Diskuse, podněty k naší činnosti

Menu "Diskuse, podněty" slouží ke zlepšení naší činnosti.Vzhledem k tomu, že v poslední době obdržel výbor organizace několik dotazů k možnosti pronájmu parcel, prosím případné zájemce z řad vlastníků, kteří chtějí pronajat parcelu, případně vložit inzerci jiného druhu, aby tuto možnost zveřejnili v  menu "Inzerce". Rovněž tak prosím případné zájemce o pronájem parcel na naší Osadě, aby k tomu využili oddíl "Inzerce". (viz)   Zadávat inzeráty všeho druhu v menu "Inzerce" mohou i další návštěvníci našich stránek.

                                                  Děkuji !

  Přidat nový příspěvek

 

K dotazu ke členství v ČZS
Autor: Ústředí ČZS 2014-07-31 13:43:44 (200)

K dotazu k případnému členství v ČZS.

Vzhledem k tomu, že Vaše zahrádka v osobním vlastnictví je součástí
zahrádkové osady, která může mít společné prostory v podílovém
spoluvlastnictví, budete se Vy jako podílový spoluvlastník na jejich údržbě
podílet.
Základní organizace
může být vlastníkem dalšího movitého i nemovitého majetku, který Vy budete
rovněž používat (rozvody užitkové vody, pitné vody, parkoviště apod.) musíte se
na jejich údržbě a opravách podílet buď jako členka základní organizace nebo na
základě smlouvy, která bude uzavřena s Vámi základní organizací ČZS. Součástí
smlouvy je stanovení poplatku jak za užívání a údržbu majetku v podílovém
spoluvlastnictví, tak i majetku ZO ČZS, který budete používat. Uvedený poplatek
může být i vyšší než účelový příspěvek hrazený členy ZO ČZS a členská známka.

Přestože nebudete členkou základní organizace ČZS, v uzavřené smlouvě budou
rovněž stanovena pravidla pro správu zahrádkové osady (zpravidla jsou upravena
v osadním řádu), která se na Vás budou přiměřeně vztahovat.

V každém případě záleží jen na Vás, zda požádáte
základní organizaci ČZS o přijetí za členku svazu. Vznikem členství budete mít práva, ale i povinnosti člena svazu
uvedené ve stanovách ČZS a budete se tak moci plně podílet na správě zahrádkové
osady.

                                      Převzato z webu Ústředí ČZS
reagovat na příspěvek

 

Pochybení při prodeji parcel
Autor: Výbor ZO ČZS Nová Osada 2015-06-06 12:58:16 (322)

Vážení vlastníci!

Výbor organizace upozorňuje na závažná pochybení při prodeji a převodu parcel na nové
vlastníky. Jde o to, že při prodeji parcely není převedena na nového vlastníka
1/89 (1/178) podílu společné parcely č. 384/2. Lze se proto oprávněně domnívat,
že mnozí vlastníci parcel ani netuší, že jim patří též příslušný díl ze
společné parcely, neinformuji realitní kancelář o tomto stavu a výsledek je
závažným pochybením převodu. Vlastník prakticky nemá ani přístup ke své
parcele po Osadě, protože žádný společný díl nevlastní a tak se pohybuje po
Osadě nelegálně. Dále nám to způsobuje organizační potíže a zejména nelze od
těch, kteří uvedený díl nevlastní, ani požadovat stanovené poplatky v tuto
chvíli ve výši 300 Kč a též to činí potíže při případných investicích na společnou parcelu. Žádáme proto vlastníky, kteří prodávají hlavní parcelu,
aby neopomíjeli na díl ze společné parcely č. 384/2. V posledním období
došlo k pochybení v případech prodeje parcel u těchto vlastníků:
Sloupa Miroslava,  po zemřelém Milanu Blatném, naposled u
Kmínka Vladimíra. Výbor žádá všechny vlastníky, kteří budou prodávat hlavní
parcelu, aby nezapomínali, že také vlastní příslušný díl společné parcely č.
384/2.

reagovat na příspěvek

 

Kácení dřevin
Autor: MěÚ Děčín 2015-11-26 08:47:51 (381)


