Historie

Výročí založení zahrádkářského spolku v Mikulčicích 2017 – 55 let

Obecní kronikář Petr Duda zaznamenal v roce 1962:

Po reorganizaci výkupního závodu zemědělských produktů byl zrušen sklad v Lužicích. Výdej zemědělských potřeb byl přenesen do Hodonína, kde si drobní držitelé půdy měli obstarávat svoje potřeby. Ocitli se však v tísni s dovozem nákupu pro nedostatek přepravních prostředků. Byla proto ustavena místní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu, která bude obstarávat nákup hnojiv, semen a sádě i ochranných postřiků a výdej těchto členům i ostatním občanům.

Ustavující schůze zvolila předsedu Miroslava Hrušeckého a jednatele Jana Štefloviče. Do organizace se přihlásilo hned 81 členů.

V dalších letech přesáhl počet členů tři stovky. Do výboru se podařilo získat odborníky na vinařství, ovocnářství i na pěstování květin a zeleniny. Pořádali odborné přednášky, exkurze, výstavy. Vinaři si pozvali prof. Viléma Krause, který propagoval pěstování révy na drátěnce, které nahrazovalo dosud používané pěstování “na hlavách“. To vyvolalo potřebu zajištění betonových sloupků a sazenic révy.

Všechno zajišťovali obětaví členové spolku. Provoz skladu hnojiv chem. postřiků a ostatních potřeb probíhal provizorně v pronajatých stodolách. Až v sedmdesátých letech min. století se podařilo za velkého úsilí dokončit vlastní budovu skladu. Osmdesátá léta jsou spojena s pěstováním okurek pro konzervárny. V nevděčné roli výkupčích se vystřídalo mnoho obětavců.

Spolek pořádal maškarní fašankové zábavy, u F. Mikuleckého si objednal nácvik scény vinobraní, jejíž provedení mělo velký úspěch.

Nové století nám přineslo potřebu změnit zaměření spolku na společenství sousedů, kteří svůj volný čas věnují práci na zahrádkách a rádi se poděli s ostatními o zkušenosti, pozvou si odborníky na přednášku nebo si zajedou na exkurzi. Provoz moštárny ovoce zajišťujeme pro místní i přespolní. Nevyužitý sklad slouží pátým rokem jako Muzeum vinařství a vinohradnictví na Hodonínsku.

Letos slavíme šedesáté výročí založení celostátní organizace zahrádkářů. Při této příležitosti pořádáme výstavu zahradnických výpěstků ve dnech 16. -17. Září. Vítáme pomoc Klubu seniorů při organizaci akce a prosíme pěstitele, ať si připraví co nejvíce exponátů na tuto výstavu.

Výbor ZO ČZS s úctou vzpomíná na záslužnou práci všech členů, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bohaté činnosti spolku. Omlouváme se, že rozsah tohoto příspěvku neumožňuje jmenovat osobnosti, kteří by si to jistě zasloužili.