hlavika

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti

Dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon 
Tím zahrádkáři završili dlouholeté úsilí o legislativní zakotvení své činnosti.

Zahrádkáři - zahrádkářská činnost - zahrádkářské osady a další termíny z pohledu zákonů nebyly dosud přesně definovány, některé obecně používané pojmy (zahradní domek aj.) díky změnám zákonů ze zákonů vymizely.

Zahrádkářský zákon to konečně napravuje, upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Zákon nabývá účinnost 1. 12. 2021.
předchozí další

2. návrh Zahrádkářského zákona z roku 2010

 

ZÁKON

ze dne……………2010

 

o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování

(zahrádkářský zákon)

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  

§ 1

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou činnost přispívající významnou měrou k ochraně přírody, životního prostředí, podpoře zdravého životního stylu a stanoví podmínky pro zřizování a provoz zahrádkových osad.

 

 

§ 2

Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  zahrádkářskou činností zájmová činnost provozovaná na zahrádce (v zahrádkové osadě) zahrnující zejména pěstování ovocných stromů, zeleniny a květin, zpracování plodů pro vlastní spotřebu a pěstování okrasných dřevin a rostlin,

b)  zahrádkářem provozovatel zahrádkářské činnosti,

c)  zahrádkou pozemek v zahrádkové osadě sloužící k zahrádkářské činnosti o výměře do 400 m2, který smí být zastavěn pouze zahrádkářskou chatou a skleníkem,

d)  zahrádkovou osadou soubor zahrádek, staveb a zařízení se společným oplocením a společnou přístupovou cestou k veřejné komunikaci,

e)  zahrádkářskou chatou jednoduchá jednopodlažní, případně podsklepená stavba o zastavěné ploše do 25 m2 1) sloužící k výkonu zahrádkářské činnosti,

f)  stavbou a zařízením v zahrádkové osadě stavba a zařízení, které slouží provozu zahrádkářské činnosti a provozu zahrádkové osady; jsou to zejména zahrádkářské chaty, skleníky, pařeniště, zajištění zdroje vody a elektrické energie včetně jejich rozvodů, společné sociální zařízení včetně septiku, klubovna, sklad, hřiště pro děti, skládky na odpad a jeho likvidace, oplocení osady, cesty v osadě, stavba pro společenskou činnost, stavba pro zpracování produktů pro vlastní spotřebu, parkoviště a přístupová cesta k osadě z veřejné komunikace,

g)  zřizovatelem zahrádkové osady fyzická nebo právnická osoba, která žádá o vydání územního rozhodnutí podle tohoto zákona, a po zřízení zahrádkové osady za ni odpovídá, zejména obec nebo sdružení založené podle zvláštního zákona2) s cílem podpory zahrádkářské činnosti; zřizovatelem zahrádkové osady může být i organizační jednotka tohoto sdružení.

 

§ 3

Zřízení zahrádkové osady

  (1) Zřizovatel zahrádkové osady požádá o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona3).

  (2) Ke zřízení zahrádkové osady je třeba nejméně tří vzájemně sousedících zahrádek.

  (3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí zřizovatel zahrádkové osady v souladu se zvláštním zákonem4) připojí

a)  doklady o oprávnění jednotlivých zahrádkářů k užívání jejich zahrádek,

b)  dokumentaci formou výkresu v měřítku katastrální mapy s uvedením počtu zahrádek a jejich výměry, obslužných ploch a plochy pro případné zřízení společných zařízení a staveb,

c)  stanovy zřizovatele s vyznačením dne registrace[5]), je-li zřizovatelem zahrádkové osady sdružení podle zvláštního zákona2) nebo jeho organizační jednotka.

 

  (4) Zřizovatel zahrádkové osady je povinen během platnosti územního rozhodnutí vydat osadní řád. Osadní řád musí obsahovat

a)  údaje o zřízení zahrádkové osady,

b)  pravidla správy zahrádkové osady,

c)  práva a povinnosti zahrádkářů v zahrádkové osadě,

d)  pravidla pro zřizování, užívání, údržbu a opravy společných staveb a zařízení a ostatního společného vybavení zahrádkové osady,

e)  zásady likvidace odpadů ze zahrádkářské činnosti v zahrádkové osadě,

f)  pravidla pro zrušení a likvidaci zahrádkové osady,

g)  pravidla pro změny a doplnění osadního řádu,

h)  platnost a účinnost osadního řádu.

 

  (5) Osadní řád upravuje

a)  pravidla pro zřízení, vedení a zrušení společného fondu,

b)  podmínky umístění a výstavby zahrádkářských chat a ostatních staveb sloužících zahrádkářské činnosti.

 

  (6) Osadní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti 15. dnem po jeho vyvěšení v zahrádkové osadě.

 

  (7) Zřizovatel zahrádkové osady je povinen zajistit, aby osadní řád byl v zahrádkové osadě veřejně přístupný.

 

§ 4

Smlouva o nájmu zahrádky

  (1) Na smlouvu o nájmu zahrádky se použijí obecná ustanovení o nájemní smlouvě[6]), nestanoví-li tento zákon jinak.

 

  (2) Smlouva o nájmu zahrádky musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět a účel nájmu, výši nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním zahrádky nebo způsob jejich určení a dobu, na kterou se nájem uzavírá, jinak je neplatná.

 

  (3) Nájemce je oprávněn dát pronajatou zahrádku do podnájmu bez souhlasu pronajímatele pouze pro účel provozování zahrádkářské činnosti a za stejných podmínek, které stanoví smlouva k najatému pozemku, nestanoví-li smlouva o nájmu zahrádky jinak.

 

  (4) Smlouvu o nájmu zahrádky lze písemně vypovědět v jednoroční lhůtě ke dni 1. října běžného roku. V případě výpovědi ze smlouvy o nájmu zahrádky, na které jsou se souhlasem pronajímatele uživatelem provedeny terénní úpravy či stavby podle zvláštního zákona1), je pronajímatel povinen zaplatit nájemci náhradu podle zvláštního právního předpisu7). Pokud výpověď ze smlouvy o nájmu dává obec, zpravidla poskytne nájemci náhradní pozemek pro zahrádkářskou činnost, nejpozději tři měsíce před likvidací zahrádky.

 

  (5) Jestliže nájemce zemře, má jeho osoba blízká8), pokud společně s nájemcem trvale užívala zahrádku podle tohoto zákona, právo na uzavření nájemní smlouvy za stejných podmínek, které musí být u pronajímatele uplatněno do 30 dnů od smrti nájemce, jinak zaniká. Je-li takových osob více, musí uplatnit toto právo všichni a stanou se společnými nájemci, nedohodnou-li se mezi sebou jinak.

 

  (6) Pro podnájem platí ustanovení odstavce 5 obdobně.

 

 

§ 5

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

  (1) Zahrádkové osady zřízené nebo existující před účinností tohoto zákona se pokládají za zřízené podle tohoto zákona.

 

  (2) Zahrádkáři a zřizovatelé zahrádkových osad, které vznikly před účinností tohoto zákona, uvedou svou činnost do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců od jeho účinnosti.

 

  (3) Užívání zahrádkářských chat zřízených podle dosavadních právních předpisů odlišných od tohoto zákona zůstává nedotčeno.

 

 § 6

Účinnost

 

  Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.1)  § 103 a 104 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 191/2008 Sb.

2)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3)  § 76 a násl. zákona č. 183/2006 Sb.

4)  § 86 zákona č. 183/2006 Sb.

5)  § 9 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb.

6)  § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7)  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

8)  § 116 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 115/2006 Sb.

zpět -->


Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit