Vznik ZO ČZS Krásný vrch Šumperk

 

Zahrádkářská osada ČZS ZO Krásný vrch Šumperk tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek jednotně oplocených, sloužících k pěstování ovocných stromů, keřů, zeleniny, květin a dalších plodin za účelem zotavení členů a jejich rodin. Tato organizace vznikla usnesením členské schůze ZO ČZS Krásný vrch dne 20.11.1987.

ZO ČZS Krásný vrch je oprávněna na základě smlouvy č. 3/95 s obcí Rapotín ze dne 5.2.1996 užívat k individuálnímu zahrádkaření pozemek parcely číslo 2688/1 v katastrálním území obce Rapotín o celkové výměře 2,3846 ha. Na těchto pozemcích byla vybudována zahrádkářská osada Krásný vrch a její výstavba byla schválena rozhodnutím MěNV v Šumperku.

Osadě slouží společná zařízení, zejména oplocení, vodovod, rozvod elektřiny, komunikace a další, které byly již vybudovány, nebo jsou ve stádiu plánované výstavby. Tato zařízení jsou budována z účelových příspěvků členů, případně z jiných zdrojů.

Zahrádkářskou osadu spravuje výbor ZO ČZS Krásný vrch. Výbor nebo jím zmocněné osoby mají v případě odůvodněné potřeby přístup na jednotlivé zahrádky, zejména za účelem zjištění stavu zahrádek,odstranění závad, provázení návštěv a dle potřeb ZO.

Výbor dává členům informace na vědomí sdělením na schůzích nebo prostřednictvím vývěsky v informační skříňce, na webových stránkách ZO Krásný vrch Šumperk. Členové jsou povinni tyto vývěsky sledovat. Závažná opatření týkající se jednotlivých členů, sděluje výbor buď písemně a členové své záležitosti a důležitá sdělení mimo jednání členských schůzí podávají rovněž písemně. K projednání jednotlivých otázek mohou být členové přizváni do schůzí výboru ZO.

Výbor ZO přiděluje jednotlivým členům zahrádky do užívání ve formě dílců. Výměra jednotlivých dílců se řídí místními podmínkami a nepřesahuje zpravidla 400 m2.

Uživatelem pozemku může být pouze člen ČZS. Zahrádky se dávají do užívání zájemcům na písemnou žádost, ve které žadatel sdělí od kdy je členem ČZS, prohlášení o tom, že nemá žádnou zahrádku, či půdu vhodnou k pěstování zahradních plodin, že nikdo z členů jeho domácnosti nevlastní nebo neužívá zahrádku nebo půdu k obdělávání a další údaje dle potřeby ZO.

Výbor ZO přihlíží při přidělování k pořadí žádosti, jejich naléhavosti a dává přednost uživatelům s dětmi a těm, kteří mohou přispět k činnosti osady. Zájemci se může dát do užívání jeden pozemek. Jestliže uživatel nestačí ani za přispění členů domácnosti pozemek řádě obdělávat a pěstitelsky využít, projedná výbor s ním opatření k nápravě. Samovolné přebírání či pronajímání pozemků není dovoleno.

Pozemky v nájmu  základní organizace jsou členové osady oprávněni užívat na základě podnájemní   smlouvy dle § 663 Občanského zákoníku uzavřené se základní organizací v rozsahu práv a povinností stanovených těmito smlouvami a tímto osadním řádem. Při hrubém nebo opětovném porušení smlouvy nebo osadního řádu je základní organizace oprávněna od smlouvy odstoupit. 


       V roce 2017 nám byla udělena stříbrná medaile "Za zásluhy o ČZS"
                                                          
Celkem:
Dnes:
On line:
46954
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krásný vrch, Šumperk
č.zo: 709085, IČO: 750 491 21
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.