Informace z výborových schůzí 2019

 

Leden 2019

Přítomni: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Benedová, Růžičková, Krejčí, Láznička

Omluveni: Syrovátka Petr

 

Program:

1) Hodnocení silvestra

2) Příprava VČS

3) Různé

 

Ad 1) Hodnocení silvestra

Účast 31 osob, hudba výborná a dobrá volba písní, takže se zpívalo i více tancovalo – bylo i více místa.

 

Ad 2) Příprava VČS

Schůze výboru budou opět v úterý. Program rozešle př. Láznička i s aktuálním stavem členů.

VČS bude 16. 3. 2019 od 16 hod. Loňský dárek semen neměl velký ohlas. Návrh na semena různých druhů rajčat, které by v kbelících mohli být zajímavostí při výstavě v září – neschváleno. Prošel návrh na rozdání semen slunečnice a vysazení členy vypěstovaných sazeniček podél cesty.

Návrh členů do výboru: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Syrovátka Petr, Benedová Věra, Pečmanová Hana, Láznička Petr, hospodář Krejčí Pavel.

Revizní komise: Tvrdek Václav, Syrovátka David, Farková Ludmila

Zpráva o činnosti za rok 2018 – př. Syrovátka Milan

Zpráva o činnosti za volební období – př. Syrovátka Milan dle jednotlivých zpráv o činnosti

Návrh rozpočtu – připraví př. Láznička s př. Benedovou

Občerstvení: kuřecí řízky se salátem

 

3) Různé

 

Žádost p. Kůse, stěhuje se do Borovanské a požádal o možnost prozatímně umístit 4 úly se včelama na pozemku ČZS u potoka. Výbor schvaluje.

Přihlášení do projektu Dotačního programu města České Budějovice na podporu životního prostředí na rok 2019 s činnostmi pro děti, zahrádkáře a širší veřejnost – výbor schvaluje přihlášku s předběžnou náplní. Přihlášku doplní př. Syrovátková Marie a př. Růžičková Martina do začátku února. Odevzdání na magistrát do 4. 2. 2019.

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 5. 2. 2019 v 18. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

Únor 2019

Přítomni: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Benedová, Krejčí, Láznička, Tvrdek

Omluveni: Syrovátka Petr, Růžičková

 

Program:

1) Akce

2) Příprava VČS

3) Různé

 

Ad 1) Akce

Proběhla revize hasících přístrojů.

Na magistrát města odbor životního prostředí podán návrh grantu s rozpočtem 111 000 Kč a spoluúčastí 10 %.

 

Ad 2) Příprava VČS

VČS bude 16. 3. 2019 od 16 hod.

Program: Zahájení, volba mandátové a návrhové komise a volební komise.

Zpráva o činnosti výboru za rok 2018. Shrnutí činnosti ZO za celé volební období od března 2014 –SyrovátkaM

Zpráva o hospodaření za rok 2018 a zpráva revizní komise. – Tvrdek , Návrh rozpočtu na r. 2019.- Láznička

Volba předsedy, výboru ZO, člena do územní rady a revizní komise.

Diskuse a podněty k další činnosti. Informace o dotacích na dešťovou vodu

Usnesení, závěr. Občerstvení (kuřecí řízky)

Přednáška „Jablka“ - přítel František Melounek

Pozvánky zajistí Láznička, rozeslání vzdálenějším členům Růžičková

Návrh na promítání zakoupeného DVD Ovocnářské školení od 15.00– domluví Syrovátka Milan

Návrh členů do výboru: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Syrovátka Petr, Benedová Věra, Vaňata Jaroslav, Láznička Petr, hospodář Krejčí Pavel.

Revizní komise: Tvrdek Václav, Syrovátka David, Farková Ludmila

 

3) Různé

Domluven termín revize před schůzí výboru v březnu.

