoce, zeleniny a ostatních výpěstků. V únoru 1965 se konal 1. zahrádkářský ples, který se velmi vydařil a stal se tradičním v následujících letech. Ve stejném roce o Velikonocích proběhla 1. výstava vín.

Od Státního statku Velké Pavlovice byly zakoupeny dva traktory Z-25 i s vlečkou a kultivační traktor. Zakoupením kolové stříkačky byl prováděn předjarní postřik stromů. Dále byla zakoupena mlátička a postavena na pozemku u střediska JZD, kde byl prováděn výmlat pro drobné zemědělce. K dispozici bylo i 6 ks secích strojů na řepu, které se půjčovaly drobným pěstitelům. Pro zajímavost bylo v roce 1968 objednáno pro místní občany 300q superfosfátu, 200q ledku, 100q citramfosky, 50q síranu amonného a 110q sadbových brambor. Pro malovinaře byl zakoupen filtr na víno. Zájem o provádění traktorových prací byl velký, proto se slabší traktory prodaly a byly nahrazeny silnějším traktorem Super 35.

Při úpravě místního hřbitova vypomáhali brigádnicky především o sobotách členové výboru. Pro kulturní vyžití byly pořádány jednodenní i dvoudenní zájezdy po celé republice.

V roce 1974 měla organizace už 249 členů. Arondační komise uvolnila další pozemek o výměře 1 ha v trati Vlčáky pro zahrádkářskou kolonii. Na náklady organizace byl pozemek upraven a přidělen dalším zájemcům. V roce 1978 bylo rozděleno dalších 12 parcel po 8 arech v tati Zadní Výgrunty.

Zahrádkáři přispěli i finančně na úpravu hřbitova, na ozelenění obce, přispěli pionýrské organizaci při ZŠ Kobylí, mateřské škole na nákup povlečení. Při úpravě sokolovny, kdy se rozšiřoval vnitřní prostor, vypomohli zahrádkáři finančně i brigádnicky a tento prostor využívali při výstavách vína.

Na podzim roku 1981 se započalo se stavbou ocelokůlny za Panskými mlaty. Práce byly prováděny převážně brigádnicky z řad členů organizace. V roce 1983 byla zřízena Výkupna ovoce a zeleniny ve stodole u Španělů. Do základní organizace vstupovali další občané a k 31.12.1984 činil stav organizace 331 členů. Hnojiva, sadba, cukr a ostatní potřeby pro zahrádkáře se nakupovaly od Zahrádkářských služeb Hustopeče a v rámci jejich působnosti se stali jejich největšími odběrateli.

V roce 1986 se kobylští stárci obrátily na ČZS se žádostí o převzetí garance na pořádání hodů v termínu 20., 21. a 22. června. Garance byla jednohlasně přijata. S obavami jsme se pustili do této akce, ale po dohodě se stárky jsme se rozdělili o zisk a do pokladny si připsali částku 15 692,-- Kč. V rámci okresu jsme se zapojili do soutěže „Rozkvetlá ulice“ a umístili se na 3. místě.

Na ZŠ Kobylí začaly pracovat kroužky Mladých zahrádkářů, kterým jsme přispívali finanční částkou, stejně tak na příměstský dětský tábor „Velký vrch“. Do místního kostela jsme přispěli na nové varhany a na opravu kostela.

Abychom mohli i nadále pokračovat ve výkupu ovoce a zeleniny, museli jsme v roce 1991 zažádat o Živnostenské oprávnění na jmenovitou osobu. Tou se stal přítel Bohuslav Sláma, který pokračoval ve výkupu. Musely se uzavírat nové dohody a začít obchodovat i se soukromými prodejci. Výkupna byla umístěna v domě č.p. 384. Základní organizace měla 350 členů a sala se nejpočetnější zájmovou organizací v obci.

Jelikož provoz traktoru byl značně ztrátový, rozhodlo vedení ZO tento pronajmout na dobu 5 let za roční pronájem 5 000,-- Kč s tím, že veškeré náklady provozu ponese nájemce. Po 5 letech byl traktor i s příslušenstvím předán příteli Koutníkovi a slouží ke spokojenosti kobyliských občanů do dneška.

Stejně jak začal upadat zájem o drobné hospodářství, začal upadat i zájem o nákup osiv, sadby a hnojiv. V okolí se otvíraly drobné prodejny, které nabíraly levnější zboží, rozhodli jsme se tuto obchodní činnost v roce 1996 ukončit. Přestali jsme užívat i ocelokůlnu a tuto jsme pronajali. Od Českých lesů jsme odkoupili pozemek, na kterém ocelokůlna stojí. Pro nízkou návštěvnost byla v roce 1995 ukončena 30letá éra pořádní tradičních zahrádkářských plesů.

