Aktuality

Vážení přátelé!
Vítáme Vás na internetových stránkách ZO ČZS Nová Osada. Naší snahou je, aby se Vám stránky líbily, abyste zde našli aktuální informace o dění nejen v naší ZO, ale i v našem městě, abyste zde našli užitečné rady pro zahrádkáře, v neposlední řadě i informace se zahrádkářskou a společenskou tématikou. Na prvním místě je zařazen oddíl Aktuality, kde naleznete aktuální informace o dění na Osadě i zajímavé všeobecné informace z děčínského regionu i z dalších proveniencí.
Stránka  Články, obsahuje jednotlivé články, které svým rozsahem jsou vlastně dalšími samostatnými stranami. Tento oddíl je určen pro informace o významných událostech. Do každého článku lze vložit galerii.< /li> V oddílu Náš tým se seznámíte s volenými a dalšími funkcionáři naší ZO. Uvítáme Vaše názory, připomínky i rady, které můžete sdělovat v oddílu Kniha návštěv a v rámci diskusního fóra v oddílu Diskuse, podněty.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku nebo chcete zveřejnit inzerci jiného druhu, nevkládejte informace do menu "Diskuse, podněty“, tento oddíl není určen k inzerci.  Nabídky či poptávky inzertního charakteru v tomto oddílu  budou odstraněny, využijte menu inzerce. Zadávat klasické inzerce se třemi rubrikami: Nabídka, Poptávka, Různé, můžete v oddílu Inzerce. Ke zlepšení naší činnosti přispívá i oddíl Anketa, kde lze hlasovat na zadaná témata a vyjádřit tak svůj názor na ně. V oddílu Akce se dozvíte o aktuálních termínech důležitých akcí v rámci ČZS a naší organizace a v oddílu Odkazy naleznete důležité a potřebné dokumenty z archivu naší ZO ke stažení, emailové, případně poštovní adresy organizací a institucí.   Redakční systém je doplněn o stránku  Rezervace, která má sloužit především ZO, které provozují moštárnu nebo palírnu. Na rezervační stránce se do připravených časových úseků přihlásí zájemci o zpracování a pak mohou být vyřízeni přednostně. V oddílu Galerie naleznete obrazovou dokumentaci z naší Osady a z akcí pořádaných organizací.  

V dalším menu  jsou zařazeny důležité informace, odkazy a dokumenty týkající se naší organizace. Prosíme, aby konverzace v přístupných oddílech byla vedena korektně a slušně. Neetické příspěvky budou neprodleně zmazány!

  Výbor ZO ČZS Nová Osada (administrátor)

předchozí následující

 
 

Úprava členského příspěvku ČZS

Úprava členského příspěvku

Organizace zahrádkářů organizují pro své členy zájezdy, exkurze, besedy, výstavy, přednášky, školení, akce pro děti a mnoho dalších činností. Obdobně postupují na oblastní a celostátní úrovni. K tomu využívají peníze ze členských příspěvků.

V důsledku inflace však klesá kupní síla peněz a tím i členských příspěvků. Věci a služby, které pro činnost nakupujeme, jsou stále dražší. Postupný úbytek členů vede k poklesu příjmů za členské příspěvky. Pokud chceme naši bohatou činnost zachovat, musíme získat další finanční prostředky. Jedinou možností je zvýšit členský příspěvek.

Prostředky získané z členských příspěvků by v prvé řadě měli sloužit na činnost a proto je ke zvýšení i rozdělení členského příspěvku přistupováno s ohledem na podporu aktivní činnosti na všech úrovních ČZS. Po řadě různých variant a diskusí předložila HFK představenstvu ČZS návrh, který byl na zasedání PČZS projednán a upraven do finální podoby, která je předkládána republikové radě ke schválení.