Návrh na úpravu cen po diskusi odsouhlaseno:

- moštování 4 Kč/kg . Členové po prokázání zaplacení známky - výhoda pro prvních 40 kg (cca 2 pytle jablek)

- mytí jablek zvlášť

- pronájem členové a spřátelené zájmové organizace 500 Kč/den, ostatní 1000 Kč/den

- spotřeba energií zvlášť

Návrh na uspořádání karnevalu kdo si jej vezme na starost?

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 5. 3. 2019 v 18. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

Březen 2019

Přítomni: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Benedová, Růžičková, Láznička

Omluveni: Syrovátka Petr, Krejčí

 

Program:

1) Příprava VČS

2) Finance

3) Různé

 

Ad 1) Příprava VČS - 16. 3. 2019 od 16 hod

Pozvánky rozeslány. Malé pytlíčky na semena obstarány.

Na přípravě občerstvení se budou od 13 hod podílet př. Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Benedová, Pečmanová, Tvrdková, O. Vaňatová, Vl. Vaňatová.

Od 15 hod poběží promítání DVD o řezu stromů

Přednáška - došlo ke změně přednášejícího – př. Tuček

Letos dostane př. Předota vyznamenání od územního sdružení. Bylo by dobré domluvit předání na naší schůzi – př. M. Syrovátka

Revize proběhla v pořádku.

 

Ad 2) Finance v r. 2018, návrh rozpočtu na 2019

r. 2018 : zisk 21 600Kč

Plnění rozpočtu v r.2018

Výdaje celkem za r 2018: plán 52 640 Kč skutečnost 71 977,0 Kč

Výdaje                              Plán           Skutečnost 2018     Plán 2019

Nákup členských známek 3 500 Kč      3 600,0 Kč              3 300 Kč

Elektřina , plyn, voda      21 000 Kč     18 817,0 Kč            21 000 Kč

Mzdy za moštování        15 000 Kč      38 658,0 Kč           15 000 Kč

Organizační náklady      13 140 Kč      10 902,0 Kč           12 140 Kč

Spoluúčast grant                                                                12 000 Kč

Z toho se sníží Společenská činnost-výročí,odměny ze 4 000 Kč na 3 000 Kč

Plán na r. 2019 výdaje 63 440 Kč

Příjmy za r. 2018 plán 49 600 Kč skutečnost 93 593,06 Kč 

Plán na r. 2019 podobný jako loni  + grant:   plánovaná ztráta 16 040,- Kč

hospodaření bude opět záviset na úrodě a zda budeme schopni zajistit obsluhu lisu

 

3) Různé

Soutěž Mladý zahrádkář – naše kolo 25. 4. př. Syrovátka David a Syrovátková Marie

Na územním sdružení bud územní kolo 17.5. Drobné odměny pro první tři zajistí př. Syrovátka Milan

Škola požádala o pomoc při ozvučení akce 29.3. př. Syrovátka Milan

Uskutečnil se pronájem klubovny pro Ženy dne 1. 3. 2019

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 1. 4. 2019 v 19. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

Duben 2019

Přítomni: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Benedová, Syrovátka Petr, Láznička

Omluveni: Krejčí

 

Program:

1) Hodnocení VČS

2) Grant

3) Přijímání nových členů

4) Různé

 

Ad 1) Hodnocení VČS

Průběh dobrý. Hodnocení jako úspěšná. Upoutávka promítání DVD o řezu stromů nešlo sledovat povídání. Lepší byl dokument o Šumavě. Přednáška byla dobrá. Přednášející př. Tuček byl požádán o praktickou ukázku řezu na našich stromech, která se uskuteční dne 9. 4. v areálu od 15.30 hod.

Občerstvení bylo hodnoceno kladně. Poděkování všem, kteří se na něm podíleli.

Volby bez problémů. Rozdělení práce ve výboru. Hospodář - pokladník Benedová. Jednatel Láznička.

Místopředseda Syrovátka Petr. Společenská činnost, mládež Syrovátková Marie.

Revizní komise předseda Tvrdek.

 

Ad 2) Grant

Bylo potvrzeno získání grantu od Magistrátu města v celkové částce 99 000 Kč.

