OCHRANA ROSTLIN

  Text ochrany rostlin byl převzat od ÚS ČZS Uh. Hradiště.

Březen

 Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. Deltastop CP), žluté lepové desky ke sledování náletu vrtule třešňové a mšic a konečně  bílé lepové desky k registrace náletu pilatek na slivoně a na jabloně..

Po oschnutí půdy je třeba dokončit úklid spadaného listí. Pokud nejsou listy poškozeny minujícími škůdci, zapravíme je do půdy, případně zkompostujeme.

V březnu je nejvyšší čas vyvěsit nové a vyčistit staré budky pro ptactvo.

Nejpozději během předjarního řezu musí být ze stromů odstraněny i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliovou hnilobou plodů, dále odstraněny letorosty, případně konce letorostů u jabloní napadených padlím a konce letorostů angreštů napadených hnědým padlím angreštu. Připomeňme si starou pravdu, že samotný předjarní řez slouží nejen k regulaci násady, ale i k omezení výskytu a šíření houbových chorob. Je to také tím, že řezem zajistíme dostatečnou vzdušnost a osvětlení korun stromů.

Při předjarní prohlídce při integrovaném způsobu ochrany u profesionálních velkopěstitelů ovoce je povinností každoročně vyhodnotit množství přezimujících škůdců. Potřeba chemické ochrany se pak stanovuje na základě zjištění počtu vajíček, larev a dalších přezimujících stadií škůdců (vajíček mšic na jádrovinách a peckovinách, dále vajíček svilušky ovocné a  píďalky podzimní, štítků štítenky zhoubné a čárkovité, housenek v zámotku pupenových a slupkových obalečů, vajíček mery jabloňové, a molovky pupencové a štítků puklice  švestkové). K ošetření výsadeb u velkopěstitelů se přistupuje pouze tehdy, jestliže se zjistí u některého či u více přezimujících škůdců výskyt překračující ekonomický práh škodlivosti (EPŠ). Pro zahrádkáře uvádím hodnocení napadení škůdci až v období, kdy je většina přezimujících škůdců vylíhnutá a při prohlídce dobře patrná a to tak že se pouze u jádrovin přehlíží květní a listové růžice. Orientační kritická čísla EPŠ jsou stanovena tak, když na sto růžic zjistíme deset a více jedinců mšice jabloňové nebo jedna růžice napadená mšicí jitrocelovou, sto a více larev mery jabloňové, čtyři a více housenek píďalek, tři a více housenek pupenových obalečů (růžička listová je sbalená a opředená) a tři a více brouků květopasa jabloňového na sto poupat. Soudím že tento jednoduší způsob zjišťování EPŠ je vyhovující i pro zahrádkáře.

Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami, případně kmeny poškozené hlodavci. Mně samotnému se osvědčil po zimě na Vysočině, kdy napadlo velké množství sněhu a kmeny i větve byly poškozeny zajíci, přípravek Aversol pasta. Je registrován na lesní a okrasné dřeviny, obsahuje však 3,75% účinný fungicid thiram, který samotný se běžně používá v ovocnářství. Tento přípravek je registrován jako repelent k zabránění okusu zvěří. Další podobný přípravek Pellacol suspenze, který obsahuje 12% thiramu, je registrován nejen jako repelent ale i k hojení a zacelování ran poškozených kmenů a krčků stromů zvěří a myšovitými hlodavci. Nově je povolen i v ovocných školkách a v ovocných sadech. Nátěr či postřik je třeba provést co nejdříve po poranění. Používám k tomu fortifikovanou Aversol pastu, kterou zhotovuji tak, že do jednokilového balení navíc přidávám a rozmíchávám Thiram Granuflo v dávce 30g.

Na rybízu odřežeme suché větvičky poškozené housenkami nesytky rybízové a především obíráme a pálíme nápadně zvětšené pupeny napadené vlnovníkem rybízovým. Při silnějším napadení ostříháme větvičky pod nejníže postiženým pupenem. Při výskytu tohoto onemocnění navíc vždy provedeme před květem při teplotě nad 18 °C postřik akaricidem dodávaným na trh v zahrádkářském malobalení - Nissorun 10 WP v 0,07% koncentraci.

Koncem února, nejpozději v březnu, těsně před rašením uskutečníme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky na bázi mědi (např. Kuprikol 50 nebo 250 SC, Champion 50 WP, Korzar nebo Flowbrix). Toto ošetření má mnohočetný příznivý vliv:

U broskvoní je to optimální termín ošetření v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na jednotlivých větvičkách. Bývá to obyčejně tehdy, když na lískových keřích práší jehnědy. U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoně a suché skvrnitosti listů broskvoně. Toto opatření rovněž působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu Psedomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma), což způsobí omezení výskytu korových nekróz spojených s klejotokem.

U dalších peckovin může toto ošetření bránit výskytu puchrovitosti slivoně, dále též korovým nekrózám peckovin a může částečně omezit i vznik tzv. mrtvice u meruněk.

