hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

návrhová komise

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: J.Brázdová 2018-03-20 09:42:1813659
Dobrý den, hledám a nedohledávám nikde v ČZS význam návrhové komise ZO. Prosím o vysvětlení , kdy je potřeba NK při výroční členské schůzi a co má konkrétně na činnost návrhová komise.
Děkuji za odpověď,
Brázdová
Autor: SRT 2018-03-20 12:38:2713660
platí přiměřeně i pro základní organizace

Čl. 11
Řízení zasedání orgánu svazu

(1) Zasedání řídí předsedající, kterým je předseda nebo pověřený člen představenstva nebo výboru; u krajské koordinační rady člen pověřený řízením jednání.

(2) Při zasedání se přítomnost zjišťuje prezenční listinou, podepsanou přítomnými členy svazu, která je součástí zápisu ze zasedání. Součásti zápisu jsou rovněž udělené písemné plné moci k zastupování člena svazu podle ust. § 5 odst. 2 stanov.

(3) Po zahájení zasedání a zjištění prezence předloží předsedající ke schválení program zasedání. O záležitosti, která nebyla zařazena do programu zasedání při jeho svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů orgánu svazu oprávněných o ní hlasovat podle ust. § 5 odst. 5 a 6 stanov.

(4) Po zahájení zasedání volí přítomní členové svazu dle potřeby

členy mandátová komise,
členy návrhová komise,
členy volební komise
zapisovatele, případně ověřovatele zápisu.


(5) Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů svazu, delegátů a hostů a podává zprávu o splnění požadavků, stanovených stanovami a tímto jednacím a volebním řádem, k platnému jednání a usnášení se.

(6) Návrhová komise připraví a přednese návrh usnesení, který obsahuje, zejména

schválení zprávy o činnosti orgánu svazu, včetně zprávy o hospodaření,
schválení zprávy kontrolní komise,
schválení zprávy rozhodčí komise svazu,
schválení plánu činnosti podložený rozpočtem orgánu svazu,
případně další návrhy předkládané ke schválení,
uložené úkoly orgánům svazu a členům svazu.


(7) Při malém počtu členů základní organizace je možné funkci mandátové a návrhové komise sloučit nebo ji nezřizovat.

(8) Program zasedání členské schůze základní organizace uvedený v pozvánce na zasedání členské schůze nemůže být doplněn o následující záležitosti
a)odvolání člena svazu proti nepřijetí za člena svazu, b)znovupřijetí vyloučeného člena svazu, c)vyloučení člena svazu, d)rozhodování o zrušení, přeměně a zániku základní organizace.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4522786
270535
12
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.