ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VOLEBNÍHO ROKU 2024 pro volební období 2024-2029

Rok 2024 bude pro ČZS volebním rokem, ve kterém postupně proběhnou volby výborů, kontrolních komisí základních a specializovaných základních organizací (ZO a SZO) a volby územních rad, představenstev a kontrolních komisí územního sdružení (ÚS) a volba republikové rady ČZS (RR), představenstva ČZS, kontrolní komise a rozhodčí komise ČZS.
 
Aby tento organizačně náročný rok proběhl řádně, je nutné respektovat časový harmonogram jednotlivých volebních kroků na sebe navazujících. 

Představenstvo ČZS schválilo pro rok 2024 následující harmonogram: 

1) Ve smyslu § 4 odst. 3 a § 22 odst. 5 písm. b) Stanov ČZS vyhlašuje republiková rada ČZS pětileté
    volební období na léta 2024-2029. 

2) Časový harmonogram jednotlivých kroků pro Základní a specializované základní organizace
    (ZO/SZO): 
    leden–květen 2024 
- uskutečnit výroční členské schůze (dále jen VČS)
- na VČS zhodnotit činnost za rok 2023 a za období 2019-2024 
- v usnesení si stanovit cíle a programové zaměření ZO/SZO. To bude následně doplněno doporučením 
   a záměry územní konference a programovou orientací Sněmu ČZS 
- zvolit nový výbor ZO/SZO nebo potvrdit dosavadní výbor 
- zvolit kontrolní komisi nebo potvrdit dosavadní složení 
- zvolit na každých počínajících 100 členů své organizace 1 delegáta na územní konferenci 
- z delegátů na konferenci navrhnout jednoho kandidáta za ZO na člena rady územního sdružení 
- po VČS oznámit územnímu sdružení zvolené delegáty na územní konferenci a návrh kandidáta na člena rady
  územního sdružení 
- po VČS vyplní každá ZO/SZO vždy nový registrační list (RL), s aktuálními údaji na volební období 
  2024-2029, vyhotoví usnesení o volbě ze zasedání členské schůze a zajistí čestná prohlášení zvolených
  funkcionářů s úředně ověřenými podpisy a v případě změny sídla zajistí souhlas vlastníka nemovitosti 
  o umístění sídla ZO s úředně ověřeným podpisem. Všechny dokumenty je nutné zaslat v originále na ÚS,
  které následně zašle na ústředí ČZS. Registrační list zasílat v počtu minimálně 3 vyhotovení. Pokud stávající
  funkcionáři byli potvrzeni ve svých funkcích, je nutno uvádět v RL jako den vzniku funkce datum konání
  volební VČS a doložit u nich znovu čestná prohlášení, protože byli zvoleni na nové volební období. 
- pokud má ZO/SZO peníze uložené v bance a došlo ke změně ve výboru, je třeba zajistit změnu podpisového vzoru pro nově zvolené funkcionáře (předsedu, člena výboru atd.)

    květen–září 2024 
- uskutečnit územní konferenci 
- na konferenci zhodnotit činnost ÚS za období 2019-2024 
- schválit hlavní orientaci činnosti ÚS na období 2024-2029 
- zvolit Radu ÚS 
- zvolit představenstvo ÚS 
- zvolit kontrolní komisi ÚS 
- zvolit na každých počínajících 2000 členů v rámci ÚS 1 delegáta na Sněm ČZS 
- z delegátů na sněm navrhnout jednoho kandidáta na člena republikové rady ČZS 
- po územní konferenci oznámit písemně nebo emailem na ústředí ČZS zvolené delegáty na Sněm ČZS a návrh kandidáta za ÚS na člena republikové rady ČZS. 

   listopad 2024 
- uskutečnit závěrečné zasedání RR ČZS podle připraveného programu (22.11.2024) 
- uskutečnit Sněm ČZS podle připraveného programu (23.-24.11.2024)