Informace Územního sdružení ČZS Opava

- Usnesení z konference ÚS ČZS Opava ze dne 22. května 2019.


Zvolená návrhová komise ve složení: předseda Ing. Josef Teuer. členové Ing. Zdeněk Seidl a Hubert Moravec v souladu s ustanovením čl. 11, odstavce 6, Jednacího a volebního řádu ČZS, přednáší návrh na usnesení z dnešní konference:

 

 

USNESENÍ

z konference územního sdružení ČZS  Opava

konané  dne 22. května  2019 v Opavě v aule  Masarykově střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě 

      __________________________________________________________________

Konference územního sdružení  se zúčastnilo 58 delegátů to je  89 % zvolených zástupců ze  základních organizací.

 Po diskuzi, ve které bylo předneseno 7 diskuzních příspěvků

konference územního sdružení ČZS v Opavě dne 22.5.2019 

1. Bere na vědomí: 

-       projednání všech bodů schváleného programu konference územního sdružení 

 -   udělení čestných uznání radou územního sdružení dle přiloženého seznamu předsedům  základních organizací ČZS za rozvoj zahrádkářské činnosti  v minulém volebním období a hostům dnešní konference za spolu práci s ČZS.

2. Schvaluje:

-       zprávu předsedy územního sdružení o zhodnocení činnosti a hospodaření územního sdružení za období 2014-2019

-        hlavní úkoly a orientaci zaměření činnosti ÚS na období  2019-2024

-       zprávu kontrolní komise územního sdružení o kontrole hospodaření územního sdružení za období 2014-2019

-       povinnost základních organizaci, které podle nařízeného klíče vyslaly na územní konferenci více delegátů, aby do podzimního zasedání rady územního sdružení plánovaného na 27.11.2019 stanovily a představenstvu územního sdružení oznámily svého zástupce  do rady územního sdružení

-       stanovení počtu 10 členů představenstva územního jako statutárního orgánu územního sdružení   

-       Volbu Dr. Stanislava Šmajdlera předsedou  územního sdružení  ČZS Opava :

-       Volbu členů představenstva územního sdružení ve složení místopředseda Dr. Stanislav Kubesa ,místopředseda  Vladimír Chovanec, tajemnice Šárka Baniová,   členové představenstva:  Ing. Zdeněk Seidl, Vilém Tomíček,Ing. Josef Teuer, Ing. Jan Melecký,Petr Ploch, František Putko,

-        Volbu Vladimíry Vaňkové do funkce předsedkyně  kontrolní komise územního sdružení ení:

-       Volbu  členů  kontrolní komise územního sdružení ve složeni: Jan Hanzlík a  Zdeněk Sekeráš

-       Volbu delegátů na sněm ČZS ve složení př. Dr. Stanislav Šmajdler, Dr. Stanislav Kubesa, Vladimír Chovanec.  

-       Volbu rady územního sdružení  zastoupením po jednom delegátu ze všech základních organizací, kteří jsou na dnešní územní konferenci.   

-       Volbu zástupců našeho územního sdružení do Krajské koordinační rady ve složení: Dr. Stanislav Šmajdler a Dr, Stanislav Kubesa    

    3. Ukládá:

 a)  představenstvu ÚS

- realizovat nové stanovy ČZS a usnesení konference územního sdružení

 - zvolit z členů představenstva územního sdružení 2 místopředsedy

 -  aktivně zabezpečit dokončení registrace ZO územního sdružení

 - provést upřesnění pracovní náplně členů představenstva územní sdružení

-  propagovat zahrádkářskou činnost a realizovat soutěže  Mladý zahrádkář   Floristika

- propagovat zahrádkářskou činnost, zpracovat přehled místních výstav ZO a o jejich konání pravidelně informovat všechny ZO ÚS

 -  podle požadavků ZO organizovat a zabezpečovat odbornou přednáškovou činnost   

  -  vydávat minimálně jednou v roce Zpravodaj územního sdružení

  -  zabezpečovat pravidelnou editaci webových stránek územního sdružení

b) členům rady územního sdružení

- aktivně se podílet na práci představenstva územního sdružení

- využít své činnosti v ZO k propagaci a odběru časopisu Zahrádkář a získávání dalších předplatitelů

 

c)  předsedovi územního sdružení

aktivně v souladu se  Stanovami ČZS a  pokyny Republikové rady řídit činnost představenstva územního sdružení

vyhodnotit náměty a diskuzi z konference  ke zkvalitnění činnosti územního sdružení

- usnesení z konference územního sdružení a Zpravodaj územního sdružení 1/2019 zaslat  všem ZO územního sdružení prostřednictvím internetu

-  připravit a svolat 27.11.2019 podzimní zasedání rady územního sdružení

 

d)  základním organizacím ÚS  

-  důsledně plnit usnesení konference ÚS a  úkoly stanovené radou územního sdružení

-  věnovat prvořadou pozornost urychlenému  dořešení stanovené registrace ZO  pro nové volební období

-  rozvíjet zahrádkářskou činnost, získávat  zajímavými akcemi a činností členy a mládež  

- spolupracovat s ostatními složkami v obcích

-  vzhledem k tomu, že v letošním roce nebude krajská zahrádkářská výstava, využít možnosti účasti na výstavách organizovaných ZO  našeho územního sdružení.                                                               

 - získávat nově odběratele časopisu Zahrádkář

 

Usnesení bylo projednáno a schváleno delegáty územní konference dne 22.5.2019 s následujícím výsledkem:               

  Pro usnesení: 58
  Proti usnesení:0
  Zdrželo se: 0

             

Předseda návrhové komise: Ing. Josef Teuer 

Člen komise: Ing. Zdeněk  Seidl 

Člen komise: Hubet Moravec

Podpisy komise jsou na originálu zápisu

Celkem:
Dnes:
On line:
38202
7
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.