U jádrovin omezíme tímto postřikem výskyt nektriové korové nekrózy a výskyt strupovitosti. Postřik je třeba provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7° C. Použijeme k tomuto ošetření zásadně přípravky na bázi mědi čili buď Kuprikol 50, Champion 50 WP, Korzar  nebo Flowbrix..

Kulturu jahod očistíme od starých zaschlých a nemocných listů, jahodník přihnojíme a ošetříme přípravkem Vertimec 1,8 EC proti roztočíku jahodníkovému a pomocí přípravku Ortiva proti chorobě, která se v poslední době vyskytuje stále častěji a která na plodech dělá propadlé nahnědlé hnilobné skvrny a někdy i malé tmavé skvrny na řapících a čepelích listů. Má název antraknózová skvrnitost jahodníku..

Při vlhkém a chladném jaru, kdy se zpomaluje i rozvoj vegetace, je nutné pokračovat až do začátku kvetení v ochraně broskvoní proti kadeřavosti. K opakovanému ošetření broskvoní použijeme prakticky už jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec, Thiram Granuflo. V tomto roce zahrádkáři již nemohou aplikovat přípravky typu Delan. Je to způsobeno tím, že přípravek Delan 750 SC má ukončenou registraci a zahrádkáři mohli zásoby spotřebovat do 31.5.2017. Delan 700 WDG a 70 WG u kterých byla prodloužena registrace až do roku 2022 je povolen pouze pro profesionální uživatele. Též nově registrovaný (7.10.2015) Delan Pro s prodlouženou registrací do roku 2022 je určen pouze pro profesionály a navíc s použitím jen pro řešení strupovitosti jádrovin.

Každoročně je bezpodmínečně nutné provést preventivní postřiky proti hnědému padlí angreštu. Pro první ošetření (již před květem angreštů) se nyní doporučuje použít přípravek na bázi síry Kumulus WG a k ošetření po odkvětu si ponecháme k opakovanému použití strobilurin Discus.

V březnu navíc obnovujeme lepové pásy na kmenech ovocných stromů. Na kmeny jabloní připevňujeme lapací pásy z vlnité lepenky k pozdějšímu nalákání housenek obaleče jablečného.

Zákeřná mera skvrnitá se na hrušních objevuje především ve velkovýrobě u profesionálních sadařů. U zahrádkářů tomu bývá výjimečně. Pokud by se však tato objevila i ve vašem sadu v minulém roce, pak je třeba zahájit proti ní ochranu již v březnu. V sadu totiž začíná létat již koncem února a v průběhu března. Pohlavně zralé samičky kladou vajíčka ve dnech, kdy jsou maximální denní teploty 10 °C či více stupňů. Vrchol kladení vajíček je v dubnu a květnu. V ochraně proti meře je třeba především zabránit předčasnému vykladení vajíček (provést tzv. synchronizaci kladení) a dále při ochraně použít přípravky maximálně šetřící predátory mer (dravé ploštice, parazitické vosičky, slunéčka a škvory aj.). Největším problémem při ochraně proti merám na hrušních je rychlá selekce rezistentních populací tohoto škůdce k insekticidům.

Při kalamitním výskytu mer na hrušních v předcházejícím roce, ke kterému však většinou dochází na monokulturách hrušní u velkosadařů, je zapotřebí provést v sadu následující sled ochranných opatření:

Březen: doporučuje se nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7-10 dnů provést postřik okrajových částí stromů řepkovým olejem (Ekol, Biool) s 1% kaolinem a s přídavkem smáčedla. Pravděpodobně toto opakované ošetření je rozhodující pro boj s merou skvrnitou,

Duben: ve fázi myšího ouška, kdy se ještě nelíhnou z vajíček první nymfy, může populaci těchto škůdců omezit dobře provedený jarní postřik olejovým přípravkem v kombinaci s insekticidem (optimální řešení je pomocí 90 ml Ekolu + 1,3 -2,5 g Mospilanu20 SP na 10 l vody.      

Těsně před květem, kdy se již začínají líhnout nymfy z vajíček, mohou profesionální sadaři postiženou kulturu ošetřit přípravkem Sanmite 10 SC (je bohužel pouze ve velkobalení, pro profesionální užití!). Na pozdější ošetření proti starším larvám mer je účinnější přípravek SpinTor a při kalamitním přemnoženi larev a dospělců je možné zkusit ještě účinnější Vertimec 1.8 EC. Avšak v poslední době se nyní prosazuje při výskytu mer koncem května, ještě v tomto pozdním období koncem května úplné vyloučení chemické ochrany a k likvidaci mer se spoléhá na působení přirozených antagonistů, neboť v letním období jsou již regulovány populace mer přirozenými nepřáteli - pavouky, plošticemi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (samozřejmě pokud nebyli zničeni tito predátoři neselektivními insekticidy).

Na porostech česneku ponecháváme až do začátku dubna bílou netkanou textilii chránící před náletem mouchy houbomilky česnekové.

