Osvobození ZO od správního poplatku - za ověření podpisu na čestném prohlášení či za ověřenou kopii

Při ověřování podpisů trvejte na bezplatném ověření podpisu podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 4, Sazebník – osvobození od správních poplatků pro spolky a pobočné spolky pod čís. 2 v Položce č. 4 a 5.

§ 8 odst. 4 zákona o správních poplatcích

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

Příloha – Sazebník část I, položka 4 bod 2

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Příloha – Sazebník část I, položka 5 bod 2

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Z výše uvedeného vyplývá, že osvobozeny jsou nejen spolky, ale i pobočné spolky založené k poskytování obecně prospěšných činností.

Obecná prospěšnost našich pobočných spolků je stanovena zahrádkářským zákonem z. č. 221/2021 Sb., kde je v § 3 stanoveno, že zahrádkářská činnost je prospěšná. Naše základní organizace mají ve spolkovém rejstříku jako hlavní činnost uvedenu „zahrádkářskou činnost“. Naše ZO jsou pobočné spolky a jejich hlavní činností je zahrádkářská činnost, která je podle zahrádkářského zákona považována za obecně prospěšnou.

Osvobození od poplatku je pouze na obci, protože na ty se vztahuje zákon o správních poplatcích. Ověření na poště nebo u notáře je zpoplatněno na základě jiných předpisů, kde není osvobození.

Přílohu najdete u informací o volbách 2024.

JUDr. Jarmila Štroblová - Právní poradna ČZS

Agro Bio reklama