ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ


Územního sdružení Brno-venkov 1/2013

KONTAKTY – ZMĚNY


1. Sídlo sekretariátu je v prostorách ALFA PROPERTIES s.r.o., bývalá Mosilana, ulice  Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u tramvajové zastávky Vlhká linky č. 8, 10 a 13 asi 100m od hlavního nádraží ČD a nedaleko nádraží autobusového. Kancelář je v budově č. 13 v 1. patře, dveře č. 13/111. Cesta je označena tabulkami. Úřední hodiny jsou každé pondělí 10-14 hod. Poštu zasílejte na adresu Sekretariát ÚS ČZS Brno-venkov, Křenová 19, 602 00 Brno. Telefonní linka v úředních hodinách je 543 530 189; mimo ně můžete volat na mobil přítelkyně tajemnice Jirkůvové: 777 719 876. Kromě toho byl na sekretariát zaveden internet a e-mail je :
zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz .  –púr–


 

NALÉHAVÉ ÚKOLY


2. Žádáme všechny ZO, které si ještě nezřídily e-mailovou adresu, aby tak co nejdříve učinily a tuto skutečnost oznámily na sekretariát.   –pr–
3. Žádáme všechny ZO, které si ještě na sekretariátě PÚR ČZS Brno-venkov nevyzvedly rukojeti pro svoje členy aby tak neprodleně učinily –pr–

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

4. Každá ZO musí vlastnit svoje IČO. Organizace, které je ještě nemají, si o ně musí urychleně zažádat, protože bez něj nemají právní subjektivitu a hrozí jim okamžité zrušení. (Pokyny ve věstníku 3/2011, str.1).    –púr–
5. Webové stránky českého zahrádkářského svazu najdete na internetové adrese: http://www.zahradkari.cz Na této adrese najdete zahrádkářský portál plný odborných a organizačních informací. –pr–
6. Pravidla pro zveřejňování svazových informací v časopise Zahrádkář

 •  Pravidla pro zveřejňování informací ze svazového života nebo prioritně určených členům svazu v časopise Zahrádkář je nutné stanovit jako vymezení pravomocí pracovníků redakce při jednání o žádostech organizací, specializovaných základních organizací a územních sdružení o publikování těchto informací. Důvodem je skutečnost, že odbyt je v podstatné míře vázán na čtenáře mimo ČZS a výraznou orientací na svazovou problematiku tyto čtenáře ztratíme a tím i zhoršíme jeho ekonomickou situaci.
 • Rozsah informací o významných svazových akcích v jednom čísle by neměl překročit 1 stranu. Výjimky jsou v pravomoci šéfredaktora.
 • Pozvánky na akce vhodné pro zahrádkáře, nebo s příbuznou tématikou, pořádané neziskovými institucemi jsou uváděny bezplatně, avšak v co nejkratší formě s uvedením, že bližší informace jsou na webových stránkách svazu (www.zahradkari.cz) s uvedením konkrétního odkazu.
 • Ostatní plošná inzerce se zařazuje pouze na základě smluv.
 • Pro zveřejňování ostatních informací – za jiných, než výše uvedených podmínek – slouží především webové stránky, Věstník a Rukověť.
 • Reportáže se zařazují pouze u celorepublikových výstav zajišťovaných ústředím nebo jinak významných výstav.. Reportáže zajišťují pracovníci redakce, nebo  externí pracovníci na vyžádaní redakce. Informace – reportáž musí být stručná, zaměřená věcně (téma výstav), s omezením jmenovitého uvádění zúčastněných osob.
 • Schváleno na zasedání Představenstva RR dne 8. listopadu 2012 –púr–


7. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník 2012-13 se již překlopil do druhé poloviny. Dne 9.2.2013 v rámci kurzu proběhla výuková degustace vína. Přednášení se ujal Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. Vzorky vína zajistila ZO Židlochovice a její členové pomohli s organizací vlastní degustace. Na přípravě této akce se podíleli také ostatní členové PÚR ČZS Brno-venkov. Tuto akci se podařilo zorganizovat až šest let po té, co se toto téma poprvé objevilo na v návrzích pěstitelské komise. V minulosti organizace vázla na zajištění vzorků a skla. Letos se podařilo získat za režijní cenu degustační skleničky, které zůstaly po celostátní výstavě vín ve Vracově. Protože náklady na degustaci byly oproti přednáškám vyšší, museli jsme frekventanty kurzu požádat o příspěvek 20 Kč;  nečlenové platili jako obvykle  40 Kč. Za příspěvek získali frekventanti skleničku.  Degustovalo se celkem 6 vzorků ročníku 2012. Z toho 3 bílé Veltlínské zelené, Műller Thurgau, a Muškát Moravský a 3 vzorky čevených vín Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Všechny vzorky byly hodnoceny vysokým počtem bodů a u některých bylo konstatováno že stárnutím jejich bodové ohodnocení ještě poroste. Tato akce byla frekventanty vysoce hodnocena, zvláště pro její výukové zaměření, se kterým se ještě nesetkali. V druhé části přednesl Ing. Radek Sotolář, Ph.D. z Memdelovy univerzity Brno Ústavu vinohradnictví a vinařství (ZF) přednášku na téma: Pěstování révy vinné - význam zelených prácí. Přednášek se zúčastnilo celkem 86 frekventantů. –pr–