V zeleninové zahradě je vhodné v březnu posypat záhony, na nichž budeme pěstovat košťálovou zeleninu, dusíkatým vápnem (100 gramů na 1 m2) v rámci prevence proti nádorovitosti kořenů. Tato aplikace musí být provedena 3 týdny před plánovanou výsadbou. Příčinou této choroby je mikroorganizmus Plasmodiophora brassicae s obrovskou množivou schopností a několikaletou perzistencí jeho trvalých spor v půdě. Toto agens, které bylo v nedávné době zařazeno mezi prvoky, napadá kořeny všech brukvovitých rostlin (zeleninu, olejniny, brukvovité plevele). Přenos choroby je možný napadenou sadbou a zamořenou půdou. Ochrana kromě aplikace dusíkatého vápna spočívá především v nepěstování brukvovitých plodin na zamořeném pozemku 6–8 let.

Při předpěstování sadby se často setkáváme s padáním klíčních rostlin. U klíčících a vzcházejících rostlin dochází k odumírání klíčků nebo k poškození kořenových krčků. Vzcházející rostlinky pak padají a odumírají. Původcem jsou půdní houby (např. Botryotinia fuckeliana, Fusarium ssp., Olpidium brassicae, Phytophthora ssp., Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum aj.), které přetrvávají v půdě většinou na zbytcích napadených rostlin. Infikovaná půda a pěstební substráty zapříčiňují hlavní přenos tohoto onemocnění. Ochrana spočívá v dezinfekci pěstebních substrátů (např. propařením), dále v moření osiva a ve správné agrotechnice (rozvoji choroby napomáhá převlhčený kyselý substrát). Poslední možností je chemické ošetření substrátů, půdy a rostlin. Lze použít k desinfekci zeminy Merpan 80 WG (30 g na 1 m2 nebo 800 g na 1 m3), dále Proplant nebo asi nejúčinnější Previcur Energy . A nakonec je na trhu „Supresivní substrát pro výsev a množení“ s účinkem proti padání klíčních rostlin, který obsahuje dvě příznivě působící houby, z nichž první potlačuje patogenní půdní houby a druhá ochraňuje sazenice různých druhů zelenin před hmyzími škůdci, kteří napadají kořenový systém rostlin.

Duben

                             Většinou v polovině měsíce provádíme u ovocných stromů první jarní postřik proti přezimujícím škůdcům, nejlépe na líhnoucí se nebo již na vylíhlé škůdce (ve fázi zeleného až růžového či bílého poupěte) u všech stromů. Místo přípravku Oleoekol, u kterého byla zrušena registrace, použijeme hodnotné náhrady ve formě TM směsi 90-100ml Ekolu s Mospilanem 20 SP 2,5 g /10 l vody, nebo místo Calypsa nověji registrovaný Reldan 22 v dávce 25 ml + 100 ml Ekolu/10 l vody. Místo Ekolu, který je v současně hůře k sehnání by se dal použít v TM směsi přípravek Biool a nebo lze použít i Rock Effect (uvádím příslušnou vhodnou kombinaci – Přezimující škůdci STOP- Rock Effect 90-100 ml + Mospilan 20 SP 2,5 g na 10 l vody).

·                     Účinnost insekticidů s obsahem oleje stoupá s intenzitou dýchání daných škůdců, čím později přípravek použijeme (do počátku květu), tím lepší bude jeho dusivý efekt a celková účinnost.

o                                                          Upozorňuji, že pouze kombinované olejovité jarní postřiky obsahující i insekticid mají rozhodující účinnost při likvidaci mer, puklic a štítenek. S těmito škůdci mají v poslední době významné problémy zahrádkáři, kteří takové ošetření pomocí TM postřiků s oleji opomíjejí.

o                         Při aplikaci těchto TM olejových přípravků s uvedenými insekticidy musí    Lokality s pravidelným výskytem štítenky zhoubné se doporučují chemicky ošetřit kombinovanými olejovitými přípravky co nejpozději (od fáze růžového poupěte a event. i později), kdy dochází již k rozlézání nymf první generace. Zde preferujeme použít z insekticidů do kombinace  Mospilan 20 SP.

o                                                                                                           Naopak v lokalitách, kde pravidelně škodí květopas jabloňový, je nutné ošetřit jabloně již ve stadiu myšího ouška a i zde z insekticidů v kombinovaném postřiku jsme odkázáni na Mospilan 20 SP.

o                                                                            Pokud se nám nepodaří vytvořit výše uvedenou kombinaci TM s olejem, pak jako alternativu doporučuje firma Agro CS Říkov přípravek pod názvem Přezimující škůdci STOP- Rock Effect ve zvýšené dávce 300 ml/10 l vody, anebo firma AgroBio Opava dodává Jarní soupravu obsahující bohužel jen insekticid a smáčedlo.

o                                                                                      Současně v době preventivního jarního postřiku, ale nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Z organických kontaktních fungicidů se používá především mancozeb tj. Dithane DG Neotec. Alternativně se dá použít i Thiram Granuflo či Merpan 80 WG anebo nově zaváděný Antre 70 WG. Opakuji, že zahajující postřik vyjmenovanými přípravky je třeba provést již ve fázi myšího ouška, a další opakovaný pak nejpozději ve fázi růžového poupěte.

