ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ


ZPRAVODAJ


Územního sdružení Brno-venkov 2/2013

KONTAKTY – ZMĚNY

1. Sídlo sekretariátu je přemístěno na adresu Křenová 67, 602 00 Brno. Je to tramvajová zastávka Masná linek č. 8, 9 a 10, druhá zastávka od hlavního nádraží ČD a nedaleko nádraží autobusového. Kancelář je v 1. patře vpravo, zvonek pod znakem ČZS, vnitřnídveře č.209. Úřední hodiny jsou každé pondělí 10-14 hod. Poštu zasílejte na adresu Sekretariát ÚS ČZS Brno-venkov, Křenová 67, 602 00 Brno. Telefonní linka v úředních hodinách je 774 425 394; mimo ně můžete volat na mobil tajemnice Jirkůvové: 777 719 876. Kromě toho byl na sekretariát zaveden internet a e-mail je :
zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz .    –púr–

sídlo sekretariátu

 

NALÉHAVÉ ÚKOLY


2. Žádáme všechny ZO, které si ještě nezřídily e-mailovou adresu, aby tak co nejdříve učinily a tuto skutečnost oznámily na sekretariát.   –pr–
3. Žádáme všechny ZO, které si ještě na sekretariátě PÚR ČZS Brno-venkov nevyzvedly rukovjeti pro svoje členy aby tak neprodleně učinily –pr–

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


4. IČO dosud nenahlásili na ÚS tyto ZO : Zbýšov u Brna, Hrušovany u Brna, Domašov. Organizace byly na tuto skutečnost upozorněny a pokud nedojde k nápravě, budou   ze zákona k 1.1.2014 zrušeny.  –púr–
5. Každá ZO musí vlastnit svoje IČO. Organizace, které je ještě nemají, si o ně musí urychleně zažádat, protože bez něj nemají právní subjektivitu a hrozí jim okamžité zrušení. (Pokyny ve věstníku 3/2011, str.1).    –púr–
6. Výzva k odkoupení pozemků od Státního pozemkového fondu : organizace, které mají dosud tyto pozemky v nájmu si je mohou tyto pozemky odkoupit za předpokladu, že o to požádají do 31.12.2013. Veškeré podklady pro tento úkol jsou obsaženy ve Věstníku ČZS č.1/2013, odd. 6 a 7, na str. 11 a 12. Po tomto termínu jakékoliv další nároky zanikají. V případě potřeby je možné se obrátit na  právní komisi ústředí Praha, JUDr. Karla Láníka, každé úterý v měsíci. Osobní návštěvu je nutné dohodnout předem na telefonu 222 782 710 u pí Adámkové. Ostatní právní poradna se koná každý čtvrtek od 13,00 do 16,00, s JUDr. Jaroslavem Kloudou,  nutno objednat na  stejném kontaktu.  
Organizace, které mají majetek, musí oznámit změnu názvu organizace a IČO na příslušný Katastrální úřad.
Upozornění na termíny :
Úhrada členských známek do 31.3. konkrétního roku
Vrácení nepotřebných známek : do 31.10. konkrétního roku
Dosud odebraly a neuhradily známky tyto ZO : ZO Ivančice Meruňkový sad, Říčany u Brna, Opatovice, Blučina, Viničné Šumice, Domašov, Dolní Kounice II, Moravské Bránice Komořina. ZO Opatovice a Domašov nemají dosud vyřízené členské známky ani za rok 2012. Pokud některá z těchto organizací zaplatila po 31.7., považujeme záležitost za vyřízenou. Objednávka členských známek na následující rok : do 30.9. na ústředí Praha.
Žádosti o dotace z MZE ( přednášky a výstavy) předložit na sekretariát ÚS do 15.8. pro následující  rok, vyúčtování  dotace za letošní rok do 15.10.2013.
Přehled o činnosti ZO do 15.3. za uplynulý rok.
Návrhy na vyznamenání do 1.9. pro následující rok vyznamenání od Republikové Rady. 
Žádáme všechny ZO o aktualizaci mailové pošty na náš kontakt zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz. Maily se nám vrací.
Sdělit na územní sdružení Brno-venkov volné zahrádky, které se ZO nedaří obsadit. Uveďte kontaktní telefon a adresu.
Podle informace z ústředí zajišťuje pojišťovna Kooperativa pojištění pracovníků na smlouvu pro ZO. Výše pojištění je 100 kč za celou ZO. Organizace navštíví pro ně nejbližší pobočku Kooperativy.
7. Doporučujeme všem členům ZO prostudovat Věstník č. 1/2013, kde je řada informací o majetku ZO, informace o vedení účtů a zákona o účetnictví. A seznam lektorů pro případné přednášky.
8. Soutěž Mladý zahrádkář
již  počtvrté pořádala Územní rada Českého zahrádkářského svazu Brno-venkov soutěž Mladý zahrádkář. Letos tato soutěž proběhla 17. května v Ivančicích na Základní škole Vladimíra Menšíka. Soutěž začala v 8 hodin přivítáním paní ředitelkou školy Mgr. Vokurkovou. Poté následovalo krátké představení př. Sehnalem z ÚR Brno-venkov, Mgr. Flíčka – místopředsedy ÚR Brno-venkov, pana ředitele školy z Ochoze u Brna, paní ředitelky školy z Němčic a Ivančic, kteří dělali doprovod dětem. Po představení byla zahájena samotná soutěž. Soutěžící byli rozděleni na kategorie starších a mladších žáků. Obsahem soutěže byly testy a praktická část ze zahrádkářských znalostí a dovedností. Letos se zúčastnily děti ze Základní školy Vladimíra Menšíka z Ivančic, Základní školy T.G.Masaryka rovněž z Ivančic, Základní školy z Němčic a Základní školy z Ochoze u Brna.Soutěž probíhala do 11,30 hod. a po ní bylo dětem poskytnuto malé občerstvení a samozřejmě předány diplomy a věcné ceny. Rád bych vyzvedl velmi kladný postoj k celé akci paní ředitelky Mgr. Vokurkové, která vše potřebné, včetně občerstvení, zajistila a navodila pěknou atmosféru soutěže. Na závěr poděkoval př. Sehnal všem přítomným. Územní rada Brno-venkov děkuje také panu učiteli Mgr. Pavlu Švehlíkovi z pořádající školy, který se věnoval při soutěži testům –seh–
9. Uveřejňování svazových informací v časopise Zahrádkář

 • Pravidla pro zveřejňování informací ze svazového života nebo prioritně určených členům svazu v časopise Zahrádkář je nutné stanovit jako vymezení pravomocí pracovníků redakce při jednání o žádostech organizací, specializovaných základních organizací a územních sdružení o publikování těchto informací. Rozhodování o žádostech základních organizací specializovaných základních organizací a žádostech územních sdružení o publikování informací prioritně určených členům svazu je nutno ponechat v pravomoci pracovníkům redakce. Důvodem je skutečnost, že odbyt je v podstatné míře vázán na čtenáře mimo ČZS a výraznou orientací na svazovou problematiku tyto čtenáře ztratíme a tím i zhoršíme jeho ekonomickou situaci.
 • Rozsah informací o významných svazových akcích v jednom čísle by neměl překročit 1 stranu. Výjimky jsou v pravomoci šéfredaktora.
 • Pozvánky na akce vhodné pro zahrádkáře, nebo s příbuznou tématikou, pořádané neziskovými institucemi jsou uváděny bezplatně, avšak v co nejkratší formě s uvedením, že bližší informace jsou na webových stránkách svazu (www.zahradkari.cz) s uvedením konkrétního odkazu.
 • Ostatní plošná inzerce se zařazuje pouze na základě smluv.
 • Pro zveřejňování ostatních informací – za jiných, než výše uvedených podmínek – slouží především webové stránky, Věstník a Rukověť.
 • Reportáže se zařazují pouze u celorepublikových výstav zajišťovaných ústředím nebo jinak významných výstav. Reportáže zajišťují pracovníci redakce, nebo  externí pracovníci na vyžádaní redakce. Informace – reportáž musí být stručná, zaměřená věcně (téma výstav), s omezením jmenovitého uvádění zúčastněných osob.
 • Schváleno na zasedání Představenstva RR dne 8. listopadu 2012 –púr–

 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY

10. Informace ze zasedání PÚR 11.3.2013

 • Plenární schůze ÚRse bude konat  25.3.2013 se zahájením v 15,00 hod.  ve II.poschodí, místnost č.412, Křenová 67. Byly rozeslány pozvánky s delegačním lístkem a programem na všechny ZO. Schůzi zahájí a povede Mgr. Flíček. Do plánu práce bude doplněn úkol sestavit kandidátku na volební období 2014 – 2019.
  Mandátová komise : Milan Sehnal, Sova J.
  Návrhová komise : ing.Ševčíková, Květoslava Bartošová, Ing. Bohumil Jakubec
  Ověřovatelé zápisu : Vladimír Gapčo, Milan Sehnal
 • ZOK 2012/2013 probíhá bez problémů, zbývá terénní cvičení, které proběhne 13.4. v Žabčicích, se zahájením v 6,30
 • 10.3. se uskutečnila Výroční členská schůze v ZO Ivančice Réna – zúčastnil se Mgr.Flíček a podal zprávu o průběhu.
 • 9.3 proběhla Výroční schůze v ZO Moravany, zúčastnila  se př. Chmelíková – zprávu podá na příštím zasedání
 • 9.3. proběhla  Výroční schůze v ZO Ochoz I, zúčastnil se př. Sehnal a podal zprávu o průběhu
 • 23. 2. proběhla Výroční schůze ZO Březina, zúčastnil se př. Sehnal a podal zprávu
 • 14.3. výroční schůze v Neslovicích, v 18,30 ve vinárně, zúčastní se př. Flíček
 • 21.3. v 9,30 hod proběhne v Brně seminář hospodářů a předsedů ÚR. Zúčastní se Krpenská, Vysočanová, Košíčková, ing.Ševčíková a předseda Zavřel. 
 • 29.3. proběhne Výroční schůze  ZO Ivančice I, zúčastní se  př. Flíček
 • Př.Sehnal zahájil přípravu na soutěž Mladých zahrádkářů – soutěž proběhne v pátek 17.5.2013 v Ivančicích na II.ZŠ V.Menšíka. 
 • Byl proveden návrh rozpočtu na rok 2013 s deficitem 30.900,- Kč.
 • Proběhla revize hospodaření a nebyly shledány nedostatky až na nedokončené vyhotovení roční uzávěrky za rok 2012, která se provádí.
 • Byla podána zpráva o hospodaření ÚR.
 • Klub zahrádkářek bude mít 21.3. přednášku RNDr.Grycové  - Zpracování léčivek. 

11. Informace ze zasedání PÚR 15.4.2013

 • předseda předá ing. Procházkovi důležité informace ze zasedání RR, aby je zahrnul do Zpravodaje – do konce dubna.
 • V pátek 19.4. se koná KKR. Zúčastní se př.Zavřel a dle možností Mgr.Flíček
 • Do zpravodaje se zařadí informace, aby se místní výstavy nekryly s výstavou Hortikomplex Olomouc
 • ing.Ševčíková předala do Zpravodaje informaci o prodeji semen od firmy Semo Smržice.
 • Terénní cvičení, které proběhlo 13.4. v Žabčicích, se zahájením v 6,30. Zúčastnilo se 96 osob a průběh byl úspěšný. Nejoblíbenější jsou praktické ukázky.
 • Př. Procházka předběžně sestavuje program na ZOK 2013/2014. Jeden z námětů je ochutnávka historických odrůd jablek.
 • Proběhl seminář hospodářů, který se z našeho hlediska týkal hlavně odvodů daní a používání jednotlivých účtů. Zúčtování hospodářského výsledku je nutné dát do usnesení Plenárního zasedání.
 • Př. Zavřel podal zprávu o průběhu RR. 
 • 13. – 15. září bude pomologický seminář v Hradci Králové. Z naší ÚR se zúčastní předseda Zavřel a Vlastimil Gapčo. Bylo odsouhlaseno uhradit za každého účastníka 500 Kč. Časopis zahrádkář si může každá organizace objednat za sníženou cenu.  Je možné, aby ZO požádaly přes ÚR o příspěvek na rekonstrukce moštáren, nebo budov. Průběžně dle potřeby. ČZS pro své členy vyhlašuje fotografickou soutěž – naše zahrádková osada. Je možné vyhledat na www.zahradkari.cz/soutez/foto.
 • Od 30. května do 29. září bude v Praze výstava – zahrádkové osady. Předseda má k dispozici paragrafový návrh Zahrádkářského zákona. Do konce května ještě lze zasílat návrhy. Do konce roku je třeba dát na Státní pozemkový fond žádost o odprodej pronajatých pozemků (pro organizace) od PF. V rámci nového Občanského zákoníku budou nové Stanovy ČZS.  Do konce roku právnické i fyzické osoby požádat PF o zrušení předkupního práva státu na pozemky, které koupily od státu. Žádost je třeba doložit výpisem z katastru nemovitostí.
 • Př. Flíček podal informaci o možné změně sídla ÚR. Nová kancelář by se nacházela na Křenové 67 a je podmíněna koupí části nábytku ve výši 10 000 Kč. Roční nájemné by bylo cca 25 000 a energie  8 000 za rok. Předsednictvo souhlasí s připravovanou změnou a pověřuje předsedu a místopředsedu k dalšímu jednání.
 • Ve Šlapanicích organizuje MěstÚ přednášky o ochraně přírody a nabízí možnost účasti i zahrádkářům.  Přednášky se konají každé první pondělí v měsíci.

12. Informace ze zasedání PÚR 15.4.2013

 • V pátek 19.4.2013 se koná KKR. Zúčastní se př. Zavřel a dle možností
 • Proběhl seminář hospodářů, který se z našeho hlediska týkal hlavně odvodů daní a používání jednotlivých účtů. Zúčtování hospodářského výsledku je nutné dát do usnesení plenárního zasedání.
 • Časopis zahrádkář si může každá organizace objednat za sníženou cenu.  Je možné, aby ZO požádaly přes ÚR o příspěvek na rekonstrukce moštáren, nebo budov.

13. Informace ze zasedání PÚR 13.5.2013

 • Dne 17.5.2013 se koná v 1000 hod na Křenové 67 přeložené zasedání KKR
 • Na webové adrese www.jahody.unas.cz  je možno objednat publikaci o sortimentu a pěstování jahod
 • Zasedání pěstitelské komise k přípravě ZOK proběhne 27.5.2013
 • Do konce května bude ukončena nájemní smlouva kanceláře na Křenové 17 a bude provedeno přestěhování do nového sídla sekretariátu na Křenové 67

14. Informace ze zasedání PÚR 24.6.2013

 • V průběhu prázdnin bude dořešeno telefonní spojení do nové kanceláře sekretariátu. Nové telefonní číslo bude zveřejněno ve zpravodaji.
 • Uzemní sdružení Brno město nabízí volná místa v zájezdu na Floru Olomouc 5.10.2013 Odjezd od Grandu, podrobnosti pí Matějíčková.
 • Okresní výstava ve starobrněnském pivovaru bude 26.-28.9.2013
 • Další zasedání KKR bude v říjnu.
 • Proběhlo zasedání pěstitelské komise s minimálním počtem členů. Byl dohodnut program ZOK na rok 2013-14
 • 17.7.2013 proběhne Den v sadu v Žabčicích zahájení v 800 vstup po 2 hodinách
 • Zemřel prof. Kraus, odborník na vinařství.
 • Byl zhodnocen průběh schůzek Klubu zahrádkářek z I. Pololetí 2013. Vycházka se z důvodu špatného počasí neuskutečnila a byla přesunuta na II. Pololetí

 

NABÍDKY-INZERCE


15. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, rádi zdarma uveřejníme. –pr–
16. Plakáty, poutače, znaky ČZS vydané k 55 výročí je možno si bezúplatně zapůjčit na ústředí. Bližší informace na sekretariátě PÚR.
17. Program klubu zahrádkářek na 1. pololetí 2012
26.ledna : připomínky k programu
16.ledna : přednáška – Na co si dát pozor při nákupu osiv- přednáší ing. Gajdoštin
1. března : Rukodělné práce s velikonoční tématikou
22. března : přednáška – Zpracování úrody ze zahrádek sterilizací – přednáší Ing. Rožnovská
5.dubna : Rukodělné práce
20.dubna: zájezd na výstavu Flóra Olomouc
10.května : burza přebytku rostlin
31.května : vycházka do okolí Brna – vede L.Štrofová
18. Na webové adrese www.jahody.unas.cz  je možno objednat publikaci o sortimentu a pěstování jahod
19. Ovocný salát (Pozor je toho cca 7 l)
- 6  jablek
- 6 broskví nebo nektarinek (podle toho co je momentálně levnější, dokonce vyhovuje i „řepovitá“ konzistence z obchodu která mi jinak nechutná, protože vím jak chutná broskev uzrálá na stromě)
- 1 mango (nesmí být rozbředlé ale je vhodné již alespoň částečně vybarvené)
- 2 větší pomeranče (ideální by bylo bez chemického ošetření ale protože Biu nevěřím – klasičtí zemědělci stříkají přes den a biozemědělci přes noc – tak pečlivě omyji saponátem a kartáčkem)
- 2 zelené banány
- 3 hrozny (použil jsem muškát z vlastní zahrádky)
- 1 větší cuketa (z vlastní zahrádky)
- 1 tykev Hokaido (25 cm v průměru z vlastní zahrádky)
- ½ l pomerančového sirupu (Použil jsem obyčejný s umělým sladidlem litr za 9 Kč protože babička je diabetička, ale lze použít i dražší) (kdo má fajnovej repák, ať si příplatí)
- asi  2 hrsti krystalového cukru
- Voda dle potřeby
Jablka rozkrájíme na čtvrtky a odjadřincujeme a poté pokrájíme na hrubo na WS šmejdu (kráječi), když zbudou větší kousky na konci krájení, nevadí, přidáme je celé; broskve rozkrojíme na čtvrtky, zbavíme pecek a ručně nakrájíme napříč na plátky; mango zbavíme slupky  a rozkrájíme na obdobně velké kousky; pomeranče opatrně oloupeme (slupku schováme do mikrotenového sáčku aby neokorala, použijeme ji v následujícím receptu), pomeranč rozebereme na segmenty a každý segment překrojíme na 4-5 dílků; banány oloupeme a nakrájíme na plátky cca 1 cm; bobule hroznů obereme z třapiny; Hokaido překrojíme vybereme semena rozkrájíme na segmenty široké 4 cm odkrojíme slupku a také nakrájíme nahrubo na WS šmejdu; to samé provedeme s cuketou. Vše promícháme, přidáme  pomerančový sirup a dolijeme vodou tak aby vše bylo ponořeno a dosladíme dle chuti cukrem. Do druhého dne necháme naležet a vychladit v chladničce

 


25.Tvarohovo-dýňový dort
Tvarohový krém:
2 tvarohy
1 Hera
2 dcl mléka
2 lžíce želatiny
2 lžíce cukru
Vanilkový cukr
2 třapiny hroznového vína
Velký balíček piškotů

Dýňový krém:
1 tykev Hokaido
Slupky z pomeranče (z předchozího receptu)
2x na špičku příborového nože kyseliny citronové
3-4 hrsti cukru
2 vanilkové pudinky
2 lžíce želatiny
Trocha vody
Varianta-pokud nemám pomeranč lze použít spařené rozinky.


Želatiny namočíme: pro tvarohový krém do 1 dcl mléka, pro dýňový podíl do stejného množství vody (asi 1 hod před použitím, aby nabobtnala). Hokaido rozkrojíme,  zbavíme semen rozkrájíme na segmenty (nemusíme loupat) a dáme s asi 1 dcl vody uvařit, až změkne (vaříme vlastně v páře); dužinu rozmixujeme; pomerančovou kůru rozkrájíme na čtverečky 5x5 mm, přidáme k pyré asi 5 min vaříme (pozor nepříjemně žblublá a pokud se Vám to trefí na ruku, také pálí); přidáme kyselinu citronovou, cukr (nejlépe podle chuti, orientační dávka je uvedena) přidáme ve 2 dcl vody rozmíchané vanilkové pudinky. Až zhoustne, vypneme, přidáme nabobtnalou želatinu a rozmícháme. Potom přikryjeme pokličkou, aby krém neudělal „kůži“a necháme zchladnout na cca 40°C.

Do šlehače dáme na plátky rozkrájenou Heru (nebo něco podobného), přidáme cukr a vanilkový cukr, po rozšlehání přidáme tvaroh a opět rozšleháme. Želatinu přelejeme 1 dcl vroucího mléka (dál se nesmí vařit, jinak se mléko srazí a ani želatina nebude dobře tuhnout) rozmícháme a zašleháme do krému.

Do dortové formy (pozor opět je toho více a tak to chce větší formu) naskládáme vrstvu piškotů a opatrně zalijeme polovinou tvarohového krému a do krému vmáčkneme bobule vína obrané z třapin, poté opět poklademe piškoty, které překryjeme vlažným  dýňovým krémem. Toto opakujeme až do spotřebování krému nakonec položíme vrstvu piškotů a překryjeme zbylým tvarohovým krémem. Dort necháme do druhého dne v chladnu ztuhnout a naležet.

Přeji Vám dobrou chuť 

 

Redigovala redakční rada Zpravodaje. Technický redaktor: Ing. Jiří Procházka, členové: Josef Zavřel, ing. Věra Ševčíková. Křenová 19, 602 00 Brno, 543 530 189 dáno do tisku 26.8.2013