hlavička

Soutěž Mladý zahrádkář

Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učelišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejněn na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Soutěž se řídí závaznými pravidly, která jsou zveřejněna na konci této strany.

[1] [2] [3] (celkem: 12)

Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník

Obr: 197.jpg

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář se konala ve dnech 15.-17. června ve Střední odborné škole v Šumperku.Slavnostní zahájení soutěže proběhlo v kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Kostel byl součástí dominikánského kláštera, který vznikl na konci 13. století. Slavnostní atmosféru navodil koncert studentů umělecké školy v Šumperku. Do soutěže se přihlásilo 37 mladších žáků 37 starších žáků a 7 středoškoláků z celé České republiky.

celý text -->

Mladý zahrádkář 2017 - XXX ročník

Obr: 183.jpg

Soutěž Mladý zahrádkář se konala 16.-18. 6. opět ve Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze 9 na Jarově. Nad soutěží převzal záštitu ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková.

celý text -->

Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník

Obr: 166.jpg

Soutěž Mladý zahrádkář se konala 17.-19. 6. ve Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze na Jarově. Slavnostní zahájení proběhlo v budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Soutěž slavnostně zahájil předseda ČZS Stanislav Kozlík a předsedkyně komise ČZS pro děti a mládež Mgr. Vlasta Ambrožová. Zahájení se zúčastnili i vzácní hosté, RNDr. Štěpán Kyjovský z Magistrátu Hl. m. Prahy, Ing. Zdeněk Trnka z Ministerstva zemědělství, Mgr. Jana Suková z Městské části Praha 3, Mgr. Miroslav Janeček, ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické a Jaroslav Buman z Územního sdružení ČZS Praha-město.

celý text -->

Mladý zahrádkář 2015 - XXVIII. ročník

Obr: 14.jpg

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář 2015 se konala ve dnech 12.-14. června ve Střední zemědělské škole v Rakovníku. Do soutěže se přihlásilo téměř 70 účastníků z celé České republiky.

Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích a ve dvou disciplínách. Čekal je náročný vědomostní test a následná „poznávačka“ rostlin.

Komise pro práci s mládeží v čele s Mgr. Vlastou Ambrožovou, místní územní sdružení vedené Ing. Jaromírem Bouškem i zástupci školy ve spolupráci s Ing. Františkem Pazderou připravili pro mladé soutěžící bohatý doprovodný program.

celý text -->

Mladý zahrádkář 2014 - XXVII. ročník

Obr: 13.jpg

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář 2014 se konala ve dnech 13.-15. června ve Střední zemědělské škole v Rakovníku. Do soutěže se přihlásilo téměř 80 účastníků z celé České republiky.

Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích a ve dvou disciplínách. Čekal je náročný vědomostní test a následná „poznávačka“ rostlin.

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 12)

Závazná pravidla soutěže

Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:
  1. kategorie – mladší žáci 4.–6. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  2. kategorie – starší žáci 7.–9. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)
  3. kategorie – středoškoláci, učni (odpovídající ročníky gymnázií)

Pro kategorie žáků je soutěž tříkolová:
  1. Základní kola probíhají na školách nebo v kroužcích Mladý zahrádkář v průběhu února a března.
  2. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujích s ČZS. Je pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
  3. Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS, je pořádáno v druhé polovině června putovně po celém území ČR, tak aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program pro účastníky. K pořádání je vybrána zpravidla odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. 
Pro kategorii středoškoláků je soutěž dvoukolová:
  1. Základní a okresní kolo je nahrazeno on-line testem zahrnujícím vědomostní test z 40 otázek a poznávačku z 40 rostlin na webových stránkách ČZS.
  2. Celostátní kolo je společné s kategoriemi žáků.
Vědomostní test
K hodnocení znalostí soutěžících se používá znalostní test se 40 otázkami ke kterým jsou k výběru 3-4 odpovědi, kdy jen jedna je správně. Na vypracování testu je určena jedna hodina.
Test je pro 1. kola připraven v kroužcích MZ nebo na škole pedagogickým pracovníkem dané školy. Pro vyšší kola je test připraven komisí pro práci s mládeží - v rámci ÚS ČZS nebo Ústředí ČZS.
Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.

Pro kategorii středoškoláků je on-line test připraven komisí pro práci s mládeží na Ústředí ČZS. Na tento test je časový limit 1 hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.

Poznávačka
V rámci poznávačky je účastníkům předloženo k rozpoznání 40 vzorků živých i suchých rostlin, semen, plodů. U 1. a 2. kola žáků je možné počet vzorků snížit na 20. Úkolem je uvést rodový název rostliny, případně jeho druhový název, případně i latinský název. Správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, za uvedení správného druhového názvu nebo latinského názvu je přidělen doplňkový bod.

Výsledné pořadí soutěžících
Na základě součtu dosažených bodů v testu a poznávačce je stanoveno výsledné pořadí soutěžících. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů je větší váha dána počtu bodů z poznávačky, v případě další shody je přihlédnuto k doplňkovým bodům.

Postup v soutěži
Ze základních kol do okresního kola postupuje různý počet (1-3) finalistů. O počtu rozhodnou jednotlivá ÚS na základě zkušeností z minulých let. Důvodem je naplnění soutěže a zároveň omezení horního počtu soutěžících dané prostorovými možnostmi.
Z okresních kol postupují vždy finalisté z prvního místa, případně náhradníci v každé věkové kategorii.

Garant soutěže
Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy.

Celkem:
Dnes:
On line:
4109558
3283
16
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit