Od historie až po současnost

Dne 19. 4. 1961 byla ustanovena podle § 15 stanov Svazu místní pobočka Čsl. svazu zahrádkářů a ovocnářů ve Štěpánkovicích. Ustanovení pobočky bylo stvrzeno listinou krajské organizace Severomoravského kraje v Ostravě zaslané odboru vnitřních věcí v Opavě dne 22. 4. 1961 pod čj. 1286/61.

Jménem pobočky byli oprávněni jednat předseda Harazim Emil, jednatel Brzesková Marie a pokladník Korpas Pavel. Tak byl schválen první výbor organizace a dalších 17 členů.

O činnosti a správě spolku v letech 1961-1967 víme jen velmi málo informací, neboť se nedochovaly žádné doklady ani zápisy ze schůzí. Co ale víme je, že již v roce 1967 se členové spolku dohodli na zkvalitnění spolupráce s ostatními organizacemi v obci.

První akcí v roce 1968 byl IV. Zahrádkářký ples, který se konal v sále "U Hoňků". Vstupné tehdy činilo 20,- Kč na pár + 2 losy. Můžeme tedy říci, že náš zahrádkářský ples je opravdu tradiční.

60. a 70. léta u štěpánkovických zahrádkářů byla ve znamení přednášek. Každý rok jich organizace pořádala alespoň 6, a účast na nich byla také hojná. Jejich témata byla např.: "K odbornému růstu členstva v ovocnářství", nebo "Přednáška o půdě a výživě rostlin." I dnešní zahrádkáři pořádají různé přednášky, ovšem zájem není už tak velký.

Členové ale neměli jen povinnosti, ale jezdili i za zábavou. V roce 1968 uspořádali 2 zájezdy, první do ZOO v Ostravě a na druhý zájezd se vydali do Jeseníků na borůvky. Spolek zajišťoval mimo jiné pro členy i občany prodej hnojiva a půjčování stříkaček. V roce 1970 bylo prodáno 232q umělých hnojiv.

Již od počátku spolku se každoročně konala výroční členská schůze. Po zhodnocení uplynulého roku nastala příležitost pro diskusi a v roce 1973 vznesl přítel Švacha myšlenku, která má svůj smysl i skoro 40 let poté: "U zahrádkaření je třeba v prvé řadě míti lásku ke stromu a k přírodě patřičný vztah, je třeba také míti cit a smysl pro krásu. Snaha o toto nás musí vést stále dopředu, aby naše okolí a tím i celá naše obec byla stále krásnější."

V 70. letech čítala členská základna okolo 110 členů.

Zahrádkáři, stejně jako dnes, zajišťovali moštování ovoce. Moštovalo se i ve dvoře u přítele Roberta Gregořicy. Výbor také začal zajišťovat prodej brambor pro své členy a později i pro ostatní občany. V roce 1981 se opět konala výstava ovoce a zeleniny a to v místnosti požární zbrojnice. 29 vystavovatelů předložilo 254 exponátů.

Určitý přelom pro zahrádkáře nastal v roce 1990. Rok 1990 byl poznamenán nejen politickými změnami v ČSSR, ale také personálními změnami ve výboru ZO a její činnosti. V září byl opět zajištěn prodej sadbových brambor. S ohledem na nedobrou situaci v zásobování domácností bramborami, byla po sadbových bramborách velká poptávka a mnozí zájemci nebyli uspokojeni. V roce 1990 mají zahrádkáři 98 členů.

V lednu 1991 byl zvolen nový výbor ZO ČZS a předsedou se stal Emil Kurka. Již v únoru výbor řešil nemalý problém. Zahrádkáři byli vystěhováni z místnosti "ve starém zdravotním středisku", které bylo pronajato pro obchodní účely. Po 2 měsících hledání nových prostor, se dohodli o pronájmu místností ve statku u p. Josefa Grigarčíka. Na jaře začali upravovat prostředí vevnitř i venku, aby zde mohli pořádat schůze, výstavy, moštování a další činnosti.Od roku 1991 byly výstavy konány "na statku" p. Grigarčíka. Pro zkvalitnění výstavy pozvali i firmy a podniky z okolí, např. Školní statek Opava, ZD Kravaře, TS Opava aj. Návštěvníkům bylo poskytnuto bohaté občerstvení, pivo, víno, klobásy vlastní výroby, cukrovinky, saláty apod. Všichni byli spokojeni.

Další novinkou v činnosti bylo přijímání objednávek ovocných stromků a keřů. Celkem tehdy prodali 242 stromků.

Zahrádkáři každoročně pořádali zájezdy pro své členy, ale i několik let zajišťovali dětem zábavné odpoledne s různými soutěžemi a opékáním párků v lese na Svobodě.

Od roku 1994 zahrádkáři se zúčastňovali brigád na sběr, odvoz a uložení slámy v zemědělském podniku Agroland. Takto si vydělali na vepře na výrobu klobás určených na výstavu.