·                                            V teplejších oblastech nacházíme zpravidla již koncem dubna více než 5 % větviček poškozených padlím jabloně. Zde je pak nutné nejpozději ve fázi zeleného až růžového poupěte ostříhat dostupné postižené větvičky a v této době provést první ošetření proti této chorobě, a to preparátem na bázi elementární síry (Kumulus WG). Je vhodné aplikovat přípravek na bázi síry solo, nikoliv  jako TM -  tankmix s výše vyjmenovanými přípravky proti strupovitosti a pro zajištění účinnosti přípravek Kumulus aplikovat vždy při teplotě nejméně 16°C.

·                                 U peckovin provádíme toto první jarní ošetření zpravidla ve vegetační fázi zeleného poupěte.

·                          Pokud alternativně využijeme k jarnímu ošetření pouze sólové aplikace povolených insekticidů (např. Mospilan 20 SP případně Reldan 22), pak je nutné vždy do naředěné postřikové látky přidat smáčedlo.

·                            U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknóze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu (Dithane DG Neotec).

·                                                 U maliníku případně i u ostružiníku, když rašící mladé výhony dosáhnou výšky 20cm, je zapotřebí provést ošetření porostu kombinovaným přípravkem  s názvem Signum obsahující systémově účinné látky boskalid a pyraclostrobin a to především všude tam, kde se na starých výhonech objevily v dolních úsecích nekrotické změny kůry signalizují  závažnou houbovou chorobu - didymelové odumírání maliníku.  Pravým původcem tohoto onemocnění jsou dva druhy hub Didymella applanata a Leptosphaeria coniothyrium, které  se vyskytují samostatně a nebo častěji společně. Přípravek Signum je již na trhu pro zahrádkáře v malobaleni..v současné době mohou zahradkáři použít proti této chorobě další kombinovaný fungicid s názvem Switch  a nebo Score 250 EC.. Podle intenzity  postižení porostů se ošetření pak 2-3x opakuje v intervalu 7-14 dní. Je však třeba si uvědomit, že základem ochrany  u tohoto onemocnění jsou především preventivní opatření. Nutno vybrat vhodné stanoviště, dodržovat řídkou hustotu porostu a vyrovnanou výživu, zejména nepřehnojovat dusíkem a provádět včasnou obměnu porostů. Silněji napadené pruty je třeba včas odstranit a  na rizikové lokality nevysazovat náchylné odrůdy.

·                                                             Réva vinná raší poněkud později, většinou až koncem dubna. V této době je vhodné provést postřik olejovitým přípravkem TM směs s akarididem proti přezimujícím škůdcům především proti vajíčkům svilušky a larvám puklice švestkové (Ekol 100ml+8g Nissorun 10 WP). Porosty s pravidelným výskytem hálčivce a vlnovníka révového s obrazem kadeřavosti případně plstnatostí révy se ošetří při rašení nebo těsně po vyrašení sirnatými přípravkem (Kumulus WG) a nebo polysufidickou sírou (např. Sulka  K, Sulka Extra).  Navíc jako biologická ochrana proti fytofágním roztočům (sviluškám a vlnovníkům) se s úspěchem používá uměle vysazovaný dravý roztoč Typhlodromus pyri (Biolaagens -TP).

     Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech nadále s ochrannými postřiky proti kadeřavosti. Do vyrašení pupenů lze eventuelně využit maximálně ještě jednou přípravky na bázi mědi. Po vyrašení je nutné použít již jen organické fungicidy, např. Dithane DG Neotec nebo  Thiram Granuflo.

·                        U meruněk a višní případně u třešní při chladném a deštivém počasí v době kvetení se provádí preventivně raději dvakrát ošetření proti moniliniové spále, a to na počátku květení a poté při dokvétání. Nejčastěji se používá systémově účinný přípravek Horizon 250 EW nebo  Teldor 500 SC, Talent. případně nově registrovaný kombinovaný přípravek Signum.

·                  Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt preventivně ošetřen účinným fungicidem (přípravky na bázi elementární síry). Po odkvětu pak použijeme dvakrát strobilurin Discus.

·                                 Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétání je potřeba zejména za deštivého počasí ošetřit porosty proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Rovral Aquaflo a druhý dalším fungicidem Teldor 500 SC.

·                                             Cibule pěstovaná ze sazečky často vykazuje v květnu zkroucené deformované listy, což je nepochybný příznak toho, že byla napadena první generací vrtalky pórové (podobné vizuální příznaky se objeví i při virové žluté zakrslosti cibule – OYDV).  Vrtalka je moucha, která z jarní generace nalétává především na cibuli ze sazečky, případně i na česnek a přezimující pór, a to od dubna až do začátku května. Jedinou racionální ochranou je překrytí vzešlé cibule ze sazečky netkanou textilií. Teoreticky existuje i možnost chemické ochrany v době hromadného rojení dospělců vrtalky pórové a to ošetření porostu pyrethroidy (např. Decis Protech, nebo již naředěný Decis AL).                    

·                          Brukvovitou zeleninu nám mohou po výsadbě nebo při vzcházení a po vzejití úplně zničit dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zahubit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) anebo využití chemické ochrany, a to postřiku rostlinek pyrethroidy (např. Decis Protech či Karate se Zeon technologií 5 CS). Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže se u květáku a brokolice nevytvářejí růžice a u jiných košťálovin pak hlávky.                                  