 výuková degustace vína  výuková degustace vína

 
 
ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY


8. Informace ze zasedání PÚR 8.10.2012

 • Všechny ZO poslaly nové registrační listy mimi ZO Těšany, která se ruší.
 • ZO Těšany byla vyzvána k neprodlenému zaslání všech dokladů o ukončení.
 • Zůstává 49 organizací s 2 314 členy. Celkový úbytek od roku 2005 je 699 členů z 67 organizací
 • U přednášek, jež jsou zaúčtovávány do dotací poskytovaných ústředí je nutné účtovat odděleně honorář a cestovné.
 • Ústředí ČZS v Praze nabízí bezplatně k zapůjčení poutače. Podrobnější informace na sekretariátě. 
 • Ing Josef Štulpa nabízí přístroj za cca 500 Kč, který po zavěšení v sadu signalizuje termín ošetření proti kadeřavosti broskvoní. Přístroj je možno objednat na e-mailové adrese: josef.stulpa@sspbrno.cz
 • členové PÚR navštívili výstavy:
 • oblastní výstavu výpěstků ÚR města Brna
 • výstavu v ZO Ochoz u Brna, která proběhla současně s oslavami 725 let trvání obce byla velmi úspěšná. 
 • výstavu Floria Kroměříž – v novém výstavišti, kde byla i zahraniční účast a která byla honocena kladně
 • V období 19. – 22. října proběhne 25. Oblastní výstava v Třebíči, současně s výstavou včelařů a myslivců.
 • Od 15. října bude zahájen prodej ovocných stromků od firmy Fytos Plzeň v nově otevřeném zahradnictví v Kuřimi. 
 • Byla předána objednávka na termíny pro pronájem sálu na přednášky JmZOK. Bude nám podána zpráva – termíny jsou akceptovány, byla uzavřena smlouva o Nájmu nebytových prostor. Rovněž byl s konečnou platností uzavřen program.
 • Př.Krpenská podala informaci o stavu financí v bance a pokladně
 • ústředí Praha dává na vědomí,že bezplatnou právní poradnu v Praze podává JUDr. Jaroslav Kouda. Návštěvu je nutné sjednat u sekretářky pí Adámkové na čísle 222 782 710. Poradna se koná každý čtvrtek.


9. Informace ze zasedání PÚR 10.12.2012

 • Podklady pro zrušení ZO Těšany byly zaslány do Prahy.
 • Členové PÚR dostali za úkol prostudovat Věstník č. 2/2012.
 • Byla podána informace o přípravě zahrádkářského zákona. Návrh vyjde ve Věstníku 3/2012
 • Na ústředí v Praze byl zaslán dodatek k vyúčtování Neinvestičních dotací za rok 2012 na akce, které proběhly po termínu vyúčtování.
 • ZOK – běží bez problémů, letošní rok již přednášky nebudou, pokračování je v lednu 2013
 • Předseda př. Zavřel podal zprávu z RR, která se konala 30. 11. – 1. 12. 2012 v Sezimově Ústí.
 • Byla schválena všechna navržená vyznamenání. Budou předána na výročních schůzích ZO.
 • Klub zahrádkářek má 13. 12. poslední letošní schůzku.

