PÁLENICE

Kampaň 2023 - 2024.  

Začínáme 9. září, konec kampaně 30.12.2023.
Objednávky přijímáme každé pondělí od 17. -18. hodin v kanceláři ČZS Kunovice, Pod Valy 1460, tel. 737974201 do konce září.
 Po zahájení kampaně lze rezervovat pálení v dny pálení na telefonu 572549435, nebo osobně na pálenici. Provozní dny zjistíte na stránce REZERVACE PÁLENÍ.
Provozní doba v dny pálení je od 6.00 do zpracování zakázek objednaných na tento den. 
Ceník pálení:    350 Kč za 1 litr a.a. (100% alkoholu), 175 Kč za 1 litr 50% alkoholu. 

Při výtěžnosti menší než 3 litry a.a.(100% alkoholu) z jedné várky účtujeme jednorázový příplatek 300 Kč.

  

 

V roce 2011 byla provedena přestavba a modernizace pálenice. Jeden surovinový kotel byl přestaven na rektifikační kolonu. Nová sestava kotlů umožňuje zpracovávat surovinu od 80 až do 350 litrů. Naší snahou je poskytovat zákazníkům služby tak, aby se k nám rádi vraceli.

 

 

(Fotografie J. Prášek)

PĚSTITELSKÁ  PÁLENICE  KUNOVICE

Provozní řád

          Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“.

       Provozovatel pálenice je povinen ověřit údaje v PROHLÁŠENÍ podle OP, nebo jiného dokladu.

       Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

       Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního alkoholu (lihu etanolu).

       Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů. Dále může odmítnout vypálit kvasy, které jsou husté, nebo obsahují celé ovoce ( jablka, hrušky )  a mohly by způsobit ucpání sacího zařízení.

Množství kvasu, které pálenice převezme ke zpracování musí být nejméně 80 litrů

  Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení spotřební daně a poplatku za pálení.  

Cena za vypálení destilátu se sjednává dohodou dle platného ceníku vyvěšeného       v pěstitelské pálenici.

Minimální poplatek  za vypálení jedné náplně kotle (spotřební daň + služby) činí 400 Kč, i v případě nulové výtěžnosti.

       V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek, bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení.

       Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholických nápojů zakázáno.

       Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení. Před zjišťováním vyrobeného množství alkoholu je ochutnávání nepřípustné.

       Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a množství destilátu je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.

       Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

       Vzorky pálenky, odebrané z lihového měřidla, jsou odebrány a znehodnoceny pracovníkem CÚ za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.

       Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků pokladní doklad opatřený pořadovým číslem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat záznam o výrobě ovocných pálenek.

             V Kunovicích 11. 06. 2019                                                                                     zpracoval Jiří Šácha