 

Ad 3) Přijímání nových členů

Za člena naší organizace byl jednomyslně přijat př. Václav Zumr z Nemanic.

 

Ad 4) Různé - akce

Soutěž Mladý zahrádkář – naše kolo 24. 4.

Brigáda - plení záhonků někdy v týdnu od 8. 4.

Ukázka řezu na našich stromech - dne 9. 4.

Pálení čarodějnic 30. 4.

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 7. 5. 2019 v 19. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČZS Nové Hodějovice, konané dne 16. 3. 2019

Přítomno: 30 členů

Program: Zahájení, volba mandátové a návrhové komise a volební komise. Zpráva o činnosti výboru za rok 2018. Shrnutí činnosti ZO za celé volební období od března 2014. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a zpráva revizní komise. Návrh rozpočtu na r. 2019. Přijímání členů. Volba předsedy, výboru ZO, revizní komise a zástupce do územní rady. Diskuse a podněty k další činnosti. Usnesení, závěr. Občerstvení. Přednáška.

 1. VČS zahájil jednatel př. Láznička přivítáním všech členů a hostů, zejména př. Šusterové za územní sdružení a př. Tučka. Poté byl schválen program a zvolena návrhová komise pod vedením př. Pečmana a volební komise pod vedením př. Růžičkové.

 2. Předseda př. Milan Syrovátka seznámil s činností výboru organizace v minulém roce. Proběhlo základní kolo mladých zahrádkářů za účasti 6 dětí. Tři nejlepší postoupili do územního kola, kde se umístil na 3. místě Syrovátka Pavel a na 5. místě Plocková Dagmar. Přípravě dětí se věnovali nejvíce př. Syrovátková Marie, Tvrdková Jiřina.

  10. 4. 2018 proběhla ukázka řezu ovocných stromů v našem areálu pod vedením př. Borovanského. 29. 4. se v areálu ZO proběhla akce Pálení čarodějnic s opékáním buřtů a se stavbou májky za účasti 6 dětí a 21 dospělých. Povedlo se zorganizovat akce 2. 6. návštěvu pěstitele citrusů a kaktusů p. Tylšlera v Komařicích za účasti 15 lidí a 25. 8. společná návštěva 3. mezinárodní výstavy mečíků v Neznašově. Naše tradiční výstava proběhla ve dnech 6. – 10. 10. 2018.

  Moštování bylo zahájeno dne 20. 8. 2018 pod vedením př. Václava Tvrdka. Za srpen bylo zpracováno 2 017 kg, v září 12 525 kg a v říjnu 11 140 kg, takže celkem bylo zmoštováno 25 682 kg ovoce.

  Povedlo se opět zorganizovat společné rozloučení s rokem 2018 dne 29. 12. 2018 za účasti 31 přátel.

  Na závěr poděkoval všem, kteří se účastnili brigád při úpravě a úklidu areálu. A připomněl změnu termínu tradiční výstavy již v září 14. 9. – 18. 9. tak, aby naše výpěstky nezmrzly tak jako loni.

 3. Předseda př. Milan Syrovátka připomněl činnost organizace za uplynulých 5 let.

  Všem jubilantům bylo popřáno k výročí písničkou v rádiu a osobním blahopřáním zástupcem výboru.

  Povedlo se nám pozvat a zaplatit lektory k zajímavým přednáškám o Novohradských horách, společně s Klubem turistů a př. Peltánem pak k 750 letům města České Budějovice přednášku O moderní architektuře ve městě. V rámci členských schůzí jsme vyslechli nejen informaci o zákonném postupu při kácení stromů v zahradě a mimo ni od Ing. Kiriana z odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, ale také přednášky př. Zahradníka o sloupových ovocných stromech, př. Dvořáka o Problematice pěstování brukvové zeleniny i s ochutnávkou tuřínu, př. F. Nováka na téma meruňky a broskve. Proběhly i další přednášky o pěstování brambor česneku, konopí.