·                                 Upozorňuji ještě nakonec, že přípravek Champion 50 WP lze s určitým úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Obyčejně to bývá koncem dubna, kdy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu preventivně 1-2 dny před nástupem mrazu, ošetříme stromy 0.2% postřikem s tímto přípravkem (tj. 20g Championu na 10l vody).

·                                                                                                                  Květen 

Jádroviny kvetou převážně v květnu. Pokračujeme především v ochraně jádrovin proti strupovitosti a současně i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobiluriny (Discus nebo Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s  Merpanem 80 WG. Nyní se však spíše doporučuje použít náhradou za strobilurin kombinaci systémových triazolových přípravků (např. Talent, Topas 100 EC) s kontaktními přípravky (nejčastěji s přípravkem Dithane DG Neotec, dále ev. s, Merpan 80 WG nebo Thiram Granuflo). Strobiluriny si raději ponechme v rezervě pro pozdější ošetření jádrovin. V době maximálního rozkvětu jabloní je vhodné v této sérii postřiků z kontaktních přípravků použít v TM směsi Merpan 80 WG. Zabráníme tím vzniku kališní hniloby jablek. V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů houby způsobující strupovitost) pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG, nebo Thiram Granuflo, a to pravidelně, maximálně ve čtrnáctidenních intervalech. Jen při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními účinky nebo použít nověji registrovaní přípravek Tercel, který přebaluje do malobalení fa AgroBio Opava. Jde o účinnou kombinaci kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou, léčebně působící látkou – pyraclostrobin.

 

V sadech, kde u hrušní se v blízkosti vyskytuje jalovec čínský, především jeho kultivar j. prostřední pak se pravidelně každoročně objevuje u nich rzivost hrušně. Jde o dvoubytnou rez, kdy z hlavního prvotního hostitele jalovců patogen přechází ze zimního hostitele na druhotného hostitele hrušně, a to v období květu hrušní a krátce po něm. Základem ochrany je dostatečná prostorová izolace mezi oběma hostiteli (minimálně 150-200m) a chemická ochrana. První chemická aplikace se aplikuje před květem a pak ještě minimálně 1-2x se zopakuje v intervalu 7-10dní. K ošetření lze využít vedlejší účinnosti přípravků povolených k ochraně proti strupovitosti založených na bázi účinných látek typu mancozeb (Dithane DG Neotec) nebo metiram (Polyram WG) případně (myclobutanil) Talent, Flint Plus (kaptan+trifloxystrobin) anebo samotného trifloxystrobinu v přípravku Zato 50 WG.

V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď Reldan 22, Mospilan 20 SP nebo SpinTor..

Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (čili jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Zde byl povolen pro zahrádkáře k ošetření prakticky pouze neonikotinoid Calypso 480 SC, který byl svěřen ve standartní registraci od dubna 2017 pouze profesionálním uživatelům.  Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. Jak tento výpadek nahradit? V současnosti k insekticnímu ošetření jsou u peckovin povoleny dva přípravky. Je to Integro k ošetření proti obaleči švestkovému a Mospilan 20 SP, který je povolen u slivoní proti zobonoskám a  u peckovin proti štítence  zhoubné a to v dávce 2,5g/10l vody. Soudím, že by bylo vhodnější nahrazení výpadku Mospilanen, který je rovněž neonikotinoidem, má stejný způsob účinku na škůdce, a navíc při správné aplikaci též neškodí včelám. Je však nutné tuto eventuální změnu úředně legalizovat např. formou minoritního použití.

V průběhu měsíce ošetřujeme dle potřeby ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG), jádroviny proti  merám  (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti  vlnatce krvavé  (Pirimor 50 WG nebo Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější mera skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají.

U meruněk musíme sledovat již od začátku května, zda se u nich neobjeví při vlhkém a teplém počasí příznaky závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo přípravkem Talent.

U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů, před květem, je vhodné provést první ošetření proti plísni révy a proti padlí révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Dříve používanou startovací kombinaci Kuprikolu 50 s přípravkem na bázi síry si ponecháváme až na závěrečný postřik révy vinné. Alternativně lze použít místo síry i kombinaci DMI fungicidů působících na padlí (např. Topas 100 EC nebo Talent) a místo Folpanu 80 WG proti plísni révové nově zaváděný kontaktní přípravek Antre 70 WG, Polyram WG ev. i Dithane DG Neotec..  Přípravek Folpan je však ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhoddnější, neboť  zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje  výskyt botrytiniové hniloby kvetenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri.  V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltasop EA, LB) a zahájit sledování letu a eventuální kladení vajíček na květenství. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu škůdců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (Integro, SpinTor).  Selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis) který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu letu, je určen z nejasného důvodu pouze k profesionálnímu použití.

Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve Rovral Aquaflo a při dokvétání Teldor 500 SC.  Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní !!!

