O nás

Něco málo z historie vzniku Českého zahrádkářského svazu v Opočně.

Stát se zahrádkářem znamená objevovat nový svět plný radosti z poznávání přírody. Takové předsevzetí jistě měli lidé, kteří zakládali v roce 1946 zahrádkářskou kolonii, jak se tehdy říkalo „Za zbrojovkou“. Konec druhé světové války vlil do každého z nich novou chuť do života, nadšení a podnikavost. Jak uvádí ve svých vzpomínkách první předseda ovocnářské organizace pan ing. František Stodola, získali tento pozemek od MěNV v Opočně a rozhodli se založit ovocnářské a zelinářské družstvo. Cílem bylo odborně ovocnařit, vybudovat sklepy na uskladnění ovoce, méně kvalitní ovoce průmyslově zpracovávat, navíc to vše spolu s chovem králíků a drůbeže vydatně obohatilo poválečný jídelníček.

Pozemek byl rozdělen na 49 dílů, které byly okamžitě rozebrány. Celý prostor bylo třeba oplotit, sebrat kamení, zúrodnit zem a nakonec vysázet stromy. Těch se tehdy koupilo za 71 000,- Kč a v dalších letech se výsadba doplňovala.

V roce 1961 změnilo družstvo svůj statut a vznikla kolonie Československého zahrádkářského svazu. Předsedou se stal pan Josef Bednář. Zahrady však trpěly suchem, a proto se v roce 1962 vybudoval povrchový vodovod. V roce 1972 byl předsedou zvolen pan Václav Musil. Za jeho předsednictví žila kolonie myšlenkou výstavby moštárny. Naskytla se možnost získat vhodný objekt v Podzámčí a tak tento úkol převzala do svého plánu Městská základní organizace Čsl.svazu zahrádkářů.

V roce 1972 byl do čela kolonie zvolen Jiří Dudek. Vodovod byl zaveden do země a jeho hlavní větev se až doposud nemusí zavírat. Jednoduché oplocení se přestavělo na plot s podezdívkou. V roce 1988 byl schválen záměr na výstavbu hospodářské budovy, ve které měly být sklepy a sklady. O její uvedení do provozu se velkou měrou zasloužil předseda Ladislav Erlebach, který byl zvolen do funkce v roce 1998. Stavba byla započata v roce 1990 a zkolaudována v roce 2000. Zákl. org. ČZS v čele s předsedou Ladislavem Hrnčířem přispěla k jejímu dokončení financováním některých závěrečných prací a zakoupením vybavení. Vzhledem k tomu, že ZO ČZS je právním subjektem, budova a pozemek pod budovou je vlastníkem všech zahrádkářů v Opočně.

V roce 1999 vstoupil v platnost zákon č.95/99 Sb., a to o podmínkách převedení zemědělské půdy do soukromého vlastnictví. Nejasnosti o vlastnictví pozemku v roce 2001 prodloužily nájemní vztah s Pozemkovým fondem o 10 let, avšak po té byla podána žádost o koupi pozemků pod chatami a zároveň zapsání těchto staveb do katastru nemovitostí.

Přes některé nejasnosti bylo vše dokončeno včas a tak mohl být Český pozemkový fond požádán o odprodej pozemků, jehož podmínkou bylo členství kupujícího v ČZS. Převodu pozemků se věnoval Ing. Petr Hrnčíř. Díky jeho pomoci byl prodej brzy uskutečněn. Tím, že vznikla nová vlastnická práva k půdě, musela být vypracována i nová organizační struktura osady ladící s danými právními předpisy. Proto byla na výroční schůzi dne 3. 4. 2005 ustanovena skupina, která připravila pro vlastníky pozemků stanovy a osadní řád.

Existence a prosperita zahrádkářské osady byla založena na práci dobrovolných funkcionářů a obětavých členů – brigádníků, kteří věnovali své síly a čas pro zdar společné věci. Krásný vzrostlý sad, který se dnes na jejích pozemcích rozkládá a který tolik obohacuje krajinu kolem Opočna, zůstane trvalým památníkem lidí, kteří s nadšením věnovali své síly, svůj volný čas a schopnosti myšlence zahrádkářské činnosti.

Možná že zahrádkářů v původním slova smyslu ubývá, ale doufejme, že „naše zahrádka“ bude dál sloužit jako oáza klidu a pohody.

Místní organizace, tehdy Československého zahrádkářského svazu byla založena k 1.2.1958. a měla 67 členů. Průkopníkem a organizátorem se stal pan učitel Josef Šeda. V čele zahrádkářů stál 20 let. Prvním předsedou byl Ladislav Vintera. Během dvou let se zahrádkáři rozrostli na 85 členů. V každém případě se musíme zmínit o dlouholetém předsedovi zahrádkářského svazu panu Františku Komárkovi, který byl předsedou od roku 1965 do roku 1989. V této celkové době ho po jednom volebním období vystřídali v letech1967 a 68 pan Ladislav Zemánek a v letech 1972 a 73 pan Josef Králíček. V roce 1988 byl vyznamenán za dlouholetou činnost. Po panu Komárkovi dlouhá léta pokračoval ve vedení organizace pan Ladislav Hrnčíř, absolvent zahrádkářské akademie v Lednici. V průběhu svého života prosazoval v zahrádkaření odbornou činnost nejen pro nás v Opočně, ale pro celý okres Rychnov nad Kněžnou.

Činnost kolonie a zahrádkářů na Opočně se navzájem prolíná. Vždy našli nějakou společnou cestu. Nutno podotknout, že to nebylo pokaždé jednoduché. Určitě se musíme zmínit o velice pěkných výstavách na zámku nebo v jiných prostorách, jako byl Letohrádek, dřívější mateřská školka a v posledních letech výstavy ve společenské budově v prostorách kolonie. Vybudování moštárny také určitě nebylo lehké, ale o tom v jiné kapitole – moštárna.

Podle paní Ctislavy Novotné zpracoval a doplnil Radomír Hyjánek.