  V rámci členské schůze jsme si připomněli výročí založení ČZS promítnutím filmového šotu vytvořeného z iniciativy ústředí a rovněž jsme si připomněli naše akce díky videu př. Vaňaty sestřihaného z jím pečlivě dokumentované naší činnosti.

  Každoročně pořádáme výstavu našich výpěstků a dále je poskytujeme na výstavu SZTŠ.

  Tradicí se stalo i stavění májky dokonce pro děti i s pálením čarodějnice a rovněž předsilvestrovské posezení, i když se nepovede pořádání každým rokem. Podařilo se uspořádat posezení členů dne 29. 8. 2015 při příležitosti výročí 30 let moštování v Nových Hodějovicích se zkouškou moštování a s grilováním i oslavu 55. výročí založení naší organizace v Nových Hodějovicích dne 17. 6. 2017.

  Společně navštěvujeme vlakem výstavu v Čimelicích. Uskutečnili jsme společné návštěvy zahrady přítele Roubína v Jílovicích s ohromnou sbírkou denivek, ale i mnoha druhů orchideí, návštěvu pěstitele citrusů a kaktusů p. Tyšlera v Komařicích a mezinárodní výstavu mečíků v Neznašově.

  Podařilo se díky aktivitě př. Syrovátkové a př. Růžičkové získat granty v rámci dotací Magistrátu města České Budějovice pro výchovu občanů města Českých Budějovic ke vztahu k přírodě a k ochraně živočichů. Granty jsme získali a úspěšně splnili v letech 2015 a 2017 a opět letos se nám povedlo podat další žádost o grant. Tyto aktivity a akce pro mládež a širší veřejnost nám také umožnily vybavit klubovnu novými židlemi, novými stoly a na okna pořídit žaluzie.

  Rozvinula se spolupráce se školami, pomáháme jim při ozvučení jejich akcí a oni nám zase oživili naši výstavu jejich výtvory.

  Pro mládež pořádáme včelařský kroužek, který vedl př. David Syrovátka a nyní př. Ottová dále pomáhá i př. Marie Syrovátková. Pořádá se vedle každotýdenního kroužku i akce vytáčení medu a víkendové setkání mladých včelařů.

  Díky př. Marií Syrovátkové a př. Borovanského a př. Tvrdkové byla obnovena tradice výchovy mladých zahrádkářů ze zájemců z řad žáků ZŠ v Nových Hodějovicích a jsou pořádána základní kola soutěže Mladý zahrádkář v klubovně, jehož nejlepší účastníci nás pak reprezentují na územním kole soutěže. Pro děti př. Marie Syrovátková uskutečňuje akci Pečení perníčků a Zdobení perníčků.

  Při moštování bylo zpracováno celkem za roky 2014 -2018: 75 461 kg ovoce, v jednotlivých letech: 18 756, 18 552, 8 079, 4 392, 25 682 kg.

  Každým rokem je naše pozornost věnována krouhání jablek a zlepšení provozu lisu ovoce. Naše organizace dostala příspěvek ČZS na úpravu lisu.

  Založili jsme vlastní webové stránky na doméně ČZS. Odkaz na naše stránky má každý člen ve svém členském průkazu. Díky př. Vaňatovi tam jsou nejen informace o aktuálních akcích, ale jsou tam zveřejňována i videa se záznamem z jednotlivých akcí. Od letoška tam najdete i zprávy o schůzkách výboru naší organizace.

  Rovněž poděkoval za činnost všem aktivním členům, díky nimž bylo možno uspořádat takové množství akcí a zejména těm, kteří se obsluhovali v minulých letech náš lis a těm, kteří se věnují péči o děti.

 4. Se zprávou o hospodaření v roce 2018 seznámil předseda revizní komise př. Tvrdek. Hospodaření skončilo ziskem 21 600 Kč, hlavně díky moštování dobré úrody, přitom výdaje činily celkem 71 977 Kč. Dále seznámil s revizní zprávou za rok 2018. Zprávy jsou přílohami zápisu.