 

10. Informace ze zasedání PÚR 14.1.2013

 • ZO, které mají e-mailovou adresu budou upozorněni na Věstník 4/2012 a vyzváni, aby zaslali do 28.1. na mail ÚS Brno-venkov své připomínky k Zahrádkářskému zákonu.
 • Byl prostudován Zahrádkářský zákon a podány připomínky. Tyto a připomínky ze ZO budou zaslány na ústředí do Prahy
 • Byla podána informace, že vzhledem k onemocnění př. Pěty  bude potřeba jmenovat nového vedoucího do čela KKR . Další možnost je, zda podporovat její trvání. Schůze odsouhlasila návrh na zrušení KKR.
 • Byl odsouhlasen návrh na termín Plenární schůze v týdnu od 25.3 – 30.3. bude projednána možnost pronájmu místnosti, na příští schůzi bude stanoven přesný termín.
 • Na příštím termínu kurzu ZOK bude přednáška s ochutnávkou vína. Víno zajistí ZO Židlochovice př. Šotnar. Skleničky zajistí ÚS Brno-venkov.
 • ZOK 2012/2013 probíhá bez problémů. Pro kurz byla pořízena WEB kamera a síťový napáječ pro notebook náhradou za polámaný.
 • V pondělí 21.1. bude provedena inventura fyzického majetku.
 • Byl předán program činnosti Klubu zahrádkářek na I/pololetí 2013
 • Bylo odsouhlasen nákup počítače pro účetní.
 • 27. 1. bude výroční schůze ve Veverské Bítýšce.
 • 4. 1. je výroční schůze ve Šlapanicích
 • 10. 3. je v 1000 Výroční členská schůze v ZO Ivančice Réna.

 

11. Informace ze zasedání PÚR 11.2.2013

 • Podklady pro zrušení ZO Těšany byly zaslány do Prahy – dle informace pí Korbové organizace byla zrušena.
 • Plenární schůze se bude konat 25. 3.  ve II. poschodí místnost č. 412. 
 • Na kurzu ZOK  9.2.byla přednáška s ochutnávkou vína. Přednáška byla velmi úspěšná po všech stránkách.
 • 9.3 bude výroční schůze v ZO Moravany
 • 9.3. bude výroční schůze v ZIO Ochoz I
 • 23. 2. výroční schůze ZO Březina
 • 14. 3. výroční schůze v Neslovicích
 • 31. 3. v 930 hod proběhne v Brně seminář hospodářů a předsedů ÚR
 • Byla zahájena příprava na soutěž Mladých zahrádkářů.
 • Byla provedena inventura a cena hmotného majetku je  118 904,- Kč
 • Byl proveden návrh rozpočtu na rok 2013 s deficitem 3.900,- Kč
 • Ing. Ševčíková pozvala přítomné na schůzku zahrádkářek na téma „Sortiment semen firma SEMO na rok 2013
 • Mgr. Flíček předal výkaz o činnosti všech ZO v Ivančicích

 

NABÍDKY-INZERCE


12. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, rádi zdarma uveřejníme. –pr–
13. Plakáty, poutače, znaky ČZS vydané k 55 výročí je možno si bezúplatně zapůjčit na ústředí. Bližší informace na sekretariátě PÚR.
14. Přístroj signalizující dobu vhodnou k aplikaci postřiku proti kadeřavosti broskvoní nabízí přítel Štulpa.přístroj se pověsí na vánoce do sadu a jakmile se rozsvítí  má zahrádkář 40 hodin na to, aby provedl postřik. Přístroj je možno objednat na e-mailové adrese: prochazka.czs@email.cz . Cena přístroje je 500,- Kč
15. Program klubu zahrádkářek
21.3.
čtvrtek 1500 Přednáška RNDr. Grycová: Léčivky a jejich zpracování
18.4. čtvrtek 1500 Komentovaná prohlídka skleníků botanické zahrady
7.5. úterý Autobusový zájezd do Kroměříže na zahrádkářské trhy Floria. Výstaviště bylo přemístěno z Věžek u Kroměříže. Výstavní areál je menší než v Olomouci a bude tedy čas i na pobyt v samotné Kroměřížiměstě s mnoha historickými památkami. Odjezd autobusu z Ivančic v 700 hod, zastávky v Dolních Kounicích a v Silůvkách, poslední zastávka v Brně, ulice Úzká, nástupní stanice autobusů do Olympie a Avionu, cca 740. Cena zájezdu: 200 Kč. Přihlášky u př. Bartošové, Silůvky, tel: 724366958.
9.5. čtvrtek 15 hod Burza přebytků rostlin
30.5. čtvrtek vycházka do okolí Brna: Sraz ve 1400 hod na konečné zastávce tramvaje v líšni. Vede L. Štrofová. Po cestě možnost odpočinku a občerstvení. Návrat do 1630 opět k zastávce MHD.
Schůzky klubu zahrádkářek se konají, pokud není uvedeno jinak, v přednáškové místnosti Botanické zahrady na Kotlářské 2