Vyseté a vysázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Z dostupných přípravků se používají např. přípravky Desimo Duo, Slimax a Metarex M, všechny mají účinnou látku metaldehyd. Tento je atraktivní pro slimáky, kteří ho přijímají jako potravu. Po jeho příjmu dojde k nadměrnému vytváření slizu a k následnému úhynu. Za nejméně toxický se považují přípravky s názvy Ferramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Je určen dokonce pro ekologickou produkci a nemážádnou ochrannou lhůtu. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x.. Dále je možné použít k hubení slimáků dusíkaté vápno (Perlka). Aplikujeme 30 g na 1 m2, a to časně zrána na provlhlou půdu, opět mezi řádky kulturních rostlin. Za suchého počasí se hubící účinek zlepší mírným zapravením dusíkatého vápna do půdy. Tato aplikace má pak kromě hubení slimáků i plevelohubný efekt, navíc je dusíkaté vápno i výborným dusíkatým hnojivem. V poslední době se zavádí biologický přípravek Nemaslug.s živými makroorganismy, kde na inertním nosiči jsou parazitické hlístice. Jde o prášek rozpustný ve vodě, jímž se zalije místo, kde se pak parazitické hlístice rozmnoží. Ty potom vnikají do slimáků a plzáků a ničí je. Přípravek působí 6 týdnů. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů, když je lákají do sklenic, částečně naplněných pivem a zapuštěných do země.


Červen

·                                 Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.

·                                                      Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktních přípravků Dithane DG Neotec, nebo Antre 70 WG, které působí pouze preventivně, je možné použít účinnější preparát Talent a nebo nově i Signum.

·                                              Začátkem června ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák, potom jakmile zjistí na stromu první červivý plůdek, musí okamžitě použít k ošetření organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC. Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Tak za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče se aplikuje biologický larvicid Lepinox Plus (nahrazuje vyřazený Biobit XL), nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP a nebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor. SpinTor je toxický pouze pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. Lepinox Plus je bohužel povolen pouze profesionálním uživatelům. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid bioprerparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má název Madex nebo Carpovirusine. 

·                                                                Na samém počátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech ale především na plodech (převážně blízko stopky). Na plodech jsou zpočátku drobné šedé až šedočerné skvrny, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třeba likvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec  a Horizon 250 EW a u broskvoní kromě vyjmenovaných fungicidů navíc  dobře působí i přípravek  proti padlí Kumulus WG. Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy suché skvrnitosti listů peckovin  (Stigmina carpophila). Na listech jde především o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy  na výhonech a na pupenech, ale v letním období se především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech a případně na plodech. má nejlepší účinnost pří ošetření Talent nebo Antre 70 WG. Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravky s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec případně Merpan 80 WG. Součást ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin i u broskví se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarní ošetření mědnatými fungicidy. ( Champion 50 WP, Kuprikol 50 ev. 250 SC, případně Korzar).

·                                                              Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC. Dá se nahradit a je povolen k ošetření třešní i višní Mospilan 20 SP. Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí speciálních žlutých lepových desek vyvěšených do korun stromů. Bývá to obyčejně v době, kdy v přírodě kvete bez černý. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v deseti až čtrnáctidenním intervalu. První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky, (asi 7 den od začátku výletu ze země na lepové desky). Ošetření proti nejmladším larvám se provádí v době maxima vykladení vajíček, tj. asi 14-17 dní od začátku výletu dospělců. K ošetření višní proti vrtuli je povolen též Reldan 22.

·                                                           Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšiceZde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde pozitivně působí Mospilan 20 SP.

·                                   V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné.  Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs  Acrobat MZ WG nebo Cassiopee 79 WG nebo Verita (proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme  po 10-12 dnech další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné  podobně nakombinovanou směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace celkem třikrát. Doplňkem chemické ochrany jsou preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů pomocí vyrovnané výživy zejména nepřehnojovat dusíkem, opatření zajištění vzdušnost keřů a porostu k urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů brzy po odkvětu).

·                                                     Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC.

·                                                         Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob.

·                                                                                     rajčat je to především plíseň rajčete. Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny). 

·                           U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top(6ml/2-6lvody/100m2). Má ochranou lhůtu pouze 3 dny. Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (např. přípravky typu Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS eventuálně i jiné). Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP, a nebo odlišný, šetrný přípravek SpinTor.

·                           U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule) opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřování cibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně strobilurin Ortiva můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek, a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce).

                                              Červenec

 Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.

Koncem června končíme s ošetřováním jádrovin proti strupovitosti. Pamatujme však, že naopak začátek července je rozhodující k zabránění výskytu padlí na jabloních v příští sezoně. Z těchto důvodů aplikujeme v první polovině července v ochraně proti této chorobě závěrečný postřik buď strobiluriny (Zato 50 WG-OL 14 dnů, Discus-OL 35dnů, nebo nově zaváděný Tercel obsahující pyraklostrobin a účinnou látku Delanu dithianon s OL 35dnů). Tyto ochranné lhůty se musí respektovat při sklizni raných odrůd, Lze použít i fungicidy ze skupiny inhibitorů demetylace (Talent OL 28 dnů, Topas 100 EC s OL 35 dnů). Konečně můžeme použít k opakované aplikaci specifický přípravek proti padlí, což je preparát na bázi elementární síry (Kumulus WG s krátkou OL 3 dny).

