OSADNÍ ŘÁD


Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cholupice II

evidenční číslo 804005, IČ 62931229

 OSADNÍ ŘÁD

I.

Základní ustanovení

Článek 1

1.    Zahrádková osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cholupice II byla zřízena na základě územního rozhodnutí vydaného Útvarem hlavního architekta hlavního města Prahy dne 10. ledna 1979 pod čj. 18 123/78 a jeho dodatku čj. 355/82 ze dne 10. února 1984 a její rozloha činí 85.000 m2.

2.    Zahrádková osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cholupice II. (dále jen ZO ČZS) se rozkládá na katastrálních územích          obcí Modřany a Cholupice. Tvoří organizační a hospodářský celek, skládající se ze dvou samostatně oplocených lokalit označených jako lokalita "B" a lokalita "C", v nichž je 230 zahrádek, sloužících k aktivnímu odpočinku, pěstování ovoce, zeleniny a květin.

3.     ZO ČZS je zaregistrována u Regionální rady ČZS pod č. org. 804005, má právní subjektivitu a IČ 62931229. Je zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 43875.

4.     Pozemky v areálu ZO ČZS jsou:

a) v nájmu ZO ČZS na základě nájemních smluv uzavřených s vlastníky, popřípadě správcem pozemků podle zákona 195/1993 Sb. O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a to v těch případech, kdy bylo vlastnictví k pozemkům prokázáno. V těchto případech uzavírá ZO ČZS se členy podnájemní smlouvu. Smlouvy o ponecháni pozemku k dočasnému užívání uzavřené před novelou obč. zákona účinnou před 1. 1. 1992 byly osadním řádem z dubna 2000 změněny na smlouvy o podnájmu.

b v nájmu členů ZO ČZS na základě jejich individuálních nájemních smluv uzavřených s vlastníky pozemku.

c) ve vlastnictví jednotlivých členů ZO ČZS na základě kupní smlouvy uzavřené s původními vlastníky nebo správcem pozemku – viz údaje v katastru nemovitostí pro hlavní město Praha.

d) pozemky parc. číslo 4555/5 o výměře 19 m2, 4555/346 o výměře 33 m2, 4555/371 o výměře 81 m2,   

    stavba WC bez čp. na pozemku 4555/5 vše v katastrálním území Modřany LV 397, pozemek parc. číslo  

    478/16 o výměře 109 m2 a stavba WC bez čp. na pozemku 479/4 vše v katastrální území Cholupice

    LV 955 jsou ve vlastnictví ZO ČZS.

 Článek 2

Vybavení osady:

1.     Členům ZO ČZS Cholupice II (dále jen „členové") slouží společná zařízení, zejména vnější oplocení pozemků včetně vrat a branek, sociální zařízeni, společný rozvod vody a elektřiny, studny a pumpy a jiná zařízení (např. klubovna, sklad) budovaná v souladu s plánem výstavby osady. Tato zařízení byla vybudována a řádně zkolaudována a jsou udržována z účelových příspěvků členů, popřípadě z jiných zdrojů organizace. Kromě finančních úhrad se členové podílejí na údržbě společných zařízení brigádnickou prací.

O výši účelového příspěvku, rozsahu brigádnické povinnosti a finanční úhradě za nesplněnou brigádnickou povinnost rozhoduje členská schůze.

Náklady na společná zařízení určená jen pro omezený okruh členů osady hradí ve stanoveném poměru pouze tito členové.

2.     Spo1ečná zařízení uvedená v článku 2. odst.1 jsou ve vlastnictví ZO ČZS. Na užívání těchto společných zařízení uzavírá ZO ČZS se členy "Smlouvu o užíváni společných zařízení organizace".

3.     Zahrádkářské chaty, vnitřní zařízení zahrádek a účastnické vodovodní přípojky a účastnické elektrické přípojky od podružných rozvaděčů jsou ve vlastnictví členů. Za řádnou instalaci rozvodu elektřiny a vody na pozemku a v chatě odpovídá člen.

4.     Člen odpovídá za to, že svým jednáním nezpůsobí škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku jiným uživatelům zahrádek. V případě vzniklé škody nebo újmy je povinen ji uhradit a odstranit příčiny.


II.

Správa osady

Podle stanov českého zahrádkářského svazu jsou orgány základní organizace:

a) členská schůze – nejvyšší orgán organizace;

b) výbor;

c) kontrolní komise.

Článek 1

Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech základní organizace viz stanovy ČZS, zejména:

-  schvaluje plán činnosti a rozpočet základní organizace a usnáší se na návrzích určených vyšším organům svazu;

-  projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zprávu výboru o činnosti, účetní závěrku a zprávy kontrolní komise;

-  jedná o návrzích výboru, kontrolní komise a členů;

-  volí na období 5 -ti let předsedu ZO, tajemníka a další členy výboru, volí předsedu kontrolní komise a členy  

   kontrolní komise ZO a rozhoduje o jejich doplnění a odvolání;

-  z členů ZO volí delegáty na zasedání konference územního sdružení;

-  stanoví výši zápisného, účelových příspěvků a jejich splatnost, rozsah a druh pracovní povinnosti;

-  schvaluje osadní řád, smlouvy a dohody a jiné vnitřní akty upravující chod ZO;

-  rozhoduje o vyloučení člena ZO;

-  rozhoduje s konečnou platností o odvolání proti nepřijetí za člena ZO;

-  rozhoduje o dobrovolném zrušení ZO, popřípadě jejím rozdělení či přeměně;

-  rozhoduje o nakládáním s nemovitým a movitým majetkem v hodnotě nad 10.000 Kč.

Článek 2

Výbor je statutárním orgánem ZO. Zajišťuje zejména:

-  činnost ZO ČZS podle usneseni členské schůze v souladu se stanovami svazu a dalšími svazovými  

   normami;

-  vede seznam členů ZO a jejich podnájemníků;

-  vede předepsané evidence o majetku ZO;

-  dbá na řádné vedení účetnictví;

-  připravuje plán činnosti a rozpočet ZO, hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

-  zajišťuje pravidelné vybírání členských a účelových příspěvků;

-  přijímá nové členy a přiděluje zahradní dílce členům do podnájmu mimo případy, kdy člen je vlastníkem zahradního dílce nebo má nájemní smlouvu přímo s vlastníkem pozemku;

- uzavírá se členy ZO podnájemní smlouvy na zahradní dílce (pokud nejsou vlastníky pozemku nebo nemají s vlastníkem svoji individuální smlouvu) a smlouvy o užívání společných zařízení;

-  rozhoduje o zrušení členství podle § 7 stanov ČZS;

-  zajišťuje podle plánu a příslušných povolení výstavbu, správu a údržbu společných zařízení; 

-  pověřuje osoby odpovědné za správu a chod společných zařízení. Členové pověření výborem mají v  

   odůvodněných případech přístup na jednotlivé zahrádky, zejména za účelem zjištění stavu zahrádek,   

   k zjištění a odstranění závad a provedení úprav společných zařízení a zjištění dodržování osadního řádu.

-  vykonává organizační činnost;                 

-  dbá na dodržování osadního řádu a veškerých rozhodnutí výboru ZO ČZS.

-  při nedodržení povinností stanovených osadním řádem může výbor ZO ČZS nařídit členovi na jeho náklad náhradní plnění (opatření), když byl člen předtím marně vyzván, aby splnil určitou povinnost, nebo odstranil závadný stav;

- v případě hrubého a opakovaného porušování povinnosti člena může výbor ZO ČZS přijmout opatření vedoucí ke zrušení podnájemní smlouvy, popřípadě k vyloučení člena ze ZO ČZS. Důsledkem bude odpojení od všech technických sítí.

- zabezpečuje informovanost členů vývěskami, webovou stránkou ZO, elektronicky, případně osobně. K projednáni důležitých otázek mohou být jednotliví členové pozváni do schůzí výboru ZO ČZS.

Výbor ZO ČZS není oprávněn smluvně zavazovat členy ZO ČZS bez souhlasu členské schůze k finančním úhradám o nájmu nebo koupi pozemků v zahrádkářské osadě.

  Článek 3

Kontrolní komise:

-  dohlíží, jsou-li záležitosti ZO řádně vedeny;

-  provádí podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku kontrolu hospodaření a činnosti ZO a členské schůzi předkládá zprávu za uplynulé období s návrhy na opatření.

 

III

Užívání zahrádek a provoz osady

Článek 1

Užívání zahrádkových dílců obecně:

1.     Členové užívají zahrádky a společná zařízení v zahrádkové osadě k individuálnímu zahrádkaření, aktivnímu odpočinku a relaxaci.

2.     Všichni vlastníci nebo nájemci pozemku (zahrádkových dílců) mohou hospodařit na území osady jen pokud jsou členy ZO ČZS Cholupice II.

3.     Členové – nájemci zahrádkových dílců musí mít zároveň uzavřenu nájemní či podnájemní smlouvu na daný zahrádkový dílec.

4.     Všichni členové musí mít uzavřeny smlouvy o užívání společných zařízení.

5.     V zahrádkové osadě není povolen žádný předmět živnostenského podnikání s výjimkou živnosti na volné pěstitelské pálení, moštování a sušení ovoce a vaření povidel. Pěstování včelstev na povolení odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12.

6.     Podnájemci užívají společná zařízení na základě smlouvy podnájemní. Přenechání zahrádkového dílce jiné osobě bez oznámení výboru ZO ČZS není dovoleno.

7.     Člen odpovídá za to, že příslušníci jeho rodiny, jakož i jimi uvedené osoby budou zachovávat ustanovení osadního řádu. Rovněž odpovídá za škody způsobené osobami, které s jeho souhlasem vstupují do zahrádkové osady.

Článek 2

Užívání společného majetku ZO ČZS:

Užívání společného majetku upravuje Smlouva o užívání společných zařízení.

 1.   Společné rozvody elektrické energie:

a.     Společným majetkem jsou rozvody od hlavního elektroměru a jističe až do rozvodných skříní.

b.     Účastnické přípojky od rozvodných skříní jsou ve vlastnictví členů ZO = uživatelů příslušných zahrádek. Připojení je možné pouze přes elektroměr.

c.     Za řádnou instalaci a stav elektrického rozvodu v prostoru svého dílce zodpovídá každý člen ZO = uživatel zahrádky.

d.     Odečet elektroměrů a výběr peněz za spotřebovanou elektřinu provádějí pověření členové ZO.

Pravidla o užívání elektřiny v osadě jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto osadního řádu.  

 2.   Společné rozvody vody:

a.     Společným majetkem jsou rozvody od hlavního vodoměru po vedení jednotlivých větví na hranici zahrádkových dílců (potrubí).

b.     Účastnické přípojky od tohoto vedení včetně uzávěru (kohoutku) a vodoměru po jejich rozvod po zahradách jsou ve vlastnictví členů ZO = uživatelů příslušných zahrádek. První uzávěr musí být umístěn před vodoměrem. Vodoměr musí být umístěn hned při odbočení od vedení vodovodní větve. Za řádnou instalaci odpovídá člen ZO = uživatel příslušné zahrádky.

c.     Odečet vodoměrů a výběr peněz za spotřebovanou vodu provádějí pověření členové ZO.

Pravidla pro užívání spolkového vodovodu jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto osadního řádu.

 3.   Oplocení:

Není dovolen jakýkoliv zásah do společného majetku bez předchozího souhlasu výboru ZO ČZS, případně členské schůze ZO. O souhlas je nutné požádat písemnou formou a uvést konkrétní důvod žádosti.

4.   Studny:

Mytí, praní a vylévání vody v blízkosti studen je zakázáno.

 5.   Sociální zařízení:

Sociální zařízení je v provozu po dobu provozu letního vodovodu. Odpad z přenosných WC je nutné vylévat přímo do žumpy (nikoliv do WC) během celého roku.

 Článek 3

Uspořádání zahrádek:

1.     Každá zahrádka musí být viditelně označena na plotě evidenčním číslem zahrádky.

2.     Každá zahrádka musí být, pokud se týká prostorového uspořádání a výsadby, v souladu s plánem výstavby, celkovým osazovacím plánem a v souladu se vzhledem celé osady. Při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti rovnající se polovině předpokládané výšky dospělého porostu. Pěstitelé ovocných stromů, keřů a vysokorostlých květin musí učinit opatření, aby porosty nezastiňovaly sousední pozemek, nepřesahovaly nad něj a nad společné cesty a odnože, zejména malin a ostružin, nepronikaly do sousední zahrádky. Vysokými stromy možno osadit zahrádku jen se souhlasem souseda, na jehož pozemek padá stín.

3.     Kompost musí být umístěn tak, aby neobtěžoval sousedy.

4.     Oplocení zahrádky lze provést maximálně do výšky 1 m a musí být oboustranně přístupné. Osázení vnitřního oplocení popínavými rostlinami může být jen se souhlasem souseda. Živý plot smí být vysoký pouze do 1 m.

6.     v období duben až září (v hlavní sezoně) v době 11.00 - 14.00 hodin se nesmějí používat elektrické spotřebiče pro vaření a vytápění a hlučné stroje.

 Stavby v osadě:

1.     Na zahrádkách se mohou stavět chaty schválených typů a umístění. Jejich stavby podléhají stavebnímu řízení a musí odpovídat Pražským stavebním předpisům. Celoroční bydlení není v osadě povoleno.

2.      Úpravy a drobné stavby na ohlášení nebo stavební povolení povoluje odbor výstavby Úřadu MČ Prahy 12 po vyjádření výboru ZO ČZS a sousedů, jichž se drobná stavba týká.

 Motorová vozidla, parkování, dovoz materiálu:

Je zakázáno:

1.     Průjezd osadou rychlostí vyšší než 20 km/hod.

2.     Vjíždění motorovými vozidly do osady mimo dobu nezbytnou na dovoz a vyložení nebo naložení materiálu.

3.     Parkování vozidel uvnitř osady v době od 8 do 20 hodin vyjma případů parkování na vlastním pozemku.

4.     Provádění opravy, údržby či mytí vozidel v areálu osady.

 Odpad:

1.     Vzniklý komunální odpad musí každý člen zahrádkové osady odnášet či odvážet sám.

2.     MČ Praha 12 a MHMP pravidelné přistavuje kontejnery k odkládání:

 1. tříděného odpadu (papír, sklo, plasty);
 2. objemného odpadu;
 3. bioodpadu a větví;

Termíny pro přistavování jsou vyvěšovány v informačních skříňkách v osadě, na webové stránce ZO a webové stránce MČ Praha 12.

3.     Kromě toho je po celý rok k disposici i sběrný dvůr v ulici Gen. Šišky (od osady vzdálen přibližně 5 km).

4.     Je zakázáno pálení jakéhokoliv odpadu i bioodpadu ze zahrádek a rozdělávání ohňů, které nepřiměřeně kouří a zamořují prostředí.

 Zvířata:

1.     Pes a jiní domácí miláčci musí být zajištěna tak, aby neměla přístup na jinou zahrádku. Nesmí volně pobíhat po cestách. Nesmí zůstat na zahrádce sami bez dozoru.

2.     Chov drobného hospodářského zvířectva není povolen.

3.     Chov včel viz odstavec III článek 1 bod 5.

 IV

Práva a povinnosti členů

1.     Členové jsou oprávněni:

a.     užívat zahrádku k zahrádkářským účelům a používat společná zařízení zahrádkové osady na základě osobního vlastnictví pozemků, nájemních či podnájemních smluv a smluv o užívání společných zařízení způsobem, který nenaruší práva ostatních členů. Užívat zahrádku a společná zařízení mohou i rodinní příslušníci a jiné blízké osoby.

b.     zúčastňovat se členských schůzí, předkládat podněty ke zlepšení činnosti svazu a rozhodovat o záležitostech osady;

c.     obrátit se ve sporných záležitostech na kontrolní komisi svazu;

d.     volit a být volen do orgánů ZO;

e.     být seznámen s hospodařením ZO za předcházející rok a s plánovanými výdaji na následující období.

2.     Členové jsou zejména povinni:

 1. dodržovat stanovy ČSZ a ustanovení tohoto osadního řádu;
 2. zúčastňovat se členských schůzí a dodržovat jejich usnesení. Podílet se na řešení problémů zahrádkové osady.
 3. sledovat oznámení výboru ZO ČZS;
 4. ve stanovených lhůtách hradit členské a účelové příspěvky, nájemné, náklady za spotřebovanou elektrickou energii a vodu, finanční náhradu za neodpracovanou brigádní povinnost;
 5. udržovat zahrádku v řádném stavu, tj. provádět včas všechna agrotechnická opatření;
 6. podílel se na udržování společných zařízení zahrádkové osady a společných ploch. Každý člen udržuje cesty přiléhající k jeho zahrádce na svůj náklad a bez nároků na brigádnické hodiny;
 7. umožnit vstup na pozemek zahrádky na nezbytnou dobu a míru v případě údržby společných zařízení či odpočtu měřidel;
 8. dodržovat osazovací pokyny a přemístit, popřípadě odstranit všechny nevhodné porosty;
 9. šetřit společný majetek a zařízení osady a hlásit výhoru ZO ČZS ihned každé zjištění škody a porušení společných zařízení;
 10. respektovat sousedská práva, zejména neobtěžovat hlukem, prachem, popílkem, kouřem, pachy, pevnými a tekutými odpady, vody z okapů, stíněním, vnikáním zvířat na sousední zahrádku nebo společné plochy;
 11. nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek i v jejím okolí, dodržovat hygienické předpisy a dbát na třídění odpadu a podílet se na ochraně přírody;
 12. nepoužívat v prostorách osady střelné zbraně;
 13. člen v případě pobytu rodinných příslušníků a jiných osob pobývajících v osadě s jeho souhlasem zajistí, aby tyto osoby dodržovaly režim a provoz stanovený tímto osadním řádem a odpovídá za to, že budou zachovávat ustanovení osadního řádu. Rovněž odpovídá za škody způsobené osobami, které s jeho souhlasem vstupují do zahrádkářské osady;
 14. při prodeji zahrádkářské chaty, případně pozemku bez zbytečného odkladu oznámit tento prodej výboru a dostavit se s novým majitelem na nejbližší schůzi výboru ZO ČZS za účelem převodu užívacích práv;
 15. při pronájmu zahrádky jiné osobě bez zbytečného odkladu oznámit tento pronájem výboru ZO ČZS.

