CZS

Časopis Zahrádkář - právě vyšel

České Budějovice

Postup při registraci organizačních jednotek ČZS ve spolkovém rejstříku

Dopis z ústředí ze dne 5.1.2015

Vážení přátelé,
dne 29.12.2014 nabyla pod čís.zák. 335/2014 Sb. účinnosti novela zákona o soudních poplatcích, podle které jsou spolky osvobozeny od poplatku 1000 Kč za podání návrhu na zápis ve spolkovém rejstříku. Ústředí svazu zahájí proto ihned odesílání návrhů na registraci pobočných spolků - organizačních jednotek svazu. Žádám vás proto, abyste neprodleně, pokud jste již tak neučinili, zasílali podklady pro tuto registraci s náležitostmi publikovanými ve Zpravodaji ČZS č. 2/2014.

Vedle těchto náležitostí doplňuji, že mezi ně patří podle § 12 zákona č. 304/2013 Sb. také souhlas osob, které se zapisují v rámci registrace do rejstříku (členové statutárních a kontrolních orgánů), přičemž podpis na listině o udělení souhlasu musí být úředně ověřen.

Pokud jste doposud nevyplnili čestné prohlášení podle bodu 4 v citované publikaci ve Zpravodaji, postačí uvést souhlas v tomto prohlášení, jehož vzor v příloze tohoto mailu přikládám. Pro ulehčení přikládám podle požadavků organizačních jednotek i vzor souhlasu majitelů objektů se sídlem organizací. Jedná se o vzor, který je nutné přizpůsobit vlastním podmínkám.

Pokud jste již odeslali čestná prohlášení bez výše uvedeného souhlasu, bude nutné ověřený souhlas osob zapisovaných do registru zaslat samostatně. Upozorňuji, že všechny dokumenty je třeba zasílat v originále poštou, nikoliv např. mailem. To se týká samozřejmě o základních organizací.

Velice se omlouvám za situaci, která pro vás představuje další administrativní a organizační zátěž. Jde skutečně o opatření, která jsou pro nás všechny nová a která vznikají zejména nedostatkem zkušeností při nárocích aplikace nových právních předpisů.

S pozdravem
JUDr. Ladislav Labuta
místopředseda ČZS

příloha 1: čestné prohlášení
příloha 2: souhlas vlastníka sídlaDopis z ústředí ze dne 25.9.2014

Vážení přátelé,
podle nově platných zákonných předpisů nás čeká velmi rozsáhlý a pro všechny administrativně náročný úkol, kterým jsou nové registrace všech územních sdružení a základních organizací ČZS ve spolkovém rejstříku, kde mají být evidovány všechny spolky s vlastní právní subjektivitou, které vznikly přeměnou z občanských sdružení.

Podle 229 odst. 1 občanského zákoníku vzniká pobočný spolek (v Českém zahrádkářském svazu jde o jeho organizační jednotky, tj. územní sdružení a základní organizace ČZS) dnem zápisu do veřejného rejstříku. Jeho právní osobnost (právní subjektivita, tj. způsobilost k právům a povinnostem, tedy právo vystupovat jako samostatná právnická osoba vlastním jménem) je vázána rozsahem tohoto zápisu. Podle § 125 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byly všechny organizační jednotky svazu, které byly registrovány pod svým IČO v evidenci vedené Ministerstvem vnitra, převedeny do spolkového rejstříku. Problém však spočívá v tom, že do spolkového rejstříku byly podle citovaného ustanovení převedeny jen základní údaje, které byly uvedeny v základním registru MV, tj. název, sídlo a právní postavení organizačních jednotek svazu, platné do 31. 12. 2013. Ostatní náležitosti je podle tohoto zákona povinen zapsat do spolkového rejstříku hlavní spolek, konkrétně Ústředí ČZS. Samotné organizační jednotky zatím podle tohoto zákona toto oprávnění nemají.

Hlavní spolek je však u pobočných spolků povinen do spolkového rejstříku zapsat všechny další náležitosti, které zákon o veřejných rejstřících vyžaduje, tj. např. organizační strukturu statutárních orgánů a jejich členy, členy kontrolních orgánů, přesné adresy sídel pobočných spolků a to v rozsahu, který citovaný zákon přímo stanoví. Pokud tyto náležitosti v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem hlavní spolek neoznámí, rejstříkový soud registraci pobočného spolku neprovede. Snažili jsme se u mnoha odpovědných orgánů dosáhnout zjednodušení, zatím však bez výsledku.

Další problém spočívá v tom, že každý zápis nebo jeho změna, event. doplnění je zatím podle zákona o soudních poplatcích zpoplatněn částkou 1000 Kč. O osvobození od tohoto poplatku pro spolky formou novely zákona zatím jedná Poslanecká sněmovna. Tato novela má vejít v platnost po schválení na zářijové schůzi, zatím však projednána nebyla. Z toho důvodu hlavní spolek zatím změny a doplnění zápisů o pobočných spolcích neprováděl, protože vzhledem k ukončení volebního období dochází ke změnám u většiny organizačních jednotek, což by představovalo celkové náklady na registraci řádově v milionech Kč.