 5. Př. Láznička seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2019. Plán je podobný jako loni. Letos navíc počítáme se získáním grantu, jehož výdaje musíme podpořit min. 10 % z našeho rozpočtu. Plán na r. 2019 je bez započtení dotace magistrátu. Plánujeme výdaje 63 440,- Kč a tím ztrátu 16 040,- Kč. Vlastní výsledek hospodaření bude opět záviset na úrodě, a zda budeme schopni zajistit obsluhu lisu a výdaje pokrýt.

 6. Za člena naší organizace byla přijata př. Věra Kotzinová z Roudného.

 7. Po zprávě př. Pečmana za mandátovou komisi a přednesení návrhu na volby předsedy, výboru ZO, revizní komise a zástupce do územní rady př. Růžičkovou za volební komisi, byla z pléna navržena do revizní komise př. Ottová. Předsedou na nové volební období byl znovu zvolen př. Milan Syrovátka, za členy výboru pak byli zvoleni př. Věra Benedová, př. Marie Syrovátková, př. Petr Láznička, př. Petr Syrovátka a př. Pavel Krejčí. Do revizní komise byli zvoleni př. Václav Tvrdek, David Syrovátka, Dana Ottová. Př. Milan Syrovátka byl zvolen delegátem na územní konferenci.

 8. Diskuse:

  Př. Láznička na úvod diskuse provedl vyhodnocení usnesení minulé výroční schůze v r. 2014. Úkoly v usnesení (rekonstrukce lisu, obnova vybavení klubovny, registrace ZO, organizace přednášek, návštěv výstav i jiných zahrádkářů, výchova k ekologii) byly splněny tak, jak bylo uvedeno ve zprávě předsedy někdy i překonány, nicméně je třeba v diskusi nasměrovat další činnosti.

  Př. Láznička stručně seznámil s možnostmi dotace na dešťovou vodu.

  Z diskuse vyplynulo, že je třeba věnovat pozornost dobré funkci lisu, nijak nerozšiřovat možnost odkupu rašeliny a substrátu pro členy, zajistit wifinu pro klubovnu.

 9. Návrh usnesení, který přednesl př. Pečman byl přijat všemi přítomnými členy ZO.

 10. Po občerstvení připraveném našimi aktivními členkami (řízek, bramborový salát a jablkové moučníky) následovala přednáška př. Tučka o ovocných stromech.

   

  Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 7. 5. 2019 v 19. 00 hod.

  Zapsal: Láznička

Květen 2019

Přítomni dne 7. 5. 2019: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Syrovátka Petr, Láznička

Omluveni: Krejčí, Benedová,

Program:

1) Akce

2) Grant

3) Různé

 

Ad 1) Akce

Řez stromů - praktická ukázka dne 9. 4. Účast 10 lidí.

Mladý zahrádkář dne 25. 4. – 8 dětí, nejlepší Pavel Syrovátka. První tři postoupili do územního kola které bude 17. 5. vedoucí Jiřina Tvrdková.

30.4. akce Pálení čarodějnic vzhledem k počasí účast jen 7 lidí, přitom byl připraven kotlíkový guláš a buřty

 

Ad 2) Grant

Naše ZO získala grant od Magistrátu města v celkové částce 99 000 Kč. Smlouva s magistrátem již byla podepsána.

V rámci grantu byly zakoupeny dvě kubíkové nádrže na dešťovou vodu.

Dne 23. 5. 2019 od 15,00 hod. byly v rámci brigády v areálu nádrže na vodu usazeny, byly připraveny záhony na osázení, posekána tráva a odklizena část věcí kolem dřevěné boudy v areálu.

 

Ad 3) Různé

Členské známky, které nebyly vyzvednuty, se pokusí doručit př. Benedová a Láznička

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 4. 6. 2019 v 19. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

Červen 2019

Přítomni dne 4. 6. 2019: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Syrovátka Petr, Benedová Věra, Láznička Petr

Omluveni: Krejčí

Program:

1) Akce

2) Grant

3) Různé

 

Ad 1) Akce

 

Mladý zahrádkář územní kolo dne 17. 5. dětí, z našich nejlepší Pavel Syrovátka 5. místo. Vedoucí Jiřina Tvrdková.