Povolení ke
kácení dřevin je vy­žadováno pro všechny stromy o ob­vodech kmenů nad 80 cm
měřených ve výšce 130 cm nad zemí (je-li koruna nasazena níže, měří se pod
jejím rozvětvením) a dále pro keře a souvisle zapojené porosty (drob­né stromky
o obvodech kmínků do 80 cm) o celkové kácené ploše větší než 40 m2.Pravidlo,
že povolení není potře­ba pro jakékoli dřeviny na zahra­dě u rodinného nebo
bytového domu, která je souvisle stavebně oplocená a je v zastavěném území, již
neplatí!Výjimky:1) Ovocné dřeviny
za předpokladu, že rostou na pozemcích v zastavě­ném území (dle územního plánu)
a tyto pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí jako druh pozemku a)
zahrada, b) zastavěná plocha a nádvoří anebo c) ostatní plocha se způsobem
využití pozem­ku „zeleň“. U takových ovocných dřevin, které splňují obě uvedené
podmínky, žádné povolení vyža­dováno není bez ohledu na velikost obvodů jejich
kmenů.2) Dřeviny
tvořící stromořadí vy­žadují povolení vždy bez ohledu na velikost obvodů kmenů.
Stro­mořadím se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelný­mi
rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady 10 ks stromů některý strom,
je i tento úsek po­važován za stromořadí. Za součást stromořadí se nepovažují
stromy rostoucí v ovocných sadech, škol­kách a plantážích dřevin.3) Povolení
také nepodléhají dřevi­ny pěstované na pozemcích vede­ných v katastru
nemovitostí ve způ­sobu využití jako plantáž dřevin.(mm)reagovat na příspěvek

 

Řešení některých sousedských sporů
Autor: viz 2016-11-10 19:49:50 (486)

Nový občanský zákoník a řešení sousedských sporů. Co (ne)můžete?
Nový
občanský zákoník (dále jen „NOZ“) reguluje sousedské vztahy zejména
v oblasti imisí, to znamená následků jednání, kterým vlastník ruší právo
dalšího vlastníka, tedy například když obtěžuje souseda kouřem, hlukem,
popřípadě světlem.NOZ
zavádí rozlišování mezi imisemi přímými a nepřímými, přičemž u imisí
přímých vyslovuje jejich zákaz bez ohledu na míru vlivů a na stupeň
obtěžování souseda.Imisemi přímými
se rozumí imise, které jsou přímo přiváděné na pozemek jiného
vlastníka. Tedy například pokud váš soused vede trativod s odvodem
dešťové vody na hranici vašich pozemků tak, že všechna voda odtéká na
váš pozemek.Taková
imise je zakázaná přímo ze zákona. Pokud ale soused na své zahradě
griluje a kouř z jeho grilu se kvůli větru ocitne na vašem pozemku,
jedná se o imisi nepřímou, u které je potřeba prokázat, že „v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku“
(ust. § 1013 NOZ).Imise nepřímé
nejsou tedy zakázané přímo ze zákona, jelikož se předpokládá, že
v určité míře by měly být tolerovány. Nepřímé imise lze charakterizovat
jako činnost či nečinnost způsobující například vnikání kouře, prachu či
hluku na cizí pozemek, která však nebyla původcem přímo zamýšlena, ale
je jen vedlejším účinkem jeho jednání.Každý
vlastník pozemku, který je imisí přímou či nepřímou zasažen, se může
u soudu domáhat toho, aby soud jeho sousedovi uložil, aby se takového
jednání zdržel. Jednou z nejběžnějších sousedských rozepří je spor
o plody spadlé na sousedící pozemek a o větve a kořeny, jež přesahují
sousedící pozemek.Ust.
§ 1016 NOZ uvádí, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek
náleží vlastníkovi sousedního pozemku. Ohledně větví přesahujících na
sousedící pozemek je potřeba nedříve požádat vlastníka konkrétního
stromu, aby odstranil tyto větve, popřípadě kořeny, a pokud tak vlastník
neučiní v přiměřené době, je soused oprávněn sám šetrným způsobem tyto
větve odstranit, pokud mu působí škodu nebo jiné obtíže převyšující
zájem na nedotčeném zachov&aac
ute;ní stromu.

Tedy
přesahují-li větve nebo kořeny ze stromu souseda v odlehlé části
zahrady, kde mu nezpůsobují žádnou škodu ani obtíže, nemůže je soused
tohoto pozemku odstranit, ani když na to předtím upozornil vlastníka
stromu.

Autorem textu je JUDr. Jan Langmeier, advokát

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. 

reagovat na příspěvek

 

Celkem:
Dnes:
On line:
117326
5
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.