3.    Dopustí-li se člen osady porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván osadním výborem k nápravě. Při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a základní organizace má právo se domáhat nápravy u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou. U členů svazu může být hrubé nebo opakované porušení osadního řádu považováno za důvod vyloučení ze svazu. V případě způsobení škody na společných zařízeních za důvod k vypovězení smlouvy o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace, event. k vypovězení nájemní nebo podnájemní smlouvy.

V

Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě

1.     Při zániku členství člena svazu nebo zániku smlouvy s členem osady zaniká právo užívání pozemků ve vlastnictví (spoluvlastnictví) nebo v nájmu základní organizace a právo užívání společných zařízení základní organizace, pokud dohodou nebo následnou smlouvou uzavřenou mezi základní organizací a členem osady není stanoveno jinak.

2.     Má-li vlastník zahrádky, u něhož zaniká členství nebo smlouva o užívání společných zařízení základní organizace, zejména na pozemcích sloužících všem členům osady spoluvlastnický podíl (vzniklý např. při prodeji pozemků osady Pozemkovým fondem ČR rovným dílem mezi členy osady), pak je na rozhodnutí vlastníka pozemku zahrádky, zda svůj podíl převede na kupujícího nebo na základní organizaci.

3.     Zánik uživatelských práv končí:

 1. zrušením, přeměnou nebo zánikem základní organizace ČZS podle § 34 stanov ČZS. Společný majetek je v tomto případě vypořádán podle § 36 a 37 stanov ČZS.
 2. prodejem, darováním, směnou či jiným převodem vlastnických práv k nemovitému majetku člena;
 3. uplynutím sjednané doby podnájmu;
 4. jednostrannou písemnou výpovědí podnájemce;
 5. vystoupením nebo zrušením členství pro neplnění povinnosti člena, vyloučením člena. Skončením členství v ZO ČZS bývalý člen ztrácí právo na užívání zahrádky a společných zařízení;
 6. výpovědí, popřípadě okamžitým zrušením podnájemní smlouvy v případech, kdy člen užívá zahrádku k jinému než sjednanému účelu, nebo zahrádku neužívá vůbec, v případě závažného porušení osadního řádu, pokud předchozí upozornění ZO ČZS k nápravě byla neúčinná;
 7. vyvlastněním pozemku z důvodu veřejného zájmu;
 8. zánikem nájemního vztahu mezi za ČZS a vlastníkem pozemku;
 9. na základě rozsudku o vypořádání společného jmění manželů;
 10. úmrtím.
 11. Při zániku užívacího práva k zahrádkářskému dílci nemá člen, popřípadě dědic nárok na náhradu za práci vykonanou na společných zařízeních.

4.     V souvislosti s ukončením nájmu či podnájmu zahrádky dosavadní člen osady jím vybudovaná zařízení dobrovolně odklidí, pokud se nedohodne o odprodeji novému uživateli. Před ukončením užívacích práv je dosavadní člen osady povinen uhradit všechny závazky, které pro něj u užívání zařízení vyplynuly.

VI

Závěrečná ustanovení

1.     Osadní řád je závazný pro každého člena ZO ČZS Cholupice II i uživatele zahrádky a společných zařízení v zahrádkové osadě.

2.     Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS a jeho publikací,  

      aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové ZO ČZS Cholupice II.

3.   Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí.

 

Osadní řád byl schválen členskou schůzí ZO ČZS Cholupice II dne 6. dubna 2019.

Vypracováno leden 2019.

                     Pavel Skok                                                              Věra Böhmová

            předseda základní organizace                                          tajemnice výboru základní organizace