Koncem července (nejpozději začátkem srpna) musíme ošetřit jabloně proti druhé generaci obaleče jablečného a švestky proti druhé generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Opět je třeba sledovat feromonové lapáky včas v příslušném intervalu od masivního náletu obaleče jablečného provést ošetření povolenými larvicidy (Lepinox Plus, Reldan 22, Mospilan 20 SP, SpinTor, případně Integro). V posledních letech zvláště když v srpnu, případně v prvé polovině září přetrvávají teplé noci je nálet obalečů provleklý, pak musíme insekticidy použít opakovaně. K poslednímu zásahu před sklizní jabloní se hodí zvláště SpinTor pro krátkou OL 7 dnů. K řešení náletu obaleče švestkového po odebrání povolení přípravku Calypso 480 SC pro zahrádkáře v příštích letech zůstává jedině stav řešit pomocí Dimilinu 48 SC nebo Insegaru 25 WP. Oba přípravky obsahují účinné látky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje hmyzu, oba jsou významně toxické pro vodní organismy a oba se aplikují v době kladení vajíček, tj. při vrcholu náletu na feromonový lapák. Každopádně je rozumnější použít ekologicky přijatelné přípravky Integro s OL 14 dnů s kterým se ošetřuje  8-10 dnú po vrcholu náletu nebo bioekologický přípravek Lepinox Plus s aplikací 3-5 dnů po vrcholu náletu na feromonový lapák s možností opakovaného použití v případě potřeby v intervalu 10 dnů. Naopak Integro vykazuje pro tvorbu insekticidního filmu na povrchu ošetřených částí stromu až 21denní reziduální aktivitu a tím snižuje počet nutných, opakovaných zásahů v období déle trvajícího tlaku škůdců.

V červenci, při deštivém počasí se mohou objevit na horní straně listů slivoní malé nepravidelně roztroušené skvrny a na spodní straně listů drobná hnědá ložiska letních spor rzi slivoňové (Tranzschelia runi-spinosae). Při časném napadení listy žloutnou a opadávají. Jde o dvoubytnou rez. Přezimuje na sasankách a jaterníku a na jaře se větrem přenáší na peckoviny. Opatření spočívá v odstranění napadených listů a hostitelských rostlin. Při chemické ochraně se osvědčuje Horizon 250 EW a Talent. V lokalitách, kde se tato choroba pravidelně vyskytuje, se doporučuje preventivní ochrana dokonce od konce dubna.

U bobulovin musíme po sklizni ošetřit keře a stromky. U angreštu především likvidujeme hnědé padlí. Ostříháme napadené větvičky, prosvětlíme korunky a ošetříme stromky přípravkem Discus. Náchylné odrůdy červeného rybízu naopak po sklizni ošetříme proti antraknóze přípravkem Dithane DG Neotec. Černý rybíz potřebuje spíše ochranu proti septoriové skvrnitosti (i zde působí dobře Dithane DG Neotec) a též i ošetření proti hnědému padlí. Červený a zvláště pak černý rybíz, u kterého se na jaře objevily zvětšené pupeny vlivem poškození vlnovníkem rybízovým, musíme vždy po sklizni postříkat přípravkem Nissorun 10 WP a samozřejmě předtím ostříhat větvičky s hálkami.

Červenec je též náročný na ochranu révy vinné. V první polovině měsíce, zvláště kolem 5. a 6. července, bývá vysoký infekční tlak plísně révy, ale především padlí révy. Pokud už bohužel dojde ve vinohradu k projevům padlí na listech a bobulích, je nezbytné urgentně použít k zastavení dalších škod eradikativní a intenzivně působící přípravek Karathane New (opakovaně v 3denním intervalu). Po stabilizaci stavu je vhodné pokračovat v ošetření proti padlí např. přípravkem Dynali,který obsahuje cyflufenamid a difenoconazol a má preventivní i kurativní účinek, případně pak pokračovat v aplikaci IQ Crystalu (maximálně ho lze použít 4x)... Při deštivém počasí a vysokých teplotách nad 22 °C jsou nutné další aplikace proti plísni révy vinné, vhodné jsou kombinované přípravky Ridomil Gold Combi Pepite nebo Acrobat MZ WG. Proti šedé hnilobě hroznů lze v této době využívat vedlejší účinnosti proti této chorobě u kombinovaných přípravků proti plísni nebo padlí obsahující folpet nebo fosetyl Al. Začátkem července je třeba provést ošetření proti druhé generaci obalečů (přípravky SpinTor, Integro). Přicházel by v úvahu eventuálně Lepinox Plus, bohužel je určen pouze pro profesionální použití.). Při deštivém počasí jsou pak nutné další aplikace přípravků proti plísni révy a naopak při suchém horkém počasí s eventuálními ranními rosami musíme pokračovat v ošetření proti padlí révy vinné.