I. Výše a termín platnosti zvýšení členského příspěvku

 1. Výše členského příspěvku 150,- Kč ročně
 2. Termín účinnosti od roku 2020

 

 

II. Dělení členského příspěvku a jeho podíly pro ZO, ÚS a RR

 1. Souhrnné rozdělení členského příspěvku 150,- Kč
  1. Podíl pro ZO/SZO je 50,- Kč (zvýšení ze současných 40,-Kč)
  2. Podíl pro ÚS je 40,- Kč (zvýšení ze současných 30,- Kč)
  3. Podíl pro RR je 37,- Kč (zvýšení ze současných 25,- Kč)
  4. Podíl do Fondu rozvoje ČZS 7,- Kč (zvýšení ze současných 4,-Kč)
  5. Podíl do Rizikového fondu ČZS 1,- Kč (zůstává stejná výše)
  6. Podíl do Fondu aktivity ÚS ČZS 15,- Kč (nově zřízený fond)
 2. Podíl pro ZO/SZO je stanoven na 50,- Kč
  Podíl z členské známky pro ZO/SZO ve výši 50,- Kč. Tento podíl zůstává přímo v rozpočtech ZO/SZO a měl by být použit na činnost a aktivitu ZO/SZO
 3. Podíl pro ÚS je stanoven na 40,- Kč s možností čerpání dalších 15,-Kč z Fondu aktivity ÚS ČZS. Celkem může ÚS získat podíl až 55,- Kč
  Podíl z členské známky pro ÚS se skládá za dvou částí:
  1. Přímo vyplácený podíl ve výši 40,- Kč z každé zaplacené členské známky v působnosti ÚS, dle dosud platných pravidel pro vyplácení podílu ÚS
  2. Podíl ve výši až 15,- Kč vyplácený z Fondu aktivity ÚS ČZS při splnění stanovených podmínek pro jeho vyplacení, viz bod III.
   Základní podíl z členské známky slouží pro zajištění činnosti ÚS (provoz kanceláří, nájmy, energie, služby), ale hlavně pro zajištění servisu a obslužnosti pro ZO v působnosti ÚS a vytváření podmínek pro rozvoj zahrádkářské činnosti v daném regionu vůbec. Zvýšený podíl z členské známky až do výše 15,- Kč je možno čerpat při splnění stanovených podmínek a v souladu se Statutem Fondu aktivity ÚS ČZS na činnost nad rámec obvyklých aktivit, které slouží ke zvýšené aktivitě ÚS nejen uvnitř ČZS, ale hlavně navenek činností, která pomáhá k propagaci a zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách ČZS.
 4. Podíl pro RR ČZS je stanoven na 37,- Kč
  Podíl z členské známky pro RR je stanoven na 37,- Kč a slouží pro zajištění činností RR a chodu Ústředí ČZS po stránce organizační, metodické, ekonomické, odborné a administrativní pro ÚS, ZO i členy ČZS.
 5. Podíl odváděný do Fondu rozvoje ČZS činí 7,- Kč
  Fond rozvoje ČZS byl zřízen na pomoc ÚS a ZO/SZO, které se dostanou do tíživé finanční situace a pomocí tohoto „Fondu „jim mohou být na základě řádné žádosti a za stanovených podmínek vypláceny příspěvky.
 6. Podíl odváděný do Rizikového fondu ČZS činí 1,- Kč
  Rizikový fond ČZS byl zřízen na pomoc ÚS a ZO/SZO, které se vlivem živelných nebo přírodních katastrof dostanou do nečekaných finančních potíží, které lze na základě žádosti vyřešit pomocí příspěvků z tohoto „Fondu“.
 7. Podíl odváděný do Fondu aktivity ÚS ČZS činí 15,- Kč
  Tento nově vzniklý „ Fond“ slouží k podpoře aktivit jednotlivých ÚS, které mohou při splnění podmínek stanovených Statutem Fondu aktivity ÚS ČZS získat finanční prostředky na krytí nákladů spojených s aktivitou, kterou není možno v plné míře podpořit z dotací z MZe ani jiných dotačních titulů. Kritéria pro vyplacení zvýšeného podílu jsou nastavena tak, aby všechna ÚS měla stejnou možnost k jejich dosažení. Jsou stanoveny tři okruhy činností, které se budou vyhodnocovat. Každé ÚS má již nyní povinnost zasílat do 31. března následujícího roku Přehled o činnosti, který bude rozšířen o hodnotící formulář aktivit, který bude každé ÚS vyplňovat samo a následně zasílat na ústředí ČZS. Zvýšený podíl bude vyplácen na základě vyhodnocení aktivit v předchozím roce.

 

 

 

vložil: By, 4. 1. 2020 (9)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
111622
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nová Osada, Děčín 7, Chrochvice
405 02 Děčín 7, Chrochvice, č.zo: 402022, IČO: 712 202 32, tel. +420775743212, mail: novaosada@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.