Přesto však v mnoha případech, i za cenu uvedeného soudního poplatku, nás žádají některé základní organizace, aby Ústředí zajistilo registraci ihned, např. tehdy, kdy pobočný spolek je vázán sjednanými lhůtami právních úkonů jako při převodech nemovitostí, jednání na mimosvazových institucích atp., kdy příslušné orgány odmítají s pobočnými spolky jednat, protože zejm. jejich statutární orgány ve spolkovém rejstříku uvedeny nejsou. Proto představenstvo uložilo příslušným orgánům publikovat postup při registracích, který bude využit následně i při zápisech do rejstříku, které budou následovat po zmíněném osvobození od poplatků.

Náležitosti k zápisu vyplývají z citovaných zákonů a příslušné prováděcí vyhlášky, včetně požadavků, které plynou z formalizovaného způsobu zápisu podle tzv. inteligentního formuláře, který stanoví zákon jako jedinou formu zápisu a který je publikován na webové stránce „Justice.cz“ a který je konkretizován v následujícím postupu.

I.

K provedení zápisu do spolkového rejstříku je třeba předložit:

 1. Registrační list, na kterém budou přesně a zřetelně uvedeny tyto údaje:
  • název základní organizace (územního sdružení) přesně ve znění podle § 1 odst. 7 Stanov ČZS, tj. např.“Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Křemen Lužec nad Vltavou“, nebo „Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha – město“ (název je nutno uvádět slovy, nikoli ve zkratkách)
  • IČO (bylo-li přiděleno)
  • přesná adresa sídla organizace včetně PSČ, obce, event. části obce, ulice a čísla popisného (i čísla orientačního nebo evidenčního, je-li přiděleno) – bez čísla domu nebude formulář hlášení přijat
  • jména a přesné adresy všech členů statutárního orgánu, včetně data poslední volby do funkce
  • jména a přesné adresy všech členů kontrolní komise, včetně data poslední volby do funkce.
 2. Sídlo organizace
  • Je-li sídlo organizace v objektu, který je v jejím vlastnictví, je nutné přiložit výpis z katastru nemovitostí (originál), který bude vlastnictví ZO (ÚS) k objektu potvrzovat.
  • Je-li sídlo organizace v objektu, který je ve vlastnictví jiné osoby (např. v bytě předsedy nebo jiného funkcionáře), je nutno přiložit úředně ověřený souhlas majitele objektu s umístěním sídla organizace – souhlas nesmí být starší tří měsíců od jeho vydání.
  • Má-li organizace objekt v nájmu, postačí úředně ověřená kopie nájemní smlouvy.
 3. U všech fyzických osob uvedených v zápisu (tj. např. členů statutárního orgánu, kontrolního orgánu), je nutné přiložit jejich přesná data narození, místo narození, okres, event. stát narození a především rodná čísla; u žen dále rodné příjmení.
 4. Každý člen statutárního i kontrolního orgánu musí přiložit čestné prohlášení, že je plně svéprávný a že není v úpadku (viz § 152 odst. 2 a 153 občanského zákoníku).

Všechny tato náležitosti musí být předloženy, jinak rejstříkový soud zápis organizace neprovede a řízení o zápisu zastaví. Pokud bude zaplacen soudní poplatek ve formě kolku, poplatek nebude v případě zastavení řízení vrácen.

Pokud nebudou přiloženy náležitosti zápisu fyzické osoby (přesná adresa, data a místo narození, rodné číslo a rodné příjmení u žen) u člena statutárního a kontrolního orgánu, nebude možné údaje o této fyzické osobě do formuláře uvést, resp. formulář je automaticky vyřadí a tato fyzická osoba nebude v návrhu na zápis uvedena.

II.

K provedení zápisu o zániku základní organizace musí být předloženo

 • usnesení členské schůze obsahující rozhodnutí dvou třetin z počtu všech členů organizace o zániku organizace, doložené jejich podpisy a dále rozhodnutí o likvidaci majetku
 • rozhodnutí likvidátora o vypořádání majetku organizace (jde-li o zánik organizace s likvidací podle § 36 Stanov ČZS)
 • usnesení představenstva územní rady, kterým ÚR bere na vědomí zánik základní organizace.

III.

Při zápisu nově vznikající základní organizace, event. organizace, které nebylo přiděleno IČO a nebyla proto vedena v základním registru osob vedeném do 31. 12. 2013 Ministerstvem vnitra, musí být kromě náležitostí uvedených v bodu I předložen

 • zápis z ustavující členské schůze vznikající organizace včetně prezenční listiny a požadavku na zápis ve spolkovém rejstříku
 • usnesení představenstva územní rady, kterým ÚR bere na vědomí vznik nové základní organizace.

Uvedený postup byl stanoven na základě stávající právní úpravy a požadavků rejstříkového soudu. V průběhu další doby může dojít k eventuálním změnám, které budou dodatečně publikovány, zejména v souvislosti s novelizací stávajících právních předpisů, event. se změnami požadavků rejstříkového soudu.

Protože předpokládáme, že spolky budou osvobozeny od zmíněných poplatků v nejbližší době a Ústředí neprodleně začne žádat o registraci nejprve územních sdružení, žádáme je, aby uvedené náležitosti, zejména potřebné údaje ke členům statutárních orgánů a kontrolních orgánů zaslaly v co nejkratší době.

V Praze dne 25.9.2014
JUDr. Ladislav Labuta, tajemník ČZS

Celkem:
Dnes:
On line:
48318
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu České Budějovice,  č.ús: 201
Kněžská 11, 370 01 České Budějovice
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.