Rada územního sdružení

Zápisy ze zasedání Rady územního sdružení

Zápis

ze zasedání Rady Územního sdružení ze dne 4.11. 2015


Program:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o hospodaření od 1.1. Do 30. 9. 2015
 4. Zpráva ze zasedání Republikové rady
 5. Informace o registraci
 6. Informace o IČ v bankovních ústavech
 7. Doplněk Stanov ČZS
 8. Diskuse
 9. Návrh usnesení
 10. Závěr

 1. Zasedání zahájil předseda př. Ryska. Přivítal přítomné a omluvil př. Veitha, který se pro nemoc nemohl zasedání zúčastnit. Dále pak seznámil přítomné s programem zasedání
 2. Do návrhové komise byli zvoleni: př. Krajíček, př. Langer a př. Zlesák
 3. Se stavem hospodaření seznámila př. Krunčíková. Náklady a výdaje odpovídají v průměru situacím v minulých letech. Pouze náklady za telefon mírně stouply v důsledku telefonických urgencí ZO o zpracování registrací a čestných prohlášení.
 4. Zprávu ze zasedání Republikové rady přednesl př. Herzina
 5. Informaci o registraci základních organizací přednesl př. Herzina
 6. JUDr. Láník informoval přítomné o tom, že je třeba, aby zástupce každé základní organizace navštívil bankovní ústav a zajistil, aby účet byl veden na IČ základní organizace. Zjistil, že některé ZO mají účet veden na IČ územního svazu.
 7. Se zněním Stanov doplněných o § 36 (likvidace majetku svazu a jeho organizačních jednotek) seznámili přítomné př. Herzina a př. Krunčíková
 8. Diskuse:
  • JUDr. Láník sdělil přítomným, co je třeba učinit, aby bylo možno registrační list organizace řádně zaregistrovat (v registračním listu musí být uveden výbor organizace, případně kontrolní komise - všichni funkcionáři uvedení v registračním listu musejí odevzdat čestné prohlášení s ověřenými podpisy. Ověření podpisů je bezplatné (pozor však na poštách, zde se platí 30,- Kč tzv. manipulační poplatek). Veškeré informace k registraci lze zjistit na webových stránkách ČZS, tj. na www.zahradkari.cz
  • Př. Herzina upozornil, že v případě, kdy je jako sídlo spolku uveden soukromý byt, je třeba uvést obě domovní čísla (jak popisné, tak i orientační)
  • Dále př. Herzina v diskusi uvedl, že prodej členských známek proběhl v pořádku a rovněž upozornil na změny v udělování vyznamenání - budou uvedeny ve zpravodaji
  • Př. Ryska sdělil, že vyznamenání pro nadcházející období byla Republikovou radou odsouhlasena
 9. Návrh usnesení přečetl př. Krajíček. Usnesení bylo přijato všemi hlasy.
 10. Za účast poděkoval přítomným a závěr zasedání provedl př. Ryska.
V Ústí nad Labem, 4.11. 2015
Zapsala: Krunčíková
Usnesení

ze zasedání Rady Územního sdružení ČZS Ústí nad Labem,

konaného dne 4. 11. 2015Rada Územního sdružení ČZS
Bere na vědomí:
 • Informaci o hospodaření k 30. 9. 2015
 • Zprávu ze zasedání RR ČZS ze dne 24. 10. 2015 Informaci o stavu registrací ZO do konce měsíce října 2015
 • Informaci o IČ základních organizací v bankovních ústavech
 • Doplněk Stanov ČZS - § 36 - likvidace majetku svazu a jeho organizačních složek
Ukládá:
 • Základním organizacím
  • urychleně zajistit a odevzdat registrace ZO vč. čestného prohlášení členů statutárního a kontrolního orgánu ZO
  • Zajistit do konce roku změnu IČ v bankovních ústavech
 • Územní radě a předsednictvu:
  • Pomáhat a podílet se na urychlení registrací ZO u rejstříkového soudu - Termín do konce I. Čtvrtletí 2016

V Ústí nad Labem, 4. 11.2015