Vývěsní deska

                  
Vítáme Vás na webových stránkách Základní organizace Pardubice-Jesničánky.

Pro komunikaci s členy výboru (připomínky, dotazy a podněty) prosím používejte
mailovou schránku       zojesnicanky@seznam.cz 
nebo 
volbu  Připomínky, podněty v hlavním menu vlevo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------21.4.2021---
Pozvánka na zahradnické trhy Flora Olomouc 
Datum konání: 24.-25.4., 15.-16.5. a 22.-23.5.
Vstupné zdarma.


---------------------------------------------------------------------------------------------------15.2.2021---

Platba za zahrádky (pro ty co nechtějí nebo nemohou platit převodem) se bude vybírat 
v sobotu 27. 3. 2021 mezi 14.00 a 16.00 v klubovně 
Podrobné informace budou jednotlivým členům v nejbližší době předány emailem či dopisem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------30.11.2020--

Výsledky korespondenčního hlasování

Hlasovalo členů

PRO

PROTI

ZDRŽELO se

NEHLASOVAL

123

119

0

4

85

59,13%

57,21%

0,005

1,92%

40,87%

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili korespondenčního hlasování a na základě výsledků tedy přikládám Usnesení členské schůze.

Usnesení z korespondenční členské schůze ZO ČZS Pardubice Jesničánky z listopadu 2020

Členská schůze :

1.     Schvaluje

a.      Zprávu o hospodaření ZO ČZS Pardubice Jesničánky za rok 2019

b.     Rozpočet ZO ČZS Pardubice Jesničánky na rok 2021

c.      Roční odměny pro funkcionáře za rok 2019

d.     Schvaluje profesionální řez živého plotu (k vytvoření koridoru u plotu) na rok 2021 po obvodě kolonie specializovanou firmou v maximální částce 45 000 Kč

e.      Opravy elektroinstalace v kolonii v částce 30 000 Kč---------------------------------------------------------------------------------------------------23.11.2020--

Dovolte připomenout termín uzavření korespondenčního hlasování (mailem nebo vhozením do schránky klubovny), kterým je 29.11.2020. Děkujeme Vám za účast.
Současně si Vás dovolujeme informovat, že podepsaný originál revizní zprávy jakož i ostatních zpráv a dokumentů je k dispozici na vyžádání k nahlédnutí v klubovně ZO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2020--

Současná epidemiologická situace a nařízení vlády, nám nedovolují uskutečnit členskou schůzi formou shromáždění.

Protože je nutné pro příští rok schválit důležité dokumenty, o kterých musí rozhodnout členská schůze, zbývá nám jediná možnost, jak je schválit a to forma korespondenční.

Proto Vám byly odeslány mailem (těm, kteří mají) nebo dopisem návrh usnesení a hlasovací formulář.

Prosíme, abyste návrhu usnesení a přílohám, které dostanete, věnovali patřičnou pozornost a všichni se k navrhovaným dokumentům vyjádřili a to tím, že s nimi budete, nebo nebudete souhlasit, formou hlasování.

Vaše hlasování zašlete buď emailem na přiloženém formuláři, nebo vyplňte formulář a ten vhoďte do kovové schránky na dveřích klubovny nejpozději do 29.11.2020.

Uveďte:  S navrženými dokumenty souhlasím (PRO) – nesouhlasím (PROTI). Samozřejmě uveďte své jméno a číslo zahrádky.

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci v této nelehké situaci

 Výbor ZO ČZS Pardubice – Jesničánky


---------------------------------------------------------------------------------------------------13.10.2020--

        Členská schůze plánovaně na úterý 20.10.2020.se formou
     shromáždění v restauraci nebo před klubovnou konat nebude
.

   Výbor připravuje projednání usnesení a rozpočtu na příští rok formou korespondenční.
   O tomto způsobu rozhodování budete včas informováni a to na našich internetových
   stránkách (https://www.zahradkari.cz/zo/jesnicanky) nebo dopisem těm, kteří nemají internet.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------6.10.2020--

   A ještě jedna informace - přijímáme objednávky hnojiv. 

