hlavička
placená inzerce reklama

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Červen

 

 • Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme  Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.
 • Začátkem června dochází především ve vyšších polohách, při teplém a vlhkém počasí (v době zrání Rychlice německé) k počátkům infekce, která způsobuje skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii). Zde kromě kontaktních přípravků Dithane DG Neotec, nebo Antre 70 WG, které působí pouze preventivně, je možné použít účinnější preparát Talent anebo nově i Signum.
 • Začátkem června ošetřujeme zejména jabloně proti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost plodů. Využíváme především signalizaci pomocí feromonových lapáků (např. s názvem Deltastop CP), Pokud zahrádkář nevyvěsil do koruny jabloně feromonový lapák,  potom jakmile zjistí na stromu první červivý plůdek, musí okamžitě použít k ošetření buď organofosfát Reldan 22, nebo stále dobře účinkující systémově působící neonikotinoid Mospilan 20 SC. Samozřejmě jediné správné určení potřeby a především doby ošetření je možné pomocí lapáku. Tak za 3-5 dnů po vrcholu náletu obaleče se aplikuje biologický larvicid Lepinox Plus (nahrazuje vyřazený Biobit XL),nebo za 7–10 dnů Reldan 22, či Mospilan 20 SP anebo ekologicky přijatelný přípravek SpinTor.SpinTor je toxický pouze pro vodní organismy, jinak je šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid, účinkuje především na larvy ale i na dospělce. V sadech velkopěstitelů se uplatňuje jako insekticid bioprerparát obsahující účinnou látku Cydia pomonella Granulovirus. Přípravek má názevMadex  nebo Carpovirusine
 • Na samém počátku června se mohou objevit při vlhkém počasí především na meruňkách a broskvoních šedohnědé skvrny na listech, někdy i na letorostech ale především na plodech (převážně blízko stopky). Na plodech jsou zpočátku drobné šedé až šedočerné skvrny, postupně se zvyšuje jejich počet a skvrny se zvětšují, tmavnou a korkovatí. Jde o strupovitost peckovin (Fusicladium carpophila). Při ochraně pokud je to možné je třeba likvidovat napadené listy, U meruněk a broskvoní omezují výskyt této choroby přípravky Talent, Dithane DG Neotec a Horizon 250 EW a u broskvoní kromě vyjmenovaných fungicidů navíc dobře působí i přípravek  proti padlí Kumulus WG. Ve stejnou dobu lze pozorovat především na broskvoních případně dále na slivoních, třešních či meruňkách projevy suché skvrnitosti listů peckovin (Stigmina carpophila).. Na listech jde především o oranžové až červenající skvrny tmavěji lemované, skvrny se zvětšují, splývají a pletivo uvnitř skvrn vypadává, čímž vzniká dírkovitost listů. Tato choroba má i nekrózy na výhonech a na pupenech, ale v letním období se především objevují na plodech drobné nachové skvrny, které se růstem plodů zvětšují a splývají, dále hnědnou a nakonec až černají. Skvrny se pak propadají a korkovatí. Během vegetace při projevech na listech a případně na plodech má nejlepší účinnost pří ošetření Talent nebo Antre 70 WG. Preventivně je třeba udržovat vzdušné koruny a při ošetřování peckovin uplatňovat preventivně i přípravky s vedlejší účinností proti suché skvrnitosti - Dithane DG Neotec případně Merpan 80 WG. Součást ochrany by měla být likvidace napadených větévek, plodů a opadlých listů. Proti suché skvrnitosti listů peckovin.včetně i u broskví se ošetřuje od druhého týdne po odkvětu, pokud začne a trvá deštivé počasí. Ošetření se podle potřeby opakuje 2-3x v intervalu 10-14dnů. Důležitý je poznatek, že výskyty této choroby významně redukuje především podzimní, předjarní a jarníošetření mědnatými fungicidy.( Champion 50 WP, Kuprikol 50 ev. 250 SC, případně Korzar).
