Plenární zasedání 9. 12. 2021

Zápis z plenární schůze ÚS ČSZ 614 00, Žďár nad Sázavou, konané dne 09.12. 2021

Přítomni – 15 osob dle prezenční listin, ostatní omluveni

Předseda Josef Hedbávný přivítal přítomné a seznámil je s programem dnešní schůze, nikdo neměl připomínky.

Informoval o činnosti výboru územního sdružení, který se scházel během roku. Dále informoval o tom, že setkávání v republikové radě probíhá již druhý rok distanční formou. Doporučoval sledovat Zpravodaj a Základní předpisy, které obdržela každá základní organizace. Na základě upozornění z ústředí ČZS připomněl nutnost každoročně předkládat vyplněné tiskopisy  „hlášení o činnosti“ a „přehled o majetku a závazcích“. Přehled o majetku a závazcích předkládají některé základní organizace k registraci přímo k soudu (většinou ty, které mají moštárnu nebo palírnu), mnohé však je vůbec nedokládají. Předseda navrhl, aby byly vytvořeny zpětně od roku 2017, doručeny spolu s hlášením o činnosti  co nejdříve na územní sdružení, poté budou hromadně zaslány na ústředí ČZS do Prahy, které zajišťuje jejich uložení do sbírky listin u soudu. Na tuto zákonnou povinnost bylo upozorněno také ve Zpravodaji v roce 2/2020 a Zpravodaji č. 1 v roce 2021.

P. Jonášová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření za rok 2020, také za rok 2019, neboť v loňském roce se plenární schůze nekonala s ohledem na situaci v důsledku pandemie. Vysvětlila přítomným, jak je nutné přehledy o majetku a závazcích každoročně vytvářet a zasílat k registraci u soudu prostřednictvím ústředí ČZS. Pro nečinnost mohou být základní organizace dokonce zrušeny, čímž by ztratily právní subjektivitu a to by byl problém. Předala přítomným kontakt telefonicky nebo e-mailem na ekonomku p. Korbovou z ústředí ČZS v Praze, která je ochotná poradit s vyplněním přehledu. Upozornila také na nutnost v každém přehledu vyplnit jméno osoby, která jej vyplnila, nejlépe v kolonce „pozn“.  Dále upozornila na to, že je vhodné uzavřít s pokladní základní organizace dohodu o hmotné odpovědnosti, vzor nabídla k dispozici. Zástupcům ZO, kteří se omluvili z účasti na této plenární schůzi, budou potřebné tiskopisy zaslány e-mailem.

P. Čermák seznámil přítomné se zprávou o kontrole hospodaření, nebylo shledáno závad. Jediný drobný nedostatek byl vyřešen zrušením podpisového vzoru př. Veselého, který ale nebyl od ukončení jeho funkce využíván.

Místopředseda L. Souček poté informoval o soutěži Mladý zahrádkář, která se v roce 2020 nekonala v důsledku pandemie. Letos se okresní kolo konalo distanční formou a republikové kolo proběhlo již fyzicky s bohatým programem pro soutěžící.

Předseda předal vyznamenání Republikové rady na rok 2022, současně vyzval zástupce ZO, ať během roku písemně navrhnou osoby, které chtějí vyznamenat příští rok. V srpnu 2022 budeme posílat do Prahy 3 návrhy vyznamenání na rok 2023. Připomenul dále možnost čerpat náhradu z úrazového pojištění členů ZO ČZS, upozornil ale na to, že se týká pouze neplacených brigádnických činností.

V diskuzi se dotázal předseda ZO Žďár nad Sázavou 3 na možnost příspěvku od ČZS na opravu střechy jejich budovy, sloužící k činnosti a setkávání členů ZO. Z pléna bylo hned zodpovězeno, že na budovu, která není na vlastním pozemku, nelze čerpat příspěvky.

Další připomínky do diskuze nebyly vzneseny, proto předseda poděkoval přítomným za účast, popřál úspěchy při zahradničení a rozloučil se.