3.6. účast 4 lidí na akci KÚ: „Návštěva přírodních zahrad“ (Radonice, Měšice a Borotín) př. Syrovátková, Benedová, manželé Tvrdkovi

 

Ad 2) Grant

Byly zakoupeny 2 stánky se slunečníky a ozvučení.

 

Ad 3) Různé

K výročí obdržela blahopřání a předplatné časopisu Zahrádkář př. Tichova. Př. Láznička při blahopřání výboru obdržel dárkový balíček.

Př. Milan Syrovátka ozvučel 2. 6. akci Dětského dne na hřišti v Nových Hodějovicích.

Přípravy na naši výstavu:

Byla osazena zatím část připravených políček v areálu. Silné sazenice rajčat, brambor a slunečnic předpěstovali a zasadili manželé Syrovátkovi. Vypěstované plody budou využity při naší výstavě v září. Dále byly zasazeny různé druhy rajčat. Připraveny jsou sazenice cuket a dýní. Do koleček byly zasazeny vzorky bylinek. Ještě je místo pro sazeničky zajímavých druhů zelenin a bylinek našich členů.

Příprava akcí:

Brigáda cca v polovině měsíce června.

Ozvučení akce ke konci roku - př. Syrovátka Milan

Údržba políček průběžně

Úprava ložiska u moštosběrného kola lisu – př. Krejčí během července

Další úprava čerpadla lisu pro zvýšení průtoku oleje – předběžná domluva př. Syrovátky s p. Mileretem

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 2. 7. 2019 ve 20. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

 

 

srpen 2019

Přítomni dne 6. 8.: Syrovátka Milan, Syrovátka Petr, Benedová Věra, Láznička Petr

Omluveni: Krejčí, Syrovátková Marie

Program:

1) Akce proběhlé

2) Grant

3) Různé: příprava akcí

 

Ad 1) Akce proběhlé

 

Péče o záhony a údržba areálu.

Připojení k internetu v moštárně – WIFI. Název: „mostarna“ a heslo pro tento rok bude na nástěnce v moštárně.

 

Ad 2) Grant

Probíhá dle plánu

 

Ad 3) Různé - Příprava akcí

Návštěva výstavy v Čimelicích 22.8. příp. 23.8. domluví M. Syrovátková. Nebude hromadný lístek – všichni jsou důchodci.

Brigáda koncem měsíce příprava na moštování a výstavu.

Úprava lisu – zatím stále jen domluvena.

Moštování povede Marie Syrovátková, pomocníci u lisu Schafelhofer, Šober, občasná výpomoc Pečman.

Výstava: příprava pozvánek - rozneseme po celých Nových Hodějovicích

3. 9. schůze výboru – příprava klubovny –stoly, židle

Ve čtvrtek 12. 9 . příprava klubovny – zdobení, venkovní stánky možnost nechat výpěstky

Pátek 13. 9. úprava motivu a aranžování přinesených výpěstků.

Prosíme o větší aktivitu všechny členy. Přineste ukázat ostatním co se Vám podařilo.

 

Termín příští schůze výboru ZO ČZS: 3. 9. 2019 v 19. 00 hod.

Zapsal: Petr Láznička

Doplněno 27. 8.: Vzhledem ke zraněním je nutná výpomoc na občasný záskok. Prosíme, ozvěte se, kdo by byl schopen zvládnout pomoci u lisu alespoň 1 x za měsíc

 

září 2019

Přítomni: Syrovátka Milan, Syrovátková Marie, Syrovátka Petr, Benedová Věra, Láznička Petr

Omluveni: Krejčí

Celkem:
Dnes:
On line:
60460
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice
370 08, České Budějovice, č.zo: 201013, IČO: 685 44 375
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.