   Své objednávky prosím odevzdávejte do klubovny (schránky)
  a to pouze na formuláři, který je k dispozici  v klubovně nebo ke stažení
   zde v sekci "Dokumenty ke stažení".
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------30.9.2020--

Současně připomínáme , že ke dni  15. 10. 2020 je potřeba odečíst stav elektroměru. Vyplněný formulář (ke stažení v sekci "Dokumenty ke stažení") je pak potřeba vhodit do schránky na klubovně nejpozději do 31. 10. 2020 .Děkujeme za dodržení termínu - je to nutné pro co nejpřesnější následný výpočet úniků el. energie v naší kolonii.

------------------------------------------------------------------------------------------------------14.5.2020--

------------------------------------------------------------------------------------------------------29.3.2020--
Poplatky za pronájem zahrádek a spotřebu elektřiny bude Iva Slouková vybírat v sobotu 25.4. od 14ti do 16ti hodin v klubovně. Stále však platí, že upřednostňujeme platbu na účet (2601651983/2010, var. symbol=číslo zahrádky).

A držíme palce všem v boji s koronavirem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12.3.2020 --Vážení zahrádkáři,
v souvislosti s nařízením vlády
se ruší členská schůze, plánovaná v termínu 31.3. 2020
v Černé za Bory. O náhradním termínu vás bude výbor informovat,
až to umožní situace, a to prostřednictvím webových stránek
a vývěsek v zahrádkářské kolonii.
Děkujeme za pochopení.
Roman Harmat, předseda ZO ČZS Pardubice - Jesničánky

------------------------------------------------------------------------------------------------------23.12.2019--


Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice Jesničánky

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Schůze se koná v úterý 31. března 2020 v sále restaurace
U Kosteleckých v Černé za Bory od 17.00 hodin

Program:
1. Volba komisí: mandátové a návrhové
2. Zpráva předsedy o činnosti organizace za rok 2019
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Zpráva předsedy revizní komise
5. Diskuse k předneseným zprávám a dalším záležitostem
6. Projednání a přijetí usnesení schůze
7. Závěr schůze

                       Roman Harmat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.2.2020 --    Vzhledem k nárůstu případů vloupání a krádeží v zahrádkářských koloniích hlášených městskou policií žádáme všechny zahrádkáře jednak o kontrolu, zda se jim přes zimní pauzu nic neztratilo a případné oznámení výboru ZO.Současně prosíme - buďme všímaví a koukejme kolem sebe.                                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------11.11.2019--Informace o stavu odečtů spotřeby el. energie ke dni 11.11.2019:
  • Odevzdáno 135 úplných odečtů 
  • Neodevzdány odečti z 5ti zahrádek: 3,49,77,98,191
  • U zbývajících byly shledány nedostatky (neuvedeno číslo elektroměru apod.)

Ti, co neodevzdali, budou kontaktováni (telefo, dopis) a požádání o okamžité sjednání nápravy. Současně s tím jim při ročním vyúčtování bude zaúčtován manipulační poplatek 100 Kč.
Žádáme ty, kteří uvedli neúplné údaje, aby doplnili své hlášení co nejdříve (příp. detaily poskytne p. Papež).
------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9.2019--Formulář k odečtu spotřeby el. energie -  k dispozici zde na stránkách ke stažení nebo k vyzvednutí ve na dveřích klubovny - připomínám, že je nutné odečíst stav  přesně dne 15. října (dle osadního řádu)a odevzdat do 31. října 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------29.9.2019--Opět máte možnost objednat si hnojiva - seznam včetne cen je uveden na objednávce níže - prosím v případě zájmu o  vyplnění a vhození nejpozdeji do 31.10.2019 do schránky klubovny.Formulář je k možno i stáhnout v sekci "Ke stažení" na hlavní stránce.--------------------------------------------------------------------------------------------------------8.9.2019--
Upozornění: odpočty elektrické energieje nutné provést přesně ve dne 15. října (dle osadního řádu)a odevzdat do 31. října 2019 (dle osadního řádu). Jde o nutnost souběhu s odečtem energiií pro celou zahrádkařskou kolonii dodavatelem.Případným nesplněním této povinnosti mohou vzniknout komplikace při odečtech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------16.7.2019--Informace ze schůze výboru konané dne 15.7.2019
Vážení zahrádkáři, vzhledem k déle trvajícímu suchu a nedostatku spodní vody trvá žádost o šetření vodou a v souvislosti s tím vyhlašujeme od 19. 7. 2019 ZÁKAZ zalévání trávníků na zahrádkách v naší kolonii. Napouštění bazénů se i nadále řídí naším osadním řádem, kdy je povoleno napouštění pouze do 1m3 ze zahradních studní. Dodržování těchto opatření bude průběžně kontrolováno členy výboru.výbor ZO ČZS Pardubice - Jesničánky
Byla provedena výměna hlavního jističe včetně jeho "posílení" - nemělo by tedy již docházet k jeho přetížení a výpadkům.

V rámci úsporného hospodaření výbor přikročil ke změně banky, u které má veden běžný účet - byl založen účet u FIO banky, kde jsou nulové poplatky za vedení i bankovní operace. Číslo účtu je: 2601651983/2010
Dále nám dovolte zveřejnit poděkování paní Švábové:
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi v letošním horkém nástupu léta poskytli pomoc při problémech s čerpadlem a nedostatkem vody ve studni. Jmenovitě panu Bulíčkovi (třikrát mi zprovoznil nefunkční čerpadlo), manželům Mazákovým - dopouštělimi sud a kropili záhony, kam dosáhla jejich hadice), paní Havlasové (donesla mi v konvích 30 l vody)a v neposlední řadě paní Minarčíkové a panu Papežovi, když mi opět zprovoznili čerpadlo. Přesvědčili mě o tom, že jsou mezi námi stále lidé, kreří jsou ochotni druhému v nouzi nezištně pomoci.Děkuji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------9.6.2019----------------------------------------------------------------------------------------------------------18.5.2019--Vážení přátelé,vzhledem k tomu, že někteří z Vás ani po 1,5 roce a několika upozorněních stále neprovedli výměnu starého elektroměru za nový a neodevzdali protokol o výměně a tím porušili usnesení Členské schůze a své povinnosti vyplývajících z Osadního řádu, výbor ZO Vás, kterých se toto týká,  upozorňuje, že Vám bude k 31.5.2019 provedeno odpojení přívodu elektrické energie. Výbor ZO se tímto krokem snaží chránit všechny ostatní poctivé a svědomité zahrádkáře.--------------------------------------------------------------------------------------------------------13.5.2019--
Upozorňujeme zahrádkáře viz seznam níže, že vzhledem k tomu, že ještě neodevzdali podepsaný formulář se souhlasem  se zpracováním osobních údajů (GDPR), který každý obdržel v pozvánce na členskou schůzi a bez něhož nemůže ZO evidovat podnájemní smlouvy, aby tak učinili nejpozději do konce června 2019. V opačném případě podnikne výbor ZO kroky v souladu s Osadním řádem a Stanovami Českého zahrádkářského svazu.Seznam zahrádek: 10,45,47,50,54,66,83,92,97,1021,103,107,111a,136,147,149,152,153,158,175,181
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4.2019--
Vážení spoluzahrádkáři,bohužel ještě nezačala ani pořádně zahrádkářská sezona a už máme v kolonii první problém - objevilo se několik případů krádeže (např. zmizely nově vysázené ibišky z prostoru záhonu blízko hlavní brány (kde jsou prozatím kůly k zabránění parkování), dále nově vysázené tůje, navíc máme hlášenu ztrátu drobného náčiní.... jménem výboru Vás všechny prosíme - všímejme si všichni všeho podezřelého, nepouštějme lidi, které neznáme, do kolonie..... Máme všichni svoji zahrádku pro odpočinek a relaxaci - nedovolme nikomu, aby nám to kazil. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------26.2.2019--
Objednané hnojivo se bude vydávat v sobotu 2.3 a 16.3. od 14ti do 16ti h v kanceláři výboru.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2.2019--Pro informaci, pokud by kdokoliv z Vás měl zájem: Prodejna zahrádkářských potřeb v ulici Jana Palacha končí a do 28.2.2019 je možné zakoupit veškeré zboží ve výprodeji s velmi výraznými slevami.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------20.11.2018--Poznámka k usnesení členské schůze 6.11.2018: - poslední možnost výměny elektroměru tam, kde tato výměna ještě neproběhla, je   do konce února 2019  s tím, že objednání elektroměru lze provést do konce prosince 2018.   Pokud v uvedeném termínu nebude  elektroměr vyměněn, bude na dané zahrádce odpojena elektřina.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10.2018--Revize označení čísel zahrádek:Neoznačen 21,83,110,135,148,149,153Leží na zemi: 28,116Zakryté: 70Žádáme o nápravu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8.2018--
Prosím všechny zahrádkáře, aby zkontrolovali a případně doplnili chybějící označení čílem své zahrádky
-------------------------------------------------------------------------------------------aktualizace---30.7.2018--V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) dle právní normy Evropské unie, která vstoupila v účinnost 25. května 2018 je nutné, aby každý zahrádkář (nájemce), který má se ZO uzavřenu smlouvu, poskytl písemný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Formulář pro udělení souhlasu bude k dispozici v kanceláři (klubovně) výboru a to v sobotu 18.8.2018 v  14 - 16h.  Lze též kdykoliv kontaktovat předsedu ZO J.Papeže.Formulář si lze též stáhnout v sekci "Dokumenty ke stažení" a přinést do klubovny již vyplněný a podepsaný ve výše uvedeném termínu nebo jej zaslat mailem na zojesnicanky@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30.8.2018--