 

Zapsala: Modlitbová

 

Rozdělovník:

Členové ÚR ÚS ČZS

Předseda kontrolní komise Jiří Čermák


Zápis

 

z Územní konference ÚS ČZS Žďár nad Sázavou (614 00)konané dne

19.11.2015 ve společenské místnosti moštárny ZO ČZS – město.

 

Přítomni:  viz prezenční listina.

 

     Pozvánku na zasedání obdrželo 26 předsedů, či zástupců  ZO z celého

okresu. Přítomno 18 funkcionářů. Schůze je usnášení schopná.

      Předseda ÚR ÚS ČZS př. Hedbávný seznámil přítomné s průběhem

Republikové rady konané dne 24.října 2015. Informoval o nutnosti placení

členských známek včas. Přes veškeré urgance ke konci měsíce října neměly zaplaceny známky ZO : Bystřice I. , Velká Bíteš a  Bohdalov.

   (Žádný zástupce z těchto ZO nebyl přítomen). Telefonicky stále

urgujeme jak zaplacení známek, tak i Registrační listy a Čestná prohlášení.

     Špatný přístup mají organizace k předávání  nových Registračních

listů a Čestných prohlášení na ÚS. Dosud odevzdalo pouze sedm organiza-

cí. Ty již máme potvrzené zpět – z Prahy.

     Na dnešním jednání dodaly podklady pouze čtyři organizace. Další 

čtyři zástupci potvrdili, že předají podklady na ÚS ČZS v úřední den

30.11.2015.

    Termíny na vyznamenání členů se snižují z pěti let na možnost žádat

již po třech letech. Vyznamenání směřovat ke „kulatému výročí“.

Nutno dodržovat postupná ocenění, nejdříve Diplomy od ZO, potom od ÚS ĆZS a následně potom žádat o Republikové vyznamenání.

     Od 1.1.2016 se snižuje výše odměn pro oceněné, proti dříve propláce- ným částkám.

     Na Republikové radě bylo organizacím ZO, které neodebírají časopis

Zahrádkář doporučeno přihlásit se k odběru časopisu. ZO mají možnost

získat slevu na časopis, pokud ji dosud nevyužívají.

     Informace o Republikovém kole Mladý zahrádkář přednesl místopřed-

seda př. Souček. Jak v předcházejících letech se naše děti umístily na před-

ních místech, letos skončily mezi posledními.

     Následovala zpráva Revizní komise. Tu přednesl její předseda

Ing. Hromádko. Provedena kontrola hospodaření s kladným výsledkem,

účetní uzávěrka bez závad.

     Shromáždění bere na vědomí předloženou Revizní zprávu.

     Další informace podal př. Štegner ze ZO Radostín. Ten se zúčastnil

školení vedoucích moštáren konaném v měsíci dubnu v Brandýse nad

Labem. Součástí přednášek byla jak hygiena v moštárnách,kvalita dodá-vaného ovoce do moštáren a výroba nízko alkoholového CÍDRU (lehký

alko.nápoj).

     Tajemník př. Veselý přečetl program Oblastního školení pro rok 2016

konaného v Jihlavě. Slíbil, že termíny konání přednášek pošle e-mailem

všem organizacím v okrese.

     Dále požadoval dodání Přehledu o činnosti ZO ČZS za rok 2015 a

znovu urgoval organizace, které dosud neodevzdaly RL  a ČP.

    Následovala diskuze především znovu k Registračním listům a Čestným

prohlášením. Jak postupovat k získání příspěvku z Fondu rozvoje nebo

příspěvku na dotace z Mze. Předseda znovu vše vysvětlil a připoměl, že

vše je srozumitelně vysvětleno v Informačním zpravodaji ÚS ČZS 1/2015.

     Po diskuzi př. Hedbávný poděkoval všem přítomným za účast

na tomto Plenárním zasedání. Popřál všem hlavně hodně pevné zdraví,

mnoho zahrádkářských a pěstitelských úspěchů v následujícím roce 2016

a jednání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsal:

tajemník ÚR ÚS ČZS Žďár nad Sázavou

Veselý Jiří

 

 

 

 

Rozdělovník:

členové ÚR ÚS ČZS

předseda Revizní komise

Ústředí Praha