Po sklizni jahod se musíme postarat o jahodiště. Tříletý porost je třeba odstranit. Mladší kultury, které chceme uchovat do příští sezony, mohou být postiženy jednak fytoftorovými hnilobami poškozujícími kořeny, rhizomy a plody jahodníku, dále bílou nebo fialovou skvrnitostí listů a konečně i roztočíkem jahodníkovým. Proti fytoftorovým hnilobám působí Aliette 80 WG. Od roku 2008 byl registrován proti fytoftorovým hnilobám biologický přípravek Polyversum. Oba prostředky používáme k máčení sazenic před výsadbou a k pásové zálivce po výsadbě. Aliette aplikujeme při zálivce ke kořenům v 1% suspenzi a sazenice před výsadbou namáčíme preventivně v 0,25% suspenzi. Polyversum se používá k oběma úkonům v 0,02% koncentraci. Proti bílé a fialové skvrnitosti listů se doporučuje ihned po sklizni sežnout porost, následně jej přihnojit a ošetřit fungicidem Dithane DG Neotec (0,2 % k postřiku). Roztočík jahodníkový má během roku až 7 překrývajících se generací. Nejvíce se množí v dubnu a na vrcholu léta. Je vhodné jednak v červenci odstranit zakrnělé, silně napadené trsy, a navíc je důležité provést chemické ošetření. Postřik přípravkem Vertimec 1.8 EC nutno aplikovat do listových srdíček, tj. do středů jahodníkových trsů.

V posledních letech se na listech a rubině plodů vlašských ořechů prakticky každoročně objevují známky poškození od vlnovníků. Vlnovník puchýřovitý způsobuje bradavčitost listů a rubiny plodů a vlnovník ořešákový vyvolává plstnatost na listech. Proti těmto škůdcům není u nás registrován zatím žádný přípravek. Tito roztoči, podobně jako vlnovník rybízový, přezimují v pupenech, nikoliv na listech, takže zde nepomůže dokonce ani shrabování a pálení spadlých listů na podzim. Lze předpokládat, že proti vlnovníkům by mohl být účinný na jaře přípravek Sulka K či Sulka New, obsahující polysulfidickou  síru a snad i akaricid Nissorun 10 WP. Je třeba si uvědomit, že vlnovníci jsou ukryti na spodní straně listů. V literatuře se uvádí, že tyto vlnovníky údajně likviduje i dravý roztoč Typhlodromus pyri.

U zeleniny a brambor je třeba i v tomto měsíci pokračovat v ošetřování proti plísním. Univerzálním přípravkem proti nim před sklizní je systémový přípravek Acrobat MZ WG. Nově je proti plísním u zeleniny zaregistrován k ošetření strobilurinový přípravek Ortiva. Působí proti plísni cibule, bílé sklerociové hnilobě česneku, plísni rajčete a proti plísni dýňovitých (registrace u zeleniny je však mnohem širší). Nastane-li však už u okurek doba sklizně, musíme použít Aliette 80 WG, protože má ochrannou lhůtu jen 3 dny a lze ho tedy využívat v intervalech mezi jednotlivými sběry. Ze stejných důvodů lze používat u rajčat mezi jednotlivými sklizněmi Ridomil Gold MZ Pepite, který má ochrannou lhůtu též pouze 3 dny. V době sklizně raných brambor lze aplikovat v intervalu mezi jednotlivými částečnými výběry brambor z půdy rovněž Ridomil Gold MZ Pepite nebo mnohem účinnější nově zavedený přípravek, který je k dostání i v malobalení pod názvem Infinito. U obou vyjmenovaných přípravků je ochranná lhůta stanovena na 7 dnů. Infinito však navíc chrání i hlízy proti poškození plísní bramborovou.

Na košťálovinách škodí kromě mšice zelné, dřepčíků a květilky zelné v letním období hlavně molice vlaštovičníková, která může tuto zeleninu zcela znehodnotit. Při výskytu vyjmenovaných škůdců je třeba okamžitě zasáhnout. Proti molici vlaštovičníkové často nezbývá nic jiného než v krátkých  intervalech nejméně 3x opakovaně použít přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS. Oficiálně proti tomuto škůdci je registrován pouze přípravek Neudosan ve 2% koncentraci (maximálně 3x v intervalu 7 dnů). Velkopěstitelé se konečně dočkali, neboť pro profesionální uživatele je povolen proti molici vlaštovičníkové u koštálových zelenin specifický přípravek s názvem Movento 150 OD. Na kapustě a zelí způsobují velké škody kromě housenek běláska zelného patrných na povrchu hlávek, dále pak housenky můry zelné, můry kapustové a běláska řepového. Housenky těchto škůdců na rozdíl od běláska zelného žijí skrytě uvnitř hlávek, po vylíhnutí se hned „zavrtávají“ do hlávek, které pak následně zahnívají. Na tyto škůdce je nutné včas aplikovat některý z povolených pyrethroidů s přídavkem smáčedla, dokud se housenky nezavrtají do hlávek (např. Karate se Zeon technologií 5 CS). Ochrana provedená později je již prakticky neúčinná.
Celkem:
Dnes:
On line:
25213
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kunovice
Pod Valy 1460, Kunovice 68604, č.zo: 611005, IČO: 44019009, tel. 737 974 201, mail: zahrkunovice@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.