 • Po 10. červnu začíná nálet mouchy vrtule třešňové. Ta způsobuje červivost třešní zrajících v červenci a v srpnu. Pozor – zde bylo optimálním řešením použití přípravku Calypso 480 SC. Dá se nahradit a je povolen k ošetření třešní i višní Mospilan 20 SP. Nálet vrtule třešňové bývá obyčejně v době, kdy v okolí kvete bez černý a dá se ozřejmit pomocí speciálních žlutých sférických lepových desek vyvěšených do korun stromů, které slouží nejen k vylapávání ale i k určení termínu ošetření stromů postřikem. Proti vrtuli ošetřujeme vždy dvakrát v deseti až čtrnáctidenním intervalu První postřik proti dospělcům se provádí v době jejich zvýšeného náletu na signalizační žluté desky,(tj. asi 7 den od začátku výletu dospělců ze země). Další ošetření proti nejmladším larvám se provádí v intervalu kolem 10 dnů po první aplikaci, tj. v době maxima vykladení vajíček což odpovídá asi 14 až 17 dnů od začátku výletu dospělců ze země, kde larvy mouchy zimovaly. K ošetření višní proti vrtuli je povolen též Reldan 22.
 • Každoročně se na ovocných stromech a na bobulovinách vyskytují listové mšice. Zde nesmíme váhat a včas proti nim použít selektivní Pirimor 50 WG Působí prakticky proti všem mšicím kromě mšice bavlníkové a řešetlákové, zde  pozitivně působí Mospilan 20 SP.
 • V červnu vyžaduje réva vinná zvýšenou pozornost při chemické ochraně. Nejprve, obyčejně začátkem června, v období těsně před květem nebo nejpozději na začátku kvetení révy vinné, musíme provést další obligátní ošetření proti plísni a padlí révy vinné.  Protože v této fázi vegetace u padlí nastupuje a u plísně trvá období vysoké citlivosti k infekcím, musíme nyní upřednostnit intenzivně působící přípravky. Tuto vlastnost splňuje např. TM směs Acrobat MZ WG (proti plísni) + IQ-Crystal (proti padlí). Po prvním ošetření touto TM směsí při začátku kvetení provedeme v intervalu  10-12 dnů další dvě ošetření proti padlí a plísni révy vinné podobně nakombinovanou  směsí jako při předchozí aplikaci. Tuto výše uvedenou kombinaci je možné použít během vegetace celkem třikrát.. Doplňkem chemické ochrany jsou  preventivní agrotechnická opatření, která optimalizují růst keřů pomocí vyrovnané výživy zejména nepřehnojování dusíkem, opatření k zajištění vzdušnosti keřů a porostu k urychlení osychání rostlin (zejména způsob vedení keřů a řádné a včasné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů brzy po odkvětu). V současné době pěstují zahrádkáři převážně místo moštových odrůd odrůdy stolní s většími bobulemi, řídkým hroznem a s příjemnou chutí. Šlechtění těchto stolních odrůd révy vinné stále více směřuje k produkci odrůd se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, dále i k zimním mrazům a nakonec k šlechtění odrůd s bezsemenností bobulí. A zde se uplatňují především tzv. interspecifické neboli PIWI odrůdy, kde se už daří vyšlechtit tyto odrůdy s vysokou chuťovou kvalitu při zachování odolnosti k houbovým chorobám, což vede k možnosti snížení aplikace pesticidů. Naproti tomu u dříve šlechtěných nerezistentních moštových i stolních odrůd je třeba nadále průběžně sledovat především parametry počasí (denní i noční teploty, vlhkost vzduchu, délku a případnou intenzitu deště), dále stadia vývoje révy vinné a pozorně hledat sebemenší příznaky houbových chorob (plísně révy, padlí révy a šedé hniloby) a dle toho pak preventivně či léčebně zasáhnout kontaktními či při vysokém infekčním tlaku systémovými fungicidy. Toto obezřetné sledování je nutné provádět až do zaměkání bobulí. Proti plísni révy vinné z přípravků zahrádkáři mohou užít Acobat  MZ WG, Antre 70 WG, přípravky mědi, Dithane DG Neotec, Pergado F, Polyram WG, Ridomil Gold Combi Pepite nebo Ridomil Gold MZ Pepite. Při ošetření proti padlí révy vinné máme k dispozici Discus, Dynali, IQ-Crystal, Karathane New, Kumulus WG, Talent, Topas 100 EC, Zato 50 WG nebo pomocný přípravek VitiSan. A konečně při zaměkání bobulí révy vinné zahrádkáři mají k dispozici proti šedé hnilobě Mythos 30 SC, Thiram Granuflo a Teldor.