25.4. 1998 - den, kdy byly zahájeny práce na rekonstrukci pronajatého majetku OÚ - kotelny ZŠ a MŠ. Vyklízení objektu a následná rekonstrukce trvaly déle než 1 rok. Pracovalo se skoro denně tak, jak kdo mohl. Za dnešní podobou areálu stojí více než 3700 odpracovaných hodin ochotných členů i ostatních občanů. S obecním úřadem byla uzavřena dohoda o pronájmu zařízení do roku 2023. Zahrádkáři měli tenkrát 83 členů.

V nových prostorách areálu se všem líbilo, proto se zahrádkáři rozhodli pořádat tam i své plesy. Účast je vždy hojná a všichni se dobře baví. V roce 2000 také skončily brigády v Agrolandu. Naše zahrádkáře nahradily lisy na velké balíky a zemědělská mechanizace.

U X. výstavy ovoce, zeleniny a květin(již v areálu "U vrby") jsme nabídli spolupráci svazu chovatelů. Byl to dobrý nápad, který se těšil ohlasu a byl kladně hodnocen všemi návštěvníky. Bohužel vydržel jen několik let, a nyní se chovatelé na spolupráci již nepodílí.

V roce 2000 zahrádkáři zahájili tradici vánočních výstav. Ty se konají co 2 roky a můžete na nich zhlédnout betlémy z různých materiálů, ozdoby, dekorace, krajky, ale i výtvory našich dětí z MŠ a žáků ZŠ. Za spolupráci s pedagogy a všemi, kdo se na výstavě podílí jsme velmi rádi. Tato akce vždy bezpochyby přispěje ke kouzelné předvánoční atmosféře.

Další novou akcí, která se traduje dodnes, byla poprvé v létě 2002, zahrádkářská slavnost. Nabídli jsme občanům po celý víkend bohaté občerstvení, pivo, sudové víno, koláče, kávu, steaky, bramborové placky, ale i hezkou hudbu k tanci i poslechu. To, že nás to společně baví, dokazuje každoroční hojná účast.

I v roce 2003 přišli zahrádkáři s novou akcí. Tou se stalo rozsvěcení vánočního stromu u kostela s příchodem Mikuláše. Mikuláš rozdával bonbóny, nyní perníčky a i z tohoto nápadu se stala tradice. S podporou farního a obecního úřadu ke sladkostem přibylo i svařené víno.

V roce 2006 jsme navázali spolupráci se zahrádkáři z polského Kietrze. Z tohoto městečka se přátelíme se dvěma zahrádkářskými osadami Zgoda a Welur. Vzájemně navštěvujeme výstavy, slavnosti, dožínky a odnášíme si vždy krásné zážitky. Tato setkání jsou pro obě strany vždy příjemná.

Také od roku 2006, vždy týden po výstavě ovoce, zeleniny a květin se v našem kostele sloužila mše svatá na úmysl "Poděkování za úrodu". Stojí za tím nemalé přípravy, ale myslíme si, že tato mše je jistě každoroční událostí nejen zahrádkářů, ale i ostatních občanů, kdy si takto uvědomíme blížící se konec vegetačního období. V posledních letech je termín této mše svaté spojen s Výstavou ovoce, zeleniny a květin a mše je sloužena přímo v areálu U Vrby.

Že se zahrádkáři umějí bavit, dokazují i večírky, které se každoročně konají po celé trvání spolku. Hudba, tanec a zábava nikdy nechybí. V novodobé historii jsme začali pro své členy a jejich rodinné příslušníky pořádat i vánoční turnaj v ping-pongu, který se koná vždy mezi svátky. Trochu sportu přece uvítá i zahrádkář!!!


Závěrem

Zahrádkáři ze Štěpánkovic získávali za celou historii různá ocenění, ať už celou řadu Čestných uznání od Republikové či Územní rady ČZS ČR za rozvoj zahrádkářství a spolupráci, např. s polskými přáteli, ale hlavně nás těší podpora a přízeň občanů celé naší obce. Nutno ale říci, že celý "život" spolku by samozřejmě nefungoval bez dlouhodobé podpory a spolupráce s OÚ a ostatními spolky v obci.

Bohužel i našich členů ČZS neustále ubývá, proto bychom rádi mezi sebou uvítali mladší tváře. V dnešní době se mění naše zahrady. Už nejsou užitkové, ale spíše okrasné, odpočinkové nebo-li bezúdržbové. I náš spolek se časem změnil. Nejde o to, kdo umí roubovat, a kolik kdo sklidil kilogramů brambor a jablek, ale jde o to, scházet se s přáteli, posedět u piva či vína, zatancovat si, ale samozřejmě aktivní činností přispět ke kulturnímu dění a kvalitnějšímu životu v obci.


Přijďte mezi nás, nudit se nebudete!

Stručný přehled Předsedů ČZS ve Štěpánkovicích
1961 - 1964 Emil Harazim
1964 - 1967 František Nevřela
1967 - 1978 Vilém Josefus
1978 - 1991 Ing. Josef Bortlík
1991 - 2019 Emil Kurka
2019 - doposud Petr Bělák
Počet členů při založení ČZS v roce 1961 - 20
Počet členů ČZS ke konci roku 2010 - 59
Počet členů ČZS v roce 2020 - 51
Čerpáno z Kroniky ČZS ve Štěpánkovicích a zápisů z Výročních členských schůzí.

Zpracovala Liana Běláková