Choroby a škůdci okurek

    Plíseň okurková (Perenospora cubensis) byla a v současnosti stále je významnou a limitující chorobou okurek. Většina zahrádkářů pozná základní příznaky poškození plísní okurkovou, kdy na horní straně listů vznikají hranaté, světle zelené až žlutozelené skvrny ohraničené listovými žilkami. Ojedinělý výskyt těchto skvrn postupně narůstá, na spodní straně listů (na rubu listu) se vytváří šedofialový "porost" plísně. Napadené pletivo listu hnědne, listy postupně usychají až dochází k úhynu celé rostliny. Důležité je si uvědomit, že k reprodukci a šíření plísně okurkové je potřeba ovlhčení listů, infikovány mohou být pouze vlhké listy. Při silném infekčním tlaku a teplotě 20-25 C stačí pouze dvouhodinové ovlhčení listů. Pokud jsou teploty nižší, nezbytná doba ovlhčení listů se mnohonásobně prodlužuje.

    Z výše uvedeného vyplývají dvě doporučení: maximálně omezovat ovlhčení listů a v případě zjištění výskytu plísně v porostu a při vlhkém a teplém počasí neodkládat fungicidní ošetření přípravky registrovanými pro ochranu okurek proti plísni okurkové (Acrobat, Bravo, Previcur, Aliette, Mikal).

    V poslední době, s rozšířením pěstování okurek tolerantních k plísni okurkové nabývá na významu ochrana porostů proti dvěma významným škůdcům.

    Prvním je sviluška chmelová (Tetranynchus urticae), která je velmi často zahrádkáři zaměňována s plísní okurkovou a působí zahrádkářům nemalé škody. Na lícní straně se objevují skupinky světlých skvrnek s vpichem uprostřed. Skupinka skvrnek se rozrůstá, až pokrývá celý list. Listy nabývají světlého až stříbřitého zbarvení, později rezavě hnědnou a předčasně usychají. Později jsou pokryty jemnou pavučinkou, především na spodní straně listů. V tomto stádiu již bývá většinou pozdě na záchranu porostu, a výnosový potenciál takto poškozeného porostu se výrazně snižuje. Samotná sviluška je nazelenalé až žluté barvy se dvěma tmavými skvrnami na hřbetní straně, velikosti 0,4-0,6 mm. Nacházíme ji především na spodní straně listů v okolí příznaků poškození - skupinek vpichů. Důležité je hlídat první příznaky napadení, abychom provedli včas chemický zásah a minimalizovali tak škody. Podstatné je v případě výskytu a nutnosti ošetření provést postřik akaricidy dvakrát v rozmezí 7-10 dnů, aby byl zásah dostatečně účinný a dlouhodobější. Můžeme použít některý z přípravků registrovaných do okurek - Vertimec, Omite, Talstar.

Mnoho zahrádkářů se zaměřuje v "hlídání" porostu na plíseň okurkovou a nebezpečí poškození sviluškou podcení. Ta dokáže porost, který nebyl včas ošetřen často zdecimovat stejně, jako to dokáže plíseň okurková.

    Druhým závažným škůdcem, který nabývá v posledních letech na významu jsou klopušky (čeleď Miridae), které škodí především na porostech ve volné půdě. Typickým příznakem je náhlé vadnutí a usychání vrcholků rostlin. Rostliny nadměrně větví a mladé plody se deformují a stáčejí k jedné straně. Při pozorné prohlídce porostu (vzrostných vrcholů) nalezneme létající hmyz - ploštice, který po sobě zanechává značně posáté mladé části lodyh včetně mladých plodů těsně po odkvětu.

    Klopušek existuje celá řada druhů např. Klopuška chlupatá, Klopuška červená, Klopuška dvoutečná, Klopuška světlá, Klopuška luční, Klopuška bramborová. Obecně nymfy a dospělci klopušek sají na různých nadzemních částech rostlin, nejčastěji na vegetačních vrcholech, listech a plodech. Posáté orgány se deformují a zasychají, květy a mladé plody mohou odpadnout. U posátých pletiv může dojít až k trhání pletiva. Porosty okurek je poměrně přitahují. Dospělci klopušek mají ploché, oválně-vejčité tělo 4-7 mm dlouhé, různého zbarvení podle druhu - žlutavé, hnědožluté, žlutozelené, hnědočervené a hnědočerné barvy. Nymfa je bezkřídlá, podobná dospělcům o velikosti 4-7 mm, barvy žluté, žlutohnědé, žlutozelené a zelené. Sacím ústrojím napichují pletiva do značné hloubky a vysávají buněčné stěny. Sají hlavně na vzrůstných vrcholech, které pokud jsou poškozené stagnují ve vývoji, posátá místa tmavnou, jsou křehká, vrcholy deformují, vadnou, mohou usychat. Mladé plody deformují a mohou i odpadat.

    Klopušky způsobují škody jak na klasických porostech na rovině, tak především na "vertico", kdy rostlina pomalu a špatně zaplňuje plochu síta a při navádění se křehčí lodyhy lehce zalamují. Nutná je pravidelná kontrola porostu, kdy mírným poklepáním vzrostlých vrcholů okurek zjišťujeme, zda klopuška vyletí.

    Porosty okurek napadené klopuškami je třeba včas a opakovaně ošetřit některým z insekticidů např.: Decis, Sumithion, Talstar.

Ing. Jan Prášil, SEMO s.r.o.
Rukověť zahrádkáře 2003

Intenzivní pěstování okurek salátovek