 • Po sklizni jahod je nutné ošetřit jahodiště. Pokud se nám vyskytne bílá či fialová skvrnitost listů jahodníku, sežneme porost a ošetříme přípravkem Dithane DG Neotec. Vždy bychom však po sklizni měli likvidovat roztočíka jahodníkového. Je zde povolen přípravek Vertimec 1.8 EC.
 • Červen je měsícem, kdy u zeleniny a brambor hrozí masivní výskyt plísní a houbových chorob.
 • U rajčat je to především plíseň rajčete. Proto musíme rajčata za deštivého počasí a za střídavých teplot opakovaně preventivně ošetřovat. Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ WG (0,25 %) – nová WG formulace přípravku má při používání u rajčat ochrannou lhůtu dokonce jen 3 dny. Během sklizně je potřebné vystřídat ošetřování jiným přípravkem (např. Ridomil Gold MZ Pepite), má též výhodnou, velmi krátkou ochrannou lhůtu (3 dny). 
 • U brambor hrozí výskyt plísně bramboru a poškození natě mandelinkou bramborovou. Proti plísni bramboru je třeba provést první ošetření při zapojení bramborové natě v řádcích. I zde se opět jeví jako spolehlivý Acrobat MZ WG v koncentraci 0,25%. Je vhodné ho střídat s účinným nově zaváděným přípravkem Revus Top (6 ml/2-6 l vody/100 m2). Má ochranou lhůtu pouze 3 dny. Proti mandelince jsou již dnes prakticky neúčinné pyrethroidy (např. přípravky typu Decis, Karate se Zeon technologií 5 CS eventuálně i jiné). Pokles účinnosti vykazují již i organofosfáty. Výborně zde působí neonikotinoid Mospilan 20 SP anebo odlišný, šetrný přípravek SpinTor.
 • U cibule proti plísni česnekovitých (dříve cibule) opět uvádím jako spolehlivě účinný Acrobat MZ WG, který vystřídáme přípravkem Ridomil Gold MZ Pepite. Upozorňuji, že začátek června je opravdu nejzazší termín, kdy je třeba zahájit preventivní ošetřování cibule. Ten, kdo pěstuje okurky na záhonech, se pak neobejde bez pravidelného preventivního ošetřování porostu proti plísni dýňovitých (dřívější název – plíseň okurky). I zde se opět nejlépe osvědčuje kombinovaný přípravek Acrobat MZ WG (0,25 %) a výborný Aliette 80 WG (0,2 %). Acrobat opět použijeme před nástupem plodnosti, naproti tomu přípravky Aliette, nebo Previcur Energy případně Ortivu můžeme využívat i během sklizně – vždy je aplikujeme ihned po otrhání plodů, všechny mají totiž velmi krátkou ochrannou lhůtu – 3 dny. Ten, kdo má k dispozici Kuprikol 50, může tento přípravek použít preventivně na začátku ošetřování. Hodí se sice proti všem výše uvedeným houbovým chorobám a plísním u zeleniny a brambor, a to v koncentraci 0,4 %. Je však třeba si uvědomit, že jde pouze o kontaktní přípravek, který působí jen preventivně. Naopak při masivním infekčním tlaku a při prvních příznacích napadení plísněmi na uvedených druzích zeleniny a na bramborách se musí ihned použít výše uvedené účinnější přípravky (Acrobat MZ WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Aliette 80 WG), protože tyto mají kromě základní preventivní účinnosti i krátkodobý kurativní účinek a navíc hluboce pronikají do pletiv zeleniny či brambor. Tak např. systémový účinný Aliette 80 WG má především preventivní účinek ale i krátkodobý kurativní účinek (pouze do 48 hodin po vzniku infekce)

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.