Pozvánka na letošní výstavu do Častolovic.

Na výstavě se budeme presentovat nejlepšími exponáty z Pardubické okresní výstavy v sále Jana Kašpara (bývalá Reálka) -  koná se  28. září až 1. října 2018. Všichni jste srdečně zváni. Pokud se chcete přihlásit se svými výpěstky, kontaktujte p.Papeže, místo k prezentaci máme objednané.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17.4.2018--Dovolte mi připomenout (viz usnesení členské schůze) povinnost všem zahrádkářům, jejichž chatka se nachází na pozemku města Pardubice, vyfotografovat chatku ze čtyř stran (pokud je to technicky možné) a tištěné fotografie formátu 10x15 (pohlednice) odevzdat výboru (termín byl 15.4.2018). Zatím odevzdána cca třetina.Musíme odevzdat na městský úřad.Jedná se o zahrádky č.: 1 až 5, 8 až 97 , 102 až 126 , 145 až 164.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1.2017--   
Informace ze schůze výboru 15.8.2017- předkupní právo odkupu nemovitostí město uplatňovat nebude, pokud však někdo vyžaduje toto  potvrzení (např. při prodeji zahrádky přes realitku) písemně, musí nájemce zahrádky požádat na  majetkovém odboru MÚ- probíhá postupné plombování nelektroměrů (p.Bulíček). Pokud nemáte rozvodnou desku (skříň),  výbor žádá o její instalaci- našly se 2 klíče u plotu u nemošické silnice. Jsou v klubovně k vyzvednutí.- dle informací z Útvaru hlavního architekta město v tuto chvíli neplánuje výstavbu bytových  jednotek v areálu ZO- štěrk na opravu cest bude objednán koncem září- ve vývěsních skříňkách bude vyvěšen seznam SPZ s povolením parkování v areálu kolonie
Informace ze schůze výboru 20.6.2017- připravujeme nový Osadní řád v souvislosti se změnami zákona. Pokud máte nějaké připomínky či požadavky k bodům, které by měl obsahovat, prosím uveďte je v sekci "Připomínky" a to do 15.9.2017- v průběhu prázdnin budete kontaktováni v souvislosti s plombováním elektroměr%
Celkem:
Dnes:
On line:
20833
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Pardubice - Jesničánky,  č.zo: 506019
Devotyho 1028, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 68212976
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, odborné informace, výstavy.