Od roku 1998 se začaly každoročně pořádat výstavy vín z Kobylí a okolí pod názvem „Beseda o víně“, později „Beseda o víně při víně“. Pozornost ČZS se obrátila k vinařství. Na této první Besedě o víně bylo prezentováno 170 vzorků čistě kobylských vín. Besídka ukázala, že i drobní vinaři jsou schopni vyrobit kvalitní vína. Proto byly tyto besídky spojovány s přednáškami o ochraně vinic a o nové technologii ve výrobě vín.

Uspořádali jsme tematický zájezd do Rakouska s prohlídkou vinic a návštěvou soukromého vinného sklepa. Na to navazoval další tematický zájezd po vinohradnické oblasti Wachau, zájezd na Znojemsko spojený s návštěvou vinic a vinných sklepů v této oblasti.

V roce 2000 byl zřízen při Družině ZŠ přírodovědný kroužek, kterému jsme každoročně přispívali finanční částkou. V roce 2002 při příležitosti 750. Výročí první písemné zmínky o Kobylí byla uspořádána Okresní výstava vín ve dvou sálech akciové společnosti PATRIA. Na výstavě bylo nabídnuto 924 vzorků vin. Tuto velkou výstavu jsme mohli uspořádat pouze za finanční pomoci místních sponzorů, Obce Kobylí a společnosti PATRIA. Od roku 2003 jsme začali používat při hodnocení vín nový 100 bodový systém.

Se zavedením nového Vinařského zákona vznikly spory převážně o množství vyrobeného vína. Proto byl ČZS organizátorem sepsání petice na podporou malovinařů, kterou podepsali 337 kobylských občanů. Byla zajištěna autobusová doprava a účast na manifestaci v Brně.

Základní organizace až do současné doby je každoročně pořadatelem Výstav vín za spolupráce s Obcí Kobylí a společnosti PATRIA. Spolupracujeme s Vinařským fondem a využíváme možnosti získat dotace na výstavu až do výše 8 000,-- Kč.

Nadále pokračujeme v započaté tradici pořádání odborných přednášek o pěstování a ochraně vinic, o výrobě vína, posíláme na odborná školení své degustátory. Pro zlepšení hygieny a zkvalitnění vystavovaných vín jsem v roce 2008 pořídili 2 chladící boxy a 2 oplachovačky. Tato investice byla pořízena z dotace od Jihomoravského kraje. S nákupem vznikl problém s jejich uskladněním. Proto byla provedena ve stávající kůlně rekonstrukce, kterou vznikla nová místnost, která slouží i jako tzv. klubovna pro pořádání schůzí výboru. Tato rekonstrukce si vyžádala částku 93 000,-- Kč.

Od roku 2002 se podílíme na akci Zarážení hory, kde ve stánku ČZS nabízíme k ochutnání vzorky vín drobných kobyliských vinařů. I nadále pořádáme každoročně zájezdy, které jsou vedle kulturních památek spojeny s návštěvou někdy vinic, ale vždy sklepního hospodářství, kde si vinaři navzájem předávají své poznatky. Zájezdy se těší velké oblibě, i když nejsou nejlevnější.

Naši členové se zúčastňují každým druhým rokem zájezdu do družebních organizací okresu Trnava, který pořádá ÚS ČZS Břeclav. V roce 2006 na oplátku byla hostitelem zájezdu zahrádkářů z okresu Trnava naše základní organizace. Posezení s občerstvením a besedou proběhlo v areálu sadů společnost PATRIA.

Každoročně navrhujeme zasloužilé ceny na vyznamenání jak od ÚS ČZS Břeclav, tak od Republikové rady ČZS. Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství byl oceněn Zlatou medailí v roce 2011 přítel Bohumil Sláma a v roce 2012 přítel František Mokrý.

V roce 2006 byla Základní organizace Českého zahrádkářského svazu oceněna Čestným uznáním Územního sdružení ČZS Břeclav za dobrou práci a zásluhy o rozvoj zahrádkářství.

V roce 2015 byla obnovena tradice Výstavy ovoce a zeleniny.

V roce 2016 byla obnovena tradice Zahrádkářských plesů a to s velkým úspěchem.

V roce 2016 proběhla rekonstrukce kůlny za budovou spolku a započaly práce na vybudování sociálního zařízení v budově spolku.

V roce 2018 byly dokončeny práce na sociálním zařízení v budově spolku.